+ iMeds.pl

Anesderm (25 mg + 25 mg)/gUlotka Anesderm

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

ANESDERM, (25 mg + 25 mg)/g, krem Prilocainum + Lidocainum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest ANESDERM i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku ANESDERM

3.    Jak stosować ANESDERM

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać ANESDERM

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest ANESDERM i w jakim celu się go stosuje

Lek ANESDERM zawiera lidokainę i prylokainę, które należą do grupy leków zwanych środkami znieczulającymi miejscowo. Są to substancje znieczulające daną powierzchnię skóry.

Lek ma postać kremu i jako środek znieczulający miejscowo, jest wskazany do znieczulania u osób dorosłych:

•    prawidłowej, nieuszkodzonej skóry przed zabiegiem medycznym (przykład: pobranie próbki krwi),

•    błony śluzowej narządów płciowych u dorosłych przed zabiegiem medycznym (przykład: drobne

powierzchowne zabiegi medyczne) albo przed podaniem środków znieczulających miejscowo w postaci wstrzyknięć.

U dzieci, ANESDERM jest wskazany do miejscowego znieczulania nienaruszonej skóry przed drobnymi zabiegami dermatologicznymi.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku ANESDERM Kiedy nie stosować leku ANESDERM:

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na lidokainę, prylokainę lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

•    jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na środki miejscowo znieczulające,

•    w przypadku planowanej operacji chirurgicznej ucha, na przykład wtedy, gdy występuje infekcja ucha

środkowego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku ANESDERM należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Nigdy nie stosować leku ANESDERM:

•    na rany,

•    do lub w okolicach oczu,

•    do ucha,

•    przed wstrzyknięciem szczepionki żywej, takiej jak szczepionka przeciwgruźlicza BCG (bacillus

Calmette-Guerin),

•    wielokrotnie, szczególnie u noworodków i niemowląt do trzeciego miesiąca życia.

Zachować ostrożność podczas stosowania leku ANESDERM:

Należy poinformować lekarza,

•    w przypadku wrodzonej lub nabytej methemoglobinemii (dziedzicznego zaburzenia funkcji

hemoglobiny obecnej w krwinkach czerwonych),

•    w przypadku niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (rodzaj zaburzenia metabolizmu),

•    w przypadku chorób skórnych o podłożu alergicznym, jak wyprysk alergiczny,

•    w przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby,

•    należy stosować z ostrożnością u pacjentów ze zmianami atopowymi skóry (atopowe zapalenie

skóry).

Aby uniknąć wystąpienia nadwrażliwości na ANESDERM, osoby często nakładające lub usuwające krem ze skóry powinny upewnić się, że nie mają z nim kontaktu.

U dzieci:

•    nie stosować na błonę śluzową narządów płciowych,

•    nie stosować wielokrotnie w ciągu doby,

•    zachować ostrożność podczas stosowania u dzieci leczonych lekami, które mogą wywoływać

methemoglobinemię, zwłaszcza u niemowląt do 12. miesiąca życia (patrz punkt „Stosowanie leku ANESDERM z innymi lekami”).

U noworodków i niemowląt (do 3. miesiąca życia):

•    nie stosować w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia niedoboru dehydrogenazy

glukozo-6-fosforanowej (rodzaj zaburzenia metabolizmu),

•    nie stosować wielokrotnie w ciągu doby.

U noworodków i wcześniaków:

•    nie stosować u wcześniaków do 37. tygodnia wieku ciążowego (wiek noworodka urodzonego w

terminie),

•    zaleca się stosowanie niniej szego leku w warunkach szpitalnych z powodu ryzyka

methemoglobinemii.

Lek ANESDERM a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

W szczególności należy zgłosić wszelkie leki podawane noworodkom i niemowlętom w wieku do 12. miesiąca życia.

W szczególności należy zgłosić każdy przypadek przyjęcia leków, zawierających substancje czynne, które mogą wywoływać zaburzenia dotyczące czerwonych krwinek (methemoglobinemia). Są to:

•    sulfonamidy (stosowane w leczeniu szeregu schorzeń: infekcji bakteryjnych, cukrzycy...)

•    dapson (leczenie trądu i niektórych chorób o podłożu zapalnym),

•    metoklopramid (lek przeciwwymiotny),

•    nitrogliceryna (leczenie schorzeń serca, jak dusznica bolesna - ostry ból w klatce piersiowej)

•    fenytoina (lek stosowany w padaczce),

•    benzokaina (stosowana w miejscowym leczeniu bólu),

•    chlorochina, pamachina, prymachina lub chinina (stosowane w zapobieganiu lub leczeniu malarii),

•    nitrofurantoina (stosowana w leczeniu zakażeń bakteryjnych),

•    nitroprusydek sodu (stosowany w leczeniu szpitalnym poważnych zaburzeń ciśnienia krwi),

•    kwas para-aminosalicylowy (stosowany w leczeniu stanów zapalnych jelit).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Należy zachować ostrożność przy przepisywaniu leku kobiecie w ciąży. Ten lek wolno stosować w ciąży jedynie wówczas, gdy korzyści z jego stosowania przeważają nad ryzykiem.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o tym, że pacjentka karmi piersią, przed zastosowaniem leku ANESDERM. Substancje czynne leku Anesderm są wydzielane do mleka kobiecego. Jednakże, w przypadku stosowania zgodnego z zalecanym dawkowaniem i sposobem stosowania, ilość substancji wydzielanych do mleka jest tak mała, że nie oczekuje się zagrożenia dla dziecka karmionego piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

ANESDERM nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, jeśli jest stosowany w zalecanych dawkach.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku ANESDERM

Lek ten zawiera hydroksystearynian makrogologlicerolu, który może powodować uczulenia, zwłaszcza u dzieci w wieku poniżej 3 lat. Może on powodować reakcje skórne.

3.    Jak stosować ANESDERM

Lek Anesderm należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ilość kremu, którą należy zastosować zależy od lokalizacji i powierzchni skóry podlegającej znieczuleniu oraz od wieku pacjenta.

U noworodków i niemowląt (do 2. miesiąca życia), zalecana dawka wynosi 0,5 g w przypadku zabiegów medycznych obejmujących małą powierzchnię (maksymalnie 1 g na powierzchnię 10 cm1 2 3 4 odpowiadającą prostokątowi o bokach 5 cm x 2 cm).

Sposób stosowania

Lek ten jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego, na skórę.

•    Znieczulenie zdrowej skóry

Lekarz określi dokładnie, ile i na na który obszar skóry należy nałożyć krem.

Stosować na jedną godzinę przed bolesnym zabiegiem medycznym.45.    Pozostawić krem i opatrunek przez czas zalecony przez lekarza:

o U dorosłych i dzieci w wieku powyżej jedenastu miesięcy, pozostawić krem na

przynajmniej jedną godzinę w celu uzyskania pożądanego znieczulenia. Czas stosowania można wydłużyć do 5 godzin. Po upływie dłuższego czasu efekt znieczulenia zmniejsza się. o U niemowląt w wieku od 0 do 11 miesiąca życia, maksymalny czas stosowania wynosi 1 godzinę.

Jeśli lek jest stosowany u dzieci, należy unikać wszelkiego kontaktu powierzchni skóry

posmarowanej kremem z ustami, z powodu ryzyka połknięcia, a także z oczami, z powodu ryzyka silnego podrażnienia.

6.    Po upływie czasu aplikacji, zaleca się usunąć krem przy pomocy gazika bądź kawałka waty. Znieczulenie skóry będzie trwało przez 1 do 2 godzin.

•    Znieczulenie błony śluzowej narządów płciowych u dorosłych

Nałożyć od 5 do 10 g kremu na skórę, według zaleceń lekarza, na 5 do 10 minut. Nie ma konieczności przykrycia kremu opatrunkiem.

Zabieg powinien być wykonany natychmiast po usunięciu kremu, gdyż efekt znieczulający trwa zaledwie od 15 do 20 minut.

•    Znieczulenie skóry narządów płciowych męskich u dorosłych

Zwykle stosowana dawka to 1 g kremu na każde 10 cm2 skóry, stosowana przez 15 minut pod opatrunkiem.

•    Znieczulenie skóry narządów płciowych żeńskich

Zwykle stosowana dawka to 1-2 g kremu na każde 10 cm2 skóry, stosowana przez 60 minut pod opatrunkiem.

•    Znieczulanie większych powierzchni świeżo ogolonej skóry przed zabiegami dermatologicznymi (np . zabiegi usuwania owłosienia)

Zwykle stosowana dawka to 1,5 g kremu na każde 10 cm2 skóry, stosowana na 1 do 5 godzin pod opatrunkiem. ANESDERM nie powinien być stosowany na świeżo ogoloną powierzchnię skóry większą niż 600 cm2 (np. 30 cm x 20 cm). Dawka maksymalna to 60 g kremu.

Należy unikać dostania się leku ANESDERM do oczu, gdyż może on powodować podrażnienia. W razie przypadkowego dostania się leku ANESDERM do oka, należy natychmiast przepłukać oko dużą ilością letniej wody i chronić oko do momentu odzyskania czucia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku ANESDERM

Natychmiast zasięgnąć porady lekarza w razie przypadkowego przedawkowania, nawet przy braku jakichkolwiek objawów. Lekarz prowadzący będzie leczyć objawy przedawkowania i monitorować stan pacjenta przez kilka godzin po wystąpieniu zdarzenia.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często występujące działania niepożądane (występujące u 1 do 10 osób na 100)

■    zaczerwienienie, lekki obrzęk bądź przemijająca bladość w miejscu zastosowania kremu.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (występujące u 1 do 10 osób na 1 000)

■    początkowe łagodne uczucie pieczenia, swędzenia lub ciepłoty (co może być często występującym działaniem niepożądanym w przypadku stosowania na narządach płciowych) lub uczucie mrowienia, które może występować w miejscu nałożenia kremu.

Rzadko występujące działania niepożądane (występujące u 1 do 10 osób na 10 000)

■    reakcje alergiczne, takie jak wysypka lub obrzęk.

■    w ciężkich przypadkach może wystąpić zespół objawów obejmujący wysypkę, duszność, niskie ciśnienie krwi i obrzęk; w takim przypadku należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

■    rzadko może pojawić się niebiesko-szare przebarwienie skóry u dzieci z powodu zmniejszonej zdolności krwi do przenoszenia tlenu. W przypadku stwierdzenia takich objawów, należy natychmiast zgłosić się z dzieckiem do lekarza.

■    małe czerwone kropki (wybroczyny) występujące w miejscu zastosowania, zwłaszcza u dzieci z chorobami skóry, takimi jak atopowe zapalenie skóry lub mięczak zakaźny (choroba powodująca pojawianie się guzków na skórze),

■    podrażnienie oka po przypadkowym narażeniu na działanie leku.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych będzie można zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek ANESDERM

•    Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować leku ANESDERM po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie i opakowaniu kartonowym po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

•    Okres ważności po pierwszym otwarciu wynosi 1 miesiąc.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek ANESDERM

•    Substancjami czynnymi leku są lidokaina i prylokaina. Jeden gram kremu zawiera 25 mg lidokainy i 25 mg prylokainy.

•    Inne składniki leku to: karbomer 980, makrogologlicerolu hydroksystearynian 40, sodu wodorotlenek 10%, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek ANESDERM i co zawiera opakowanie

Jest to gładki, biały krem.

Wielkość opakowania: 1 tuba po 5 g kremu + 2 opatrunki adhezyjne

5 tub po 5 g kremu + 10 opatrunków adhezyjnych 1 tuba po 30 g kremu.

Rodzaj opakowania: Tuba aluminiowa (pokrywana żywicą epoksyfenolową) z PP zakrętką i dołączonymi opatrunkami adhezyjnymi, w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się z obrocie

Podmiot odpowiedzialny:

Pierre Fabre Dermatologie

45 Place Abel Gance 92100 Boulogne Billancourt Francja

Wytwórca:

Pierre Fabre Médicament Production

Établissement Progipharm,

Rue de Lycée F-45500 Gien,

Francja.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Grecja

IPREAL 25 mg/g + 25 mg/g Creme

Hiszpania

ANESTEAL 25 mg/g + 25 mg/g Crema

Niemcy

ANESDERM 25 mg/g + 25 mg/g Creme

Polska

ANESDERM

Włochy

ANESDERM 25 mg/g + 25 mg/g Crema

Data zatwierdzenia ulotki: 01.2014

6

1

   Nałożyć przepisaną dawkę, grubą warstwą w miejscu zabiegu. Nie wmasowywać.

2

   Usunąć papierową osłonkę przytrzymując opatrunek za jego krawędź.

3

   Przykryć warstwę kremu przylepcową częścią opatrunku, ostrożnie wygładzić w kierunku krawędzi opatrunku i upewnić się, że opatrunek jest zabezpieczony, aby uniknąć przeciekania.

4

   Usunąć papierową ramkę. Zapisać czas nałożenia bezpośrednio na krawędziach opatrunku.

Anesderm

Charakterystyka Anesderm

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANESDERM, (25 mg + 25 mg)/g, krem

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g kremu zawiera 25 mg prylokainy i 25 mg lidokainy.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

1 gram kremu zawiera 20 mg hydroksystearynianu makrogologlicerolu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krem.

Gładki, biały krem.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

U dorosłych, produkt leczniczy ANESDERM jest wskazany do stosowania w znieczuleniu miejscowym:

-    na skórę nieuszkodzoną przed zastosowaniem drobnych zabiegów dermatologicznych (np. wprowadzenie igły i leczenie chirurgiczne zmian umiejscowionych) oraz przed zastosowaniem zabiegów skórnych na większych powierzchniach (np. przeszczep skóry).

-    na błonę śluzową narządów płciowych przed leczeniem chirurgicznym zmian miejscowych.

-    na skórę narządów płciowych przed wstrzyknięciem środków znieczulających miejscowo.

Produkt Anesderm jest wskazany do stosowania w następujących grupach wiekowych: noworodki donoszone (w wieku od 0 do 27 dni), niemowlęta i małe dzieci (w wieku od 28 dni do 23 miesięcy), dzieci (w wieku od 2 do 11 lat) i młodzież (w wieku od 12 do 18 lat) w znieczuleniu miejscowym na skórę nieuszkodzoną przed zastosowaniem drobnych zabiegów dermatologicznych.

4.2    Dawkowanie i sposób stosowania

Podanie na skórę.

Powierzchnia/wiek

Zabieg

Aplikacja

Skóra

Nałożyć grubą warstwę kremu na skórę, a następnie przykryć opatrunkiem okluzyjnym.

Dorośli

około 1,5 g/10 cm2

Drobne zabiegi, np wprowadzenie igły i leczenie chirurgiczne zmian miejscowych

2 g (około połowa tubki 5 g) przez 1 do 5 godzin0

Chirurgiczne zabiegi w Dermatologii na większych powierzchniach, w warunkach szpitalnych, np. przeszczepienie skóry

Około 1,5-2 g/10 cm2 przez 2 do 5 godzin«

Zabiegi dermatologiczne na świeżo ogolonej skórze, na dużej powierzchni ciała, np. laserowe usuwanie owłosienia (samodzielna aplikacja przez pacjenta)

Maksymalna zalecana dawka: 60g Maksymalna zalecana powierzchnia ciała: 600 cm2 przez minimum 1 godzinę, maksymalnie przez 5 godzin0

Dzieci

Drobne zabiegi, np. wprowadzenie igły i chirurgiczne leczenie zmian miejscowych

Około 1,0 g /10 cm2 przez 1 godzinę (patrz szczegóły poniżej)

Noworodki 0-2 miesięcy3, 6)

Do 1,0 g i 10 cm2 przez 1 godzinę 2,7)

Niemowlęta 3-11 miesięcy1 2-1

Do 2,0 g i 20 cm2 przez 1 godzinę 4,8)

Dzieci 1-5 lat

Do 10,0 g i 100 cm2 przez 1-5 godzin 1,8)

Dzieci 6-11 lat

Do 20,0 g i 200 cm2 przez 1-5 godzin 1,8)

Dzieci z atopowym zapaleniem skóry

Przed zabiegiem usunięcia mięczaka zakaźnego.

Czas aplikacji: 30 minut

Błona śluzowa narządów płciowych

Dorośli

Leczenie chirurgiczne zmian miejscowych, np. usunięcie kłykcin kończystych (condylomata accuminata) oraz przed wstrzyknięciem środków znieczulających miejscowo

Około 5-10 g produktu ANESDERM na 5-10 minut 1,9). Nie jest wymagane stosowanie opatrunku okluzyjnego.

Przed zabiegiem łyżeczkowania kanału szyjki macicy.

Nałożyć 10 g kremu na boczne sklepienia pochwy na okres 10 minut 9)

Skóra męskich narządów płciowych

Dorośli

Przed wstrzyknięciem środków znieczulających miejscowo

Nałożyć grubą warstwę kremu ANESDERM (1 g/10 cm2) z opatrunkiem okluzyjnym przez 15 minut

Skóra żeńskich narządów płciowych

Dorośli

Przed wstrzyknięciem środków znieczulających miejscowo 5)

Nałożyć grubą warstwę kremu ANESDERM (1-2 g/10 cm2) z opatrunkiem okluzyjnym przez 60 minut

5)    Na skórę żeńskich narządów płciowych, ANESDERM aplikowany jako jedyny środek znieczulający, w czasie 60 do 90 minut, nie zapewnia wystarczającego znieczulenia do zabiegów termokauteryzacji lub diatermii kłykcin kończystych.

6)    Do czasu uzyskania dalszych danych kliniczncych, ANESDERM, nie powinien być stosowany poniżej 37. tygodnia ciąży.

7)    U noworodków i niemowląt < 3 miesięcy, w ciągu 24 godzin można stosować tylko jedną dawkę.

8)    U dzieci w wieku 3 miesięcy i starszych, w ciągu 24 godzin można stosować maksymalnie 2 dawki,

w odstępie co najmniej 12 godzin. Jeśli, w oparciu o potrzebę kliniczną, zostaje jednak podjęta decyzja o zastosowaniu dwóch aplikacji u dzieci w wieku poniżej 3. miesiąca życia, patrz punkt 4.4 i 4.8.

9)    Zabieg powinien zostać wykonany natychmiast po usunięciu kremu, ponieważ efekt znieczulenia trwa tylko przez 15 do 20 minut.

Nanieść przepisaną ilość kremu grubą warstwą na powierzchnię skóry podlegającą zabiegowi i przykryć samoprzylepnym opatrunkiem okluzyjnym.

Po zakończeniu okresu aplikacji krem usuwa się ostrożnie przy pomocy gazika.

Znieczulenie będące wynikiem zastosowania leku trwa od 1 do 2 godzin.

Aby uniknąć wystąpienia nadwrażliwości na ANESDERM, osoby często nakładające lub usuwające krem ze skóry powinny upewnić się, że nie mają z nim kontaktu.

Metody określenia dawki

Aby nałożyć 1 g kremu należy zastosować go na powierzchnię skóry o średnicy około 18 mm i o grubości około 4 do 5 mm.

Jeżeli wymagana jest duża dokładność dawkowania, żeby zapobiec przedawkowaniu (np. w razie stosowania dawek zbliżonych do maksymalnych u noworodków albo kiedy w ciągu 24 godzin może być konieczne zastosowanie dwóch aplikacji), należy zastosować strzykawkę z podziałką, na której 1 ml odpowiada około 1 g kremu.

4.3    Przeciwwskazania

Produktu leczniczego ANESDERM nie wolno stosować:

-    w przypadku nadwrażliwości na prylokainę i lidokainę, inne środki miejscowo znieczulające typu amidowego lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,

-    na ucho przed nacięciem błony bębenkowej (paracenteza) w przebiegu ostrego zapalenia ucha środkowego lub przed innymi zabiegami operacyjnymi na przewodzie słuchowym zewnętrznym lub uchu wewnętrznym, gdyż nie można jednoznacznie wykluczyć uszkodzenia ucha wewnętrznego.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy ANESDERM nie powinien być stosowany:

-    na rany, z powodu niewystarczających danych dotyczących wchłaniania,

-    u noworodków niedonoszonych, tzn. w wieku ciążowym poniżej 37 tygodnia,

-    u niemowląt do 1. roku życia poddawanych jednoczesnemu leczeniu przy użyciu środków pobudzających wytwarzanie methemoglobiny (np. sulfonamidów), do uzyskania dalszych danych klinicznych (patrz punkt 4.5).

Pomimo, że biodostępność układowa prylokainy przy wchłanianiu przez skórę z produktu leczniczego ANESDERM jest mała, to należy zachować ostrożność u pacjentów z anemią, wrodzoną lub nabytą methemoglobinemią bądź u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, z powodu zwiększonego ryzyka polekowej methemoglobinemii.

Z powodu braku wystarczających danych dotyczących wchłaniania substancji czynnych, ANESDERM nie powinien być stosowany na otwarte rany.

W związku z możliwym zwiększonym wchłanianiem przez świeżo ogoloną skórę, ważne jest przestrzeganie zalecanego dawkowania, powierzchni i czasu aplikacji (patrz punkt 4.2).

Do momentu uzyskania zadowalających danych dotyczących wchłaniania, produkt leczniczy Anesderm nie powinien być stosowany na błonę śluzową narządów płciowych u dzieci poniżej 12. roku życia.

Lidokaina i prylokaina są metabolizowane w wątrobie i dlatego winny być stosowane z zachowaniem szczególnej ostrożności u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. W przypadku wielokrotnego stosowania, konieczne może okazać się zmniejszenie dawki w celu uwzględnienia przedłużonego wydalania.

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania produktu leczniczego ANESDERM u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry, gdyż istniejące uszkodzenie skóry może wymagać krótszego czasu aplikacji (15-30 minut). Zastosowanie czasu aplikacji dłuższego niż 30 minut u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry może prowadzić do zwiększenia częstości występowania miejscowych reakcji naczyniowych, szczególnie zaczerwienienia miejsca aplikacji, i w niektórych przypadkach wybroczyn i plamicy (patrz punkt 4.8 Działania niepożądane). Zaleca się stosowanie czasu aplikacji 30 minut przed łyżeczkowaniem mięczaka zakaźnego (molluscum contagiosum) u dzieci z atopowym zapaleniem skóry.

Stosowanie kremu w okolicach oczu wymaga szczególnej ostrożności, gdyż produkt leczniczy ANESDERM działa drażniąco na oczy. Ponadto, upośledzenie obronnego odruchu rogówkowego może doprowadzić do podrażnienia rogówki i potencjalnego jej uszkodzenia. W przypadku kontaktu z okiem, należy natychmiast przepłukać oko dużą ilością letniej wody bądź izotonicznego roztworu chlorku sodu, a następnie osłonić oko do momentu odzyskania czucia lub ostrości widzenia.

Produktu ANESDERM nie należy stosować na uszkodzoną błonę bębenkową.

Badania na zwierzętach wykazały, że produkt leczniczy ANESDERM ma wpływ ototoksyczny w przypadku przeniknięcia do ucha środkowego. Jednakże nie stwierdzono żadnego uszkodzenia u zwierząt z nienaruszoną błoną bębenkową, kiedy produkt leczniczy ANESDERM został wprowadzony do przewodu słuchowego zewnętrznego.

U noworodków i niemowląt do 3. miesiąca życia, zaobserwowano przemijające i nieistotne klinicznie zwiększenie stężenia methemoglobiny, trwające do 12 godzin po zastosowaniu produktu leczniczego ANESDERM.

Skuteczność produktu leczniczego ANESDERM podczas pobierania krwi z pięt noworodków nie została potwierdzona w badaniach.

Lidokaina i prylokaina mają właściwości bakteriobójcze i przeciwwirusowe w stężeniach większych niż 0,5 do 2%. Z tego powodu i pomimo, iż jedno badanie kliniczne wskazywało, że zastosowanie produktu leczniczego Anesderm przed szczepieniami BCG (bacillus Calmette-Guerin) (szczepienie przeciw gruźlicy) nie ma wpływu na odpowiedź immunologiczną, należy monitorować wyniki wstrzyknięcia śródskórnego żywych szczepionek. Skuteczność szczepionek zawierających drobnoustroje atenuowane nie jest obniżona.

Pacjenci poddawani terapii lekami przeciwarytmicznymi III klasy (np. amiodaron) powinni być uważnie monitorowani (w razie konieczności przy użyciu elektrokardiografu) z powodu możliwego addycyjnego działania na serce.

Obecność hydroksystearynianu makrogologlicerolu może wywoływać reakcje skórne, zwłaszcza u dzieci poniżej 3. roku życia.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Produkt leczniczy ANESDERM może nasilać methemoglobinemię. Może ona być nasilona stosowaniem leków, takich jak: sulfonamidy, acetanilid, barwniki anilinowe, benzokaina, chlorochina, dapson, metoklopramid, naftalen, nitrofurantoina, nitrogliceryna, nitroprusydek sodu, pamachina, kwas para-aminosalicylowy, fenacetyna, fenobarbital, fenytoina, prymachina, chinina. Należy więc unikać jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Anesderm i tych leków, a stosuje się to zwłaszcza do niemowląt poniżej 1. roku życia. Methemoglobinemia spowodowana przez substancje obecne w artykułach spożywczych (np. azotyny i azotany) może być nasilona w wyniku jednoczesnego stosowania produktu leczniczego ANESDERM.

Należy wziąć pod uwagę dodatkowe ogólnoustrojowe działanie toksyczne w przypadku zastosowania dużych dawek produktu leczniczego ANESDERM (równoczesne zastosowanie na kilku okolicach skóry) wraz z dodatkowym podawaniem lidokainy i (lub) prylokainy w innej postaci lub innych środków znieczulających miejscowo bądź substancji pokrewnych strukturalnie (np. leki przeciwarytmiczne klasy I, takie jak tokainid i meksyletyna), z powodu możliwego addycyjnego działania toksycznego.

Nie przeprowadzono żadnych specyficznych badań dotyczących interakcji pomiędzy lidokainą a lekami przeciwarytmicznymi klasy III (np. amiodaron), mimo to wymagana jest ostrożność w czasie jednoczesnego stosowania tych leków (patrz punkt 4.4).

Leki zmniejszające klirens lidokainy (np. cymetydyna lub beta-blokery) mogą powodować potencjalnie toksyczne stężenia w osoczu w przypadku, gdy lidokaina podawana jest przez długi okres czasu w wielokrotnych dużych dawkach. Taka interakcja nie powinna więc być klinicznie istotna w przypadku krótkotrwałego stosowania lidokainy w zalecanych dawkach (np. w przypadku stosowania kremu ANESDERM).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Badania na zwierzętach nie wykazują żadnego bezpośrednio czy pośrednio szkodliwego wpływu na ciążę rozwój zarodkowo-płodowy, poród i rozwój poporodowy.

Ciąża

Zarówno u zwierząt, jak i ludzi, lidokaina i prylokaina przenikają barierę łożyskową i do tkanek płodu. Uzasadnione jest założenie, że lidokaina i prylokaina były stosowane u dużej liczby kobiet w ciąży i kobiet w wieku rozrodczym. Dotychczas nie zaobserwowano żadnych szkodliwych skutków stosowania w okresie ciąży, nie stwierdzono także zwiększonego występowania wad rozwojowych bądź innego rodzaju szkodliwego wpływu na płód. Pomimo tego, że istnieje prawdopodobieństwo jedynie ograniczonego wchłaniania ogólnoustrojowego w przypadku zastosowania na skórę, należy zachować ostrożność, stosując produkt leczniczy Anesderm u kobiet w ciąży i lek ten może być w tym przypadku przepisany tylko wtedy, gdy korzyści z jego zastosowania przeważają nad ryzykiem.

Karmienie piersią

Lidokaina, a najprawdopodobniej również prylokaina, przenikają do mleka kobiet karmiących, aczkolwiek w przypadku stosowania dawek leczniczych, w tak małych ilościach, że ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u dziecka karmionego piersią jest małe, w związku z ograniczonym stopniem wchłaniania ogólnoustrojowego. Niemniej jednak, należy zachować ostrożność, gdy lek ten stosuje się u kobiet karmiących.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

ANESDERM stosowany w zalecanych dawkach, nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania zdefiniowano w następujący sposób:

bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000),

częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Często (> 1/100 do < 1/10)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Przemijające miejscowe reakcje w okolicy skóry poddanej działaniu leku, takie jak bladość, zaczerwienienie i obrzęk1,2,3-. Bladość i zaczerwienienie są skutkiem bezpośredniego działania środka znieczulającego miejscowo na naczynia krwionośne. Obrzęk jest spowodowany grubym pokryciem skóry opatrunkiem okluzyjnym.

Początkowo i zazwyczaj łagodne uczucie pieczenia, swędzenia, ciepłoty skóry w miejscu podania leku 2,3)

Niezbyt często

Zaburzenia skóry i

(> 1/1 000

tkanki podskórnej

Początkowo i zazwyczaj łagodne uczucie pieczenia,

do < 1/100)

swędzenia, ciepłoty skóry w miejscu podania leku 1-

Miejscowe parestezje w miejscu podania leku, np. uczucie mrowienia2)

Podrażnienie skóry w miejscu podania leku3)

Rzadko

Zaburzenia ogólne i

Methemoglobinemia.1)

(> 1/10 000

stany w miejscu

do < 1/1 000)

podania

Rzadkie przypadki nieznacznych zmian miejscowych na skórze poddanej działaniu leku, takich jak plamica i wybroczyny, szczególnie w przypadku dłuższego czasu aplikacji u dzieci z atopowym zapaleniem skóry lub mięczakiem zakaźnym (ang. mollusca contagiosa)1)

Podrażnienie rogówki po przypadkowym kontakcie z okiem1-1

W rzadkich przypadkach znieczulenie miej scowe było związane z wystąpieniem reakcji alergicznych (w najcięższych przypadkach wstrząs anafilaktyczny)1,2,3).

L nienaruszona skóra

2    błona śluzowa narządów płciowych

3    owrzodzenie kończyn dolnych

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanychPo dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Rzadko zgłaszano istotne klinicznie przypadki methemoglobinemii. Prylokaina w dużych dawkach może powodować zwiększenie stężenia methemoglobiny, szczególnie w połączeniu ze środkami pobudzającymi wytwarzanie methemoglobiny (np. sulfonamidami). Istotne klinicznie przypadki methemoglobinemii należy leczyć za pomocą powolnego dożylnego wstrzyknięcia chlorku metylotioniny (lub zamiennie chlorku tolonium).

W przypadku wystąpienia innych objawów działania toksycznego układowego, należy się spodziewać objawów podobnych do występujących po podaniu środka znieczulającego miejscowo innymi drogami. Działanie toksyczne środka znieczulającego miejscowo objawia się pobudzeniem układu nerwowego i, w poważnych przypadkach depresją ośrodkowego układu nerwowego lub depresją układu krążenia.

Ciężkie objawy neurologiczne (drgawki, depresja ośrodkowego układu nerwowego) należy leczyć objawowo poprzez wspomaganie oddychania i podanie leków przeciwdrgawkowych. W przypadku wystąpienia objawów wskazujących na zaburzenia krążenia należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi resuscytacji.

Z powodu wolnego uwalniania ze skóry, pacjenta z objawami zatrucia należy obserwować przez wiele godzin po zastosowaniu leczenia tych objawów.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: środki do znieczulenia miejscowego; amidy; lidokaina w połączeniach, kod ATC: N01BB52

Środki znieczulające miejscowo działają bezpośrednio na włókna nerwowe przez blokowanie przewodzenia nerwowego specyficznie, całkowicie i odwracalnie.

Produkt leczniczy ANESDERM może przenikać barierę skórną i wywoływać skuteczne znieczulenie skóry w związku z dużą zawartością środka znieczulającego miejscowo, w fazie lipidowej.

Głębokość znieczulenia zależy od czasu aplikacji i dawki. W obrębie leczonej powierzchni może wystąpić przemijające, miejscowe zwężenie lub rozszerzenie naczyń obwodowych.

Zastosowanie produktu leczniczego ANESDERM przed szczepieniem przeciwko odrze-śwince-różyczce lub domięśniowej szczepionce przeciwko błonicy-krztuścowi-tężcowi, atenuowanemu wirusowi polio, Haemophilus influenzae b lub WZW typu B nie ma wpływu na miana przeciwciał, stopień serokonwersji lub odsetek pacjentów, u których uzyskano chroniący ich lub dodatni poziom przeciwciał po immunizacji, w porównaniu z pacjentami poddanymi działaniu placebo.

pH roztworu wynosi 9,4.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Charakterystyki farmakokinetyczne obu składników są bardzo podobne.

Wchłanianie ogólnoustrojowe lidokainy i prylokainy zależy od dawki, czasu nałożenia i grubości skóry. Skóra nieuszkodzona:

Stosując na skórę nieuszkodzoną, wchłanianie jest minimalne i opóźnione: stąd po 3 godzinach od zastosowania wchłanianie odpowiada 3% lidokainy i 5% prylokainy.

Uzyskuje się małe stężenia w surowicy; bardzo duża dawka (60 g), nałożona przez okres 3 godzin, wytwarza stężenia maksymalne po 4 godzinach odpowiadające 120 ng/ml lidokainy i 67 ng/ml prylokainy.

Stężenia uzyskane u dzieci są proporcjonalnie nieznacznie większe, lecz według badań, stale mniejsze od 450 ng/ml.

Po dystrybucji do tkanki, w zależności od stopnia unaczynienia, lidokaina i prylokaina są metabolizowane przez wątrobowy układ mikrosomalny.

Otrzymane metabolity są praktycznie nieaktywne i są wydalane drogą nerkową.

Rozkład prylokainy prowadzi do powstania orto-toluidyny, która może wywoływać methemoglobinemię w przypadku szybko wchłanianych dawek prylokainy w czystej postaci powyżej 600 mg na 70 kg, jak na przykład ma to miejsce podczas wstrzykiwania.

Błona śluzowa narządów płciowych:

Wchłanianie z błony śluzowej narządów płciowych jest większe i szybsze niż po nałożeniu na skórę. Po nałożeniu 10 g kremu przez 10 minut na błonę śluzową pochwy, średnie maksymalne stężenia lidokainy i prylokainy w osoczu wynoszą odpowiednio 180 ng/ml i 150 ng/ml.

Stężenia te uzyskuje się po 20 do 45 minutach.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Orto-toluidyna (metabolit prylokainy) i 2,6-ksylidyna (metabolit lidokainy) wykazywały właściwości mutagenne in vitro oraz potencjalne działanie rakotwórcze przy zastosowaniu dużych dawek podczas badań nad toksycznością przewlekłą u zwierząt.

W świetle tych wyników wydaje się, że nie ma klinicznie istotnego zagrożenia u ludzi, zważywszy na drogę podawania, stosowane dawki i czas trwania kuracji. Aczkolwiek, z uwagi na to, że ryzyko oddziaływania na ludzi jest nieznane, należy unikać długotrwałego leczenia przy zastosowaniu dużych dawek produktu leczniczego Anesderm.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Karbomer 980

Makrogologlicerolu hydroksystearynian 40 Sodu wodorotlenek 10%

Woda oczyszczona.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi lekami.

6.3    Okres ważności

2 lata

Po pierwszym otwarciu tuby - 1 miesiąc.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Wielkość opakowania: 1 tuba po 5 g kremu + 2 opatrunki adhezyjne

5 tub po 5 g kremu + 10 opatrunków adhezyjnych 1 tuba po 30 g kremu.

Rodzaj opakowania: Tuba aluminiowa (pokrywana żywicą epoksyfenolową) z PP zakrętką i dołączonymi opatrunkami adhezyjnymi, w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pierre Fabre Dermatologie

45, place Abel Gance 92100 Boulogne Francja

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17998

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 28.03.2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI

PRODUKTU LECZNICZEGO

2014-01-17

10

1

Po dłuższym czasie aplikacji efekt znieczulenia zmniejsza się.

2)    Czas aplikacji dłuższy >1 godzina nie został udokumentowany.

3)    Do czasu uzyskania dalszych danych klinicznych, produktu ANESDERM nie należy stosować u niemowląt w wieku do 12. miesiąca życia, otrzymujących leczenie środkami pobudzającymi wytwarzanie methemoglobiny.

2

   Po zastosowaniu w czasie do 4 godzin, na powierzchni 16 cm2, nie zaobserwowano klinicznie znaczącego zwiększenia methemoglobiny w osoczu.

Anesderm