Imeds.pl

Antiverm Dla Kotów 9,224 G/100 G, Pasta Doustna 9,224 G/100 G

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Antiverm dla kotów 9,224 g/lOOg, pasta doustna

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ (-YCH)

9,224 g/l()()g


Pyrantelu cmbonian

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Pasta doustna.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

Docelowe gatunki zw ierząt

Kot

Wskazania leeznieze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Zwalczanie inwazji nicieni żołądkowo-jelitowych wywołanych przez glisty Toxocara cali i Toxascaris leonina oraz tęgo ryjce: Ancylostoma tubaefonne.

Przeciwwskazania

Nie odrobaczać zwierząt chorych lub w trakcie rekonwalescencji.

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak

Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w ty m specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Duże znaczenie ma sposób zadawania leku. Tubostrzykawka zawiera ( w zależności od masy ciała kota) wiele dawek preparatu. Należy odmierzyć ściśle określoną ilość, aby nie przekroczyć zalecanej dawki

Należy unikać bezpośredniego kontaktu skóry z preparatem

Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Podanie doustne pyrantelu może wywołać wymioty. Nie zaleca się stosowania u zwierząt wyniszczonych, co związane jest z możliwością pojawienia sję ■et&któw n i koty nopodobnych.

4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśnośei

Nie ma przeciwwskazań do stosowania w okresie ciąży i laktacji.

4.8    Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Nic zaleca się podawania preparatu w trakcie lub po podaniu innych leków przeciwko endo i egzopasożytom. Nic stosować jednocześnie z piperazyną, lewamizolem, dwumetylokarbamazyną i fosforoorganicznymi inhibitorami acetylocholinesterazy.

4.9    Dawkowanie i droga(i) podawania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Lek Antiverm dla kotów podaje się doustnie w jednorazowej dawce substancji czynnej 57,65 mg/kg mc. co odpowiada ok. 1 g pasty na 1.5 kg m.c. kota. Pastę Antiverm podaje się doustnie wyciskając głęboko na język i regulując potrzebną ilość preparatu podziałką umieszczoną na tłoczku tubostrzykawki lub odmierzoną ilość pasty miesza się z niewielką ilością karmy.

Osobniki cechujące się dużym nasileniem inwazji (pochodzące z silnie zakażonych środowisk), dla uzyskania pełnego efektu odrobaezania z reguły wymagają powtórnego podania preparatu po 2-3 dniach, środowisko zaś zastosowania odpowiedniego postępowania odkażającego.

Antiverm dla kotów może być również stosowany u kotek ciężarnych - pierwsza dawka na 1 tydzień przed terminem porodu , druga dawka 4 tygodnie po porodzie.

4.10    Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

Przy stosowaniu dawki siedmiokrotnie przekraczającej leczniczą nie stwierdza się objawów toksycznych u wszystkich gatunków zwierząt odrobaczanych tym lekiem.

W przypadku przedawkowania podaje się atropinę.

4.11    Okres (-y) karencji

Nie dotyczy.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakotcrapeutyczna: lek przeciwrobaczy, kod ATCvet: QP52AF02

5.1 Właściwości farniakodynamiczne

Embonian pyrantelu jest lekiem nieieniobójczym, którego mechanizm działania wynika z selektywnego agonistycznego wpływu na cholinergiczne receptory nikotynowe znajdujące się w mięśniówce nicieni, co prowadzi do skurczu i spastycznego porażenia ciała robaków, a następnie do ich szybkiego uśmiercania i wydalenia z przewodu pokarmowego żywiciela. W szczegółowych badaniach nad mechanizmem działąęfia wykazano, ze pyrantel powoduje wzrost przewodności

i doprowadza do depolaryzacji błon poprzez otwarcie kanałów ionowYcnraKitWYO-potasowych. a następnie dochodzi do ich zablokowania przez molekuiy u^aiikeKi^Kiute są dużymi kationami organicznymi.

a)    wchłanianie

Embonian pyrantelu charakteryzuje się słabą rozpuszczalnością w wodzie przez co praktycznie nie wchłania się z przewodu pokarmowego. Właściwość ta zapewnia mu wysoki współczynnik bezpieczeństwa, stabilne stężenie terapeutyczne i wynikającego z tego skuteczne działanie.

b)    dystrybucja

Embonian pyrantelu nie wchłania się z przewodu pokarmowego, co powoduje, że w dużej koncentracji dociera do miejsca działania w obrębie jelit cienkich .

c)    metabolizm

Embonian pyrantelu jest praktycznie niewchłanialny z przewodu pokarmowego. Najwyższa koncentracja w osoczu po podaniu doustnym pyrantelum w dawce 8,7 mg -10 mg na 1 kg m.c psa osiąga wartość 0.6 meg / ml w 4 do 6 godzin po podaniu.

d)    eliminacja

Szybko ulega eliminacji po 06 godzinach w około 15 % z moczem, reszta z kałem. Metabolity eliminowane są w około 80 % z moczem.

6.


DANE FARMACEUTYCZNE:

6.1 Skład jakościowy substancji pomocniczych

Glikol propylenowy Karbomery (Carbomer 034)

Formaldehyd 40%

Sacharyna sodowa Sodu wodorotlenek Potasu sorbinian Polisorbat 80 Woda oczyszczona

6.2


6.3


Głów ne niezgodności farmaceuty czne

Nieznane.

Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego / rozcieńczeniu lub rekonstutucji / dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)

1 rok dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży. Po pierwszym otwarciu opakowania produkt należy zużyć w ciągu 28 dni.

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C. Chronić przed światłem.

6.5 Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano

Tubostrzykawka z LDPE do doustnego podawania leku zawierająca 5 g preparatu pakowana pojedynczo w pudełko tekturowe.

6.6


7.


8.


9.


Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego Spółka Akcyjna 05-651 Drwalew, ul. Grójecka 6, tel./fax.: 048 664 30 47, 664 65 51, 664 65 26 e-mail: info@biowet-drwalew.pl

NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

175/95

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17.08.1995

24.08.2005

10


DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI PRODUKTU LECZNICZEGO


TEKSTU CHARAKTERYSTYKI


06.10.2005

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA, JEŻELI DOTYCZY

Nie dotyczy