Imeds.pl

Antithrombin Iii Nf Baxter 50 J.M./Ml; 500 J.M.

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Dr. Reckeweg® R11 krople doustne, roztwór

homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Substancje czynne: 10 g roztworu zawiera: Berberis vulgaris D4 1 g, Calcium phosphoricum D12 1 g, Causticum Hahnemanni D6 1 g, Solanum dulcamara D4 1 g, Rhododendron D4 1 g, Toxicoden-dron quercifolium D4 1 g.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Dr. Reckeweg® R11 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dr. Reckeweg® R11

3.    Jak stosować lek Dr.Reckeweg® R11

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Dr. Reckeweg® R11

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Dr. Reckeweg® R11 i w jakim celu się go stosuje

Dr. Reckeweg® R11 jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagaj ąco w łagodzeniu dolegliwości reumatycznych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dr. Reckeweg® R11 Kiedy nie należy stosować leku Dr. Reckeweg® R11:

Nie stosować leku Dr. Reckeweg® R11 przy nadwrażliwości na sumaka jadowitego (Toxicodendron quercifolium) lub na którykolwiek ze składników leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W ostrych stanach z zaczerwienieniem, obrzękiem lub podwyższoną temperaturą stawów, jak również przy utrzymuj ących się, niejasnych lub nagle pojawiaj ących się dolegliwościach należy zwrócić się do lekarza, ponieważ może chodzić o schorzenie wymagające diagnozy i pomocy lekarskiej.

Uwaga dodatkowa: Pojedyncza dawka leku (5 kropli) zawiera niewielką ilość alkoholu (mniej niż 100 mg).

Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia: Z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku Dr. Reckeweg® R11 u dzieci i młodzieży nie zaleca się jego stosowania poniżej 18 roku życia.

Lek Dr. Reckeweg® R11 a inne leki: Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Interakcje z innymi lekami są nieznane.

Wskazówka ogólna: Szkodliwe czynniki niewłaściwego trybu życia, środki pobudzające i używki mogą mieć negatywny wpływ na działanie leku homeopatycznego.

Ciąża i karmienie piersią: Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa, nie zaleca się stosowania tego leku w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Lek Dr. Reckeweg® R11 zawiera alkohol. Przy stosowaniu zgodnym z zaleconym dawkowaniem nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

3. Jak stosować lek Dr. Reckeweg® R11

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat dawkowania: Dorośli: Zażywać doustnie 3 razy dziennie po 5 kropli, w razie potrzeby z małą ilością wody. Po zauważeniu poprawy zażywać rzadziej.

Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia: Nie zaleca się stosowania produktu u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Jak długo można stosować lek Dr. Reckeweg® R11

Lek należy stosować ściśle według wskazań lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Dr. Reckeweg® R11

W przypadku przyjęcia większej dawki leku niż zalecana mogą wystąpić u nadwrażliwych pacjentów objawy spowodowane obecnością składników Rhododendron i Toxicodendron quercifolium, takie jak podrażnienie błon śluzowych jamy ustnej, gardła i przewodu pokarmowego z mdłościami, wymiotami, biegunką, uczuciem zawrotu głowy, oszołomienia oraz stany zapalne skóry.

Ze względu na zawartość alkoholu etylowego po przedawkowaniu możliwe jest wystąpienie objawów charakterystycznych dla spożycia tego alkoholu.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Dr. Reckeweg® R11

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, lecz kontynuować zażywanie leku zgodnie ze wskazaniami podanymi w ulotce informacyjnej lub z instrukcj ą lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek Dr. Reckeweg® R11 może powodować działania niepożądane. W przypadku wystąpienia dolegliwości żołądkowo-jelitowych lub reakcji skóry mogących pojawić się także wiele dni po zastosowaniu leku wskutek zawartości składnika Toxicodendron quercifolium (bardzo rzadkie przypadki) lub w przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku i zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Wskazówka: W początkowej fazie zażywania leku homeopatycznego istniejące dolegliwości mogą ulec przej ściowo pogorszeniu. W takim przypadku należy przerwać zażywanie leku i zasięgnąć porady lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

ul. Ząbkowska 41 PL-03 736 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Dr. Reckeweg® R11

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie zażywać leku Dr. Reckeweg® R11 po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Dr. Reckeweg® R11

-    Substancjami czynnymi leku są: Berberis vulgaris D4, Calcium phosphoricum D12, Causticum Hahnemanni D6, Solanum dulcamara D4, Rhododendron D4, Toxicodendron quercifolium D4.

-    Pozostałe składniki pomocnicze to: woda oczyszczona, etanol.

-    Lek zawiera 38 % (v/v) etanolu.

Jak wygląda lek Dr. Reckeweg® R11 i co zawiera opakowanie

Zaopatrzona w kroplomierz butelka ze szkła barwnego zawiera 22 ml lub 50 ml bezbarwnego roztworu leczniczego.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH Berliner Ring 32 - D-64625 Bensheim, Niemcy tel.: +49 6251 1097-0 fax: +49 6251 3342 e-mail: info@reckeweg.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Zymella Pharma Sp. z o. o.

Szyby Rycerskie 22 k - PL 41-909 Bytom tel.: 32 388 61 48 / 662 146 062 fax.: 32 388 61 49

e-mail: gh.zymella@zymellapharma.com Data ostatniej aktualizacji ulotki: