Imeds.pl

Antiverm Dla Koni 34,835 G/100 G, Pasta Doustna 34,835 G/100 G

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Antivcrm dla koni 34,835 g/lOOg, pasta doustna.

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

Pyrantelu embonian 34,835 g/lOOg

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Pasta doustna.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Docelowe gatunki zwierząt

Koń

4.2    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Zwalczanie inwazji nicieni żołądkowo-jelitowych wywołanych przez glisty: Parascaris equorumi słupkowce duże: Strongylus vulgaris, Strongylus edentatus, Strongylus eąuinus, slupkowce małe: Cyanostominae spp. oraz owsiki: Oxyuris equi.

4.3    Przeciwwskazania

Nie odrobaczać zwierząt chorych lub w trakcie rekonwalescencji.

4.4    Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

4.5    Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Duże znaczenie ma sposób zadawania leku. Należy odmierzyć ściśle określoną ilość, aby nie przekroczyć zalecanej dawki.

Należy unikać bezpośredniego kontaktu skóry z preparatem.

4.6    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Podanie doustne pyrantelu może wywołać wymioty. Nie zaleca się stosowania leku u zwierząt wyniszczonych, co związane jest z możliwością pojawienia się efektów nikotynopodobnych.

4.7    Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Nie ma przeciwwskazań do stosowania w okresie ciąży i laktacji.

4.8    Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Nie zaleca się podawania preparatu w trakcie lub po podaniu innych leków przeciwko endo i egzopasożytom. Nie stosować jednocześnie z piperazyną, lewamizolem, dwumetylokarbamazyną i fosforoorganicznymi inhibitorami acetylocholinesterazy

4.9    Dawkowanie i droga(i) podawania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Antiverm dla koni podaje się jednorazowo w przeliczeniu na embonianu pyrantelu w dawce 19 mg/kg mc według skali na tłoku. Pastę Antiverm podaje się doustnie głęboko na nasadę języka po uprzednim odmierzeniu odpowiedniej ilości preparatu na tłoku tubostrzykawki. Nie należy podawać w okolicy bezzębnej, bo grozi to wypluciem pasty. Zwierzęta cechujące się dużym nasileniem inwazji wymagają powtórnego podania leku po 7 dniach. Zaleca się rutynowe stosowanie leku co 2 miesiące. Jedna turbostrzykawka wystarcza do odrobaczenia konia o masie 550 kg.

4.10    Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

Przy stosowaniu dawki siedmiokrotnie przekraczającej leczniczą nie stwierdza się objawów toksycznych u wszystkich gatunków zwierząt odrobaczanych tym lekiem.

W przypadku przedawkowania podaje się atropinę.

4.11    Okres (-y) karencji

Nie stosować u koni, których tkanki przeznaczone są do spożycia przez ludzi.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakotcrapcutyczna: lek przeciwrobaczy, kod ATCvet: QP52AF02

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Embonian pyrantelu jest lekiem nicieniobójczym, którego mechanizm działania wynika z selektywnego agonistycznego wpływu na cholinergiczne receptory nikotynowe znajdujące się w mięśniówce nicieni, co prowadzi do skurczu i spastycznego porażenia ciała robaków, a następnie do ich szybkiego uśmiercania i wydalenia z przewodu pokarmowego żywiciela. W szczegółowych badaniach nad mechanizmem działania wykazano, ze pyrantel powoduje wzrost przewodności i doprowadza do depolaryzacji błon poprzez otwarcie kanałów jonowych sodowo-potasowych, a następnie dochodzi do ich zablokowania przez molekuły pyrantelu, które są dużymi kationami organicznymi.

5.2    Właściwości farmakokinetycznc

a) wchłanianie

Embonian pyrantelu charakteryzuje się słabą rozpuszczalnością w wodzie przeaco praktycznie nie wchłania się z przewodu pokarmowego. Właściwość ta zagarnia mu

wysoki współczynnik bezpieczeństwa, stabilne stężenie terapeutyczne i wynikającego z tego skuteczne działanie.

b)    dystrybucja

Embonian pyrantelu nie wchłania się z przewodu pokarmowego, co powoduje, że w dużej koncentracji dociera do miejsca działania w obrębie jelit cienkich.

c)    metabolizm

Embonian pyrantelu jest praktycznie niewchłanialny z przewodu pokarmowego. Najwyższa koncentracja w osoczu po podaniu doustnym pyrantelu w dawce 8,7 mg - 10 mg na 1 kg m.c psa osiąga wartość 0,6 mcg / ml w 4 do 6 godzin po podaniu.

d)    eliminacja

Szybko ulega eliminacji po 96 godzinach w około 15 % z moczem, reszta z kałem. Metabolity eliminowane są w około 80 % z moczem.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE:

6.1    Skład jakościowy substancji pomocniczych

Glikol propylenowy Karbomery (Carbomer 934)

Formaldehyd 40%

Sacharyna sodowa Sodu wodorotlenek Potasu sorbinian Polisorbat 80 Woda oczyszczona

6.2    Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

6.3    Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego / rozcieńczeniu lub rekonstutucji / dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)

2 lata dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży.

Po pierwszym otwarciu opakowania produkt należy zużyć w ciągu 28 dni.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Chronić przed światłem.

6.5    Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano

Tubostrzykawka z LDPE do doustnego podawania leku zawierająca 30 g j^paraiu pakowana pojedynczo w pudełko tekturowe.

Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego Spółka Akcyjna 05-651 Drwalew, ul. Grójecka 6, tel./fax.: 048 664 30 47,664 65 51,664 65 26 e-mail: info@biowet-drwalew.pl

NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

92/94

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

15.10.1999

31.12.2004

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

05.12.2005

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA, JEŻELI DOTYCZY

Nie dotyczy.