+ iMeds.pl

Apap przeziębienie fast 500 mg + 300 mgUlotka Apap przeziębienie fast

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

APAP Przeziębienie FAST

500 mg + 300 mg, tabletki musujące

Paracetamolum + Acidum ascorbicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty..

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek APAP Przeziębienie FAST i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku APAP Przeziębienie FAST

3.    Jak stosować lek APAP Przeziębienie FAST

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek APAP Przeziębienie FAST

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek APAP Przeziębienie FAST i w jakim celu się go stosuje

Lek APAP Przeziębienie FAST zawiera paracetamol i witaminę C. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo.

Lek APAP Przeziębienie FAST wskazany jest w krótkotrwałym leczeniu objawów występujących w przebiegu przeziębienia lub grypy, takich jak: gorączka, ból głowy, ból gardła, bóle mięśniowe i bóle kostno-stawowe.

Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku APAP Przeziębienie FAST Kiedy nie stosować leku APAP Przeziębienie FAST:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na którąkolwiek substancję czynną, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli występują następujące schorzenia:

-    wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej,

-    ciężka niewydolność wątroby lub nerek,

-    wirusowe zapalenie wątroby,

-    kamica moczowa, choroba alkoholowa,

-    fenyloketonuria (ze względu na obecność aspartamu);

-    podczas leczenia zydowudyną lub inhibitorami MAO (stosowane w leczeniu niedociśnienia tętniczego oraz w depresji) i w okresie do 2 tygodni od zaprzestania przyjmowania tych leków;

-    u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią;

-    u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku APAP Przeziębienie FAST należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek APAP Przeziębienie FAST:

-    jeśli pacjent nadużywa alkoholu oraz głodzi się, gdyż stwarza to ryzyko uszkodzenia wątroby;

-    jeśli pacjent ma niewydolność wątroby lub nerek, astmę oskrzelową, hemochromatozę (zaburzenie wchłaniania żelaza), jest na diecie ubogosodowej.

Dzieci

Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Lek APAP Przeziębienie FAST a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Leku nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi:

-    paracetamol (substancja czynna znajdująca się w wielu preparatach stosowanych w przeziębieniu

i grypie) i witaminę C,

-    lekami przyspieszającymi (np. metoklopramid) lub opóźniającymi opróżnianie (propantelina) opróżnianie żołądka,

-    inhibitorami MAO (leki stosowane m.in. w depresji).

Należy zasięgnąć opinii lekarza przed równoczesnym zastosowaniem z:

-    lekami przeciwzakrzepowymi (warfaryna, kumaryna),

-    zydowudyną (lek stosowany w zakażeniu wirusem HIV),

-    ryfampicyną, hydrazyd kwasu izonikotynowego (leki stosowane w leczeniu gruźlicy),

-    lekami przeciwpadaczkowymi, np. fenytoina, karbamazepina,

-    lekami uspokajającymi i nasennymi, np. fenobarbital,

-    lekami zawierającymi glin (stosowany w łagodzeniu zgagi), żelazo (stosowany w zapobieganiu i leczeniu niedokrwistości),

-    chloramfenikolem (antybiotyk),

-    chlorzoksazonem (lek o działaniu zwiotczającym mięśnie szkieletowe).

Stosowanie leku może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie glukozy, kreatyniny).

APAP Przeziębienie FAST z jedzeniem, piciem lub alkoholem

Przyjmowanie leku z pokarmem może zmniejszać jego wchłanianie.

W czasie przyjmowania leku nie wolno pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych i regularnie pijących alkohol.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie wpływa.

Lek APAP Przeziębienie FAST zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny.

Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Lek zawiera 167 mg sodu w 1 tabletce, należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3. Jak stosować lek APAP Przeziębienie FAST

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

Jednorazowo 1 tabletkę. Przyjmować co 4-6 godzin.

Nie należy stosować więcej niż 3 tabletki na dobę.

Przed zażyciem tabletkę należy rozpuścić w 'A szklanki wody.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku APAP Przeziębienie FAST

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy przerwać podawanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub z najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym. Należy zabrać ze sobą ulotkę wraz z opakowaniem leku.

Postępowanie po przedawkowaniu:

-    jeśli pacjent jest przytomny a od przedawkowania nie upłynęła więcej niż godzina należy sprowokować wymioty,

-    warto podać doustnie 60-100 g węgla aktywowanego, najlepiej rozmieszanego z wodą. Antidotum (odtrutka): do 24 godzin po przedawkowaniu N-acetylocysteina, metionina. Przedawkowany paracetamol może spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby szczególnie u osób, które wcześniej się głodziły lub u osób nadużywających alkoholu.

Mogą wystąpić: nudności, wymioty, nadmierna potliwość, senność i ogólne osłabienie. Objawy te mogą ustąpić następnego dnia, pomimo że zaczyna się rozwijać uszkodzenie wątroby, które następnie daje o sobie znać rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką.

Pominięcie zastosowania leku APAP Przeziębienie FAST

APAP Przeziębienie Fast stosuje się w doraźnym leczeniu objawów przeziębienia i grypy.

W przypadku pominięcia dawki leku i utrzymywania się dolegliwości należy przyjąć następną dawkę leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku APAP Przeziębienie FAST

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek APAP Przeziębienie FAST może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należą do nich:

Działania niepożądane występujące niezbyt często (u 1 do 10 na 1 000 pacjentów stosujących lek):

-    zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rumieniowe, pokrzywkowe reakcje skórne i zaczerwienienie skóry.

Działania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów stosujących lek):

-    zaburzenia układu immunologicznego: reakcje alergiczne, jak obrzęk Quinckego, duszność, skurcz oskrzeli, zlewne poty, nudności, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi aż do objawów wstrząsu;

-    zaburzenia żołądka i jelit: nudności, wymioty.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów stosujących lek):

-    zaburzenia krwi i układu chłonnego: trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi), leukopenia (obniżenie liczby leukocytów we krwi), agranulocytoza (brak granulocytów we krwi), granulocytopenia (zmniejszenie liczby granulocytów we krwi), neutropenia (zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych), niedokrwistość hemolityczna (szybki rozkład krwinek czerwonych);

-    zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: uszkodzenie wątroby;

-    zaburzenia nerek i dróg moczowych: kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek, kamica moczowa.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: +48 (22) 492 13 01, faks: +48 (22) 492 13 09

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek APAP Przeziębienie FAST

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Zastosowane oznakowanie na opakowaniu bezpośrednim: EXP - termin ważności, Lot - numer serii.

Leków nie należy wrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek APAP Przeziębienie FAST

Substancjami czynnymi leku są: paracetamol 500 mg i kwas askorbowy (witamina C) 300 mg. Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy bezwodny, wodorowęglan sodu, węglan sodu bezwodny, powidon, Makrogol 6000, aromat cytrynowy 135460, sacharyna sodowa, aspartam (E951), aromat cytrynowo-limonowy 135459, magnezu stearynian, sól sodowa fosforanu ryboflawiny.

Jak wygląda lek APAP Przeziębienie FAST i co zawiera opakowanie

Tuba z nakrętką zawierającą substancję chłonącą wilgoć pakowana w pudełko tekturowe. Blister miękki pakowany w pudełko tekturowe.

Lek dostępny jest w opakowaniach:

Blistry miękkie w tekturowym pudełku z ulotką:

2 szt. (1 blister miękki po 2 szt.)

6 szt. (3 blistry miękkie po 2 szt.)

10 szt. (5 blistrów miękkich po 2 szt.)

20 szt. (10 blistrów miękkich po 2 szt.)

Pojemniki w tekturowym pudełku z ulotką:

10 szt. (1 pojemnik po 10 szt.)

20 szt. (2 pojemniki po 10 szt.)

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i Importer:

US Pharmacia Sp. z o.o. ul. Ziębicka 40 50-507 Wrocław

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

USP Zdrowie Sp. z o.o.

ul. Poleczki 35

02-822 Warszawa

tel.: (22) 543 60 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Strona 5 z 5

Apap Przeziębienie Fast

Charakterystyka Apap przeziębienie fast

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

APAP Przeziębienie FAST, 500 mg + 300 mg, tabletki musujące

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka musująca zawiera:

500 mg paracetamolu (Paracetamolum) i

300 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: aspartam 15 mg; sodu wodorowęglan i sodu węglan bezwodny zawierające 167 mg sodu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz pkt. 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka musująca

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Krótkotrwałe leczenie objawów występujących w przebiegu przeziębienia lub grypy, takich jak: gorączka, ból głowy, ból gardła, bóle mięśniowe i bóle kostno-stawowe.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

Jednorazowo 1 tabletka. Przyjmować co 4-6 godzin. Nie należy stosować więcej niż 3 tabletki na dobę. Przed zażyciem tabletkę należy rozpuścić w A szklanki wody.

Dzieci i młodzież

Produktu leczniczego nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w pkt. 6.1

Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej

Ciężka niewydolność wątroby lub nerek

Kamica moczowa

Wirusowe zapalenie wątroby

Choroba alkoholowa

Fenyloketonuria (ze względu na zawartość aspartamu)

Stosowanie inhibitorów MAO oraz okres 2 tygodni po ich odstawieniu

Stosowanie zydowudyny (AZT)

Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy zawiera paracetamol. Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić, czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu.

Ostrożnie stosować u osób z niewydolnością wątroby lub nerek, astmą oskrzelową oraz hemochromatozą, a także na diecie ubogosodowej. Lek zawiera 167 mg sodu na dawkę, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie. W trakcie przyjmowania produktu leczniczego nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby występuje u osób głodzonych i regularnie pijących alkohol.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Produktu leczniczego Apap Przeziębienie Fast nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol. Leki przyspieszające opróżnianie żołądka (np. metoklopramid) przyspieszają wchłanianie paracetamolu, natomiast leki opóźniające jego opróżnianie (propantelina), mogą opóźniać wchłanianie paracetamolu. Stosowanie paracetamolu jednocześnie z lekami z grupy inhibitorów MAO oraz w ciągu 2 tygodni po zakończeniu leczenia tymi lekami, może wywołać stan pobudzenia i gorączkę.

Paracetamol stosowany krótkotrwale w dawce terapeutycznej nie wykazuje istotnej klinicznie interakcji z lekami przeciwzakrzepowymi.

Równoczesne stosowanie paracetamolu z zydowudyną (AZT) może nasilać toksyczne działanie zydowudyny na szpik kostny.

Paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych (pochodne kumaryny).

Równoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątrobowy, tj. niektóre leki nasenne lub leki przeciwpadaczkowe np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina, hydrazyd kwasu izonikotynowego, jak również ryfampicyna może prowadzić do uszkodzenia wątroby. Przy jednoczesnym podawaniu paracetamolu i chlorzoksazonu wzrasta hepatotoksyczność obu substancji.

Paracetamol wydłuża około 5-krotnie czas połowiczej eliminacji chloramfenikolu.

Równoczesne stosowanie paracetamolu z zydowudyną (AZT) może nasilać skłonność do neutropenii. Picie alkoholu podczas leczenia paracetamolem prowadzi do powstawania toksycznego metabolitu wywołującego martwicę komórek wątrobowych, co w następstwie może doprowadzić do niewydolności wątroby.

Kwas askorbowy zwiększa wchłanianie glinu z zawierających go produktów leczniczych, zwiększa także wchłanianie żelaza.

Stosowanie produktu leczniczego może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych, wykonywanych metodami oksydoredukcyjnymi (oznaczanie glukozy, kreatyniny).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża i karmienie piersią

Paracetamol przenika przez łożysko oraz do mleka kobiet karmiących piersią w ilości ok. 1% dawki przyjętej przez matkę.

Kwas askorbowy również przenika przez łożysko i do mleka.

Lek może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią w razie zdecydowanej konieczności.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

APAP Przeziębienie FAST nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

8. Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco:

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)_

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)_

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Częstość nieznana (brak możliwości oceny na podstawie dostępnych danych)


Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo rzadko: małopłytkowość uwarunkowana autoimmunologicznie, leukopenia, agranulocytoza, granulocytopenia, neutropenia, niedokrwistość hemolityczna.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Rzadko: reakcje alergiczne jak obrzęk Quinckego, duszność, skurcz oskrzeli, zlewne poty, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi aż do objawów wstrząsu.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często: rumieniowe, pokrzywkowe reakcje skórne i zaczerwienienie skóry.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Rzadko: nudności, wymioty.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Bardzo rzadko: uszkodzenie wątroby.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Bardzo rzadko: kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek, kamica moczowa.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych:

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL: 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie leku może spowodować w ciągu kilku, kilkunastu godzin objawy takie jak nudności, wymioty, nadmierną potliwość, senność i ogólne osłabienie.

Objawy te mogą ustąpić następnego dnia, pomimo że zaczyna się rozwijać uszkodzenie wątroby, które

Strona 3 z 6

następnie daje o sobie znać rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką.

W każdym przypadku przyjęcia jednorazowo paracetamolu w dawce 5 g lub większej należy sprowokować wymioty, jeśli od zażycia nie upłynęło więcej niż godzina. Należy podać doustnie 60-100 g węgla aktywnego, najlepiej rozmieszanego z wodą. Wiarygodnej oceny ciężkości zatrucia dostarcza oznaczenie stężenia paracetamolu we krwi. Wartość tego stężenia w stosunku do czasu, jaki upłynął od zażycia paracetamolu jest wartościową wskazówką, czy i jak intensywne leczenie odtrutkami będzie konieczne. Jeśli oznaczenie stężenia paracetamolu we krwi nie jest możliwe, a prawdopodobna przyjęta dawka paracetamolu była duża, należy wdrożyć bardziej intensywne leczenie odtrutkami: należy podać 2,5g metioniny i kontynuować leczenie acetylocysteiną lub (i) metioniną, które są bardzo skuteczne w pierwszych 10-12 godzinach od zatrucia, ale prawdopodobnie są także skuteczne po 24 godzinach. Leczenie zatrucia paracetamolem powinno odbywać się w szpitalu,

w warunkach oddziału intensywnej terapii.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: paracetamol, produkty złożone (bez psycholeptyków).

Kod ATC: N02BE51.

Paracetamol to pochodna fenacetyny o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. W wyniku hamowania cyklooksygenazy kwasu arachidonowego, zapobiega tworzeniu się prostaglandyn w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN). Skutkiem tego oddziaływania jest spadek wrażliwości na działanie takich mediatorów jak kininy i serotonina, co zaznacza się podwyższeniem progu bólowego. Zmniejszenie stężenia prostaglandyn w podwzgórzu wywołuje działanie przeciwgorączkowe. Działanie przeciwbólowe paracetamolu zbliżone jest do działania NLPZ, jednak paracetamol w odróżnieniu od leków tej grupy, nie hamuje obwodowo syntezy prostaglandyn. Dlatego nie działa przeciwzapalnie i nie wywołuje typowych dla NLPZ działań niepożądanych.

Paracetamol nie wpływa na agregację płytek krwi.

Kwas askorbowy bierze udział w biosyntezie kolagenu i substancji międzykomórkowej oraz w procesach oksydoredukcyjnych. Rola kwasu askorbowego w syntezie kolagenu polega na hydroksylacji reszt proliny, a także lizyny do hydroksyproliny i hydroksylizyny, co powoduje przekształcenie prokolagenu we właściwy kolagen. Reakcjami, wynikającymi z właściwości oksydoredukcyjnych układu kwas askorbowy i kwas dehydroaskorbowy jest udział kwasu askorbowego w mikrosomalnych reakcjach hydroksylacji, katalizowanych przez oksydazy (jako kofaktor b-hydroksylazy dopaminy katalizuje przemianę dopaminy do noradrenaliny; jako kofaktor 7a-hydroksylazy steroidowej katalizuje przemianę cholesterolu do 7a-hydroksycholesterolu w biosyntezie kwasów żółciowych), regulacja cyklu oddechowego w mitochondriach, biosynteza kwasu foliowego, utrzymanie w organizmie miedzi i żelaza w aktywnych formach (Cu(II) i Fe(II)) i reakcje antyoksydacyjne.

Ponadto kwas askorbowy bierze udział w syntezie przeciwciał.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Paracetamol po podaniu doustnym jest szybko i prawie całkowicie wchłaniany z przewodu pokarmowego. Stopień wchłaniania zmniejsza się w przypadku przyjmowania leku wraz z posiłkiem. Maksymalne stężenie we krwi osiąga po upływie ok. 1 godziny. Słabo wiąże się z białkami osocza, w dawkach terapeutycznych w 25%-50%. Biologiczny okres półtrwania leku wynosi 2 do 4 godzin. Czas działania przeciwbólowego określa się na 4 do 6 godz., a przeciwgorączkowego na 6 do 8 godz. Zasadniczą drogą eliminacji leku jest jego biotransformacja w wątrobie. Tylko niewielka jego część (24%) wydalana jest w postaci nie zmienionej, przez nerki. Głównym metabolitem paracetamolu (ok. 90%) u dorosłych jest połączenie z kwasem glukuronowym, a u dzieci także z siarkowym (oba metabolity są nieaktywne). Powstający w niewielkiej ilości (ok. 5%) hepatotoksyczny metabolit pośredni, N-acetylo-p-benzochinoimina, ulega sprzęganiu z wątrobowym glutationem, a następnie w połączeniu z cysteiną i kwasem merkapturowym wydalany jest z moczem. Mechanizm ten łatwo ulega wysyceniu w przypadku zażycia dużych dawek paracetamolu. Zasoby wątrobowego glutationu mogą się wyczerpać powodując nagromadzenie toksycznego metabolitu w wątrobie, co może doprowadzić do uszkodzenia i martwicy hepatocytów oraz ostrej niewydolności wątroby.

Kwas askorbowy wchłania się z przewodu pokarmowego w 70-80%, głównie w dwunastnicy i bliższym odcinku jelita cienkiego. Wiąże się z białkami osocza w 25%. Maksymalne stężenie w osoczu osiąga po 2-3 godzinach. Największe ilości wychwytywane są przez tkanki o dużej aktywności metabolicznej. Duże jego stężenie stwierdza się w płytkach krwi i limfocytach, większe niż w erytrocytach i w osoczu. W ustroju kwas askorbowy ulega utlenieniu do dehydroaskorbinianu, z którego częściowo jest regenerowany do wyjściowej postaci, a częściowo jest metabolizowany do nieczynnego siarczanu i kwasu szczawiowego, które są wydalane z moczem.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych literaturowych dla preparatu złożonego.

Paracetamol w dawkach od 4 do 20-krotnie większych niż maksymalna dopuszczalna dawka dobowa nie wywoływał działania teratogennego u myszy oraz u szczurów. Zaobserwowano natomiast zaburzenia spermatogenezy i zanik jąder u szczurów.

Nie zaobserwowano działania teratogennego u myszy oraz u szczurów, którym podawano kwas askorbowy w ilości 20-4000 razy przekraczającej dzienne zapotrzebowanie dla człowieka (normy RDA).

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas cytrynowy bezwodny Sodu wodorowęglan Sodu węglan bezwodny Powidon Makrogol 6000

Substancja poprawiająca smak i zapach cytrynowa

Sacharyna sodowa

Aspartam

Substancja poprawiająca smak i zapach limonkowa Magnezu stearynian Sodu ryboflawiny fosforan

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Produkt w blistrach miękkich - 3 lata.

Produkt w pojemnikach - 2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry miękkie z folii papier/Aluminium/LDPE/jonomer,w tekturowym pudełku.

2 szt. (1 blister miękki po 2 szt.)

6 szt. (3 blistry miękkie po 2 szt.)

10 szt. (5 blistrów miękkich po 2 szt.)

20 szt. (10 blistrów miękkich po 2 szt.)

Pojemniki z polipropylenu z zakrętką z polietylenu zawierającą substancję pochłaniającą wilgoć, w tekturowym pudełku 10 szt. (1 pojemnik po 10 szt.)

20 szt. (2 pojemniki po 10 szt.)

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Przed użyciem tabletkę należy rozpuścić w wodzie o temperaturze pokojowej.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

US Pharmacia Sp. z o.o. ul. Ziębicka 40 50-507 Wrocław

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 10049

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 29.10.2003 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 04.10.2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Apap Przeziębienie Fast