Imeds.pl

Apap Direct Max 1000 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Apap Direct Max, 1000 mg, granulat

Paracetamolum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy

stosować lek Apap Direct Max ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa

informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Apap Direct Max i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Apap Direct Max

3.    Jak stosować lek Apap Direct Max

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Apap Direct Max

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK Apap Direct Max I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Paracetamol należy do grupy farmakoterapeutycznej analgetyków (leków przeciwbólowych), które równocześnie działają jako antypiretyki (leki przeciwgorączkowe) i słabe leki przeciwzapalne.

Lek Apap Direct Max stosuje się w celu obniżenia gorączki i złagodzenia łagodnego lub umiarkowanego bólu.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU Apap Direct Max

Kiedy nie przyjmować leku Apap Direct Max

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych

składników leku Apap Direct Max;

jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Apap Direct Max

jeśli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności nerek lub wątroby,

-    ryzyko przedawkowania jest większe u pacj entów z alkoholową chorobą wątroby bez cech marskości,

Nie należy przekraczać zalecanej dawki:

jeśli u pacjenta występuje przewlekły alkoholizm,

-    niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej,

-    anemia hemolityczna,

-    zespół Gilberta (dziedziczna żółtaczka niehemolityczna).

Nie zaleca się długotrwałego lub częstego stosowania. Należy poinformować pacjenta, aby nie przyjmował równocześnie innych leków zawierających paracetamol. Przyjęcie na raz wielokrotności dawki dobowej może spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby. W takim przypadku nie dochodzi do utraty przytomności, lecz konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna. Przedłużone stosowanie leku bez nadzoru lekarza może być szkodliwe. U dzieci leczonych paracetamolem w dawce dobowej 60 mg/kg nie jest uzasadnione równoczesne podawanie innego leku przeciwgorączkowego, chyba że stosowanie samego paracetamolu jest nieskuteczne.

Zaleca się ostrożność podczas podawania paracetamolu pacjentom z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min (patrz punkt 4.2) lub niewydolnością wątroby (łagodnej do umiarkowanej).

Niebezpieczeństwo przedawkowania jest większe u osób z poalkoholowym uszkodzeniem wątroby bez cech marskości. Należy zachować ostrożność w przypadkach przewlekłego alkoholizmu. W takich przypadkach nie należy przekraczać dobowej dawki 2 g.

W przypadku wystąpienia wysokiej gorączki lub objawów wtórnego zakażenia, lub przy utrzymywaniu się objawów ponad 3 dni należy ponownie ocenić stosowane leczenie.

Należy zachować ostrożność w przypadkach podawania paracetamolu osobom odwodnionym lub przewlekle niedożywionym. Całkowita dawka paracetamolu nie powinna przekraczać 3 g na dobę u osób dorosłych i dzieci o masie ciała co najmniej 50 kg.

Jeżeli objawy nasilą się, lub nie ustąpią po 3 dniach lub pojawi się wysoka gorączka, należy skonsultować się z lekarzem.

Nie należy stosować paracetamolu, chyba że przepisze go lekarz, jeśli pacjent jest uzależniony od alkoholu lub ma uszkodzenie wątroby. Nie należy również przyjmować paracetamolu równocześnie z alkoholem. Paracetamol nie nasila działania alkoholu.

Jeżeli pacjent stosuje równocześnie inne leki przeciwbólowe zawierające paracetamol, nie powinien przyjmować leku Apap Direct Max bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Nigdy nie należy zażywać leku w dawce większej od zalecanej. Większe dawki nie mają silniejszego działania przeciwbólowego, natomiast mogą spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby. Pierwsze objawy uszkodzenia wątroby pojawiają się po kilku dniach. Dlatego bardzo ważny jest natychmiastowy kontakt z lekarzem w przypadku przyjęcia leku Apap Direct Max w dawce większej, niż zalecono w tej ulotce.

Po długotrwałym, w dużych dawkach, niewłaściwym stosowaniu leków przeciwbólowych mogą wystąpić bóle głowy, które mogą nie ustąpić po większych dawkach leku.

Ogólnie, nawykowe przyjmowanie leków przeciwbólowych, szczególnie połączeń kilku substancji przeciwbólowych, może prowadzić do trwałego uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia analgetyczna).

Nagłe odstawienie leku po długotrwałym, w dużych dawkach, niewłaściwym stosowaniu leków przeciwbólowych może być przyczyną bólów głowy, osłabienia, bólów mięśniowych, niepokoju i objawów wegetatywnych. Te objawy odstawienia ustępują po kilku dniach. Do tego czasu należy unikać dalszego przyjmowania leków przeciwbólowych i nie należy ich ponownie przyjmować bez konsultacji z lekarzem.

Nie należy przyjmować leku Apap Direct Max przez długie okresy lub w dużych dawkach bez konsultacji lekarzem lub dentystą.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Leki, które mogą zaburzać działanie leku Apap Direct Max:

-    probenecyd (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej/podagry);

-    leki potencjalnie uszkadzające wątrobę, np. fenobarbital (tabletki nasenne), fenytoina, karbamazepina, prymidon (leki przeciwpadaczkowe) i ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy). Równoczesne przyjmowanie tych leków i paracetamolu może powodować uszkodzenie wątroby;

-    metoklopramid i domperydon (stosowane w leczeniu nudności) mogą przyspieszać wchłanianie i początek działania paracetamolu;

-    leki spowalniające opróżnianie żołądka mogą opóźniać wchłanianie i początek działania paracetamolu;

-    cholestyramina (stosowana do zmniejszenia zwiększonego stężenia tłuszczów surowicy) może zmniejszać wchłanianie i początek działania paracetamolu. Dlatego nie należy przyjmować cholestyraminy w ciągu pierwszej godziny po podaniu paracetamolu;

-    leki zmniejszające krzepliwość krwi (doustne leki przeciwzakrzepowe, szczególnie warfaryna). Wielokrotne przyjmowanie paracetamolu przez dłużej niż tydzień nasila tendencję do krwawień. Dlatego długotrwałe stosowanie paracetamolu może odbywać się jedynie pod kontrolą lekarza. Sporadyczne przyjmowanie paracetamolu nie ma istotnego wpływu na skłonność do krwawień.

Jednoczesne podawanie paracetamolu i AZT (zydowudyny, leku stosowanego w zakażeniach HIV)

zwiększa tendencję do zmniejszania się liczby białych krwinek (neutropenii), co zaburza układ

odpornościowy i zwiększa ryzyko zakażeń. Dlatego lek Apap Direct Max można przyjmować

równocześnie z zydowudyną jedynie na zalecenie lekarza.

Wpływ paracetamolu na wyniki badań laboratoryjnych

Paracetamol może wpływać na oznaczanie stężenia kwasu moczowego i cukru we krwi.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Podczas ciąży nie należy stosować paracetamolu przez dłuższy okres, w dużych dawkach lub w połączeniu z innymi lekami.

W czasie ciąży lub karmienia piersią dozwolone jest stosowanie leku w dawkach leczniczych. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku Apap Direct Max nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Apap Direct Max

Lek zawiera sorbitol i sacharozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK Apap Direct Max

Lek Apap Direct Max należy zawsze przyjmować dokładnie według wskazówek podanych w tej ulotce. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkę ustala się na podstawie informacji podanych w poniższej tabeli. Dawka leku Apap Direct Max zależy od wieku i masy ciała, zwykle jednorazowa dawka wynosi 10-15 mg paracetamolu na kilogram masy ciała, do całkowitej dawki dobowej do 60-75 mg/kg masy ciała.

Odpowiedni odstęp między dawkami zależy od objawów i maksymalnej całkowitej dawki dobowej.

Należy zachować co najmniej 6-godzinny odstęp pomiędzy dwiema dawkami, co oznacza podawanie leku maksymalnie 4 razy na dobę.

Jeżeli objawy utrzymują się dłużej, niż 3 dni, należy skontaktować się z lekarzem.

Masa ciała (wiek)

Pojedyczna dawka

Maksymalna dawka dobowa

> 40 kg

(dzieci w wieku powyżej 12 lat i osoby dorosłe)

1000 mg paracetamolu (1 saszetka)

3000 mg paracetamolu (3 saszetki po 1000 mg)

Sposób / droga podawania

Lek Apap Direct Max podaje się wyłącznie doustnie.

Nie należy przyjmować leku Apap Direct Max w trakcie posiłku.

Granulat należy przyjąć bezpośrednio do jamy ustnej na język, a następnie połknąć bez popijania wodą.

Specjalne grupy pacjentów

Zaburzenie czynności wątroby lub nerek

U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek należy zmniejszyć dawkę lub wydłużyć odstęp pomiędzy dawkami. Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Przewlekły alkoholizm

Przewlekłe spożywanie alkoholu może obniżać próg toksyczności paracetamolu. U takich pacjentów minimalny odstęp pomiędzy dwiema dawkami powinien wynosić co najmniej 8 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 2 g paracetamolu na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie wymaga się dostosowania dawkowania.

Paracetamol 1000 mg nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat i o masie ciała poniżej 40 kg, ponieważ taka moc dawki jest nieodpowiednia dla tej grupy wiekowej. Dla takich pacjentów dostępne są inne postacie farmaceutyczne i moc dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Apap Direct Max

W przypadku przedawkowania leku Apap Direct Max należy skontaktować się z lekarzem lub oddziałem pomocy doraźnej. Przedawkowanie ma bardzo poważne następstwa i może nawet prowadzić do zgonu.

Konieczne jest natychmiastowe leczenie, nawet jeżeli pacjent czuje się dobrze, z powodu ryzyka opóźnionego ciężkiego uszkodzenia wątroby. Objawy mogą być ograniczone do nudności lub wymiotów i mogą nie odzwierciedlać ciężkości przedawkowania ani ryzyka uszkodzenia narządów.

Pominięcie zastosowania leku Apap Direct Max

Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Apap Direct Max może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Określenie „rzadko” oznacza: występuje od 1 do 10 osób na 10 000 stosujących lek.

Możliwe jest wystąpienie następujących rzadkich działań niepożądanych:

•    niedokrwistość;

•    niedokrwistość niehemolityczna i choroby szpiku kostnego z zaburzonym wytwarzaniem krwinek (zwane depresją szpiku kostnego);

•    małopłytkowość;

•    zaburzenia zewnątrzwydzielnicze trzustki, ostre i przewlekłe zapalenie trzustki;

•    objawy alergiczne;

•    pokrzywka;

•    reakcje anafilaktyczne;

•    alergie na pożywienie i leki;

•    choroby nerek.

Paracetamol to lek powszechnie stosowany, a doniesienia o występowaniu działań niepożądanych są rzadkie i zwykle związane z przedawkowaniem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK Apap Direct Max

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Apap Direct Max po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartonowym opakowaniu i saszetce {oznaczonym jako EXP}. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Leków nie należy wrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie może chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Apap Direct Max

1 saszetka zawiera:

substancję czynną: paracetamol 1000 mg;

Ponadto lek zawiera: sorbitol (E420), talk, kopolimer metakrylanu butylu zasadowy, magnezu tlenek lekki, karmeloza sodowa, sukraloza (E955), magnezu stearynian, hypromeloza, kwas stearynowy, sodu laurylosiarczan, tytanu dwutlenek (E171), symetykon, N,2,3-trimetylo-2-(propan-2-ylo) butanamid;

aromat cappuccino (zawiera maltodekstrynę, gumę arabską, aromaty naturalne i identyczne z naturalnymi, triacetynę.

Jak wygląda lek Apap Direct Max i co zawiera opakowanie

Saszetki z folii z folii PETP/Aluminium/LDPE z białym lub prawie białym granulatem.

Lek Apap Direct Max jest dostępny w następujących opakowaniach zawierających: 2, 6, 12, 24 saszetki w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

US Pharmacia Sp. z o.o., ul. Ziębicka 40, 50-507 Wrocław.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do: USP Zdrowie Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, tel.+48 (22) 543 60 00.

Wytwórca

Losan Pharma GmbH Otto-Hahn-Str. 13,

79395 Neuenburg,

Niemcy

Ten produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu w państwach członkowskich EOG pod następującymi nazwami:

Niemcy: Ulomol Cappuccino 1000 mg Granulat in Beuteln

Polska: Apap Direct Max

Litwa: Apap Direct 1000 mg, direct sticks

Data zatwierdzenia ulotki: październik 2012

Strona 6 z 6