+ iMeds.pl

Apap fast 500 mgUlotka Apap fast

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

APAP FAST, 500 mg, tabletki musujące

Paracetamolum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Apap Fast ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po trzech dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Apap Fast i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Apap Fast

3.    Jak stosować Apap Fast

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Apap Fast

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST APAP FAST I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Tabletki musujące Apap Fast zawierają paracetamol, który jest lekiem o łagodnym działaniu przeciwbólowym i obniżającym temperaturę ciała w gorączce. Stosowanie tabletek zaleca się w leczeniu łagodnego lub umiarkowanego bólu i (lub) gorączki.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU APAP FAST Kiedy nie stosować Apap Fast

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników Apap Fast.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Apap Fast

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli:

-    u pacjenta występują choroby wątroby, w tym schorzenia na skutek nadmiernego spożycia alkoholu

-    u pacjenta występuje zespół Gilberta (łagodna żółtaczka)

-    u pacjenta występują choroby nerek

-    pacjent jest odwodniony lub przewlekle niedożywiony

-    pacjent jest poddany długotrwałemu leczeniu dużymi dawkami paracetamolu

-    pacjent choruje na astmę z wrażliwością na aspirynę

-    pacjent przyjmuje inne leki zawierające w składzie paracetamol

-    u pacjenta występuje gorączka, nawet po zakończeniu leczenia paracetamolem

-    u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (niedobór enzymu)

-    u pacjentów z niedokrwistością hemolityczną (nieprawidłowy spadek ilości krwinek czerwonych).

Stosowanie z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Przed zastosowaniem Apap Fast należy poinformować lekarza o przyjmowaniu:

•    leków zapobiegających krzepnięciu (leki przeciwzakrzepowe np. warfaryna, pozostałe kumaryny)

•    leków przeciwwymiotnych (np. metoklopramid, domperidon)

•    leków stosowanych w leczeniu pacjentów z wysokim stężeniem cholesterolu we krwi (cholestyramina)

•    probenecydu (lek stosowany w leczeniu wysokiego stężenia kwasu moczowego we krwi (dna moczanowa))

•    leku o łagodnym działaniu przeciwbólowym lub działaniu przeciwgorączkowym (aspiryna, salicylamid)

•    barbituranów i trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (leki stosowane w leczeniu depresji)

•    leków stosowanych w leczeniu napadów drgawkowych (lamotrygina)

•    leków stosowanych w leczeniu gruźlicy (izoniazyd).

Wpływ paracetamolu na badania laboratoryjne:

Wyniki badań oceniających stężenie kwasu moczowego i cukru we krwi mogą być zmienione. Stosowanie Apap Fast z jedzeniem i piciem

Przyjmowanie leku Apap Fast z jedzeniem nie ma znaczącego wpływu na wchłanianie leku.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Przed zastosowaniem Apap Fast w czasie ciąży należy poradzić się lekarza.

Paracetamol przenika do mleka kobiet. Paracetamol w dawkach terapeutycznych można stosować u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Paracetamol nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach Apap Fast

Ten lek zawiera 503 mg sodu. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Ten lek zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed zażyciem tego produktu leczniczego.

3. JAK STOSOWAĆ APAP FAST

Lek jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i powyżej.

Dzieci i młodzież:

•    Dzieci w wieku poniżej 12 lat: nie podaje się dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

•    Młodzież w wieku od 12 do 15 lat o masie ciała od 41 do 50 kg: pojedyncza dawka to jedna tabletka, podawana co 4-6 godzin, jeśli to konieczne. Nie wolno przekraczać dawki czterech tabletek na dobę.

• Młodzież w wieku od 16 do 18 lat o masie ciała powyżej 50 kg: dawkowanie takie samo jak u dorosłych.

Dorośli:

Zazwyczaj stosowana dawka u dorosłych to 1 do 2 tabletek 500 mg, dawkę można powtarzać co 4 do 6 godzin. Maksymalna dawka dobowa wynosi 6 tabletek (3000 mg).

Zalecana maksymalna dawka dobowa:

•    Maksymalna dawka dobowa leku Apap Fast nie powinna być większa niż 3 g.

•    Maksymalna dawka pojedyncza to 1 g (2 tabletki musujące).

Jeśli ból utrzymuje się dłużej niż 5 dni lub gorączka występuje przez czas dłuższy niż 3 dni, ulega nasileniu lub pojawiają się inne objawy, należy przerwać leczenie i zasięgnąć porady lekarza.

Jeśli objawy utrzymują się lub ulegają nasileniu, należy zgłosić się po poradę medyczną.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Zakrętka zawiera środek osuszający, nie nadający się do spożycia.

Apap Fast można podawać z jedzeniem i piciem lub niezależnie od posiłków.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Apap Fast

W razie przypadkowego przyjęcia znacznie większej dawki niż zalecana (przedawkowania) należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli samopoczucie pacjenta jest dobre ze względu na możliwość wystąpienia opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby.

Pominięcie zastosowania Apap Fast

W razie pominięcia dawki leku należy ją przyjąć zaraz po przypomnieniu, chyba że zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki. Należy pamiętać o zachowaniu co najmniej 4-godzinnych odstępów między kolejnymi dawkami. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Apap Fast może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych określono na podstawie następującej konwencji:

często: występują u 1 do 10 na 100 pacjentów, niezbyt często: występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów,

rzadko: występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów; bardzo rzadko: występują rzadziej

niż u 1 na 10 000 pacjentów, nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych

danych.

Rzadko: obrzęk (nieprawidłowe gromadzenie się płynu pod skórą), zaburzenia widzenia, wysypka skórna lub pokrzywka (ciemnoczerwona wysypka na skórze), krwotok (krwawienie), ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty, zawroty głowy, gorączka, uspokojenie polekowe, zaburzenia związane z płytkami krwi (zaburzenia krzepnięcia), zaburzenia związane z komórkami macierzystymi (zaburzenia powstawania komórek krwi w szpiku kostnym), nieprawidłowa czynność wątroby, niewydolność wątroby, martwica wątroby (obumarcie komórek wątroby), żółtaczka, przedawkowanie i zatrucie, drżenie, ból głowy, depresja, splątanie, omamy, pocenie się, świąd (swędzenie), obrzęk naczynioworuchowy (opuchnięcie twarzy, ust i dłoni).

Bardzo rzadko: hepatotoksyczność (uszkodzenie wątroby spowodowane związkami chemicznymi), reakcja nadwrażliwości wymagająca przerwania leczenia (natychmiastowa ciężka reakcja alergiczna), małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi), leukopenia (zmniejszenie liczby białych komórek krwi), neutropenia (zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych we krwi), agranulocytoza (zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych we krwi), niedokrwistość hemolityczna (nieprawidłowa liczba krwinek czerwonych), hipoglikemia (małe stężenie cukru we krwi), zmętnienie moczu i zaburzenia nerek. Zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych.

Pozostałe działania niepożądane paracetamolu, których częstość występowania nie może być oceniona na podstawie dostępnych danych: toksyczna martwica naskórka (zaburzenia skóry zagrażające życiu), rumień wielopostaciowy (reakcja alergiczna lub zakażenie skóry), zespół Stevensa-Johnsona (ciężkie zaburzenia skóry zagrażające życiu), nagromadzenie płynu w krtani, wstrząs anafilaktyczny (ciężka reakcja alergiczna), niedokrwistość (zmniejszenie liczby krwinek czerwonych), zmiany w obrębie nerek (ciężkie zaburzenia nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek (zaburzenia czynności nerek), krwiomocz (krew w moczu), bezmocz (niemożność wydalania moczu)), objawy żołądkowo-jelitowe (owrzodzenie żołądka i krwawienie) oraz niepokój. Odnotowano przypadki trudności w oddychaniu, świszczący oddech, kaszel i duszność podczas przyjmowania paracetamolu, jednak wystąpienie tych objawów jest bardziej prawdopodobne u pacjentów z astmą i nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak ibuprofen.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ APAP FAST

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować Apap Fast po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać tubę polipropylenową szczelnie zamkniętą. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią. Nie stosować produktu, jeśli widoczne są jakiekolwiek oznaki zepsucia, takie jak brązowe lub czarne plamki na tabletkach, wybrzuszenie lub przebarwienie tabletek.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera Apap Fast

- Substancją czynną leku jest paracetamol. Każda tabletka musująca zawiera 500 mg paracetamolu.

- Inne składniki leku to: kwas cytrynowy bezwodny, sodu wodorowęglan, sorbitol, sodu węglan bezwodny, powidon K 25, symetykon, sacharyna sodowa, aromat cytrynowy (zawiera maltodekstrynę, gumę arabską (E 414), a-tokoferol (E 307)), makrogol 6000.

Jak wygląda Apap Fast i co zawiera opakowanie

okrągłe, płaskie, o

z polietylenową zakrętką Każda tuba zawiera 8,

x 8), 30 (3 x 10),


Apap Fast, 500 mg, tabletki musujące mają barwę białą do szarawobiałej, są skośnych brzegach, gładkie po obu stronach.

Apap Fast, 500 mg, tabletki musujące są pakowane w tuby polipropylenowe zawierającą środek pochłaniający wilgoć z zabezpieczeniem gwarancyjnym.

10, 20 lub 24 tabletki.

Wielkość opakowania: 10 (1 x 10), 16 (2 x 8), 20 (1 x 20), 24 (1 x 24), 24 (3 60 (3 x 20) lub 100 (5 x 20) tabletek w pudełku kartonowym.

Wielkość opakowania: 10 lub 20 tabletek w tubie.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

UWAGA: Zakrętka zawiera środek osuszający. Nie wolno go jeść.

Apap Fast 500 mg pakowany jest również w blistry z folii Aluminium/Aluminium

Wielkość opakowania: 8, 10, 16, 20, 24, 30, 60 i 100 tabletek musujących.

Podmiot odpowiedzialny i Importer

US Pharmacia Sp. z o.o. ul. Ziębicka 40 50-507 Wrocław

Importer

Accord Healthcare Limited Sage House 319 Pinner Road North Harrow, HAI 4HF Middlesex Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa państwa członkowskiego

Czechy

Finlandia

Francja

Irlandia

Włochy

Polska

Portugalia

Rumunia

Hiszpania

Szwecja

Holandia

Wielka Brytania


Nazwa produktu leczniczego

Paracetamol Accord 500 mg šumivé tablety Paracetamol Accord 500 mg poretabletti/ brustabletter Paracetamol Accord Healthcare 500 mg comprimé effervescent Paracetamol 500 mg Effervescent Tablets

Paracetamolo Accord Healthcare 500 mg compresse effervescenti APAP FAST, 500 mg, tabletki musujące Paracetamol Accord

Paracetamol Accord 500 mg, comprimate efervescente Paracetamol Accord 500 mg comprimidos effervescentes EFG Paracetamol Apofri 500 mg brustabletter Paracetamol Accord 500 mg bruistabletten Paracetamol 500 mg Effervescent Tablets

Data zatwierdzenia ulotki: Kwiecień 2015r.

5

Apap Fast

Charakterystyka Apap fast

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

APAP FAST, 500 mg, tabletki musujące

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka musująca zawiera 500 mg paracetamolu.

Substancje pomocnicze: każda tabletka zawiera około 503 mg sodu oraz 131 mg sorbitolu (E420). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka musująca

Biała do szarawobiałej, okrągła, płaska, o skośnych brzegach, gładka po obu stronach.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie łagodnego lub umiarkowanego bólu i/lub gorączki.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i powyżej.

Dawkę ustala się według masy ciała i wieku. Dawka pojedyncza wynosi od 10 od 15 mg/kg masy ciała (mc.). Maksymalna dawka dobowa nie może przekroczyć 60 mg/kg mc.

Pacjenci pediatryczni:

•    Dzieci w wieku poniżej 12 lat: nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

• Młodzież w wieku od 12 do 15 lat o masie ciała od 41 do 50 kg: dawka jednorazowa to jedna tabletka, podawana co 4-6 godzin. Nie wolno przekraczać dawki czterech tabletek na dobę.

• Młodzież w wieku od 16 do 18 lat o masie ciała powyżej 50 kg: dawkowanie takie samo jak u dorosłych.

Dorośli:

Zazwyczaj stosowana dawka u dorosłych to 1 do 2 tabletek 500 mg. W razie konieczności dawkę można powtarzać co 4 godziny, nie przekraczając dawki 3 g leku APAP FAST na dobę (tj. 6 tabletek).

Zalecana maksymalna dawka dobowa:

•    Maksymalna dawka dobowa leku APAP FAST nie powinna być większa niż 3 g.

•    Maksymalna dawka pojedyncza to 1 g (2 tabletki musujące).

APAP FAST jest przeznaczony do stosowania doustnego. Tabletki należy rozpuścić w pełnej szklance wody, pozwolić na całkowite rozpuszczenie, po czym wypić przygotowany roztwór.

Częstość podawania:

Odstęp między kolejnymi dawkami zależy od rodzaju objawów i wielkości maksymalnej dawki dobowej. Systematyczne stosowanie zapobiega bólowi lub wahaniom temperatury. W razie nawrotu objawów (gorączka i/lub ból) dawkowanie można powtórzyć. Leku nie powinno się jednak stosować częściej niż co 6 godzin, a w żadnym wypadku nie częściej niż co 4 godziny. U młodzieży lek należy podawać w regularnych odstępach, również w nocy; najlepiej co 6 godzin, poza tym nie częściej niż co 4 godziny. Jeśli ból utrzymuje się dłużej niż 5 dni lub gorączka występuje przez czas dłuższy niż 3 dni, ulega nasileniu lub pojawiają się inne objawy, należy przerwać leczenie i zasięgnąć porady lekarza.

Niewydolność nerek:

W przypadku niewydolności nerek dawkę należy zmniejszyć:

Współczynnik przesączania kłębuszkowego

Dawka

10 - 50 ml/min

500 mg co 6 godzin

< 10 ml/min

500 mg co 8 godzin

Zaburzenia czynności wątroby:

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub zespołem Gilberta należy zmniejszyć dawkę leku lub wydłużyć odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami.

Skuteczna dawka dobowa nie powinna przekraczać 60 mg/kg na dobę (maksymalna dawka dobowa wynosi 2 g) w poniżej wymienionych okolicznościach:

•    jeśli masa ciała u dorosłych jest mniejsza niż 50 kg,

•    występowanie łagodnej do umiarkowanej niewydolności wątroby, zespołu Gilberta (rodzinna żółtaczka niehemolityczna),

•    odwodnienie,

•    długotrwałe niedożywienie,

•    przewlekły alkoholizm.

Stosowanie paracetamolu z jedzeniem i piciem nie wpływa na skuteczność produktu leczniczego.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie zaleca się długotrwałego lub częstego stosowania leku. Pacjentów należy poinformować, aby nie przyjmowali leku jednocześnie z innymi produktami zawierającymi w składzie paracetamol. Przyjęcie jednorazowo wielokrotnej dawki dobowej paracetamolu może prowadzić do ciężkiego uszkodzenia wątroby; w takich przypadkach nie występuje utrata przytomności. Należy jednak natychmiast zasięgnąć porady medycznej. Długotrwałe stosowanie może mieć szkodliwy wpływ, chyba że odbywa się pod nadzorem lekarskim. U młodzieży leczonej paracetamolem w dawce 60 mg/kg na dobę, nie należy jednocześnie stosować innych leków przeciwgorączkowych, chyba że paracetamol okaże się nieskuteczny.

U pacjentów z umiarkowanym i ciężkim zaburzeniem czynności nerek, łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby (w tym zespół Gilberta), ciężką niewydolnością wątroby (child-pugh>9), ostrym zapaleniem wątroby, u pacjentów jednocześnie leczonych innymi produktami leczniczymi, które mają wpływ na czynność wątroby, u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, niedokrwistością hemolityczną, chorobą alkoholową, odwodnieniem lub w przypadku długotrwałego niedożywienia należy zachować ostrożność podczas stosowania leku APAP FAST (patrz punkt 4.2).

Niebezpieczeństwo przedawkowania jest większe u pacjentów z poalkoholową niewydolnością wątroby przebiegającą bez marskości. Należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia pacjentów z przewlekłym alkoholizmem. W takich przypadkach nie powinno się stosować dawki większej niż 2 g na dobę. Nie powinno się spożywać alkoholu podczas stosowania leku APAP FAST. U pacjentów astmatycznych, wrażliwych na aspirynę należy zachować ostrożność podczas stosowania paracetamolu, gdyż u mniej niż 5% badanych pacjentów zgłoszono niewielki skurcz oskrzeli po podaniu paracetamolu (reakcja krzyżowa).

Produkt leczniczy zawiera sorbitol. Pacjenci, cierpiący na rzadkie dziedziczne schorzenia, związane z nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować leku.

Każda tabletka musująca produktu leczniczego zawiera 503 mg sodu. Należy to wziąć pod uwagę w przypadku pacjentów stosujących dietę z kontrolowaną zawartością sodu.

W razie wystąpienia wysokiej temperatury lub objawów wtórnego zakażenia, lub w przypadku utrzymywania się objawów, należy zgłosić się do lekarza.

W razie przedawkowania należy bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej, nawet jeśli samopoczucie pacjenta jest dobre, ze względu na ryzyko wystąpienia nieodwracalnego uszkodzenia wątroby (patrz punkt 4.9).

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Leki hepatotoksyczne mogą zwiększać możliwość kumulacji i przedawkowania paracetamolu. Działanie hapatotoksyczne paracetamolu może być zwiększane przez leki indukujące enzymy mikrosomalne wątroby, takie jak barbiturany, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne i alkohol.

Probenecyd powoduje niemal dwukrotne zmniejszenie klirensu paracetamolu przez hamowanie jego połączeń z kwasem glukoronowym. Należy rozważyć zmniejszenie dawki paracetamolu w przypadku stosowania jednoczesnego leczenia probenecydem.

•    Salicylamid może wydłużać czas połowicznej eliminacji paracetamolu.

•    Metoklopramid i domperidon przyspieszają szybkość wchłaniania paracetamolu.

•    Cholestyramina zmniejsza szybkość wchłaniania paracetamolu.

•    Jednoczesne stosowanie paracetamolu (4 g na dobę przez co najmniej 4 dni) z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi może prowadzić do nieznacznego zachwiania wartości INR.

W takim przypadku, należy szczególnie kontrolować wartości INR podczas leczenia skojarzonego i po jego zakończeniu.

Przeciwzakrzepowe działanie warfaryny i kumaryn może być nasilone w wyniku długotrwałego regularnego stosowania paracetamolu ze zwiększonym ryzykiem występowania krwawień; przyjmowanie sporadycznych dawek nie ma znaczącego wpływu.

•    Izoniazyd zmniejsza klirens paracetamolu, co w następstwie może prowadzić do nasilenia jego działania i/lub toksyczności, przez hamowanie jego metabolizmu wątrobowego.

•    Lamotrygina: zmniejszenie dostępności biologicznej lamotryginy, z możliwym zmniejszeniem jej działania, ze względu na możliwą indukcję metabolizmu wątrobowego.

Wpływ na badania laboratoryjne: Stosowanie paracetamolu może być przyczyną niemiarodajnych wyników w testach określających stężenie kwasu moczowego (metoda z kwasem fosfowolframowym) oraz stężenia cukru we krwi (metoda oksydaza-peroksydaza).

4.6    Ciąża i karmienie piersią Ciąża:

Dane epidemiologiczne dotyczące doustnego stosowania dawek terapeutycznych paracetamolu nie wskazują na szkodliwe działanie leku na przebieg ciąży lub stan zdrowia płodu/noworodka. Dane prospektywne dotyczące przedawkowania leku w czasie ciąży nie wykazały zwiększonego ryzyka powstania wad rozwojowych płodu. Badania wpływu doustnego podawania leku na rozrodczość nie wykazały żadnych objawów wad rozwojowych płodu ani toksycznego wpływu na płód (patrz punkt 5.3).

Uważa się, że paracetamol podawany w zazwyczaj stosowanych dawkach terapeutycznych jest bezpieczny u kobiet w ciąży, jeśli stosuje się go krótkoterminowo w leczeniu niewielkich bólów lub gorączki.

Karmienie piersią:

Po podaniu doustnym, paracetamol przenika do mleka ludzkiego w niewielkich ilościach. Dotychczas nie doniesiono o występowaniu działań niepożądanych związanych z karmieniem piersią. Produkt APAP FAST może być stosowany w dawkach terapeutycznych podczas karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Paracetamol nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych opisano według następującej konwencji: bardzo często (> 1/10), często (>1/100 do < 1/10), niezbyt często (>1/1000 do < 1/100), rzadko (>1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), w tym pojedyncze przypadki, nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Częstość

Układ

Objawy

Rzadko

>1/10 000 - < 1/1000

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Zaburzenia związane z płytkami krwi, zaburzenia związane z komórkami macierzystymi

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje alergiczne (wykluczając obrzęk naczynioruchowy)

Zaburzenia psychiczne

Depresja (nieokreślona), splątanie, halucynacje

Zaburzenia układu nerwowego

Drżenie (nieokreślone), ból głowy (nieokreślony)

Zaburzenia oka

Zaburzenia widzenia

Zaburzenia serca

Obrzęk

Zaburzenia żołądka i jelit

Krwotok (nieokreślony), ból brzucha (nieokreślony), biegunka (nieokreślona), nudności, wymioty

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zaburzenia czynności wątroby, niewydolność wątroby, martwica wątroby, żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Świąd, wysypka, pocenie się, plamica, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zawroty głowy (wykluczając zawroty pochodzenia błędnikowego), złe samopoczucie, gorączka, uspokojenie polekowe, interakcje z lekami (nieokreślone)

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Przedawkowanie i zatrucie

Bardzo rzadko (< 10 000)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Hepatotoksyczność

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Reakcja nadwrażliwości (wymagająca przerwania leczenia)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Małopłytkowość,

leukopenia,

neutropenia,

niedokrwistość hemolityczna

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hipoglikemia

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Ropomocz jałowy (zmętnienie moczu) i działania niepożądane pochodzenia nerkowego

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych.

Częstość nieznana: Zgłoszono również przypadki występowania toksycznej nekrolizy naskórka, zespołu Stevensa-Johnsona, rumienia wielopostaciowego, obrzęku krtani, wstrząsu anafilaktycznego, niedokrwistości, skurczu oskrzeli*, zaburzeń czynności wątroby i zapalenia wątroby, zaburzeń czynności nerek (ciężka niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek, krwiomocz, bezmocz), działań niepożądanych ze strony układu żołądkowo-jelitowego oraz zawrotów głowy pochodzenia błędnikowego.

* Zgłaszano przypadki występowania skurczu oskrzeli w trakcie przyjmowania paracetamolu, ale jego wystąpienie jest bardziej prawdopodobne u astmatyków wrażliwych na kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ.

4.9 Przedawkowanie

Istnieje ryzyko zatrucia, w szczególności u osób w podeszłym wieku, młodzieży, u pacjentów z chorobami wątroby, przewlekłym alkoholizmem oraz z chronicznym niedożywieniem. Przedawkowanie może prowadzić do zgonu.

Uszkodzenie wątroby jest możliwe u osób dorosłych, które przyjęły paracetamol w dawce 10 g lub więcej. Już przyjęcie 5 g paracetamolu może prowadzić do uszkodzenia wątroby u pacjentów z następującymi czynnikami ryzyka (patrz poniżej).

Czynniki ryzyka

Jeśli pacjent przyjmuje długotrwale karbamazepinę, fenobarbital, fenytoinę, prymidon, ryfampicynę, ziele dziurawca lub inne leki indukujące enzymy wątrobowe,

lub regularnie nadużywa alkoholu,

lub zachodzi u niego możliwość niedoboru glutationu np. pacjenci z zaburzeniami łaknienia, mukowiscydozą, zakażeni wirusem HIV, głodzeni lub wyniszczeni.

Objawy przedawkowania w ciągu pierwszych 24 godzin to: bladość, nudności, wymioty, jadłowstręt i ból brzucha. Uszkodzenie wątroby może ujawnić się w ciągu 12-48 godzin po spożyciu. Mogą wystąpić nieprawidłowości w metabolizmie glukozy i kwasica metaboliczna.

W ciężkim zatruciu niewydolność wątrobowa może prowadzić do encefalopatii, krwotoku, hipoglikemii, obrzęku mózgu i śmierci. Ostra niewydolność nerek z ostrą martwicą kanalików, objawiająca się bólem w okolicy lędźwiowej; krwiomocz i białkomocz mogą się rozwinąć nawet w przypadku braku ciężkiego uszkodzenia wątroby. Zgłaszano zaburzenia rytmu serca i zapalenie trzustki.

Jednocześnie w okresie od 12 do 48 godzin od momentu zażycia toksycznej dawki paracetamolu obserwuje się zwiększenie aktywności aminotransaminaz wątrobowych (AspAT, AlAT), dehydrogenazy mleczanowej, bilirubiny oraz zwiększenie stężenia protrombiny.

Postępowanie

W przypadku przedawkowania paracetamolu konieczne jest podjęcie natychmiastowego leczenia. Pomimo braku wczesnych objawów, pacjenta należy natychmiast skierować do szpitala. Objawy zatrucia mogą ograniczać się do nudności i wymiotów i mogą nie odzwierciedlać stopnia przedawkowania lub ryzyka uszkodzenia narządów.

Postępowanie przy zatruciu powinno być prowadzone zgodnie z ustalonymi wytycznymi.

Należy rozważyć podanie węgla aktywowanego, jeśli od przedawkowania nie upłynęło więcej niż godzina. Należy oznaczyć stężenie paracetamolu w osoczu po 4 godzinach od jego spożycia (wcześniejsze pomiary są niewiarygodne). Leczenie N-acetylocysteiną można zastosować do 24 godzin po spożyciu paracetamolu, jednakże jest ono najbardziej skuteczne do 8 godzin po spożyciu. Po upływie tego czasu skuteczność antidotum spada gwałtownie. W razie konieczności pacjent powinien otrzymać N-acetylocysteinę dożylnie, zgodnie z ustalonym schematem dawkowania. Jeśli nie występują wymioty, można zastosować doustnie metioninę jako dobry zamiennik w razie dużej odległości do szpitala.

Można oczekiwać, iż stosowanie wysokich dawek wodorowęglanu sodu wywoła objawy żołądkowo-jelitowe, w tym odbijanie i nudności. Ponadto duże dawki wodorowęglanu sodu mogą powodować hiponatremię, pacjent powinien być monitorowany pod kątem gospodarki elektrolitowej, w razie konieczności należy podjąć odpowiednie leczenie.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; anilidy, kod ATC: N02B E01

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po przyjęciu doustnym paracetamol wchłania się szybko i całkowicie. Maksymalne stężenie leku w osoczu jest osiągane po upływie 30 do 60 minut po podaniu.

Dystrybucja

Paracetamol ulega szybkiej dystrybucji do wszystkich tkanek ustroju. Stężenie leku we krwi, ślinie i w osoczu jest porównywalne. Wiązania z białkami są słabe.

Metabolizm

Paracetamol jest głównie metabolizowany w wątrobie. Dwie główne drogi metaboliczne polegają na sprzęganiu paracetamolu z kwasem glukuronowym i siarkowym. Druga droga metaboliczna szybko ulega wysyceniu po podaniu dawek wyższych niż terapeutyczna. Mniejsze znaczenie ma droga metaboliczna, w której katalizatorem jest cytochrom P-450, a prowadzi ona do powstania pośredniego metabolitu (jakim jest N-acetyl-p-benzochinoimina). Ten toksyczny metabolit ulega w normalnych warunkach szybkiej przemianie pod wpływem zredukowanego glutationu i jest wydalany z moczem po sprzęgnięciu z cysteiną i kwasem merkaptopurynowym. W razie silnego zatrucia dochodzi do znacznego zwiększenia stężenia toksycznych metabolitów.

Wydalanie

Paracetamol jest wydalany głównie z moczem. 90% podanej dawki ulega wydalaniu przez nerki w ciągu 24 godzin, głównie w postaci sprzężonej z kwasem glukuronowym (60-80%) lub siarkowym (20- 30%). Mniej niż 5% leku ulega wydalaniu w postaci niezmienionej.

Okres półtrwania paracetamolu wynosi około 2 godziny.

Zmienności patofizjologiczne

Niewydolność nerek: W przypadku ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny poniżej 10 ml/min), czas eliminacji paracetamolu oraz jego metabolitów ulega wydłużeniu.

Pacjenci w podeszłym wieku: Parametry farmakokinetyczne u osób w podeszłym wieku są nie zmienione.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na zwierzętach dotyczących ostrej, podprzewlekłej i przewlekłej toksyczności związanej ze stosowaniem paracetamolu u szczurów i myszy obserwowano uszkodzenia przewodu pokarmowego, zmiany w wynikach badań krwi oraz uszkodzenie i martwicę miąższu wątroby i nerek. Zmiany te są wynikiem mechanizmu działania i metabolizmu paracetamolu. Metabolity, które są prawdopodobnie odpowiedzialne za działanie toksyczne i związane z nim zmiany organiczne obserwowano również u ludzi. Ponadto, po długoterminowym (tj. przez rok) stosowaniu maksymalnych dawek terapeutycznych doniesiono o bardzo rzadkich przypadkach występowania odwracalnego przewlekłego agresywnego zapalenia wątroby. Po podaniu dawek podtoksycznych, objawy zatrucia mogą wystąpić po 3 tygodniach zażywania leku. Dlatego nie powinno się stosować paracetamolu przez długi czas ani w dużych dawkach.

Obszerne badania nie dowiodły genotoksycznego działania paracetamolu po zażyciu terapeutycznych, tj. nietoksycznych dawek.

W długoterminowych badaniach przeprowadzonych u szczurów i myszy nie stwierdzono działania onkogennego po zastosowaniu niehepatotoksycznych dawek paracetamolu.

Paracetamol przenika przez barierę łożyskową. Doświadczenie kliniczne i dotychczas przeprowadzone badania na zwierzętach nie wykazują żadnego potencjału teratogennego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas cytrynowy bezwodny Sodu wodorowęglan Sorbitol

Sodu węglan bezwodny Powidon K 25 Symetykon Sacharyna sodowa

Aromat cytrynowy (zawiera maltodekstrynę, gumę arabską (E414) i a-tokoferol (E307))

Makrogol 6000

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać tubę polipropylenową szczelnie zamkniętą. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba polipropylenowa z polietylenową zakrętką zawierającą środek pochłaniający wilgoć z zabezpieczeniem gwarancyjnym. Każda tuba zawiera 8, 10, 20 lub 24 tabletki.

Wielkość opakowania:10 (1 x 10), 16 (2 x 8), 20 (1 x 20), 24 (1x24), 24 (3x8), 30 (3 x 10), 60 (3 x 20) lub 100 (5x20) tabletek w pudełku kartonowym.

Wielkość opakowania: 10 lub 20 tabletek w tubie.

Blistry z folii Aluminium/Aluminium.

Wielkość opakowania: 8, 10, 16, 20, 24, 30, 60 i 100 tabletek musujących w pudełku kartonowym. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

US Pharmacia Sp. z o.o. ul. Ziębicka 40 50-507 Wrocław

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17614

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

16.12.2010

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2015-04-27

8

Apap Fast