Imeds.pl

Aphtin 200 Mg/G

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączoną do opakowania: informacja dla użytkownika

APIITIN, 200 mg/g, roztwór do stosowania w jamie ustnej

boraks (Borax)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest APHTIN i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aphtin

3.    Jak stosować Aphtin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Aphtin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Aphtin i w jakim celu się go stosuje

APHTIN jest lekiem o skojarzonym działaniu antyseptycznym i dezynfekującym.

Lek jest stosowany w leczeniu pleśniawek — zakażeń błony śluzowej jamy ustnej drożdżakami, zakażeń bakteriami Gram-dodatnimi, pomocniczo w leczeniu zakażeń spowodowanych Gram-ujemną pałeczką ropy błękitnej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aphtin

Kiedy nie stosować leku APHTIN

-jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną, na substancję -pomocniczą^ lub na kwas-borowy;----— —-------- ----- ------

-    na rozległe rany i skaleczenia;

-    u pacjenta z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku APHTIN należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Aphtin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

3. Jak stosować Aphtin

Zewnętrznie na błonę śluzową jamy ustnej. Kilka razy na dobę pędzlować jamę ustną, wcierając roztwór w miejsca zakażone.

Stosować u dzieci powyżej 1 roku życia, nie dłużej 3-5 dni. U dzieci poniżej 1 roku życia lek należy stosować w porozumieniu z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku APHTIN

Długotrwałe wchłanianie leku powoduje brak łaknienia, wymioty, biegunki, wysypki skórne, łysienie, splatanie, drgawki, niedokrwistość.

W razie wystąpienia objawów ogólnych, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i zasięgnąć porady lekarza.

Pominięcie zastosowania leku APHTIN

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Aphtin

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U dzieci poniżej 3. roku życia, a także przy długotrwałym stosowaniu na duże powierzchnie błony śluzowej, czteroboran sodu może się wchłaniać i powodować działania niepożądane: brak apetytu, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (wymioty, biegunki), osłabienie, zaburzenia menstruacji, niedokrwistość, dezorientację, drgawki.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane^w tym wszelkie-objawy-niepożądane-niewymienione— w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane należy zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych { aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu } e-mail: ndl@urpl. gov.pl

dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie gromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać APHTIN

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Co zawiera APHTIN

Substancją czynną leku jest boraks.

Pozostały składnik leku to glicerol 86%.

Jak wygląda APHTIN i co zawiera opakowanie

Butelki polietylenowe z kroplomierzem i zakrętką z pierścieniem gwarancyjnym zawierają 10 g lub 20 g roztworu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 25A 11-001 Dywity

boraks (Borax)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest APHTIN i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aphtin

3.    Jak stosować APHTIN

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać APHTIN

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Aphtin i w jakim celu się go stosuje

APHTIN jest lekiem o skojarzonym działaniu antyseptycznym i dezynfekującym.

Lek jest stosowany w leczeniu pleśnią wek - zakażeń błony śluzowej jamy ustnej drożdżakami, zakażeń bakteriami Gram-dodatnimi, pomocniczo w leczeniu zakażeń spowodowanych Gram-ujemną pałeczką ropy błękitnej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aphtin

Kiedy nie stosować leku Aphtin

-jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną, na substancję ■pomocniczą,-lub-na kwas-borowy; ------ ------ --------------------------- ————-— —

-    na rozległe rany i skaleczenia;

-    u pacjenta z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Aphtin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Aphtin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

3. Jak stosować Aphtin

Zewnętrznie na błonę śluzową jamy ustnej. Kilka razy na dobę pędzlować jamę ustną, wcierając roztwór w miejsca zakażone.

Stosować u dzieci powyżej 1 roku życia, nie dłużej 3-5 dni. U dzieci poniżej 1 roku życia lek należy stosować w porozumieniu z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aphtin

Długotrwale wchłanianie leku powoduje brak łaknienia, wymioty, biegunki, wysypki skórne, łysienie, splatanie, drgawki, niedokrwistość.

W razie wystąpienia objawów ogólnych, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i zasięgnąć porady lekarza.

Pominięcie zastosowania leku APHTIN

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Aphtin

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U dzieci poniżej 3. roku życia, a także przy długotrwałym stosowaniu na duże powierzchnie błony śluzowej, czteroboran sodu może się wchłaniać i powodować działania niepożądane: brak apetytu, zaburzenia żołądkowo-j elito we (wymioty, biegunki), osłabienie, zaburzenia menstruacji, niedokrwistość, dezorientację, drgawki.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

-Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy-niepożądane;-w tym wszełkie-objawy niepożądane-niewymienione -w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane należy zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych { aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu } e-mail: ndl@urpl.gov.pl

dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie gromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać APHTIN

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Co zawiera Aphtin

Substancją czynną leku jest boraks.

Pozostały składnik leku to glicerol 86%.

Jak wygląda Aphtin i co zawiera opakowanie

Butelki polietylenowe z kroplomierzem i zakrętką z pierścieniem gwarancyjnym zawierają 10 g lub 20 g roztworu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 25A 11-001 Dywity

Data ostatniej aktualizacji ulotki: