Imeds.pl

Antidral 100 Mg/G

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

ŚWIETLIK (EUPHRASIA), krople do oczu, roztwór

Euphrasia D2

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

L ek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po 7 dniach nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek ŚWIETLIK (EUPHRASIA) i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku ŚWIETLIK (EUPHRASIA)

3.    Jak stosować lek ŚWIETLIK (EUPHRASIA)

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek ŚWIETLIK (EUPHRASIA)

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek ŚWIETLIK (EUPHRASIA) i w jakim celu się go stosuje?

Lek ŚWIETLIK (EUPHRASIA) są to homeopatyczne krople do oczu stosowane pomocniczo w stanach podrażnienia spojówek z nadwrażliwością na światło i zapylenie oraz w stanach zmęczenia oczu wywołanych niewłaściwym oświetleniem, promieniowaniem telewizorów i monitorów komputerowych oraz długim czytaniem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku ŚWIETLIK (EUPHRASIA) Kiedy nie stosować leku ŚWIETLIK (EUPHRASIA)

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    w bakteryjnych, grzybiczych i wirusowych zakażeniach oka, na oko zranione lub po zabiegach chirurgicznych,

-    jeśli pacjent ma uczulenie na chlorek benzalkoniowy.

W wyżej wymienionych przypadkach należy skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności Dzieci i młodzież

Z powodu braku wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania leku ŚWIETLIK (EUPHRASIA) u dzieci do 12 roku życia.

Soczewki kontaktowe: Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem. Substancja zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.

Należy zapoznać się z informacją producenta soczewek na temat wpływu typowych środków konserwujących stosowanych w kroplach do oczu na materiał, z którego wykonane są soczewki.

Inne leki i lek ŚWIETLIK (EUPHRASIA)

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią oraz wpływu na płodność.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku ŚWIETLIK (EUPHRASIA) na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3. Jak stosować lek ŚWIETLIK (EUPHRASIA)

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, u dorosłych, młodzieży i dzieci po 12 roku życia wkraplać 2 krople 3 razy dziennie do worka spojówkowego. Przed użyciem kropli do oczu umyć ręce. Odkręcić zakrętkę. Palcem wskazującym odchylić delikatnie dolną powiekę oka. Odchylić głowę lekko do tyłu. Patrząc w górę, ściskając buteleczkę kciukiem i palcem wskazującym, wkroplić do worka spojówkowego 2 krople preparatu. Nie dotykać palcem końcówki

zakraplacza i spojówki oka. Nie dotykać zakraplaczem oka, powieki, okolic oka lub innych powierzchni. Bezpośrednio po użyciu zakręcić pojemnik.

Dzieci poniżej 12 roku życia: Nie zaleca się stosowania.

Uwaga: Nie należy używać leku ŚWIETLIK (EUPHRASIA) po upływie 10 dni od otwarcia pojemnika.

Datę pierwszego otwarcia pojemnika należy zapisać w zaznaczonych miejscach na podstawie kartonika i w ulotce.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku ŚWIETLIK (EUPHRASIA)

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania dawki leku ŚWIETLIK (EUPHRASIA)

W przypadku pominięcia dawki należy następną dawkę zażyć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W sporadycznych przypadkach, podczas stosowania leku ŚWIETLIK (EUPHRASIA) może wystąpić miejscowy odczyn alergiczny, pieczenie i podrażnienie. Objawy te ustępują samoistnie po przerwaniu leczenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, numer telefonu i faksu tego departamentu}, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek ŚWIETLIK (EUPHRASIA)

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: {EXP}. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Lek przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Data pierwszego otwarcia: ....................

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek ŚWIETLIK (EUPHRASIA)

100 g kropli zawiera:

Substancję czynną Euphrasia D2 - 1 g

Pozostałe składniki to: sodu chlorek, benzalkoniowy chlorek, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek ŚWIETLIK (EUPHRASIA) i co zawiera opakowanie

Lek ŚWIETLIK (EUPHRASIA) są to krople do oczu w postaci roztworu.

Dostępne są następujące wielkości opakowania: 5 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

L. H. Decymal ul. Kartuska 263 80-125 Gdańsk tel.: 058 303 13 69

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4