Imeds.pl

Antiverm Dla Psów 2,162 G/ 100 G, Pasta Doustna 2,162 G/100 G

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO    WETERYNARYJNEGO

Antiverm dla psów 2,162 g/100 g, pasta doustna

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY    SUBSTANCJI    CZYNNEJ (-YCH)

Pyrantelu embonian    2,162 g/lOOg

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Pasta doustna

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Docelowe gatunki zwierząt

Pies

4.2    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Zwalczanie inwazji nicieni żołądkowo-jelitowych wywołanych przez glisty Toxo cara canis i Toxascaris leonina oraz tęgoryjce: Uncinaria stenocephala i Ancylostoma caninum.

4.3    Przeciwwskazania

Nie odrobaczać zwierząt chorych lub w trakcie rekonwalescencji.

4.4    Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak

4.5    Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Duże znaczenie ma sposób zadawania leku. Tubostrzykawka zawiera (w zależności od masy ciała psa) wiele dawek preparatu. Należy odmierzyć ściśle określoną ilość, aby nie przekroczyć zalecanej dawki.

Należy unikać bezpośredniego kontaktu skóry z preparatem.

4.6    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Podanie doustne pyrantelu może wywołać wymioty. Nie zaleca się stosowania leku u zwierząt wyniszczonych, co związane jest z możliwością pojawienia się efektów nikotynopodobnych.

4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Nie ma przeciwwskazań do stosowania w okresie ciąży i laktacji.

4.8 Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Nie zaleca się podawania preparatu w trakcie lub po podaniu innych leków przeciwko endo i egzopasożytom. Nie stosować jednocześnie z piperazyną, lewamizolem, dwumetylokarbamazyną i fosforoorganicznymi inhibitorami acetylocholinesterazy

4.9    Dawkowanie i droga(i) podawania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Antiverm dla psów podaje się doustnie w jednorazowej dawce substancji czynnej 14,5 mg/kg m.c. zaaplikowanej głęboko na język. Dawkę należy dokładnie odmierzyć według skali na tłoku tubostrzykawki. Osobniki cechujące się dużym nasileniem inwazji (pochodzące z silnie zakażonych środowisk), dla uzyskania pełnego efektu odrobaczania z reguły wymagają powtórnego podania preparatu po 2-3 dniach, środowisko zaś zastosowania odpowiedniego postępowania odkażającego.

Antiverm dla psów może być stosowany u suk ciężarnych - pierwsza dawka na 1 tydzień przed terminem porodu, druga dawka 4 tygodnie po porodzie.

Jedna tubostrzykawka wystarcza na 25 kg m.c.

4.10    Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

Przy stosowaniu dawki siedmiokrotnie przekraczającej leczniczą nie stwierdza się objawów toksycznych u psów odrobaczanych tym lekiem W przypadku przedawkowania podaje się atropinę.

4.11    Okres (-y) karencji

Nie dotyczy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: lek przeciwrobaczy, kod ATCvet: QP52AF02

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Embonian pyrantelu jest lekiem nicieniobójczym, którego mechanizm działania wynika z selektywnego agonistycznego wpływu na cholinergiczne receptory nikotynowe znajdujące się w mięśniówce nicieni, co prowadzi do skurczu i spastycznego porażenia ciała robaków, a następnie do ich szybkiego uśmiercania i wydalenia z przewodu pokarmowego żywiciela. W szczegółowych badaniach nad mechanizmem działania wykazano, że pyrantel powoduje wzrost przewodności i doprowadza do depolaryzacji błon poprzez otwarcie kanałów jonowych sodowo-potasowych, a następnie dochodzi do ich zablokowania przez molekuły pyrantelu, które są dużymi kationami organicznymi.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

a)    wchłanianie

Embonian pyrantelu charakteryzuje się słabą rozpuszczalnością w wodzie przez co praktycznie nie wchłania się z przewodu pokarmowego. Właściwość ta zapewnia mu wysoki współczynnik bezpieczeństwa, stabilne stężenie terapeutyczne i wynikającego z tego skuteczne działanie.

b)    dystrybucja

Embonian pyrantelu nie wchłania się z przewodu pokarmowego, co powoduje, że w dużej koncentracji dociera do miejsca działania w obrębie jelit cienkich .

c)    metabolizm

Embonian pyrantelu jest praktycznie niewchłanialny z przewodu pokarmowego. Najwyższa koncentracja w osoczu po podaniu doustnym pyrantelu w dawce 8,7 mg -10 mg na 1 kg m.c psa osiąga wartość 0,6 mcg / ml w 4 do 6 godzin po podaniu.

eliminacja

cl)


6.


Szybko ulega eliminacji po 96 godzinach w około 15 % z moczem, reszta z kałem Metabolity eliminowane są w około 80 % z moczem.

DAN E FARM AC E UTYĆ ZN E:

6.1    Skład jakościowy substancji pomocniczych Glikol propylenowy

Karbomery (Carbomer 934)

Formaldehyd 40%

Sacharyna sodowa Sodu wodorotlenek Potasu sorbinian Polisorbat 80 Woda oczyszczona

6.2    Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

6.3


6.4


6.5


6.6


7.


Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otw arciu opakowania bezpośredniego / rozcieńczeniu lub rekonstutucji / dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)

1 rok dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży.

Po pierwszym otwarciu opakowania produkt należy zużyć w ciągu 28 dni.

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Chronić przed światłem.

Rodzaj opakow ania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano

Tubostrzykawka z PE do doustnego podawania leku zawierająca 15 g preparatu pakowana pojedynczo w pudełko tekturowe.

Szczególne środki ostrożności doty czące unieszkodliwiania nic zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

NAZWA 1 ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Drwalewskie Zakłady Przemysłu Biowctcrynaryjnego Spółka Akcyjna

05-651 Drwalew, ul. Grójecka 6,

tel./fax.: 048 664 30 47. 664 65 51, 664 65 26

e-mail: into@biowet-drwalew.pl

NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1001/00

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17.05.2000

21.06.2005

10.    DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

05.12.2005

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA, JEŻELI DOTYCZY

Nic dotyczy.