+ iMeds.pl

Apap noc 500 mg + 25 mgUlotka Apap noc

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Apap Noc

Paracetamolum + Diphenhydramini hydrochloridum 500 mg + 25 mg tabletki powlekane

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest APAP Noc i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku APAP Noc

3.    Jak stosować APAP Noc

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać APAP Noc

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest APAP Noc i w jakim celu się go stosuje

APAP Noc to lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, który łączy działanie paracetamolu z uspokajającym i nasennym działaniem difenhydraminy. Łagodzi ból, ułatwia zasypianie i zapobiega nocnym wybudzeniom spowodowanym odczuwaniem bólu.

Wskazaniem do stosowania leku jest krótkotrwałe leczenie bólu, w tym: bólu głowy, bólów kostno-stawowych, bólu mięśni, bólu zębów, bólów menstruacyjnych, nerwobóli, bólów związanych z przeziębieniem i grypą, powodujących trudności w zasypianiu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku APAP Noc Kiedy nie stosować leku Apap Noc:

-    jeśli u pacjenta wcześniej obserwowano objawy uczulenia na którykolwiek składnik leku;

-    jeśli występują następujące schorzenia: ciężka niewydolność wątroby lub nerek, wirusowe zapalenie wątroby, jaskra, rozrost gruczołu krokowego, porfiria, astma oskrzelowa w fazie zaostrzenia;

-    podczas leczenia inhibitorami MAO (leki stosowane w depresji) i w okresie do 2 tygodni od zaprzestania przyjmowania tych leków.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Nie stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    stosowanie leku przez osoby z niewydolnością wątroby, nadużywające alkoholu oraz głodzone niesie ryzyko uszkodzenia wątroby;

-    ostrożnie stosować u osób z niewydolnością nerek, zaburzeniami rytmu serca, nadciśnieniem tętniczym, padaczką, myasthenia gravis, nadczynnością gruczołu tarczowego, zwężeniem odźwiernika oraz u osób w podeszłym wieku;

-    w czasie przyjmowania leku nie wolno pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby;

-    lek należy przyjmować wyłącznie przed snem.

Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Inne leki i APAP Noc

Leku APAP Noc nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol i difenhydraminę. W przypadku równoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych (warfaryny i innych pochodnych kumaryny), leków działających depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy (takich jak leki nasenne, uspokajające i opioidowe leki przeciwbólowe), leków neuroleptycznych (stosowanych w stanach nadmiernego pobudzenia), leków przeciwdepresyjnych (fluoksetyna, paroksetyna, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne), leków przeciwdrgawkowych (fenytoina, karbamazepina, fenobarbital) oraz ryfampicyny (antybiotyk stosowany m.in. w leczeniu gruźlicy) przed przyjęciem leku należy poradzić się lekarza.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Apap Noc z jedzeniem i piciem

Pokarm nie zmniejsza wchłaniania leku.

Ciąża i karmienie piersią

Leku nie stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W czasie stosowania leku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.

3.    Jak stosować APAP Noc

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 lub 2 tabletki na 30 minut przed snem.

Nie powinno się stosować leku dłużej niż 7 dni bez porozumienia z lekarzem.

Nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Wprzypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Apap Noc

Mogą wystąpić nasilone nudności, wymioty, nadmierna potliwość, senność i ogólne osłabienie. Objawy te mogą ustąpić następnego dnia, pomimo, że zaczyna się rozwijać uszkodzenie wątroby, które następnie daje o sobie znać rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Apap Noc

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, APAP Noc może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należą do nich:

-    zaburzenia krwi i układu chłonnego: opisywano pojedyncze przypadki niedokrwistości, zahamowania czynności szpiku kostnego, małopłytkowości (zmniejszenie liczby płytek krwi), agranulocytozy (bardzo znaczne zmniejszenie lub brak krwinek białych) leukopenii (zmniejszenia ilości leukocytów), neutropenii (zmniejszenie ilości granulocytów obojętnochłonnych);

-    zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości, tj. pokrzywka, rumień, wysypka (w tym uogólniona), obrzęki, bardzo rzadko obrzęk krtani, obrzęk naczynioruchowy i wstrząs anafilaktyczny (zaburzenia świadomości, niska produkcja moczu, hiperwentylacja, znaczne osłabienie), zespół Stevens - Johnsona (pęcherzowy rumień wielopostaciowy), toksyczna nekroliza naskórka;

-zaburzenia psychiczne: dezorientacja, niepokój;

-    zaburzenia układu nerwowego: senność, zaburzenia uwagi, zawroty głowy;

-    zaburzenia oka: niewyraźne widzenie;

-    zaburzenia serca: tachykardia, arytmia;

-zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: suchość błon śluzowych jamy ustnej, gardła i nosa, bardzo rzadko skurcz oskrzeli u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne;

-    zaburzenia żołądka i jelit: nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, zaburzenia trawienia, zaburzenia żołądkowo-jelitowe; bardzo rzadko krwotok, ostre lub przewlekłe zapalenie trzustki;

-    zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: bardzo rzadko może wystąpić ostre uszkodzenie wątroby w wyniku przedawkowania paracetamolu, niewydolność wątroby, martwica wątroby, żółtaczka;

-    zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: świąd, pocenie się, bardzo rzadko plamica;

-    zaburzenia nerek i dróg moczowych: zatrzymanie moczu, martwica brodawek nerkowych podczas długotrwałego stosowania; nefropatia, tubulopatia (uszkodzenie nerek).

U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Wprzypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Jak przechowywać APAP Noc

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonym na pudełku tekturowym i opakowaniu bezpośrednim po napisie EXP (miesiąc/rok).

Zastosowane oznakowanie dla blistra: EXP - oznacza termin ważności; napis LOT - oznacza numer serii.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek APAP Noc

1 tabletka powlekana zawiera:

Substancjami czynnymi leku są:

Paracetamol    500 mg

Difenhydraminy chlorowodorek    25 mg

Pozostałe składniki leku to:

rdzeń tabletki: skrobia żelowana, powidon, krospowidon, kwas stearynowy, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian, skrobia kukurydziana, błękit brylantowy, lak (E 133);

otoczka: Opadry Blue YS-1-10524 (hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400, błękit brylantowy, lak (E 133), polisorbat 80, carmina (E 132));

otoczka: Opadry Clear YS-1-7006 (hypromeloza, makrogol 400, makrogol 8000).

Dostępne opakowania:

6 tabletek (1 blister po 6 szt.),

12 tabletek (1 blister po 12 szt.),

24 tabletki (2 blistry po 12 szt.),

50 tabletek (1 butelka po 50 szt.),

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

US Pharmacia Sp. z o.o. ul. Ziębicka 40,

50-507 Wrocław

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do: USP Zdrowie Sp. z o.o. ul. Poleczki 35,

02-822 Warszawa tel. +48 (22) 543 60 00.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Strona 4 z 4

Apap Noc

Charakterystyka Apap noc

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

APAP Noc, 500 mg + 25 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka powlekana zawiera jako substancje czynne:

500 mg paracetamolu (Paracetamolum) i

25 mg difenhydraminy chlorowodorku (Diphenhydramini hydrochloridum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Podłużne tabletki powlekane barwy niebieskiej z oznakowaniem „APAP N” wytłoczonym po jednej stronie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Krótkotrwałe leczenie bólu w tym: bólu głowy, bóle kostno-stawowe, bóle mięśni, bóle zębów, bóle menstruacyjne, nerwobóle, bóle związane z przeziębieniem i grypą, powodującego trudności w zasypianiu.

4.2.    Dawkowanie i sposób podania

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 lub 2 tabletki na 30 minut przed snem.

Pacjenci nie powinni stosować leku dłużej niż 7 dni bez porozumienia z lekarzem.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu Ciężka niewydolność wątroby lub nerek Wirusowe zapalenie wątroby

Stosowanie inhibitorów MAO oraz okres do 2 tygodni po ich odstawieniu Jaskra

Rozrost gruczołu krokowego Porfiria

Astma oskrzelowa w fazie zaostrzenia

Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosowanie produktu leczniczego przez osoby z niewydolnością wątroby, nadużywające alkoholu oraz głodzone stwarza ryzyko uszkodzenia wątroby. Ostrożnie stosować u osób z niewydolnością nerek, zaburzeniami rytmu serca, nadciśnieniem tętniczym, padaczką, myasthenia gravis, nadczynnością gruczołu tarczowego, zwężeniem odźwiernika oraz u osób w podeszłym wieku.

W czasie przyjmowania nie wolno pić alkoholu.

Produkt leczniczy należy stosować wyłącznie przed snem.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Produktu leczniczego APAP Noc nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol. Może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych (warfaryny, kumaryny).

Może nasilać działanie środków działających depresyjnie na OUN, takich jak leki nasenne, anksjolityki i leki przeciwbólowe z grupy opioidów. Może nasilać działanie i zwiększać toksyczność leków neuroleptycznych (haloperydol i inne pochodne butyrofenonu), leków przeciwdepresyjnych (fluoksetyna, paroksetyna, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne), leków przeciwdrgawkowych (fenytoina, karbamazepina, fenobarbital), a także innych leków hamujących aktywność cytochromu P4502D6, w tym ryfampicyny.

Podawanie paracetamolu w skojarzeniu z chloramfenikolem może powodować zwiększenie stężenia chloramfenikolu w osoczu.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Produktu leczniczego Apap Noc nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn

W czasie stosowania produktu leczniczego nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8.    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych została sklasyfikowana w następujący sposób:

Bardzo często (>1/10)_

Często (>1/100 to <1/10)_

Niezbyt często (>1/1,000 to <1/100)_

Rzadko (>1/10,000 to <1/1,000)_

Bardzo rzadko (<1/10,000)_

Częstość nieznana (brak możliwości oceny na podstawie dostępnych danych)


W obrębie każdej grupy działania niepożądane przedstawiono według zmniejszającej się ciężkości objawów.

Paracetamol

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo rzadko: niedokrwistość, zahamowanie czynności szpiku kostnego, małopłytkowość, agranulocytoza, leukopenia, neutropenia;

Zaburzenia układu immunologicznego:

Rzadko: reakcje nadwrażliwości, tj. pokrzywka, rumień, wysypka (w tym uogólniona), obrzęki; Bardzo rzadko: obrzęk krtani, obrzęk naczynioruchowy, wstrząs anafilaktyczny, zespół Stevens -Johnsona (pęcherzowy rumień wielopostaciowy), toksyczna nekroliza naskórka;

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo rzadko: zawroty głowy;

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Bardzo rzadko: skurcz oskrzeli u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne;

Zaburzenia żołądka i jelit:

Rzadko: nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, zaburzenia trawienia;

Bardzo rzadko: krwotok, ostre i przewlekłe zapalenie trzustki;

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Bardzo rzadko: ostre uszkodzenie wątroby występujące najczęściej w wyniku przedawkowania, niewydolność wątroby, martwica wątroby, żółtaczka;

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej :

Rzadko: świąd, pocenie się;

Bardzo rzadko: plamica barwnikowa;

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Bardzo rzadko: martwica brodawek nerkowych podczas długotrwałego stosowania; nefropatie, tubulopatie.

Difenhvdraminv chlorowodorek

Zaburzenia układu immunologicznego:

Rzadko: reakcje nadwrażliwości tj. wysypka, pokrzywka, obrzęki, obrzęk naczynioruchowy;

Zaburzenia psychiczne:

Rzadko: dezorientacja, niepokój;

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: senność, zaburzenia uwagi, zawroty głowy;

Zaburzenia oka:

Rzadko: niewyraźne widzenie;

Zaburzenia serca:

Rzadko: tachykardia, arytmia;

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Często: suchość błon śluzowych jamy ustnej, gardła i nosa;

Zaburzenia żołądka i jelit:

Rzadko: zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nudności, wymioty;

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Rzadko: zatrzymanie moczu.

4.9. Przedawkowanie

Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie produktu leczniczego może spowodować w ciągu kilku -kilkunastu godzin objawy takie, jak: nudności, wymioty, nadmierną potliwość, senność i ogólne osłabienie. Objawy te mogą ustąpić następnego dnia, pomimo, że zaczyna się rozwijać uszkodzenie wątroby, które następnie daje o sobie znać rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką.

W każdym przypadku przyjęcia jednorazowo paracetamolu w dawce 5 g lub więcej trzeba sprowokować wymioty, jeśli od zażycia nie upłynęło więcej czasu niż godzina i skontaktować się natychmiast z lekarzem. Warto podać 60-100 g węgla aktywowanego doustnie, najlepiej rozmieszanego z wodą. oceny ciężkości zatrucia dostarcza oznaczenie stężenia paracetamolu we krwi. Wartość stężenia w stosunku do czasu, jaki upłynął od zażycia paracetamolu, jest ważną wskazówką, czy i jak intensywnie prowadzić leczenie odtrutkami. Jeśli takie oznaczenie jest niewykonalne, a prawdopodobna dawka paracetamolu była duża, należy wdrożyć bardzo intensywne leczenie odtrutkami: co najmniej należy podać 2,5 g metioniny i kontynuować (już w szpitalu) leczenie acetylocysteiną i (lub) metioniną, które są bardzo skuteczne w pierwszych 10-12 godzinach od zatrucia, zaś prawdopodobnie są nadal wartościowe po 24 godzinach. Leczenie zatrucia paracetamolem musi odbywać się w szpitalu, w warunkach intensywnej terapii.

W przypadku difenhydraminy działania toksyczne mogą wystąpić po podaniu dawki większej niż 25 mg substancji /kg masy ciała (1 tabletka zawiera 25 mg).

Objawy przedawkowania difenhydraminy to: senność, bardzo wysoka gorączka i objawy antycholinergiczne. W razie masywnego przedawkowania mogą wystąpić śpiączka i zapaść sercowo -naczyniowa. Należy spowodować opróżnienie żołądka, zaś w przypadku ostrego przedawkowania podać węgiel aktywny.

W celu odwrócenia ciężkich objawów antycholinergicznych może być skuteczne dożylne podanie fizostygminy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: paracetamol w połączeniach z innymi lekami z wyjątkiem psycholeptyków, kod ATC: N O2 BE 51.

Produkt leczniczy łączy przeciwbólowe działanie paracetamolu z sedatywnym i nasennym działaniem difenhydraminy: łagodzi ból, ułatwia zasypianie i zapobiega nocnym wybudzeniom spowodowanym odczuwaniem bólu.

Paracetamol jest pochodna fenacetyny o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.

W wyniku hamowania cyklooksygenazy kwasu arachidonowego zapobiega tworzeniu prostaglandyn w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN). Skutkiem tego jest spadek wrażliwości na działanie takich mediatorów jak kininy i serotonina, co podwyższa próg bólowy. Zmniejszenie stężenia prostaglandyn w podwzgórzu wywołuje działanie przeciwgorączkowe. Działanie przeciwbólowe paracetamolu zbliżone jest do działania NLPZ, jednak w odróżnieniu od leków tej grupy paracetamol nie hamuje obwodowej syntezy prostaglandyn. Dlatego nie działa przeciwzapalnie i nie wywołuje typowych dla NLPZ działań niepożądanych. Paracetamol w przeciwieństwie do salicylanów nie wchodzi w reakcję z endogennym kwasem moczowym, a podawany w dawkach terapeutycznych nie wpływa na równowagę kwasowo-zasadową. Paracetamol nie wpływa na agregację płytek krwi.

Difenhydramina jest nieselektywnym antagonista receptorów histaminowych H1 z grupy pochodnych etanolaminy i należy do leków przeciwhistaminowych I generacji. Podawana doustnie w zalecanej dawce dobowej łagodzi objawy histaminozależne (wyciek wodnistej wydzieliny śluzowej z nosa, świąd, kichanie, łzawienie oczu) i ułatwia zasypianie. Difenhydramina wykazuje również działanie antycholinergiczne, hamując reakcję na acetylocholinę wywołaną przez aktywację receptora muskarynowego. Difenhydramina, jak większość leków przeciwhistaminowych I generacji, działa uspokajająco i nasennie, co wynika z łatwego przechodzenia przez barierę krew-mózg oraz wysokiego powinowactwa do receptorów histaminowych H1 i serotoninergicznych zlokalizowanych w OUN.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Paracetamol j est szybko i prawie całkowicie wchłaniany z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie we krwi osiąga po upływie ok. 1 godziny. Jest słabo wiązany z białkami osocza (w dawkach terapeutycznych w 25%-50%). Okres półtrwania wynosi 2 do 4 godzin. Czas działania przeciwbólowego określa się na 4-6 godz., a przeciwgorączkowego na 6-8 godz. Zasadniczą drogą eliminacji jest biotransformacja w wątrobie. Tylko niewielka część (2-4%) wydalana jest w postaci nie zmienionej przez nerki. Głównym metabolitem paracetamolu (ok. 90%) u dorosłych jest połączenie z kwasem glukuronowym, a u dzieci także z siarkowym. Powstający w niewielkiej ilości (ok. 5%) hepatotoksyczny metabolit pośredni, N-acetylo-p-benzochinoimina, wiąże się z wątrobowym glutationem, a następnie w połączeniu z cysteiną i kwasem merkapturowym wydalany jest z moczem.

Difenhydramina jest szybko i prawie całkowicie wchłaniana z przewodu pokarmowego.

Z białkami osocza wiąże się w 76-85%. Po podaniu doustnym działanie terapeutyczne rozpoczyna się po 15-30 min i utrzymuje się przez 4-6 godzin. Maksymalne stężenie w osoczu osiąga po 1-2 godzinach. Metabolizm difenhydraminy silnie zależy od przyjętej dawki. W 50% metabolizowana jest w wątrobie w czasie pierwszego przejścia do nieaktywnego metabolitu difenylometanu. Inne nieaktywne metabolity w tym: N,N-metylodifenhydraminę, N, N-demetylodifenhydraminę, N-demetylodifenhydraminę i kwas difenylometoksyoctowy, monodesmetylodifenhydraminę stwierdzano w moczu w czasie stosowania dobowej dawki 4^50 mg przez dłużej niż 10 dni.

Okres półtrwania wynosi dla difenhydraminy od 4 do 8 godzin, a dla jej metabolitów 8-10 godzin i ulega wydłużeniu u osób w wieku podeszłym.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Literaturowe dane niekliniczne odnośnie składników produktu leczniczego nie ujawniają szczególnego ryzyka dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Skrobia żelowana

Powidon

Krospowidon

Kwas stearynowy

Celuloza mikrokrystaliczna

Karboksymetyloskrobia sodowa

Magnezu stearynian

Skrobia kukurydziana

Błękit brylantowy, lak

Skład otoczki:

Opadry Blue YS-1-10524

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 400

Błękit brylantowy, lak (E 133) Polisorbat 80 Carmina (E 132)

Opadry Clear YS-1-7006 Hypromeloza Makrogol 400 Makrogol 8000.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

2 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/Aluminium lub PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku. 6 szt. (1 blister po 6 szt.)

12 szt. (1 blister po 12 szt.)

24 szt. (2 blistry po 12 szt.)

Butelka z HDPE z zakrętką z HDPE w tekturowym pudełku.

50 szt. (1 butelka po 50 szt.)

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania produktu leczniczego

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSCZENIE DO OBROTU

US Pharmacia Sp. z o.o. ul. Ziębicka 40 50-507 Wrocław

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9601

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 30.09.2002 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 27.06.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Strona 6 z 6

Apap Noc