Imeds.pl

Aphtin

Wariant informacji: Roztwór Do Stosowania W Jamie Ustnej 200 Mg/G, wyświetlić więcej opcji (2)

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika APHTIN, 200 mg/g, roztwór do stosowania w jamie ustnej

boraks (Borax)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Aphtin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aphtin

3.    Jak stosować Aphtin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Aphtin

6.    Zawartość opakowania i inne    informacje

1. Co to jest Aphtin i w jakim celu się go stosuje

Aphtin jest lekiem o skojarzonym działaniu antyseptycznym i dezynfekującym.

Lek jest stosowany w leczeniu pleśniawek - zakażeń błony śluzowej jamy ustnej drożdżakami, zakażeń bakteriami Gram-dodatnimi, pomocniczo w leczeniu zakażeń spowodowanych Gram-ujemną pałeczką ropy błękitnej.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aphtin

Kiedy nie stosować leku Aphtin

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną, na substancję pomocniczą, lub na kwas borowy;

-    na rozległe rany i skaleczenia;

-    u pacjenta z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Aphtin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Aphtin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Aphtin nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. Jak stosować Aphtin

Zewnętrznie na błonę śluzową jamy ustnej. Kilka razy na dobę pędzlować jamę ustną, wcierając roztwór w miejsca zakażone.

Stosować u dzieci powyżej 1 roku życia, nie dłużej 3-5 dni. U dzieci poniżej 1 roku życia lek należy stosować w porozumieniu z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aphtin

Długotrwałe wchłanianie leku powoduje brak łaknienia, wymioty, biegunki, wysypki skórne, łysienie, splatanie, drgawki, niedokrwistość.

W razie wystąpienia objawów ogólnych, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i zasięgnąć porady lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Aphtin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Aphtin

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U dzieci poniżej 3. roku życia, a także przy długotrwałym stosowaniu na duże powierzchnie błony śluzowej, czteroboran sodu może się wchłaniać i powodować działania niepożądane: brak apetytu, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (wymioty, biegunki), osłabienie, zaburzenia menstruacji, niedokrwistość, dezorientację, drgawki.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane należy zglaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych { aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu } e-mail: ndl@urpl.gov.pl

dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie gromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Aphtin

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Aphtin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera Aphtin

-    Substancją czynną leku jest boraks.

-    Pozostały składnik leku to glicerol 85%.

Jak wygląda Aphtin i co zawiera opakowanie

Butelki polietylenowe z kroplomierzem i zakrętką z pierścieniem gwarancyjnym zawierają 10 g lub 20 g roztworu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 25A 11-001 Dywity

Data ostatniej aktualizacji ulotki: