Imeds.pl

Apap Przeziębienie Caps 500 Mg + 6,1 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

APAP Przeziębienie CAPS (500 mg + 6,1 mg), kapsułki, twarde

(Paracetamolum + Phenylephrini hydrochloridum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

- Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek APAP Przeziębienie CAPS i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku APAP Przeziębienie CAPS

3.    Jak stosować lek APAP Przeziębienie CAPS

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek APAP Przeziębienie CAPS

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek APAP Przeziębienie CAPS i w jakim celu się go stosuje

APAP Przeziębienie CAPS to lek złożony. Zawiera dwie substancje czynne: paracetamol i fenylefrynę. Paracetamol działa przeciwgorączkowo i przeciwbólowo, a fenylefryna zmniejsza obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa i zatok. APAP Przeziębienie CAPS jest lekiem przeznaczonym do leczenia dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

APAP Przeziębienie CAPS jest lekiem przeznaczonym do stosowania doraźnego w celu złagodzenia objawów grypy i przeziębienia takich jak nieżyt błony śluzowej nosa (katar), ból głowy (m.in. spowodowany zmniejszeniem drożności zatok przynosowych w wyniku obrzęku błony śluzowej nosa i ograniczenia jego drożności), ból gardła, gorączka, bóle stawowo-mięśniowe.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku APAP Przeziębienie CAPS

Kiedy nie stosować leku APAP Przeziębienie CAPS:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub inne aminy sympatykomimetyczne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby lub nerek,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia sercowo-naczyniowe,

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia rytmu serca,

-    jeśli u pacjenta występuje nadciśnienie tętnicze,

-    jeśli u pacjenta występuje cukrzyca,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono guz chromochłonny nadnercza,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono jaskrę z zamkniętym kątem przesączania,

-    jeśli u pacjenta występuje nadczynność tarczycy,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono rozrost gruczołu krokowego,

-    jeśli u pacjenta występuje wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub reduktazy methemoglobinowej,

-    w przypadku stosowania inhibitorów monoaminooksygenazy MAO i w okresie 14 dni od zaprzestania ich stosowania,

-    w przypadku stosowania trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych lub zydowudyny,

-    nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat,

-    nie stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku APAP Przeziębienie CAPS należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Należy skonsultować się z lekarzem nawet, jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Lek zawiera paracetamol. Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu.

W czasie przyjmowania leku nie wolno pić alkoholu. Stosowanie leku przez osoby z niewydolnością wątroby, nadużywające alkohol lub głodzone stwarza ryzyko toksycznego uszkodzenia wątroby.

Ostrożnie stosować u osób:

- z niewydolnością wątroby lub nerek (należy monitorować aktywność enzymów wątrobowych i wydolność nerek),

-    z zarostową chorobą naczyń,

-    z zespołem Reynauda,

-    ze stabilną chorobą wieńcową,

-    z niewydolnością oddechową,

-    z astmą oskrzelową,

-    przyjmujących leki z grupy antagonistów receptorów beta-adrenergicznych,

-    przyjmujących leki przeciwzakrzepowe (wskazane jest dostosowanie ich dawki na podstawie oznaczenia wskaźników krzepnięcia krwi).

Dzieci i młodzież

Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Inne leki i APAP Przeziębienie CAPS

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Oddziaływanie leku APAP Przeziębienie CAPS z innymi lekami wynika z oddziaływania substancji czynnych wchodzących w skład leku:

Paracetamol:

-    Leku nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol.

- Leki przyspieszające opróżnianie żołądka (np. metoklopramid) przyspieszają wchłanianie paracetamolu.

-    Leki opóźniające opróżnianie żołądka (np. propantelina) mogą opóźniać wchłanianie paracetamolu.

-    Leki z grupy inhibitorów MAO (stosowane w leczeniu m.in. depresji oraz w ciągu 2 tygodni po zakończeniu leczenia) mogą wywołać stan pobudzenia i gorączkę.

-    Równoczesne stosowanie paracetamolu z zydowudyną (AZT, leku stosowanego w zakażeniu wirusem HIV) może nasilać toksyczne działanie zydowudyny na szpik kostny.

-    Paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych (pochodne kumaryny).

-    Równoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątrobowy, tj. niektórych leków nasennych lub leków przeciwpadaczkowych, jak np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina, jak również ryfampicyna (stosowana w leczeniu m.in. gruźlicy) może prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet podczas stosowania zalecanych dawek paracetamolu. Dlatego też przed zastosowaniem leku APAP Przeziębienie CAPS należy zawsze poradzić się lekarza.

-    Picie alkoholu podczas leczenia paracetamolem prowadzi do powstawania toksycznego metabolitu wywołującego martwicę komórek wątrobowych, co w następstwie może doprowadzić do niewydolności wątroby.

- Cholestyramina zmniejsza wchłanianie paracetamolu i dlatego nie należy jej przyjmować w ciągu pierwszej godziny po podaniu paracetamolu.

-    Probenecyd wydłuża okres półtrwania paracetamolu.

Fenylefryna:

-    Inhibitory monoaminooksygenazy MAO mogą nasilać działanie fenylefryny. Należy unikać ich jednoczesnego stosowania z fenylefryną lub podawać fenylefrynę co najmniej 14 dni od odstawienia trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych.

- Fenylefryna może nasilać działanie antycholinergiczne trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych.

-    Fenylefryna może osłabiać działanie hipotensyjne guanetydyny, mekamylaminy, metyldopy, rezerpiny.

-    Fenylefryna stosowana równocześnie z indometacyną, antagonistami receptorów beta-adrenergicznych lub metyldopą może spowodować przełom nadciśnieniowy.

APAP Przeziębienie CAPS z jedzeniem, piciem i alkoholem

Pokarm nie zmienia w sposób istotny wchłaniania leku.

W czasie stosowania leku nie można spożywać alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować w okresie ciąży i u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Przyjmując lek APAP Przeziębienie CAPS należy zachować ostrożność w trakcie prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. Jak stosować lek APAP Przeziębienie CAPS

APAP Przeziębienie CAPS należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej ulotce. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

APAP Przeziębienie CAPS należy stosować doustnie. Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: od 1 do 2 kapsułek, 3 do 4 razy na dobę. Nie należy stosować więcej niż 8 kapsułek na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku APAP Przeziębienie CAPS

Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie leku może spowodować w ciągu kilku, kilkunastu godzin objawy takie jak nudności, wymioty, nadmierną potliwość, senność, ogólne osłabienie, niepokój, drżenie. Może wystąpić oczopląs, podwyższenie ciśnienia tętniczego, drgawki, trudności w oddawaniu moczu oraz duszność. Objawy te mogą ustąpić następnego dnia, pomimo że zaczyna się rozwijać uszkodzenie wątroby, które następnie daje o sobie znać rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką. W razie przedawkowania należy natychmiast wezwać lekarza. Leczenie powinno odbywać się w szpitalu. Polega na przyspieszaniu usuwania składników leku z organizmu i podtrzymywaniu czynności życiowych. W przypadku przedawkowania paracetamolu może być konieczne podanie odtrutki: N-acetylocysteiny i (lub) metioniny.

Pominięcie zastosowania leku APAP Przeziębienie CAPS

W razie pominięcia dawki leku i utrzymywania się dolegliwości należy przyjąć następną dawkę leku APAP Przeziębienie CAPS. Nie stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, APAP Przeziębienie CAPS może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych została sklasyfikowana w następujący sposób:

Często - mogą wystąpić u 1-10 na 100 leczonych pacjentów;

Rzadko - mogą wystąpić u 1-10 na 10 000 leczonych pacjentów;

Bardzo rzadko - mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów;

Częstość nieznana - nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych.

Jeśli wystąpi lub nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy przerwać stosowanie leku i zwrócić się do lekarza.

Możliwe działania niepożądane leku ze względu na obecność paracetamolu:

Rzadko:

•    zaburzenia krwi i układu chłonnego: niedokrwistość, zahamowanie czynności szpiku kostnego, małopłytkowość, agranulocytoza (brak granulocytów we krwi), leukopenia (zmniejszenie liczby leukocytów), neutropenia (zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych),

•    zaburzenia serca / zaburzenia naczyniowe: obrzęki,

•    zaburzenia przewodu pokarmowego: ostre i przewlekłe zapalenie trzustki, krwotok, bóle brzucha, biegunka, nudności, wymioty, niewydolność wątroby, martwica wątroby, żółtaczka,

•    zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: świąd, wysypka, pocenie się, plamica, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka,

•    zaburzenia nerek i dróg moczowych: nefropatie i tubulopatie.

Działania nefrotoksyczne są rzadkie, nie odnotowano ich związku z dawkami terapeutycznymi, poza przypadkami przewlekłego stosowania leku.

Obserwowano pojedyncze przypadki nekrolizy naskórka, zespołu Stevensa-Johnsona, rumienia wielopostaciowego, obrzęku krtani, wstrząsu anafilaktycznego i zawrotów głowy.

Możliwe działania niepożądane leku ze względu na obecność fenylefryny:

Często:

•    zaburzenia żołądka i jelit: nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, jadłowstręt.

Rzadko:

•    zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: świąd, pokrzywka,

•    zaburzenia układu immunologicznego: reakcje alergiczne i nadwrażliwości aż do objawów wstrząsu anafilaktycznego i skurczu oskrzeli,

•    zaburzenia serca: podwyższenie ciśnienia tętniczego, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca, bladość powłok.

Bardzo rzadko:

•    zaburzenia układu nerwowego: lęk, niepokój, drżenia, nerwowość, bezsenność, rozdrażnienie, zawroty i bóle głowy, omamy.

Częstość nieznana: zaburzenia nerek i dróg moczowych w postaci zatrzymania moczu.

5.    Jak przechowywać lek APAP Przeziębienie CAPS

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i opakowaniu bezpośrednim (miesiąc/rok). Zastosowane oznakowanie dla blistra: EXP- termin ważności, BN -numer serii.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek APAP Przeziębienie CAPS

-    Substancjami czynnymi leku są paracetamol i fenylefryny chlorowodorek.

-    Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana, kroskarmeloza sodowa, sodu laurylosiarczan, magnezu stearynian, talk; Wieczko: żelatyna, erytrozyna (E 127), tytanu dwutlenek (E 171), indygokarmin (E 132); Korpus: żelatyna, indygokarmin (E 132).

Jak wygląda lek APAP Przeziębienie CAPS i co zawiera opakowanie

Dwukolorowe ciemnoniebieskie/jasnoniebieskie kapsułki twarde, żelatynowe, przeznaczone do stosowania doustnego, pakowane w blistry i pudełko tekturowe.

Blistry z folii PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Opakowania: 6 kapsułek; 8 kapsułek; 10 kapsułek; 12 kapsułek; 16 kapsułek; 24 kapsułki.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

US Pharmacia Sp. z o.o.

ul. Ziębicka 40, 50-507 Wrocław

Wytwórca

Wrafton Laboratories Limited

Exeter Road, Wrafton, Braunton, Devon; EX33 2DL, Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do

USP Zdrowie Sp. z o.o. ul. Poleczki 35 02-822 Warszawa tel.+48 (22) 543 60 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Strona 6 z 6