+ iMeds.pl

Antrend 15 mg 15 mgUlotka Antrend 15 mg

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Antrend 15 mg, tabletki

Meloxicamum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Antrend i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Antrend

3.    Jak stosować Antrend

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Antrend

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Antrend i w jakim celu się go stosuje

Lek Antrend należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), które stosuje się w chorobach stawów w celu zmniejszenia obrzęków, zaczerwienienia lub uczucia gorąca (stanu zapalnego) oraz bólu stawów. Lek Antrend stosowany jest w krótkotrwałym leczeniu objawowym zaostrzeń choroby zwyrodnieniowej stawów oraz w długotrwałym leczeniu objawowym reumatoidalnego zapalenia stawów oraz zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Antrend

Kiedy nie stosować leku Antrend i poinformować lekarza:

-    jeśli pacjentka jest w trzecim trymestrze ciąży;

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na meloksykam lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma uczulenie na aspirynę lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), występowanie świszczącego oddechu (astmy), niedrożności nosa (polipów nosa), obrzęku skóry lub wysypki po przyjęciu tych leków (NLPZ);

-    jeśli pacjent ma czynną lub nawracającą chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy;

-    jeśli pacj ent ma chorobę zaburzaj ącą proces krzepnięcia krwi, powoduj ącą krwawienia;

-    jeśli u pacjenta wystąpiło kiedykolwiek krwawienie z przewodu pokarmowego,

w tym krwawienie wywołane stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) lub krwotok naczyniowo-mózgowy;

-    jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby;

-    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek i nie jest dializowany;

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca.

Nie stosować leku Antrend u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

W razie wątpliwości związanych z wymienionymi problemami należy zwrócić się do lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Antrend należy omówić stosowanie leku z lekarzem lub farmaceutą w następujących przypadkach:

-    podeszły wiek; możliwe jest częstsze występowanie działań niepożądanych;

-    jeśli u pacjenta występuje wysokie ciśnienie tętnicze krwi lub jakiekolwiek zaburzenie czynności wątroby, nerek lub serca;

-    u pacjenta po przebytym w niedalekiej przeszłości zabiegu chirurgicznym;

-    jeśli u pacjenta występowały choroby przewodu pokarmowego np. ból i dyskomfort w żołądku lub przełyku, choroba wrzodowa przewodu pokarmowego, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna. W wyniku stosowania meloksykamu może wystąpić zaostrzenie objawów tych chorób;

-    u kobiet stosujących wkładkę wewnątrzmaciczną, popularnie zwaną spiralą, zastosowanie leku Antrend może zmniejszać skuteczność spirali.

Stosowanie leków takich jak meloksykam jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru. Każde ryzyko zwiększa się po stosowaniu dużych dawek i długotrwałym leczeniu. Nie należy stosować dawki większej niż zalecana i wydłużać okresu leczenia. Pacjenci z zaburzeniami czynności serca, po przebytym udarze lub szczególnie narażeni na te choroby (pacjenci u których występuje wysokie ciśnienie tętnicze krwi, cukrzyca lub wysokie stężenie cholesterolu, osoby palące tytoń) powinny zwrócić się do lekarza lub farmaceuty i ustalić sposób leczenia.

Po podaniu meloksykamu odnotowano występowanie wysypki skórnej zagrażającej życiu (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka) objawiającej się początkowo czerwonawymi okrągłymi plamami lub kolistymi smugami często z wypukłymi pęcherzami w środku. Dodatkowe objawy, na które należy zwrócić uwagę to owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, gardła, nosa, narządów płciowych i zapalenie spojówek (czerwone i opuchnięte oczy).

Tej, potencjalnie zagrażającej życiu, wysypce skórnej często towarzyszą objawy grypopodobne. Postępująca wysypka może rozwijać się w pęcherze lub skóra może się łuszczyć. Ryzyko wystąpienia poważnych reakcji skórnych jest największe w pierwszych tygodniach leczenia.

Jeśli po podaniu meloksykamu u pacjenta wystąpił zespół Stevens-Johnsona lub toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, leku Antrend nie wolno nigdy ponownie stosować.

Należy przerwać stosowanie leku w przypadku pojawienia się wysypki lub wymienionych objawów skórnych oraz natychmiast powiedzieć o nich i o stosowaniu tego leku lekarzowi.

Antrend a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, szczególnie o którymkolwiek z wymienionych poniżej leków, których nie powinno się stosować jednocześnie z meloksykamem:

-    inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) np. aspiryna, ibuprofen lub naproksen;

-    leki moczopędne np. bendroflumetiazyd, furosemid lub acetazolamid; konieczne może być monitorowanie stężenia potasu we krwi;

-    leki przeciwzakrzepowe np. warfaryna lub heparyna;

-    leki rozpuszczające skrzeplinę krwi (leki trombolityczne);

-    inhibitory konwertazy angiotensyny (np. kaptopril lub ramipril) i antagoniści receptorów angiotensyny II (jak kandesartan lub losartan) stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub niewydolności serca;

-    inne leki przeciwnadciśnieniowe (np. leki blokujące receptory beta-adrenergiczne takie jak acebutolol lub oksprenolol);

-    leki stosowane w zapobieganiu i leczeniu odrzucania przeszczepów oraz w schorzeniach immunologicznych (cyklosporyna, takrolimus);

-    lit stosowany w leczeniu depresji;

-    metotreksat stosowany w leczeniu niektórych rodzajów nowotworów lub w leczeniu łuszczycy lub reumatoidalnego zapalenia stawów;

-    cholestyramina stosowana w celu obniżenia stężenia cholesterolu w osoczu krwi;

-    kortykosteroidy, aspiryna i środki przeciwdepresyjne znane pod nazwą selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny. Mogą zwiększać możliwość wystąpienia krwotoku z jelit.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem wymienionych leków należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich pozostałych przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Antrend nie jest zalecany pacjentkom w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, chyba że lekarz wyraźnie zaleci jego stosowanie. Kobiety w trzecim trymestrze ciąży NIE POWINNY STOSOWAĆ leku Antrend.

Antrend nie jest zalecany do stosowania u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn dopóki pacjent nie wie jak działa lek Antrend. Lek może powodować zaburzenia w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia. W wypadku wymienionych zaburzeń występujących w związku ze stosowaniem leku Antrend NIE NALEŻY prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Antrend zawiera laktozę

Antrend zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent przed przyjęciem leku powinien skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować Antrend

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka leku, w zależności od rodzaju choroby, wynosi 7,5 mg lub 15 mg na dobę. W celu zmniejszenia ryzyka działań niepożądanych lekarz zastosuje jak najmniejszą skuteczną dawkę leku przez jak najkrótszy okres.

Tabletki 15 mg można podzielić na dwie równe części. W ten sposób, przyjmując pół tabletki uzyskuje się dawkę 7,5 mg.

Lek Antrend jest przeznaczony do stosowania doustnego. Tabletki należy połykać podczas posiłku, popijając wodą lub innym płynem.

Ostre stany choroby zwyrodnieniowej stawów

Zalecana dawka leku to 7,5 mg na dobę. Jeśli okaże się konieczne, lekarz może zwiększyć dawkę do 15 mg.

Reumatoidalne zapalenie stawów i zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

Zalecana dawka leku to 15 mg na dobę. Lekarz może zmniejszyć dawkę leku do 7,5 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku oraz z podwyższonym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych Zalecana dawka w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów i zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa u pacjentów w podeszłym wieku wynosi 7,5 mg na dobę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów dializowanych z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek dawka dobowa nie powinna przekraczać 7,5 mg. Lek Antrend jest przeciwwskazany u pacjentów niedializowanych, z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Dzieci i młodzież

NIE NALEŻY stosować leku Antrend u dzieci w wieku poniżej 16 lat.

NIE NALEŻY stosować dawki dobowej większej niż zalecana dawka maksymalna wynosząca 15 mg. W przypadku braku poprawy po upływie kilku dni stosowania leku Antrend należy skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Antrend

W przypadku zastosowania większej dawki leku Antrend niż zalecana należy skontaktować się z najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym lub niezwłocznie poinformować lekarza lub farmaceutę. Należy zabrać ze sobą pozostałe tabletki leku lub niniejszą ulotkę, aby personel medyczny wiedział, jaki lek został zastosowany.

Pominięcie przyjęcia leku Antrend

W przypadku pominięcia dawki leku, należy jak najszybciej zażyć zalecaną dawkę, chyba, że zbliża się czas przyjęcia następnej dawki. NIE NALEŻY stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Antrend

Nie przerywać stosowania leku bez uprzedniego skonsultowania się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Poniżej przedstawiono najcięższe działania niepożądane, choć występują one rzadko. W przypadku podejrzeń wystąpienia któregokolwiek z tych działań należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku:

-    jakiekolwiek działania niepożądane związane z przewodem pokarmowym (np. ból brzucha, zgaga),

-    jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiły działania niepożądane związane ze stosowaniem innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

W przypadku podejrzenia wystąpienia któregokolwiek z następujących działań niepożądanych NALEŻY PRZERWAĆ stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

-    reakcje nadwrażliwości, takie jak obrzęk naczynioruchowy lub reakcje anafilaktyczne (np. nagła duszność, trudności z oddychaniem, obrzęk powiek, twarzy lub warg, wysypka lub swędzenie skóry oraz złe samopoczucie),

-    wystąpienie wysypki skórnej lub jakichkolwiek zaburzeń błon śluzowych (np. wystąpienie pęcherzy lub owrzodzenia ust).

Niektóre z wymienionych wyżej przypadków mogą nie być oczywiste, jednak lekarz będzie mógł stwierdzić, czy rzeczywiście występują.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

-    niestrawność, nudności, wymioty, ból brzucha, zaparcia, wzdęcia, biegunka

Częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 10 osób): - bóle głowy

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 100 osób):

-    niedokrwistość (obniżone stężenie tlenu we krwi), mogące powodować zmęczenie lub uczucie duszności

-    zawroty głowy, senność

-    obrzęki w wyniku nagromadzenia płynu w organizmie, w tym obrzęki kończyn dolnych

-    reakcje alergiczne łagodne do średnio nasilonych, takie jak wysypka skórna lub świąd

-    zwiększenie ciśnienia krwi, zaczerwienienie twarzy

-    nieżyt żołądka i odbijanie się ze zwracaniem treści żołądkowej lub gazu

-    krwawienie z przewodu pokarmowego (powodujące wymioty krwią) i jelit (czarne, smoliste stolce). Należy NIEZWŁOCZNIE powiadomić lekarza w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nietypowych objawów żołądkowych po rozpoczęciu stosowania leku Antrend.

-    bolesność lub ból, dyskomfort lub obrzęk błony śluzowej jamy ustnej (zapalenie jamy ustnej)

-    obrzęk skóry i błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy)

-    zwiększone stężenie potasu we krwi

-    zaburzenia czynności wątroby (np. zwiększenie aktywności aminotransferaz lub stężenia bilirubiny).

W przypadku badań krwi należy sprawdzić czynność wątroby i nerek. Lek Antrend może wpływać na wyniki badań krwi dotyczące czynności wątroby lub nerek.

Rzadkie działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 1000 osób):

-    pokrzywka

-    zmniejszenie ilości krwinek prowadzące do skłonności do zakażeń lub objawów grypopodobnych, lub zwiększonego ryzyka krwawienia lub krwiaków na skórze

-    dzwonienie w uszach (szumy uszne)

-    choroba wrzodowa żołądka i j elit

-    kołatanie serca, szybkie męczenie się podczas uprawiania ćwiczeń (niewydolność serca)

-    wahania nastroju, bezsenność i koszmary senne

-    zaburzenia widzenia np. zamglenie wzroku, zapalenie spojówek. W przypadku wystąpienia zaburzeń widzenia należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

-    ból i dyskomfort w przełyku i jelitach

-    napady astmy u pacjentów z nadwrażliwością na aspirynę i inne leki z grupy NLPZ.

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u mniej niż 1 osoby na 10 000):

-    perforacj a żołądka lub jelit

-    ból i dyskomfort wątroby (zapalenie wątroby)

-    zaburzenia czynności nerek (ostra niewydolność nerek)

-    zaczerwienienie skóry z pęcherzykami (pęcherzowe zapalenie skóry) lub plamami (rumień wielopostaciowy)

Obserwowano skórną wysypkę potencjalnie zagrażającą życiu (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka) (patrz punkt 2).

W pojedynczych przypadkach obserwowano całkowitą utratę niektórych krwinek (agranulocytoza).

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    oszołomienie, dezorientacja

-    możliwość wystąpienia nadwrażliwości skóry na światło słoneczne.

Stosowanie leków takich jak meloksykam może być związane z niewielkim podwyższonym ryzykiem zawału serca lub udaru mózgu.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}. e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Antrend

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po napisie: „Termin ważności” lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Lek Antrend nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Antrend

-    Substancj ą czynną leku jest meloksykam

-    Pozostałe składniki leku to: sodu cytrynian, laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Antrend i co zawiera opakowanie

Jasnożółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki ze skośnymi krawędziami, z wytłoczonym napisem „B” i „19” po obu stronach linii podziału na jednej stronie, gładkie z drugiej.

Lek Antrend pakowany jest w blistry z folii PVC/PVDC/Al po 10 tabletek, umieszczone w tekturowym pudełku. W opakowaniu znajduje się 10, 20 lub 30 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Nord Farm Sp. z o.o.

ul. Łąkowa 7A, 90-562 Łódź

Wytwórca

Niche Generics Ltd

Unit 5, 151 Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13, Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy się zwrócić do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

MB&S Medical Business and Science ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa tel/fax: 22 851 5210

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Antrend 15 mg

Charakterystyka Antrend 15 mg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Antrend 15 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 15 mg meloksykamu (Meloxicamum).

Tabletka zawiera 126 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Jasnożółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki ze skośnymi krawędziami, z wytłoczonym napisem „B” i „19” po obu stronach linii podziału na jednej stronie, gładkie z drugiej.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Krótkotrwałe leczenie objawowe zaostrzeń choroby zwyrodnieniowej stawów.

Długotrwałe leczenie objawowe reumatoidalnego zapalenia stawów i zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne.

Produkt należy przyjmować w pojedynczej dawce podczas posiłku, popijając wodą lub innym płynem.

Przyjmowanie produktu w najmniejszej skutecznej dawce terapeutycznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz punk 4.4). Należy okresowo kontrolować odpowiedź na leczenie i ustąpienie objawów szczególnie u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów.

Zaostrzenie choroby zwyrodnieniowej stawów: 7,5 mg na dobę (pół tabletki 15 mg). W przypadku braku skuteczności terapeutycznej dawka preparatu może zostać zwiększona do 15 mg na dobę (jedna tabletka 15 mg).

Reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa: 15 mg na dobę (patrz również „Szczególne grupy pacjentów”)

Po uzyskaniu skuteczności terapeutycznej dawkę można zmniejszyć do 7,5 mg na dobę (pół tabletki 15 mg).

NIE NALEŻY STOSOWAĆ DAWKI DOBOWEJ WIĘKSZEJ NIŻ 15 mg.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku i ze zwiększonym ryzykiem działań niepożądanych (patrzpunkt 5.2): Zalecana dawka w długotrwałym leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów i zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa u pacjentów w podeszłym wieku wynosi 7,5 mg na dobę. Pacjenci ze zwiększonym ryzykiem występowania działań niepożądanych powinni rozpocząć leczenie od dawki 7,5 mg na dobę (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 5.2)

U pacjentów dializowanych z powodu ciężkiej niewydolności nerek nie należy podawać dawki większej niż 7,5 mg na dobę.

Nie ma konieczności zmniejszania dawki u pacjentów z łagodną i umiarkowaną niewydolnością nerek (tj. u pacjentów z klirensem kreatyniny większym niż 25 ml/minutę). (Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek, ale niedializowani patrz punkt 4.3).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 5.2)

Nie ma konieczności zmniejszania dawki u pacjentów z łagodnym i umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby. (Pacjenci z ciężkim zaburzeniem wątroby patrz punkt 4.3).

Dzieci i młodzież

Antrend jest przeciwwskazany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat (patrz punkt 4.3).

4.3    Przeciwwskazania

Antrend jest przeciwwskazany w następujących sytuacjach:

-    trzeci trymestr ciąży (patrz punkt 4.6 Ciąża i karmienie piersią);

-    dzieci i młodzież w wieku do 16 lat;

-    nadwrażliwość na meloksykam lub na którąkolwiek substancj ę pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1, lub nadwrażliwość na leki o podobnym działaniu tj. leki z grupy NLPZ, kwas acetylosalicylowy. Leku Antrend nie należy podawać pacjentom, u których po podaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ, występują objawy astmy, polipy nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka;

-    wystąpienie w wywiadzie krwawienia z przewodu pokarmowego lub jego perforacji, które były związane z uprzednim stosowaniem leków z grupy NLPZ;

-    czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka (wystąpienie dwóch lub więcej potwierdzonych różnych zdarzeń związanych z owrzodzeniem lub krwawieniem);

-    ciężkie zaburzenie czynności wątroby;

-    ciężka niedializowana niewydolność nerek;

-    krwawienie z przewodu pokarmowego, krwawienie w przeszłości w obrębie ośrodkowego układu nerwowego lub inne krwawienia;

-    ciężka niewydolność serca.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przyjmowanie leku w najmniejszej skutecznej dawce terapeutycznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.2 oraz wpływ na układ pokarmowy i układ krążenia poniżej).

Nie należy stosować dawki większej niż zalecana maksymalna dawka dobowa preparatu w przypadku niewystarczającego działania terapeutycznego. Nie należy jednocześnie stosować innych leków z grupy NLPZ, ponieważ może to prowadzić do zwiększenia toksyczności, przy braku dowodów dotyczących korzyści terapeutycznych. Należy unikać jednoczesnego stosowania preparatu Antrend i innych leków z grupy NLPZ, włączając selektywne inhibitory cyklooksygenazy-2.

Meloksykam nie jest odpowiedni dla pacjentów wymagających leczenia ostrego bólu.

W przypadku braku poprawy po kilku dniach, należy ponownie ocenić kliniczną korzyść dla pacjenta wynikającą z leczenia.

Przed rozpoczęciem podawania meloksykamu należy upewnić się czy występujące u pacjenta w przeszłości: zapalenie błony śluzowej przełyku, żołądka i (lub) wrzodów żołądka zostały całkowicie wyleczone. Rutynowo należy zwrócić uwagę na wystąpienie wyżej wymienionych zaburzeń u pacjentów leczonych meloksykamem.

Wpływ na przewód pokarmowy

W każdym momencie leczenia lekami z grupy NLPZ odnotowywano występowanie krwawienia z przewodu pokarmowego, choroby wrzodowej lub perforacji, które mogą być nawet śmiertelne, z wystąpieniem lub bez objawów ostrzegawczych bądź podobnych ciężkich zdarzeń żołądkowo-jelitowych występujących w przeszłości.

Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, choroby wrzodowej lub perforacji zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki leku z grupy NLPZ, u pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie, szczególnie powikłane krwawieniem lub perforacją (patrz punkt 4.3) oraz u pacjentów w podeszłym wieku. U tych pacjentów leczenie należy prowadzić stosując najmniejszą możliwą dawkę terapeutyczną. U tych pacjentów należy rozważyć leczenie skojarzone z lekami osłaniającymi błonę śluzową (np. misoprostol lub inhibitory pompy protonowej). Podobne postępowanie wskazane jest również u pacjentów wymagających jednoczesnego stosowania małych dawek aspiryny lub innych produktów leczniczych mogących zwiększać ryzyko działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego (patrz niżej i punkt 4.5).

Pacjenci z zatruciami żołądkowo-jelitowymi w wywiadzie, szczególnie w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszelkie, niepokojące objawy dotyczące przewodu pokarmowego (zwłaszcza krwawienie), szczególnie na początku leczenia.

Należy zachować ostrożność u pacjentów otrzymujących jednocześnie leki, które mogą zwiększać ryzyko choroby wrzodowej lub krwawienia, takich jak doustne kortykosteroidy, heparyna stosowana w leczeniu lub podawana pacjentom w podeszłym wieku, leki przeciwzakrzepowe takie jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym kwas acetylosalicylowy podawany w dawkach przeciwzapalnych (> 1 g jako pojedyncza dawka lub > 3 g jako całkowita dawka dobowa) (patrz punkt 4.5).

W przypadku, gdy u pacjenta przyjmującego lek Antrend wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego lub choroba wrzodowa lek należy odstawić.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leków z grupy NLPZ u pacjentów z innymi zaburzeniami żołądka i jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna) ponieważ istniejąca choroba może ulec zaostrzeniu (patrz punkt 4.8 - działania niepożądane).

Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe

Pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i (lub) łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością serca, z zatrzymaniem płynów i obrzękami należy odpowiednio kontrolować i wydawać właściwe zalecenia. Zatrzymanie płynów i obrzęki były zgłaszane w związku z leczeniem NLPZ.

Monitorowanie kliniczne ciśnienia krwi u pacjentów z grupy ryzyka jest wskazane na początku leczenia, szczególnie po rozpoczęciu podawania meloksykamu.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar). Dane są niewystarczające, aby wykluczyć takie ryzyko w przypadku przyjmowania meloksykamu.

Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych i (lub) chorobą naczyń mózgowych powinni być leczeni meloksykamem bardzo rozważenie. Podobną rozwagę należy zachować przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu).

Reakcje skórne

Po podaniu meloksykamu odnotowano występowanie reakcji skórnych zagrażających życiu: zespół Stevensa-Johnsona (ang. SJS Stevens-Johnson syndrome), złuszczające zapalenie skóry i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (ang. TEN toxic epidermal necrolysis).

Należy poinformować pacjentów o objawach skórnych reakcji oraz obserwować uważnie pacjentów pod kątem oznak tych reakcji.

Ryzyko wystąpienia SJS, złuszczającego zapalenia skóry lub TEN jest największe w pierwszym miesiącu leczenia.

Należy przerwać stosowanie produktu Antrend w przypadku pojawienia się objawów SJS, złuszczającego zapalenia skóry lub TEN (np. postępującej wysypki skórnej, często z pęcherzykami lub zmianami dotyczącymi błon śluzowych), lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości. Najlepsze rezultaty opanowania SJS, złuszczającego zapalenia skóry i TEN wynikają z wczesnej diagnozy i natychmiastowego przerwania podawania produktu, im szybciej tym lepsze prognozowanie.

Jeśli u pacjenta wystąpił SJS, złuszczające zapalenie skóry lub TEN po podaniu meloksykamu, produktu Antrend nie stosować nigdy u pacjenta ponownie.

Należy przerwać stosowanie meloksykamu jeśli wystąpią pierwsze objawy wysypki skórnej, zmiany w obrębie błon śluzowych lub jakiekolwiek inne oznaki nadwrażliwości.

Parametry czynności wątroby i nerek

Tak jak w większości innych leków z grupy NLPZ, opisywano sporadycznie zwiększenie w surowicy krwi aktywności aminotransferaz, stężenia bilirubiny lub innych wskaźników czynności wątroby, a także kreatyniny i azotu mocznikowego we krwi, jak również innych zmian wskaźników badań laboratoryjnych. W większości przypadków wzrosty te były przemijające i nieznaczne. W razie wystąpienia znacznych i długotrwałych zmian należy przerwać stosowanie leku Antrend i wykonać odpowiednie badania.

Zaburzenia czynności nerek

Leki z grupy NLPZ hamują syntezę prostaglandyn nerkowych, które odgrywają pomocniczą rolę w utrzymywaniu przepływu krwi przez nerki. NLPZ mogą wywoływać dekompensację czynności nerek poprzez zmniejszenie szybkości przepływu krwi przez nerki. Jest to zależne od zastosowanej dawki leku. Przy rozpoczęciu leczenia lub po zwiększeniu dawki leku zaleca się uważne monitorowanie wydalania moczu i czynności nerek u pacjentów z następującymi czynnikami ryzyka:

-    podeszły wiek;

-    jednoczesne stosowanie m. in. inhibitorów ACE (inhibitorów konwertazy angiotensyny), antagonistów receptora angiotensyny II, sartanów, leków moczopędnych (patrz punkt 4.5);

-    zmniejszenie objętości krwi krążącej (z dowolnych przyczyn);

-    zastoinowa niewydolność serca;

-    zaburzenia czynności nerek;

-    zespół nerczycowy;

-    nefropatia toczniowa;

-    ciężkie zaburzenia czynności wątroby (albumina w osoczu <25 g/l lub wynik w skali Child-Pugh >10).

W rzadkich przypadkach NLPZ mogą wywoływać śródmiąższowe zapalenie nerek, kłębuszkowe zapalenie nerek, martwicę rdzenia nerek lub zespół nerczycowy.

Dawkowanie u pacjentów w schyłkowym stadium niewydolności nerek, u których stosowana jest hemodializa, nie powinno być większe niż 7,5 mg. Nie ma potrzeby zmniejszania dawki u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek (tj. u pacjentów, u których klirens kreatyniny wynosi więcej niż 25 ml/min.).

Zatrzymanie sodu, potasu i wody

Podczas przyjmowania leków z grupy NLPZ może nastąpić zatrzymanie w organizmie sodu, potasu lub wody i zaburzenie działania leków moczopędnych. Ponadto, może nastąpić osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego produktów stosowanych w nadciśnieniu tętniczym (patrz punkt 4.5).

W konsekwencji, u wrażliwych pacjentów może nasilić się lub zaostrzyć obrzęk, niewydolność serca lub nadciśnienie tętnicze. Z tego względu wymagane jest monitorowanie stanu klinicznego pacjentów z grupy ryzyka (patrz punkt 4.2 i 4.3).

Hiperkaliemia

Hiperkaliemii może sprzyjać cukrzyca lub jednoczesne stosowanie leków podnoszących stężenie potasu we krwi (patrz punkt 4.5). W takich przypadkach należy regularnie monitorować stężenie potasu.

Inne ostrzeżenia i środki ostrożności

Pacjenci w podeszłym wieku, osłabieni, o lżejszej budowie ciała, mogą wykazywać gorszą tolerancję działań niepożądanych i wymagają ścisłej kontroli lekarskiej. Podobnie jak podczas stosowania innych leków z grupy NLPZ, konieczna jest zwiększona ostrożność podczas leczenia pacjentów w podeszłym wieku, u których istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń czynności nerek, wątroby i serca. U pacjentów w podeszłym wieku zwiększa się częstość występowania działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leków z grupy NLPZ, zwłaszcza krwawień z przewodu pokarmowego i perforacji, które mogą być śmiertelne (patrz punkt 4.2).

Antrend, tak jak wszystkie inne leki z grupy NLPZ, może maskować objawy współistniejącej infekcji.

Stosowanie meloksykamu, podobnie jak innych leków hamujących syntezę

cyklooksygenazy/prostaglandyn, może prowadzić do zaburzeń płodności i nie jest zalecane u kobiet planujących ciążę. U kobiet z zaburzeniami płodności lub przechodzących badania przyczyn niepłodności należy rozważyć odstawienie meloksykamu.

Preparat zawiera laktozę. Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego leku.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badania dotyczące interakcji przeprowadzono wyłącznie u dorosłych.

Interakcje farmakodynamiczne

Inne leki z grupy NLPZ i kwas acetylosalicylowy > 3 g/dobę:

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania innych leków z grupy NLPZ włącznie z kwasem acetylosalicylowym, podawanych w dawkach przeciwzapalnych (> 1 g dawka pojedyncza lub > 3 g jako całkowita dawka dobowa) (patrz punkt 4.4).

Podanie jednocześnie kilku leków z grupy NLPZ może zwiększyć ryzyko choroby wrzodowej przewodu pokarmowego i krwawienia w wyniku synergistycznego działania.

Kortykosteroidy (np. glikokortykoidy):

Należy ostrożnie stosować jednocześnie z kortykosteroidami ze względu na zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego lub choroby wrzodowej .

Leki przeciwzakrzepowe lub heparyna stosowane u pacjentów w podeszłym wieku lub w dawkach leczniczych:

Zwiększają znacznie ryzyko krwawienia poprzez hamowanie czynności płytek i uszkodzenie błony śluzowej przewodu pokarmowego. Leki z grupy NLPZ mogą nasilać działanie przeciwzakrzepowe takich leków jak warfaryna (patrz punkt 4.4.). Nie zaleca się jednoczesnego stosowania produktów z grupy NLPZ oraz przeciwzakrzepowych lub heparyny u pacjentów w podeszłym wieku lub w dawce leczniczej (patrz punkt 4.4).

W pozostałych przypadkach, heparynę należy stosować ostrożnie ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia krwawienia.

Jeśli uniknięcie jednoczesnego stosowania tych leków nie jest możliwe, należy ściśle monitorować wskaźnik INR (międzynarodowy współczynnik znormalizowany - International Normalized Ratio).

Leki trombolityczne i leki antyagregacyjne:

Zwiększają ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego wynikające z zahamowania czynności płytek krwi i uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego.

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI):

Zwiększają ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

Leki moczopędne, inhibitory ACE i antagoniści receptora angiotensyny II:

Leki z grupy NLPZ mogą zmniejszać działanie leków moczopędnych i innych leków przeciwnadciśnieniowych. Jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE lub antagonistów receptora angiotensyny II i innych leków hamujących cyklookygenazę u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (szczególnie u pacjentów odwodnionych lub w podeszłym wieku, z zaburzeniami czynności nerek) może powodować zaostrzenie objawów zaburzenia czynności nerek włącznie z wystąpieniem ostrej niewydolności nerek, która jest zazwyczaj odwracalna. W związku z tym należy ostrożnie stosować leczenie skojarzone, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku.

Pacjenci powinni być odpowiednio nawodnieni, a przed rozpoczęciem leczenia oraz okresowo w trakcie należy monitorować czynność nerek (patrz punkt 4.4).

Inne leki przeciwnadciśnieniowe (np. leki beta-adrenolityczne):

Podobnie jak w powyższych przypadkach, możliwe jest zmniejszenie skuteczności działania przeciwnadciśnieniowego leków beta-adrenolitycznych (przez hamowanie syntezy prostaglandyn działających rozkurczająco na naczynia).

Inhibitory kalcyneuryny (np. cyklosporyna, takrolimus);

Leki z grupy NLPZ mogą nasilać nefrotoksyczność inhibitorów kalcyneuryny z powodu wpływu na prostaglandyny nerkowe. Podczas leczenia skojarzonego zaleca się obserwację czynności nerek. Kontrola czynności nerek zalecana jest szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku.

Wkładki wewnątrzmaciczne:

Istnieją doniesienia, że leki z grupy NLPZ zmniejszają skuteczność wkładek wewnątrzmacicznych. Odnotowano zmniejszenie skuteczności wkładek wewnątrzmacicznych w wyniku stosowania leków z grupy NLPZ, jednak wymaga to dalszych badań.

Interakcje farmakokinetyczne: Wpływ meloksykamu na farmakokinetykę innych leków Lit

Stwierdzono, że leki z grupy NLPZ zwiększają stężenie litu we krwi (poprzez zmniejszone wydalanie litu przez nerki), który może osiągnąć wartości toksyczne. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania litu i leków z grupy NLPZ (patrz punkt 4.4). W przypadku konieczności zastosowania leczenia skojarzonego zaleca się dokładną kontrolę stężenia litu w osoczu na początku leczenia, ciągłego dostosowywania dawkowania i kontrolę po odstawieniu meloksykamu.

Metotreksat

Leki z grupy NLPZ mogą zmniejszać wydzielanie kanalikowe metotreksatu, przez co zwiększa się jego stężenie w osoczu. Dlatego nie jest zalecane leczenie skojarzone z lekami z grupy NLPZ u pacjentów otrzymujących duże dawki metotreksatu (powyżej 15 mg/tydzień) (patrz punkt 4.4).

U pacjentów otrzymujących małe dawki metotreksatu, szczególnie z zaburzeniami czynności nerek, istnieje również ryzyko, że metotreksat może spowodować interakcje z lekami z grupy NLPZ. W przypadku leczenia skojarzonego konieczna jest obserwacja wskaźników morfologii krwi i wskaźników czynności nerek. Szczególną uwagę należy zwrócić w sytuacjach, gdy metotreksat podawany jest jednocześnie z lekami z grupy NLPZ w ciągu trzech dni, ponieważ może to powodować zwiększenie stężenia metotreksatu i zwiększenie jego działania toksycznego.

Pomimo, że farmakokinetyka metotreksatu (w dawkach 15mg/tydzień) nie zmienia się pod wpływem skojarzonego podawania meloksykamu, to jednak należy zawsze mieć na uwadze możliwość znacznego zwiększenia toksyczności hematologicznej metotreksatu po podaniu leków z grupy NLPZ (patrz wyżej) (patrz punkt 4.8).

Interakcje farmakokinetyczne: Wpływ innych leków na farmakokinetykę meloksykamu

Cholestyramina

Cholestyramina przyspiesza wydalanie meloksykamu poprzez zaburzenie krążenia wątrobowo-jelitowego, co powoduje zwiększenie klirensu meloksykamu o 50% i skrócenie okresu półtrwania do 13 + 3 godz. Ta interakcja ma znaczenie kliniczne.

Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji farmakokinetycznych z podawanymi jednocześnie lekami zobojętniającymi, cymetydyną i digoksyną.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Hamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpływać na ciążę i (lub) rozwój zarodka i (lub) płodu. Dane uzyskane w badaniach epidemiologicznych wskazują na zwiększone ryzyko wystąpienia poronień oraz wad wrodzonych serca po zastosowaniu inhibitorów syntezy prostaglandyn we wczesnym okresie ciąży. Ogólne ryzyko wystąpienia wad wrodzonych serca i naczyń zwiększyło się z poniżej 1% do około 1,5%. Ryzyko najpewniej zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki i wydłużeniem okresu leczenia. Wykazano, że podanie inhibitorów syntezy prostaglandyn u zwierząt powodowało zwiększenie częstości poronień przed i po implantacji zarodka oraz obumieranie embrionów.

Ponadto u zwierząt, którym w okresie organogenezy podawano inhibitory syntezy prostaglandyn stwierdzono zwiększoną częstość występowania różnego rodzaju wad wrodzonych, w tym sercowo-naczyniowych. Nie należy stosować meloksykamu w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, chyba że jest to niezbędne. Jeżeli meloksykam jest stosowany u kobiet planujących ciążę lub w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, należy stosować możliwie najmniejszą dawkę i możliwie najkrótszy okres leczenia.

W trzecim trymestrze ciąży wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn mogą narazić *płód na:

-    toksyczność sercowo-płucną (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym);

-    zaburzenia czynności nerek, mogące rozwinąć się do niewydolności nerek z małowodziem. *matkę i noworodka, pod koniec ciąży na:

-    możliwe wydłużenie czasu krwawienia poporodowego - działanie przeciwagregacyjne mogące wystąpić nawet przy bardzo niskich dawkach;

-    zahamowanie skurczów macicy, powodujące opóźnienie lub wydłużenie akcji porodowej.

Z tego względu meloksykam jest absolutnie przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Chociaż brak dostępnych danych dotyczących meloksykamu, wiadomo, że leki z grupy NLPZ przenikają do mleka ludzkiego. Nie zaleca się stosowania tych leków u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Biorąc pod uwagę profil farmakodynamiczny i opisane działania niepożądane meloksykam prawdopodobnie nie ma wpływu na te zdolności lub jego wpływ jest niewielki. Jednakże w przypadku wystąpienia zaburzeń widzenia lub senności, zawrotów głowy lub innych zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego zaleca się powstrzymanie od prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8 Działania niepożądane

a)    Opis ogólny

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar) (patrz punkt 4.4).

W związku z zastosowaniem NLPZ zgłaszano przypadki obrzęków, nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca.

Najczęściej występujące działania niepożądane dotyczą zaburzeń żołądkowo-jelitowych. Może wystąpić choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacje lub krwawienia z przewodu pokarmowego, czasami nawet śmiertelne, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4). Po podaniu leku odnotowano: nudności, wymioty, biegunkę, wzdęcia, zaparcia, niestrawność, bóle brzucha, smoliste stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroby Crohna (patrz punkt 4.4). Rzadziej odnotowano przypadki zapalenia błony śluzowej żołądka.

Częstość występowania działań niepożądanych podana poniżej oparta jest na częstotliwości występowania w 27 badaniach klinicznych, w których czas leczenia wynosił przynajmniej 14 dni. Dane są oparte na badaniach klinicznych, w których wzięło udział 15197 pacjentów, leczonych doustnie dawkami 7,5 mg lub 15 mg meloksykamu na dobę w postaci tabletek lub kapsułek, przez okres do jednego roku.

Poniżej uwzględniono również działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania meloksykamu po wprowadzeniu do obrotu.

Działania niepożądane uszeregowano według częstości występowania w oparciu o poniższy podział: bardzo często (> 1/10); często (> 1/100; < 1/10); niezbyt często (> 1/1000; < 1/100); rzadko (> 1/10 000; < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

b)    Tabela działań niepożądanych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Niezbyt często:    Niedokrwistość

Rzadko:    Zaburzenia liczby krwinek (w tym różnice w liczbie białych krwinek),

leukopenia, trombocytopenia

Obserwowano bardzo rzadkie przypadki agranulocytozy (patrz punkt c).

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często:    Reakcje nadwrażliwości inne niż reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne

Częstość nieznana:    Szok anafilaktyczny, reakcje anafilaktyczne, reakcje anafilaktoidalne

Zaburzenia psychiczne

Rzadko:    Zaburzenia nastroju, bezsenność i koszmary senne

Częstość n ieznana:    Stan oszołomienia, dezorientacja

Zaburzenia układu nerwowego

Często:    Ból głowy

Niezbyt często:    Zawroty głowy, senność

Zaburzenia oka

Rzadko:    Zaburzenia widzenia, w tym niewyraźne widzenie, zapalenie spojówek

Zaburzenia ucha i błędnika Niezbyt często:    Zawroty głowy

Rzadko:    Szumy uszne

Zaburzenia serca

Rzadko:    Kołatanie serca

Obserwowano niewydolność serca w związku z leczeniem produktami z grupy NLPZ.

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często:    Zwiększone ciśnienie tętnicze (patrz punkt 4.4), zaczerwienienie twarzy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko:    Astma u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub inne

leki z grupy NLPZ

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często:    Niestrawność, nudności, wymioty, bóle brzucha, zaparcia, wzdęcia, biegunka

Niezbyt często:    Krwawienie utajone lub makroskopowe z przewodu pokarmowego, zapalenie

błony śluzowej jamy ustnej, nieżyt żołądka, odbijanie się ze zwracaniem treści żołądkowej lub gazu

Rzadko:    Zapalenie okrężnicy, choroba wrzodowa żołądka, zapalenie przełyku

Bardzo rzadko:    Perforacj a przewodu pokarmowego

Krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacja przewodu pokarmowego, mogą być czasami ciężkie i potencjalnie śmiertelne, szczególnie u osób w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często:    Zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz lub

stężenia bilirubiny)

Bardzo rzadko:    Zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często:    Obrzęk naczynioruchowy, świąd, wysypka

Rzadko:    Zespół Stevensa-Johnsona (SJS), toksyczne martwicze oddzielanie się

naskórka (TEN), pokrzywka

Bardzo rzadko:    Pęcherzowe zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy

Częstość nieznana:    Nadwrażliwość na światło słoneczne

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często:    Zatrzymanie sodu i wody, hiperkaliemia (patrz punkt 4.4 i punkt 4.5),

nieprawidłowe wyniki czynności nerek (zwiększenie stężenia kreatyniny i (lub) mocznika w surowicy)

Bardzo rzadko:    Ostra niewydolność nerek szczególnie u pacjentów z grupy ryzyka (patrz

punkt 4.4)

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Niezbyt często:    Obrzęk, w tym obrzęk kończyn dolnych.

c)    Informacje o ciężkich i (lub) często występujących działaniach niepożądanych

Opisano pojedyncze przypadki agranulocytozy u pacjentów leczonych meloksykamem i innymi lekami mielotoksycznymi (patrz punkt 4.5).

d)    Działania niepożądane nie obserwowane dotychczas w odniesieniu do produktu, jednak ogólnie uznawane za związane ze stosowaniem innych związków z tej samej grupy leków

Zaburzenia czynności nerek mogące prowadzić do ostrej niewydolności nerek: odnotowano przypadki śródmiąższowego zapalenia nerek, kłębuszkowe zapalenie nerek, martwicę rdzenia nerek, zespół nerczycowy (patrz punkt 4.4).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Objawy ostrego przedawkowania leków z grupy NLPZ ograniczają się zazwyczaj do senności, letargu, nudności, wymiotów, bólu w nadbrzuszu i przemijają w wyniku odpowiedniego leczenia. Może wystąpić krwawienie z przewodu pokarmowego. Ciężkie zatrucie może prowadzić do nadciśnienia tętniczego, ciężkiej niewydolności nerek, zaburzenia czynności wątroby, depresji oddechowej, śpiączki, drgawek, zapaści krążeniowej i zatrzymania czynności serca. Odnotowano również występowanie reakcji anafilaktycznych związanych ze stosowaniem leków z grupy NLPZ, które mogą również wystąpić po przedawkowaniu.

W przypadku przedawkowania leków z grupy NLPZ pacjentów należy leczyć objawowo i podtrzymująco. Badania kliniczne wykazały, że cholestyramina w dawce 4 g podawana trzy razy na dobę przyspiesza wydalanie meloksykamu.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne, oksykamy. Kod ATC: M 01 AC 06.

Meloksykam jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ) należący do oksykamów, o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.

Działanie przeciwzapalne meloksykamu zostało potwierdzone na klasycznych modelach zapalenia. Podobnie jak w przypadku innych leków z grupy NLPZ jego dokładny mechanizm działania nie jest znany. Jednakże znany jest przynajmniej jeden mechanizm działania wspólny dla wszystkich leków z grupy NLPZ (włącznie z meloksykamem) tj. hamowanie biosyntezy prostaglandyn, znanych mediatorów zapalenia.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Meloksykam jest dobrze wchłaniany z przewodu pokarmowego, co ma odzwierciedlenie w całkowitej biodostępności wynoszącej 89% po podaniu doustnym (kapsułki). Wykazano, że tabletki, zawiesina doustna i kapsułki są biorównoważne.

Po podaniu doustnym pojedynczej dawki maksymalne stężenie w osoczu osiągane jest po 2 godzinach dla zawiesiny i po 5 do 6 godzinach dla postaci doustnych (kapsułek i tabletek). Po wielokrotnym podaniu stan stacjonarny osiąga się w ciągu 3 do 5 dni. Pojedyncze podanie prowadzi do uzyskania stężenia w osoczu w zakresie od 0,4 do 1,0 pg/ml dla dawki 7,5 mg i od 0,8 do 2,0 pg/ml dla dawki 15 mg (odpowiednio Cmin i Cmax w stanie stacjonarnym). Maksymalne stężenie w osoczu w stanie stacjonarnym meloksykam osiąga po 5 do 6 godzinach dla tabletek, kapsułek i zawiesiny doustnej . Długotrwałe podawanie preparatu, dłużej niż rok, wywołuje stężenia preparatu podobne do stężeń obserwowanych podczas osiągnięcia stanu stacjonarnego. Przyjmowany pokarm nie wpływa na wchłanianie meloksykamu.

Dystrybucja

Meloksykam wiąże się bardzo silnie z białkami osocza, głównie albuminami (99%). Meloksykam przenika do mazi stawowej osiągając wartość połowy stężeń w osoczu. Objętość dystrybucji jest mała i wynosi średnio 11 litrów. Zmienność osobnicza kształtuje się na poziomie 30 do 40%.

Biotransformacj a

Meloksykam podlega znacznej biotransformacji w wątrobie. Zidentyfikowano w moczu 4 różne nieaktywne farmakodynamicznie metabolity meloksykamu. Główny metabolit to 5’-karboksymeloksykam (60% dawki) powstaje w wyniku utlenienia metabolitu pośredniego 5’-hydroksymetylomeloksykamu, który jest również wydalany w mniejszym stopniu (9% dawki). Badania in vitro sugerują, że CYP 2C9 odgrywa ważną rolę w tym szlaku metabolicznym z niewielkim udziałem izoenzymu CYP 3A4. Aktywność peroksydazowa organizmu odpowiada prawdopodobnie za dwa pozostałe metabolity, które przekształcają odpowiednio 16% i 4% podanej dawki.

Eliminacja.

Meloksykam wydalany jest głównie w postaci metabolitów w równym stopniu w moczu i z kałem. Mniej niż 5% dobowej dawki jest wydalane z kałem w postaci niezmienionej, podczas gdy jedynie śladowe ilości substancji macierzystej są wydalane w moczu. Średni okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 20 godzin. Całkowity klirens osoczowy wynosi średnio 8 ml/min.

Liniowość/ nieliniowość

Po doustnym lub domięśniowym podaniu dawek leczniczych 7,5 mg oraz 15 mg meloksykam wykazuje liniowe właściwości farmakokinetyczne.

Szczególne grupy pacjentów

Niewydolność wątroby/nerek

Na farmakokinetykę meloksykamu nie wywierają wpływu łagodna lub umiarkowana niewydolność wątroby lub nerek. W końcowej fazie niewydolności nerek, gdy zwiększona jest objętość dystrybucji, nie należy stosować dawki większej niż 7,5 mg na dobę (patrz punkt 4.2).

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku średni klirens osoczowy w stanie stacjonarnym był nieznacznie mniejszy niż u pacjentów młodszych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Profil toksykologiczny meloksykamu w badaniach przedklinicznych był identyczny jak innych leków z grupy NLPZ: owrzodzenia i nadżerki przewodu pokarmowego, brodawkowa martwica nerek u dwóch gatunków zwierząt przyjmujących długotrwale meloksykam w wysokich dawkach.

Badania wpływu na reprodukcję u szczurów wykazały zmniejszenie owulacji i hamowanie implantacji zarodków oraz działania embriotoksyczne (zwiększenie resorbcji) po doustnym podaniu dawek działających toksycznie u matki od 1mg/kg i wyższych.

Nie zaobserwowano działania teratogennego na reprodukcję szczurów i królików po doustnym podaniu dawek 4 mg/kg u szczurów i 80 mg/kg u królików.

Zastosowano w badaniach dawki przekraczające dawki terapeutyczne (7,5 mg do 15 mg) w zakresie od 5 do 10 razy większe od dawki podstawowej wyrażone w mg/kg (człowiek ważący 75 kg). Podobnie jak w przypadku innych inhibitorów syntezy prostaglandyn opisywano pod koniec ciąży działanie fetotoksyczne. Nie zaobserwowano działań mutagennych ani in vitro ani in vivo. Nie zaobserwowano działania rakotwórczego u szczurów i myszy po podawaniu dawek znacznie przekraczających dawki lecznicze.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu cytrynian Laktoza j ednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Krospowidon

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/PVDC/Al, opakowania po 1, 2, 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 100, 140, 280, 300, 500 lub 1000 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nord Farm Sp. z o.o. ul. Łąkowa 7A 90-562 Łódź

8.    NUMER(Y) POZWOLENIA(-Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

14840

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23.09.2008 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12 z 12

Antrend 15 mg