+ iMeds.pl

Antytoksyna jadu żmij około 150 j.a. antytoksyny jadu żmij/mlUlotka Antytoksyna jadu żmij

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Antytoksyna jadu żmij 500 j.a. roztwór do wstrzykiwań

(Immwioserum contra venena viperarum europaearum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Antytoksyna jadu żmij i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Antytoksyna jadu żmij

3.    Jak stosować lek Antytoksyna jadu żmij

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Antytoksyna jadu żmij

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK ANTYTOKSYNA JADU ŻMIJ IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Antytoksyna jadu żmij zawiera swoistą końską immunoglobulinę G, która wiążąc jad żmij Vipera bents neutralizuje jego właściwości toksyczne. Preparat otrzymuje się z surowicy koni immunizowanych jadem europejskiej żmii zygzakowatej.

Antytoksynę jadu żmij stosuje się u osób pokąsanych przez żmiję zygzakowatą europejską. Osobę pokąsaną należy jak najszybciej przetransportować do jednostki opieki medycznej, najlepiej do szpitala oraz zapewnić spokój i zorganizować pomoc.

Preparat powinien być podany w najkrótszym czasie po ukąszeniu.

Podanie antytoksyny przeciwko jadowi żmij jest najbardziej właściwe przy silnej intoksykacji,

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ANTYTOKSYNA JADU ŻMIJ

Kiedy nie stosować leku Antytoksyna jadu żmij

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku Antytoksyna jadu żmij

-    jeśli u pacjenta występuje uczulenie na białko końskie

u pacjentów o których z wywiadu wiadomo, że są alergikami, u pacjentów, którzy już otrzymywali poprzednio antytoksynę końską.

W sytuacji zagrożenia życia lub ciężkiego zatrucia jadem można podawać antytoksynę metodą odczulającą lub pod osłoną leków tj. po podaniu środków przeciwwstrząsowych.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Antytoksyna jadu żmij

Przed zastosowaniem leku Antytoksyna jadu żmij należy przeprowadzić wywiad dotyczący stanów alergicznych pacjenta i otrzymywania przez niego poprzednio antytoksyny końskiej. Nigdy nie należy wykonywać próby śródskómej ani wstrzykiwać preparatu bez gotowego do użycia zestawu przed wwstrząsowego.

Stosowanie leku Antytoksyna jadu żmij z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania leku Antytoksyna jadu żmij u kobiet w ciąży i okresie laktacji.

Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywaniu leku kobietom w ciąży i podczas laktacji.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Antytoksyna jadu żmij nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ANTYTOKSYNA JADU ŻMIJ

Lek Antytoksyna jadu żmij należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu preparatu należy przeprowadzić wywiad dotyczący stanów alergicznych pacjenta oraz otrzymywania przez niego poprzednio antytoksyny końskiej.

Przed podaniem antytoksyny należy wykonać śródskómą próbę uczuleniową.

W przypadku konieczności szybkiego podania Antytoksyny jadu żmij przy braku czasu na wykonanie próby uczuleniowej, wskazane jest wstrzykniecie preparatu pod osłoną leków tj. po podaniu środków przeciwwstrząsowych, decyzje o takim postępowaniu podejmuje lekarz.

Dawkowanie:

Dzieci i dorośli: 500 j.a. jak najszybciej po ukąszeniu.

W razie potrzeby dawkę można powtórzyć.

Droga podania: domięśniowa

Jeżeli to jest wskazane w okolice ukąszenia wstrzyknąć antytoksynę jadu żmij (zawartość jednej ampułki 500 j.a.).

Próba śródskómą

Przed wykonaniem próby śródskómej oraz przed wstrzyknięciem antytoksyny, należy przygotować pełen zestaw gotowych do użycia środków przeciwwstrząsowych.

W związku z koniecznością szybkiej interwencji medycznej w ciągu 1 do 2 godzin od ukąszenia, próba śródskóma powinna dać szybką odpowiedź, czy pacjent jest lub nie jest uczulony na białko końskie.

Wstrzyknąć śródskómie 0,1 ml antytoksyny rozcieńczonej 1:10 jałowym, 0,9% roztworem chlorku sodu.

Wystąpienie w ciągu 10 do 20 minut zaczerwienienia i bąbla w miejscu wstrzyknięcia jest dowodem uczulenia na białko końskie.

W przypadku braku odczynu w próbie uczuleniowej, można podać całą dawkę 500 j.a. jednorazowo, domięśniowo.

Jeżeli po upływie 1 do 2 godzin nie zaobserwuje się ustępowania objawów klinicznych zatrucia jadem, to można powtórzyć dawkę 500 j.a. preparatu.

W przypadku dodatniej próby uczuleniowej (pojawienie się bąbla i zaczerwienienia w miejscu wstrzyknięcia rozcieńczonej antytoksyny) oraz istniejących wskazań do zastosowania antytoksyny jadu żmij, zalecane jest wstrzykiwanie preparatu metodą odczulającą.

Odczulający sposób podawania antvtoksvnv końskiej

Antytoksynę rozcieńczoną 1:10 (jak w próbie uczuleniowej) jałowym, fizjologicznym roztworem chlorku sodu wstrzykiwać podskórnie, co 30 minut do 1 godziny w ilościach 0,1 ml do 0,5 ml.

Następnie wstrzykiwać również podskórnie antytoksynę nierozcieńczoną w ilościach 0,2 ml i 0.5 ml.

Pozostałą część dawki podawać domięśniowo.

Rozważyć też należy, w jakim czasie od ukąszenia konieczne jest podanie pacjentowi antytoksyny.

Długotrwałość metody odczulającej może ujemnie wpłynąć na stan pacjenta, aż do zagrożenia życia włącznie, zwłaszcza w przypadkach ciężkiego zatrucia jadem żmij.

Alternatywą jest podanie antytoksyny pod osłoną środków przeciwwstrząsowych (np. Epinephrine, leki antyhistaminowe).

W zależności od stanu pacjenta stosuje się również środki cucące, uspakajające, przeciwbólowe, natomiast u chorych będących w ciężkim i bardzo ciężkim stanie z nasilonymi odczynami alergicznymi podaje się również kortykosteroidy, antybiotyki, niesterydowe leki przeciwzapalne i w razie potrzeby nawodnienie pozajelitowe.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Antytoksyna jadu żmij

Wielkość dawki zależy od stanu pacjenta. Decyzję ojej wielkości podejmuje lekarz.

Należy unikać podawania wyższych dawek niż jest to konieczne.

Wyższe dawki mogą spowodować zaostrzenie reakcji niepożądanych.

Pominięcie zastosowania leku Antytoksyna jadu żmij

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Antytoksyna jadu żmij

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Antytoksyna jadu żmij może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwość wystąpienia działań niepożądanych po wstrzyknięciu aniytoksyny zwierzęcej w przypadkach ukąszeń przez żmije jest drugorzędna w sytuacji ratowania życia.

Zaburzenia ogólne i stany w mieiscu podania

Niezbyt często może wystąpić wstrząs anafilaktyczny (ostra reakcją alergiczną całego organizmu) i/lub choroba posurowicza, pojawiająca się zwykle między 7 a 20 dniem po podaniu preparatu. Choroba posurowicza objawia się obrzękiem w miejscu iniekcji, powiększeniem węzłów chłonnych, podwyższeniem ciepłoty ciała, obrzękiem stawów oraz pokrzywką.

Na skutek obecności nadmiaru antygenu (obcogatunkowego białka), powstające przeciwciała klasy IgG tworzą z nim kompleksy. U pacjentów powstają również przeciwciała klasy IgE odpowiedzialne za pojawiającą się w tym zespole uogólnioną pokrzywkę.

Kompleksy te są stopniowo wychwytywane przez układ makrofagów, a częściowo odkładane w śródbłonku naczyń, w błonie podstawowej kłębków nerkowych, stawach, mięśniu sercowym.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko może wystąpić choroba posurowicza w ostrych przypadkach może objawiać się uszkodzeniem nerek.

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo rzadko mogą wystąpić powikłania w postaci zapalenia nerwów splotu barkowego, nerwów czaszkowych i obwodowych (tj. encefalopatia) lub zespół Guillan-Barre’a (ostre idiopatyczne, tj. samoistne zapalenie wielonerwowe). Objawy choroby ustępują po usunięciu antygenu z organizmu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ANTYTOKSYNA JADU ŻMIJ

Przechowywać w lodówce (2°C — 8°C). Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Antytoksyna jadu żmij po upływie terminu ważności.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Antytoksyna jadu żmij

Substancją czynną leku jest antytoksyna jadu żmij

Inne składniki leku to: sodu chlorek, fenol, woda do wstrzykiwań, oraz w małych ilościach do korekty pH sodu wodorotlenek i kwas solny.

Jak wygląda lek Antytoksyna jadu żmij i co zawiera opakowanie

Antytoksyna jest dostępna w ampułkach zawierających 5 ml roztworu pakowanych po 1 szt.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o.

ul. Chełmska 30/34

00-725 Warszawa

tel. 022 841 40 71

(logo)

Data zatwierdzenia ulotki:

6

Antytoksyna jadu żmij

Charakterystyka Antytoksyna jadu żmij

i. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Aniytoksyna jadu żmij. 500 j.a., roztwór do w strzykiwali

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY i ILOŚCIOWY

Imnnmosentm contra venena vìperarum europaeantm 1 ampułka zawiera 500 j. a. anty toksyny jadu żmij 1 m! roztworu zawiera około 150 j.a. antytoksyny jadu żmij.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6, !.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwali.

Żółty lub bezbarwny, klarowny lub lekko opalizujący roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Preparat stosuje się celem zneutralizowania działania jadu europejskich żmij zygzakowatych w przypadkach ukąszeń ludzi.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie:

Dzieci i dorośli: 500 j,a. jak najszybciej po ukąszeniu.

W razie potrzeby dawkę rnożna powtórzyć.

Droga podania: domięśniowa

O zastosowaniu preparatu decyduje lekarz.

Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu preparatu należy przeprowadzić wywiad dotyczący stanów alergicznych pacjenta oraz otrzymywania przez niego poprzednio antytoksyny końskiej.

Jeżeli to jest wskazane w okolice ukąszenia wstrzyknąć antytoksynę jadu żmij (zawartość jednej ampułki 500 j.a.).

Przed podaniem antytoksyny zwierzęcej należy wykonać śród skórną próbę uczuleniową.

W przypadku konieczności szybkiego podania Antytoksyny jadu żmij przy braku czasu na wykonanie próby uczuleniowej, wskazane jest wstrzykniecie preparatu pod osłoną leków ij, po podaniu środków przeciwwstrząsowych, decyzje o takim postępowaniu podejmuje lekarz.

Próba śródskóma

Przed wykonaniem próby śródskómej oraz przed wstrzyknięciem antytoksyny, należy przygotować pełen zestaw gotowych do użycia środków przeciwwstrząsowych.

W związku z koniecznością szybkiej interwencji medycznej w ciągu 1 do 2 godzin od ukąszenia, próba śródskóma powinna dać szybką odpowiedź, czy pacjent jest lub nie jest uczulony na białko końskie.

Wstrzyknąć śródskómie 0,1 ml antytoksyny rozcieńczonej 1:10 jałowym, fizjologicznym roztworem chlorku sodu.

Wystąpienie w ciągu 10 do 20 minut zaczerwienienia i bąbla w miejscu wstrzyknięcia jest dowodem uczulenia na białko końskie.

W przypadku braku odczynu w próbie uczuleniowej, można podać całą dawkę 500 j.a. jednorazowo, domięśniowo.

Jeżeli po upływie 1 do 2 godzin nie zaobserwuje się ustępowania objawów klinicznych zatrucia jadem, to można powtórzyć dawkę 500 j.a. preparatu.

W przypadku dodatniej próby uczuleniowej (pojawienie się bąbla i zaczerwienienia w miejscu wstrzyknięcia rozcieńczonej antytoksyny) oraz istniejących wskazań do zastosowania antytoksyny jadu żmij, zalecane jest wstrzykiwanie preparatu metodą odczulającą.

Odczulający sposób podawania antytoksyny końskiej

Antytoksynę rozcieńczoną 1:10 (jak w próbie uczuleniowej) jałowym, 0,9 % roztworem chlorku sodu wstrzykiwać podskórnie, co 30 minut do 1 godziny w ilościach 0,1 ml do 0,5 ml.

Następnie wstrzykiwać również podskórnie antytoksynę nierozcieńczoną w ilościach 0,2 ml i 0.5 ml.

Pozostałą część dawki podawać domięśniowo.

Rozważyć też należy, w jakim czasie od ukąszenia konieczne jest podanie pacjentowi antytoksyny.

Długotrwałość metody odczulającej może ujemnie wpłynąć na stan pacjenta, aż do zagrożenia życia włącznie, zwłaszcza w przypadkach ciężkiego zatrucia jadem żmij.

Alternatywą jest podanie antytoksyny pod osłoną środków przeciwwstrząsowych (np. Epinephrine, leki antyhistaminowe).

W zależności od stanu pacjenta stosuje się również środki cucące, uspakajające, przeciwbólowe, natomiast u chorych będących w ciężkim i bardzo ciężkim stanie z nasilonymi odczynami alergicznymi podaje się również kortykosteroidy, antybiotyki, niesterydowe leki przeciwzapalne i w razie potrzeby nawodnienie pozajelitowe.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną (białko końskie) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu preparatu należy przeprowadzić wywiad dotyczący stanów alergicznych pacjenta oraz otrzymywania przez niego poprzednio antytoksyny końskiej.

Nigdy nie należy wykonywać próby śródskómej ani wstrzykiwać preparatu bez gotowego do użycia zestawu przeciwwstrząsowego.

Antytoksyny otrzymanej z surowicy koni, w tym jadu żmij, nie wolno podawać osobom:

-    u których stwierdzono uczulenie na białko końskie,

-    o któiych z wywiadu wiadomo, że są alergikami,

-    które już otrzymywały poprzednio antytoksynę końską.

Jednakże w sytuacjach ciężkiego zatrucia i konieczności zastosowania antytoksyny można ją podawać metodą odczulającą lub pod osłoną tj. po podaniu środków przeciwwstrząsowych.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie znaleziono w literaturze doniesień o interakcji produktu leczniczego Antytoksyna jadu żmij z innymi lekami.

4.6    Ciąża i laktacja

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania leku Antytoksyna jadu żmij u kobiet w ciąży i okresie laktacji.

Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywaniu leku kobietom w ciąży i podczas laktacji.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Antytoksyna jadu żmij nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Nie istnieją wystarczające dane uzyskane w badaniach klinicznych dotyczące częstości występowania działań niepożądanych . Na podstawie danych literaturowych stwierdzono występowanie następujących działań niepożądanych:

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często może wystąpić wstrząs anafilaktyczny (ostra reakcją alergiczną całego organizmu) i/lub choroba posurowicza, pojawiająca się zwykle między 7 a 20 dniem po podaniu preparatu. Choroba posurowicza objawia się obrzękiem w miejscu iniekcji, powiększeniem węzłów chłonnych, podwyższeniem ciepłoty ciała, obrzękiem stawów oraz pokrzywką.

Na skutek obecności nadmiaru antygenu (obcogatunkowego białka), powstające przeciwciała klasy IgG tworzą z nim kompleksy. U pacjentów powstają również przeciwciała klasy IgE odpowiedzialne za pojawiającą się w tym zespole uogólnioną pokrzywkę.

Kompleksy te są stopniowo wychwytywane przez układ makrofagów, a częściowo odkładane w śródbłonku naczyń, w błonie podstawowej kłębków nerkowych, stawach, mięśniu sercowym.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko może wystąpić choroba posurowieża w ostrych przypadkach może objawiać się uszkodzeniem nerek.

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo rzadko mogą wystąpić powikłania w postaci zapalenia nerwów splotu barkowego, nerwów czaszkowych i obwodowych (tj. encefalopatia) lub zespół Guillan-Barre’a (ostre idiopatyczne, tj. samoistne zapalenie wielonerwowe). Objawy choroby ustępują po usunięciu antygenu z organizmu.

4.9 Przedawkowanie

Wielkość dawki zależy od stanu pacjenta. Decyzję ojej wielkości podejmuje lekarz.

Należy unikać podawania wyższych dawek niż jest to konieczne.

Wyższe dawki mogą spowodować zaostrzenie reakcji niepożądanych.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna:    Surowice odpornościowe, Antytoksyna jadu żmij,

kod ATCJ06AA03

Antytoksyna jadu żmij zawiera swoistą końską immunoglobulinę klasy IgG, otrzymywaną z surowicy koni immunizowanych jadem zygzakowatych żmij europejskich (Vìpera berus). Immunoglobuliny oczyszczane są zmodyfikowaną metodą termiczna Pop’a, polegającą na enzymatycznej proteolizie białek pepsyną, wytrącaniu labilnych białek drogątermokoagulacji oraz selektywnym wysoleniu siarczanem amonu. Proces ten pozwala na eliminację białek balastowych i fragmentów Fc cząsteczki IgG odpowiedzialnych za zdolność do tworzenia agregatów, wiązanie dopełniacza czy wywoływanie odczynów skórnych. Takie oczyszczenie preparatu przyczynia się do zmniejszenia reakcji niepożądanych po podaniu heterologicznych immunoglobulin.

Antytoksyna jadu żmij neutralizuje działanie jadu europejskich żmij zygzakowatych poprzez swoistą reakcję przeciwciało (antytoksyna) - antygen (jad żmij).

Preparat, ze względu na to, że jest pochodzenia zwierzęcego, może wywołać silne niepożądane reakcje alergiczne związane z podaniem obcogatunkowego białka.

Ogólna charakterystyka wykonanych badań Antytoksyna jadu żmij jest produkowana od ponad 40 lat.

Badania kliniczne u ludzi prowadzono w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania specyficznej antytoksyny jadu żmij. Wyniki wykazały, że podanie tego typu preparatów skutecznie wpływa na szybkie zmniejszenie wczesnych objawów klinicznych oraz ich łagodniejszy przebieg, a także skraca czas hospitalizacji.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przypadków klinicznych wyciągnięto wniosek, że powinno się zawsze rozważyć wczesne zastosowanie antytoksyny jadu żmij po ukąszeniu, kiedy nawet nie ma jeszcze objawów ekspozycji na dużą ilość jadu, takich jak hipotonia, senność, kwasica, leukocytoza.. Zastosowanie preparatu w ciągu pierwszych godzin od ukąszenia jest najbardziej skuteczne

5.2 Właściwości farmako kinetyczne

Wchłanianie

Po wstrzyknięciu domięśniowym preparatu Antytoksyna jadu żmij całkowite wchłonięcie preparatu do krwioobiegu następuje w ciągu 1 do 2 dni.

Dystrybucja

Uwalnianie z miejsca iniekcji domięśniowej odbywa się przez prostą dyfuzję ze środowiska tkanki do osocza.

Przy wlewie dożylnym preparat jest rozprowadzany krwioobiegiem.

Metabolizm

Kompleks antygen (jad żmij) - przeciwciało (antytoksyna) ulega fagocytozie. Okres półtrwania wynosi 2-3 dni.

Eliminacia/wydalanie

Całkowita eliminacja zachodzi w ciągu 8-12 dni.

Mechanizm nie został poznany.

53 Przed kliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych wskazujących na toksyczny wpływ zastosowania Antytoksyny jadu żmij europejskich w dawkach leczniczych na reprodukcje u zwierząt.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Fenol

Sodu chlorek Woda do wstrzykiwań

Sodu wodorotlenek i kwas solny - w małych ilościach do ustalenia pH.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi lekami.

Okres ważności

6.3


3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w lodówce (2°C — 8°C). Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Ampułka ze szkła (typ i) zawierająca 500 j.a. antytoksyny jadu żmij.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY    POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o. ul. Chełmska 30/34 00-725 Warszawa Tel.022 841 40 71

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

163/S.

R/0286

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

23.03.1967

05.03.1999

29.04.2004

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10.

Antytoksyna jadu żmij