+ iMeds.pl

Angedil 10 mgUlotka Angedil

Ulotka dołączana do opakowania: informacja dla pacjenta

Angedil, 10 mg, tabletki

Nicorandilum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku., ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Angedil i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Angedil

3.    Jak przyjmować lek Angedil

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Angedil

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Angedil i w jakim celu się go stosuje

Lek Angedil zawiera substancję zwaną nikorandylem. Substancja ta należy do grupy leków zwanych „aktywatorami kanałów potasowych”. Jej działanie polega na rozkurczaniu naczyń krwionośnych i zwiększaniu przepływu krwi i dostawy tlenu do serca.

Lek Angedil jest stosowany

-    do zapobiegania bólom w klatce piersiowej (dławicy piersiowej)

-    do przewlekłego leczenia bólów w klatce piersiowej (stabilnej dławicy piersiowej)

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Angedil Kiedy nie przyjmować leku Angedil

-    jeśli pacjent ma uczulenie na nikorandyl lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli pacj ent ma zaburzenie serca, polegaj ące na tym, że serce jest uszkodzone i nie jest w stanie przepompować odpowiedniej ilości krwi do organizmu (wstrząs kardiogenny),

- jeśli pacjent ma niewydolność serca i lewa część serca nie jest w stanie skutecznie pompować krwi (niewydolność lewokomorowa z niskim ciśnieniem napełniania),

-    jeśli pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze,

-    jednocześnie z lekami na impotencję (patrz również „Inne leki i Angedil”).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Angedil należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

-    jeśli pacjent ma wrzody żołądka lub jelit,

-    jeśli pacjent ma owrzodzenia skóry,

-    jeśli pacjent ma owrzodzenia w jamie ustnej,

- jeśli pacjent wie od swojego lekarza, że ma małą objętość wewnątrznaczyniową lub niskie skurczowe ciśnienie tętnicze,

-    jeśli u pacjenta dojdzie do nagłego nagromadzenia płynu w płucach (ostry obrzęk płuc),

-    jeśli pacjent niedawno przebył atak serca (ostry zawał mięśnia sercowego).

Inne leki i Angedil

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie wolno przyjmować leku Angedil i należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje leki na impotencję, takie jak sildenafil, tadalafil lub wardenafil (inhibitory fosfodiesterazy 5). Leki te są stosowane również w postępującej chorobie naczyń krwionośnych w płucach (nadciśnienie płucne). Jednoczesne stosowanie tych leków z lekiem Angedil może prowadzić do groźnego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi.

Jeśli pacjent przyjmuje którekolwiek z niżej wymienionych leków, musi powiedzieć o tym lekarzowi:

-    leki, które rozszerzają naczynia krwionośne (leki wazodylatacyjne),

-    leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego,

-    leki stosowane w leczeniu depresji (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne).

Jeśli pacjent przyjmuje któryś z tych leków razem z lekiem Angedil ciśnienie krwi może się zbyt obniżyć.

Jeśli pacjent stosuje lek Angedil razem z pewnymi lekami stosowanymi w leczeniu zapalenia (kortykosteroidami) może dojść do perforacji żołądka lub jelit.

Angedil z jedzeniem, piciem i alkoholem

W czasie stosowania leku Angedil nie należy pić alkoholu, ponieważ może to prowadzić do obniżenia ciśnienia tętniczego.

Ciąża, karmienie piersią i płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować nikorandylu w czasie ciąży, o ile lekarz nie zdecyduje, że jest to bezwzględnie konieczne.

W czasie stosowania leku Angedil nie należy karmić piersią, ponieważ nie wiadomo, czy nikorandyl jest wydzielany do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ponieważ lek Angedil obniża ciśnienie tętnicze krwi, mogą występować zawroty głowy lub uczucie pustki w głowie. Jeśli takie objawy wystąpią, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych maszyn i urządzeń.

3. Jak przyjmować lek Angedil

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób podawania

Lek należy przyjmować doustnie. Tabletki należy połykać w całości i popijać odpowiednią ilością wody (np. szklanką wody). Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Nie należy kruszyć ani rozgryzać tabletek.

Dawkowanie

Należy przyjmować jedną do dwóch tabletek rano i wieczorem (co odpowiada dobowej dawce 20 do 40 mg nikorandylu). W razie potrzeby lekarz może zwiększyć tę dawkę do 3 tabletek 2 razy na dobę (co odpowiada dobowej dawce 60 mg nikorandylu).

U pacjentów ze skłonnością do bólów głowy lekarz może zacząć leczenie od mniejszej dawki czyli pół tabletki 2 razy na dobę (co odpowiada dobowej dawce 10 mg nikorandylu).

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania leku Angedil u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat z uwagi na niewystarczające dane na temat skuteczności i bezpieczeństwa.

Pacjenci w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku powinni stosować najmniejszą skuteczną dawkę. Lekarz zdecyduje, ile tabletek leku Angedil na dobę ma przyjmować pacjent.

W razie poczucia, że lek działa zbyt słabo lub zbyt silnie, nie należy samodzielnie zmieniać dawki, ale porozmawiać z lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Angedil

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku lub w razie połknięcia tabletek przez dziecko, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitalnego oddziału ratunkowego. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku, tak aby lekarz wiedział, jaki lek został przyjęty. Mogą wystąpić następujące objawy: ciśnienie tętnicze może się obniżyć, mogą pojawić się zawroty głowy lub osłabienie, serce może bić szybciej niż normalnie lub mogą wystąpić trudności w oddychaniu lub świszczący oddech.

Pominięcie przyjęcia leku Angedil

W razie pominięcia dawki należy przyjąć ją jak najszybciej po przypomnieniu sobie o leku. Jeśli jednak zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy pominiętą dawkę opuścić. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie przyjęcia leku Angedil

Lek Angedil należy przyjmować, dopóki lekarz nie poleci przerwać leczenia. Nie należy przerywać stosowania leku Angedil po uzyskaniu poprawy, gdyż po przerwaniu leczenia choroba może się nasilić lub powrócić.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Do oceny częstości występowania objawów niepożądanych wykorzystano następujące określenia:

bardzo często: często:

niezbyt często: rzadko:

bardzo rzadko:


występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów występują u 1 do 10 na 100 pacjentów występuj ą u 1 do 10 na 1000 pacjentów występują u 1 do 10 na 10000 pacjentów występują rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów

a) Jeśli wystąpią niżej wymienione objawy niepożądane, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku Angedil i zgłosić się do lekarza lub od razu udać się do szpitala:

Bardzo rzadko

-    Zażółcenie skóry lub oczu (które może być objawem zaburzeń wątroby)

- Czerwona guzowata wysypka, obrzęk powiek, twarzy, warg, jamy ustnej lub języka, swędzenie, trudności w oddychaniu lub połykaniu. Może to być reakcja alergiczna (obrzęk naczynioruchowy).

b) Należy przerwać przyjmowanie leku Angedil i zgłosić się do lekarza, jeśli wystąpią owrzodzenia. Wrzody te leczy się jedynie przez zaprzestanie przyjmowania leku Angedil, ponieważ nie reagują na inne leczenie:

Rzadko

-    Krew w stolcu lub wymiotach (na skutek wrzodów żołądka lub jelit), owrzodzenia odbytu lub krwawienie z odbytu

Bardzo rzadko

-    Owrzodzenia skóry (możliwe na rękach, nogach lub stopach), owrzodzenia dróg rodnych, przewodów nosowych i okolicy stomii (u osób, które maj ą sztuczny odbyt, czyli kolostomię lub ileostomię)

c) Jeśli wystąpią którekolwiek z niżej wymienionych objawów niepożądanych, należy natychmiast powiedzieć o nich lekarzowi:

Często

-    Przyspieszone lub szybkie bicie serca (kołatanie serca)

d) Jeśli wystąpią którekolwiek z niżej wymienionych objawów niepożądanych należy jak najszybciej powiedzieć o nich lekarzowi:

Bardzo często

-    Bóle głowy. Występują one częściej po włączeniu leku Angedil po raz pierwszy.

Często

-    Zawroty głowy

-    Przyspieszone bicie serca

-    Zaczerwienienie skóry

-    Nudności lub wymioty

-    Osłabienie

Niezbyt często

-    Obniżenie ciśnienia tętniczego krwi (zawroty głowy, uczucie pustki w głowie)

Rzadko

-    Wysypki skórne

-    Świąd

-    Bóle mięśni

e)    Inne objawy niepożądane:

Bardzo rzadko

-    Ból brzucha

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Angedil

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie, pudełku i blistrze po: Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Angedil

-    Substancją czynną jest nikorandyl. Każda tabletka zawiera 10 mg nikorandylu.

-    Pozostałe składniki to: karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), mannitol, kwas stearynowy.

Jak wygląda lek Angedil i co zawiera opakowanie

Angedil 10 mg są to białe lub białawe, okrągłe, płaskie tabletki z rowkiem dzielącym po jednej stronie.

Dostępne w opakowaniach blistrowych po 20, 30 lub 60 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny

EGIS Pharmaceuticals PLC Keresztúri út 30-38 1106 Budapeszt Węgry

Wytwórca

Bluepharma Indústria Farmaceutica, S.A.

Cimo de Fala - S. Martinho do Bispo,

3045-016 Coimbra Portugalia

EGIS Pharmaceuticals PLC Bókényfóldi út 118-120 1165 Budapeszt Węgry

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Bułgaria

Czechy

Litwa

Łotwa

Polska

Rumunia

Słowacja

Węgry

Wielka Brytania


Angedil 10 mg TaóaeTKH Dingril 10 mg Agedil 10 mg tabletćs Angedil 10 mg tablets Angedil

Angedil 10 mg comprimate Dingril 10 mg Angedil 10 mg tabletta Nicorandil Helm 10 mg tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Angedil

Charakterystyka Angedil

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Angedil, 10 mg, tabletki Angedil, 20 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka Angedil 10 mg zawiera 10 mg nikorandylu. Każda tabletka Angedil 20 mg zawiera 20 mg nikorandylu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Biała lub biaława, okrągła, płaska tabletka z rowkiem dzielącym po jednej stronie. Biała lub biaława, okrągła, płaska tabletka Tabletkę można podzielić na równe dawki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zapobieganie i długotrwałe leczenie stabilnej dławicy piersiowej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania doustnego.

Dorośli

Zalecana dawka początkowa nikorandylu wynosi 10 mg, 2 razy na dobę, najlepiej rano i wieczorem.

U osób szczególnie podatnych na bóle głowy można zastosować (na kilka dni) mniejszą dawkę początkową, 5 mg, 2 razy na dobę.

Następnie dawkę należy stopniowo zwiększać w zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji obserwowanej u pacjenta.

Zazwyczaj dawka terapeutyczna mieści się w zakresie od 10 do 20 mg nikorandylu, 2 razy na dobę, choć w razie potrzeby można stosować dawkę do 30 mg, 2 razy na dobę.

Osoby w _podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku zalecane jest stosowanie najmniejszej skutecznej dawki.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Angedil 10 mg, Angedil 20 mg u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat z uwagi na niewystarczające dane na temat skuteczności i bezpieczeństwa.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na nikorandyl lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1.

Nie wolno stosować nikorandylu w przypadku wstrząsu kardiogennego, hipotonii lub niewydolności lewokomorowej z niskim ciśnieniem napełniania.

Jednoczesne stosowanie nikorandylu i inhibitorów fosfodiesterazy 5 jest przeciwwskazane z uwagi na ryzyko ciężkiej hipotonii.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podczas stosowania nikorandylu opisywano owrzodzenia żołądka i jelit, owrzodzenia skóry i owrzodzenia błon śluzowych (patrz punkt 4.8). Zwykle są one oporne na leczenie i w większości przypadków reagują wyłącznie na odstawienie nikorandylu. W przypadku wystąpienia owrzodzenia zalecane jest zaprzestanie leczenia nikorandylem.

Opisywano przypadki perforacji przewodu pokarmowego w sytuacji jednoczesnego stosowania nikorandylu i kortykosteroidów. Jeśli rozważa się jednoczesne stosowanie tych leków, zalecana jest ostrożność.

Nikorandyl trzeba stosować ostrożnie u pacjentów z małą obj ętością wewnątrznaczyniową, niskim skurczowym ciśnieniem tętniczym (np. poniżej 100 mm Hg), ostrym obrzękiem płuc lub ostrym zawałem mięśnia sercowego z niewydolnością lewokomorową i niskim ciśnieniem napełniania.

Nikorandyl należy stosować ostrożnie w połączeniu z produktami leczniczymi obniżaj ącymi ciśnienie (patrz punkt 4.5).

Tabletki są wrażliwe na wilgoć. Należy doradzić pacjentom, aby przechowywali tabletki w blistrze przed ich przyj ęciem.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Angedil 10 mg, Angedil 20 mg u dzieci i młodzieży, ponieważ nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności jego stosowania w tej grupie pacjentów.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie nikorandylu i inhibitorów fosfodiesterazy 5 (np. sildenafil, tadalafil, wardenafil) jest przeciwwskazane z uwagi na ryzyko ciężkiej hipotonii.

Nikorandyl w dawkach terapeutycznych może obniżać ciśnienie u pacjentów z hipotonią. Nikorandyl może nasilać hipotensyjne działanie innych, podawanych jednocześnie środków rozszerzaj ących naczynia, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych lub alkoholu.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

W badaniach na zwierzętach nikorandyl nie wykazywał działania teratogennego. Nie przeprowadzano badań nikorandylu u kobiet w ciąży. Dlatego produkt leczniczy Angedil 10 mg, Angedil 20 mg wolno stosować w czasie ciąży wyłącznie wtedy, gdy spodziewana korzyść z leczenia przeważa nad potencjalnym ryzykiem.

Karmienie piersią

Badania na zwierzętach wykazały, że niewielka ilość nikorandylu jest wydzielana do mleka. Nie wiadomo, czy nikorandyl jest wydzielany do mleka kobiecego, z tego względu nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Angedil 10 mg, Angedil 20 mg w czasie karmienia piersią.

Płodność

W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono wpływu nikorandylu na płodność. Brak danych z badań u ludzi.

4.7 Wpływ na zdolność powadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Działanie hipotensyjne nikorandylu może zmniejszać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Działanie to nasila się w połączeniu z alkoholem lub innymi produktami leczniczymi obniżającymi ciśnienie (np. środki rozszerzające naczynia, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne) (patrz także punkt 4.5).

Pacjentów należy ostrzec, aby nie prowadzili pojazdów ani nie obsługiwali maszyn do czasu wykazania, że nikorandyl nie upośledza ich sprawności psychofizycznej.

4.8 Działania niepożądane

Poniżej zastosowano następuj ące definicje częstości występowania Bardzo często    (>1/10)

Często    (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często    (> 1/1000 do <1/100)

Rzadko    (>1/10000 do <1/1000)

Bardzo rzadko    (<1/10000)

Częstość

Bardzo

często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Klasyfikacja układów i narządów

Zaburzenia

układu

nerwowego

Bóle głowy szczególnie w ciągu

pierwszych kilku dni leczenia

Zawroty głowy

Zaburzenia

serca

Przyspieszona akcja serca po

Tachykardia (przy dużych

Kołatanie

serca

podaniu dużych dawek

dawkach)

Zaburzenia

naczyniowe

Rozszerzenie naczyń skórnych z

zaczerwienienie m skóry

Spadek

ciśnienia

tętniczego

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności,

wymioty

Owrzodzeni a przewodu pokarmowego, jak wrzody w jamie ustnej, wrzody języka, wrzody jelita cienkiego lub grubego, owrzodzeni a odbytu. Owrzodzeni a mogą się pogłębiać powodując perforację, wytworzeni e przetoki lub

powstanie ropnia (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zaburzenia czynności wątroby, takie jak zapalenie wątroby, cholestaza i żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Różne

rodzaje

wysypki,

świąd

Obrzęk

naczyniorucho

wy,

owrzodzenia skóry i błon śluzowych (głównie w okolicach

odbytu, narządów płciowych i stomii) (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Uczucie

osłabienia

Dodatkowe informacje

Ponadto, w badaniu IONA (Impact of Nicorandil in Angina), które obejmowało wyłącznie osoby zagrożone dużym ryzykiem zdarzeń ze strony układu krążenia, występowały z różną częstością niżej wymienione zdarzenia niepożądane.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:    Krwawienie z odbytnicy

Niezbyt często:    Owrzodzenia w j amie ustnej

Bardzo rzadko:    Bóle brzucha

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często:    Obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Niezbyt częste:    Ból mięśni

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Ostre przedawkowanie może wiązać się z rozszerzeniem naczyń obwodowych, obniżeniem ciśnienia tętniczego i odruchową tachykardią.

Postępowanie

W takim przypadku należy monitorować czynność serca i zastosować ogólne leczenie podtrzymujące. W razie potrzeby należy zwiększyć objętość wewnątrznaczyniową poprzez podanie płynów (w postaci infuzji odpowiedniego płynu). W stanach zagrożenia życia należy rozważyć podanie leków wazopresyjnych.

Nie ma doświadczenia dotyczącego masywnego przedawkowania u ludzi. LD50 nikorandylu po podaniu doustnym u gryzoni wynosi około 1200 mg/kg a u psów 62,5 - 125 mg/kg.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki rozszerzające naczynia stosowane w chorobach serca, kod ATC: C01DX16

Nikorandyl wykazuje podwójny mechanizm działania, prowadząc do rozkurczu mięśni gładkich naczyń. Działanie polegające na otwieraniu kanałów potasowych powoduje rozszerzenie tętnic, zmniejszając w ten sposób obciążenie następcze, natomiast komponenta azotanowa przyczynia się do rozszerzenia naczyń żylnych i zmniejszenia obciążenia wstępnego. Nikorandyl wywiera bezpośrednie działanie na tętnice wieńcowe, nie powodując przy tym efektu podkradania. Ogółem, działanie nikorandylu poprawia przepływ krwi w regionach postenotycznych i poprawia bilans tlenowy w mięśniu sercowym.

U pacjentów z dławicą piersiową leczonych nikorandylem w badaniu IONA wykazano zmniejszenie występowania powikłań choroby wieńcowej.

Było to badanie kliniczne z randomizacj ą, z podwójnie ślepą próbą, z grupą kontrolną placebo, z punktami końcowymi dotyczącymi układu krążenia, obejmujące 5126 pacjentów. Oceniano, czy nikorandyl może zmniej szyć częstość występowania zdarzeń wieńcowych u mężczyzn i kobiet z przewlekłą stabilną dławicą piersiową otrzymuj ących standardowe leczenie przeciwdławicowe i zagrożonych dużym ryzykiem zdarzeń ze strony układu krążenia, zdefiniowanym jako: 1) przebyty zawał mięśnia sercowego lub 2) przebyta operacja pomostowania tętnic wieńcowych lub 3) choroba wieńcowa potwierdzona angiograficznie bądź dodatni wynik testu wysiłkowego w ciągu ostatnich 2 lat wraz z jednym z następuj ących czynników: przerost lewej komory w EKG, frakcja wyrzutowa lewej komory <45% lub wymiar końcowo-rozkurczowy lewej komory >55 mm, wiek >65 lat, cukrzyca (typu 1 lub 2), nadciśnienie, choroba naczyń obwodowych lub zaburzenia krążenia mózgowego. Pacjentów wyłączano z badania, jeśli przyjmowali pochodne sulfonylomocznika, gdyż uznano, że ci chory mogą nie odnieść korzyści z badania (pochodne sulfonylomocznika maj ą zdolność zamykania kanałów potasowych i tym samym mogą antagonizować niektóre efekty działania nikorandylu). Okres obserwacji pod kątem analizy punktów końcowych wynosił od 12 do 36 miesięcy, średnio 1,6 lat.

Główny punkt końcowy w postaci zgonu z powodu choroby wieńcowej, zawału mięśnia sercowego niezakończonego zgonem lub nieplanowego przyj ęcia do szpitala z powodu bólu w klatce piersiowej wystąpił u 13,1% pacjentów leczonych nikorandylem w porównaniu z 15,5% pacjentów przyjmujących placebo (hazard względny 0,83, p = 0,014). Częstość występowania ostrych zespołów wieńcowych (zgon z powodu choroby wieńcowej, niezakończony zgonem zawał mięśnia sercowego lub niestabilna dławica piersiowa) wyniosła 6,1% w grupie leczonej nikorandylem w porównaniu z 7,6% w grupie przyjmującej placebo (hazard względny 0,79, p = 0,028). Wszystkie zdarzenia ze strony układu krążenia występowały istotnie rzadziej w grupie nikorandylu niż w grupie placebo (odpowiednio 14,7% w porównaniu z 17,0%; hazard względny 0,86, p = 0,027). Ważność tych wyników potwierdziła ponowna analiza głównego punktu końcowego, w której zamiast śmiertelności na choroby układu krążenia uwzględniono śmiertelność całkowitą (nikorandyl 14,9% w porównaniu z placebo 17,3%; hazard względny 0,85, p = 0,021). Badanie nie miało dostatecznej mocy i nie umożliwiło wykrycia żadnego istotnego statystycznie obniżenia częstości występowania pojedynczych elementów złożonego punktu końcowego.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Nikorandyl wchłania się szybko, bez efektu pierwszego przejścia przez wątrobę. Maksymalne stężenie w osoczu jest osiągane w ciągu 30-60 minut i jest proporcjonalne do dawki. Metabolizm odbywa się głównie poprzez denitrację cząsteczki z następczym przyłączeniem produktu denitracji do szlaku nikotynamidowego, mniej niż 20% podanej dawki jest wydalane z moczem. Faza główna eliminacji ma okres półtrwania wynoszący około 1 godz. Nikorandyl tylko w niewielkim stopniu wiąże się z białkami osocza.

Nie stwierdzono żadnych istotnych klinicznie zmian charakterystyki farmakokinetycznej nikorandylu w populacjach szczególnego ryzyka, takich jak osoby w podeszłym wieku, pacjenci z chorobami wątroby czy pacjenci z przewlekłą niewydolnością nerek.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa nie ujawniaj ą szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Działania zaobserwowane w badaniach toksyczności reprodukcyjnej (utrata zarodków, śmiertelność płodów i śmiertelność okołoporodowa) oraz w badaniach toksyczności po podaniu dawek wielokrotnych (uszkodzenie j ąder i mięśni szkieletowych u szczurów oraz zmiany w układzie krążenia u psów) dotyczą ekspozycji znacznie przekraczające maksymalne ekspozycje u ludzi, co wskazuje na niewielkie znaczenie w praktyce klinicznej.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Mannitol Kwas stearynowy

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

15 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Produkt leczniczy Angedil 10 mg, Angedil 20 mg tabletki jest pakowany w blistry OPA/Aluminium/PE/środek suszący/PE-aluminium/PE zawierające po 10 tabletek, w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 20, 30 i 60 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań dotyczących usuwania.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EGIS Pharmaceuticals PLC

Keresztúri út 30-38 1106 Budapeszt Węgry

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Angedil