+ iMeds.pl

Aphtin 200 mg/gUlotka Aphtin

Ulotka dołączoną do opakowania: informacja dla użytkownika

APIITIN, 200 mg/g, roztwór do stosowania w jamie ustnej

boraks (Borax)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest ÁPHTIN i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aphtin

3.    Jak stosować Aphtin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Aphtin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Aphtin i w jakim celu się go stosuje

APHTIN jest lekiem o skojarzonym działaniu antyseptycznym i dezynfekującym.

Lek jest stosowany w leczeniu pleśniawek — zakażeń błony śluzowej jamy ustnej drożdżakami, zakażeń bakteriami Gram-dodatnimi, pomocniczo w leczeniu zakażeń spowodowanych Gram-ujemną pałeczką ropy błękitnej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aphtin

Kiedy nie stosować leku APHTIN

-jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną, na substancję -pomocniczą^ lub na kwas-borowy;----— —-------- ----- ------

-    na rozległe rany i skaleczenia;

-    u pacjenta z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku APHTIN należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Aphtin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

3. Jak stosować Aphtin

Zewnętrznie na błonę śluzową jamy ustnej. Kilka razy na dobę pędzlować jamę ustną, wcierając roztwór w miejsca zakażone.

Stosować u dzieci powyżej 1 roku życia, nie dłużej 3-5 dni. U dzieci poniżej 1 roku życia lek należy stosować w porozumieniu z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku APHTIN

Długotrwałe wchłanianie leku powoduje brak łaknienia, wymioty, biegunki, wysypki skórne, łysienie, splatanie, drgawki, niedokrwistość.

W razie wystąpienia objawów ogólnych, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i zasięgnąć porady lekarza.

Pominięcie zastosowania leku APHTIN

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Aphtin

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U dzieci poniżej 3. roku życia, a także przy długotrwałym stosowaniu na duże powierzchnie błony śluzowej, czteroboran sodu może się wchłaniać i powodować działania niepożądane: brak apetytu, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (wymioty, biegunki), osłabienie, zaburzenia menstruacji, niedokrwistość, dezorientację, drgawki.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane^-w-tym wszelkie-objawy-niepożądane-niewymienione— w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane należy zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych { aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu } e-mail: ndl@urpl. gov.pl

dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie gromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać APHTIN

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Co zawiera APHTIN

Substancją czynną leku jest boraks.

Pozostały składnik leku to glicerol 86%.

Jak wygląda APHTIN i co zawiera opakowanie

Butelki polietylenowe z kroplomierzem i zakrętką z pierścieniem gwarancyjnym zawierają 10 g lub 20 g roztworu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 25A 11-001 Dywity

boraks (Borax)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest APHTIN i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aphtin

3.    Jak stosować APHTIN

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać APHTIN

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Aphtin i w jakim celu się go stosuje

APHTIN jest lekiem o skojarzonym działaniu antyseptycznym i dezynfekującym.

Lek jest stosowany w leczeniu pleśnią wek - zakażeń błony śluzowej jamy ustnej drożdżakami, zakażeń bakteriami Gram-dodatnimi, pomocniczo w leczeniu zakażeń spowodowanych Gram-ujemną pałeczką ropy błękitnej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aphtin

Kiedy nie stosować leku Aphtin

-jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną, na substancję ■pomocniczą,-lub-na kwas-borowy; ------ ------ --------------------------- ————-— —

-    na rozległe rany i skaleczenia;

-    u pacjenta z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Aphtin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Aphtin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

3. Jak stosować Aphtin

Zewnętrznie na błonę śluzową jamy ustnej. Kilka razy na dobę pędzlować jamę ustną, wcierając roztwór w miejsca zakażone.

Stosować u dzieci powyżej 1 roku życia, nie dłużej 3-5 dni. U dzieci poniżej 1 roku życia lek należy stosować w porozumieniu z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aphtin

Długotrwale wchłanianie leku powoduje brak łaknienia, wymioty, biegunki, wysypki skórne, łysienie, splatanie, drgawki, niedokrwistość.

W razie wystąpienia objawów ogólnych, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i zasięgnąć porady lekarza.

Pominięcie zastosowania leku APHTIN

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Aphtin

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U dzieci poniżej 3. roku życia, a także przy długotrwałym stosowaniu na duże powierzchnie błony śluzowej, czteroboran sodu może się wchłaniać i powodować działania niepożądane: brak apetytu, zaburzenia żołądkowo-j elito we (wymioty, biegunki), osłabienie, zaburzenia menstruacji, niedokrwistość, dezorientację, drgawki.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

-Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy-niepożądane;-w tym wszełkie-objawy niepożądane-niewymienione -w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane należy zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych { aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu } e-mail: ndl@urpl.gov.pl

dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie gromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać APHTIN

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Co zawiera Aphtin

Substancją czynną leku jest boraks.

Pozostały składnik leku to glicerol 86%.

Jak wygląda Aphtin i co zawiera opakowanie

Butelki polietylenowe z kroplomierzem i zakrętką z pierścieniem gwarancyjnym zawierają 10 g lub 20 g roztworu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 25A 11-001 Dywity

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Aphtin

Charakterystyka Aphtin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

APHTIN, 200mg/g, roztwór do stosowania w jamie ustnej

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g roztworu zawiera 200 mg boraksu

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do stosowania w jamie ustnej

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy stosowany jest w leczeniu pleśniawek - zakażeń drożdżakowych błony śluzowej jamy ustnej, zakażeń bakteriami Gram-dodatnimi, pomocniczo w leczeniu zakażeń spowodowanych Gram-ujemną pałeczką ropy błękitnej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie na śluzówkę jamy ustnej.

Kilka razy na dobę pędzlować jamę ustną, wcierając roztwór w zakażone miejsca.

Stosować u dzieci powyżej 1 roku życia, nie dłużej niż 3-5 dni. U dzieci poniżej 1 roku życia produkt należy stosować w porozumieniu z lekarzem.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, na substancje pomocniczą lub na kwas borowy.

Nie stosować na rozległe rany i skaleczenia. Ciężkie zaburzenia czynności nerek.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Nie stosować długotrwale, patrz punkt 4.8.

Nie połykać.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Z danych otrzymanych z ograniczonej liczby zastosowań produktu w okresie ciąży nie wynika szkodliwe działanie substancji czynnej leku na przebieg ciąży lub stan zdrowia płodu/noworodka. Dotychczas brak jest innych istotnych danych epidemiologicznych.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Aphtin nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

U dzieci poniżej 3. roku życia, a także przy długotrwałym stosowaniu na duże powierzchnie błony śluzowej, czteroboran sodu może się wchłaniać i wywierać uogólnione działania niepożądane.

Częstość występowania niżej wymienionych działań niepożądanych nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania brak łaknienia

Zaburzenia żołądka i jelit

zaburzenia żołądkowo-j elit owe (wymioty, biegunki)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi zaburzenia menstruacji

Zaburzenia układu nerwowego stany splątania, drgawki

Zaburzenia krwi i układu chłonnego niedokrwistość

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania osłabienie

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

--Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych-i-Produktów-Biobójezyeh-

{ aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu } e-mail: ndl@uml.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Długotrwałe wchłanianie boraksu powoduje brak łaknienia, wymioty, biegunki, wysypki skórne, łysienie, splątanie, drgawki, niedokrwistość.

W razie wystąpienia objawów ogólnych, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i zasięgnąć porady lekarza.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne środki do miejscowego leczenia jamy ustnej; różne KodATC: A01AD11

Boraks (czteroboran sodu) wykazuje działanie antyseptyczne i dezynfekujące. Hamuje rozwój drożdżaków Candida albicans, Jest wykorzystywany w leczeniu pleśniawek, zakażeń błon śluzowych jamy ustnej bakteriami Gram-dodtanimi oraz pomocniczo w infekcjach spowodowanych Gram-ujemna pałeczką ropy błękitnej

5.2    Właściwości far mąko kinetyczne

Boraks stosowany na błony śluzowe jamy ustnej przenika do krążenia ogólnego. W około 50% jest wydalany z moczem w ciągu 24 godzin.

5.3    Przed kliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczność po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawnia występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Glicerol 86%

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelki polietylenowe z kroplomierzem i zakrętką z pierścieniem gwarancyjnym, w tekturowym pudełku.

10 g 20 g

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 25A 11-001 Dywity

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2590

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 21.06.1999 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

APHTIN, 200mg/g, roztwór do stosowania w jamie ustnej

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g roztworu zawiera 200 mg boraksu

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do stosowania w jamie ustnej

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy stosowany jest w leczeniu pleśniawek - zakażeń drożdżakowych błony śluzowej jamy ustnej, zakażeń bakteriami Gram-dodatnimi, pomocniczo w leczeniu zakażeń spowodowanych Gram-ujemną pałeczką ropy błękitnej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie na śluzówkę jamy ustnej.

Kilka razy na dobę pędzlować jamę ustną, wcierając roztwór w zakażone miejsca.

Stosować u dzieci powyżej 1 roku życia, nie dłużej niż 3-5 dni. U dzieci poniżej 1 roku życia produkt należy stosować w porozumieniu z lekarzem.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, na substancje pomocniczą lub na kwas borowy.

Nie stosować na rozległe rany i skaleczenia. Ciężkie zaburzenia czynności nerek.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Nie stosować długotrwale, patrz punkt 4.8.

Nie połykać.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Z danych otrzymanych z ograniczonej liczby zastosowań produktu w okresie ciąży nie wynika szkodliwe działanie substancji czynnej leku na przebieg ciąży lub stan zdrowia plodu/noworodka. Dotychczas brak jest innych istotnych danych epidemiologicznych.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Aphtin nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

U dzieci poniżej 3. roku życia, a także przy długotrwałym stosowaniu na duże powierzchnie błony śluzowej, czteroboran sodu może się wchłaniać i wywierać uogólnione działania niepożądane.

Częstość występowania niżej wymienionych działań niepożądanych nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania brak łaknienia

Zaburzenia żołądka i jelit

zaburzenia żołądkowo-j elito we (wymioty, biegunki)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi zaburzenia menstruacji

Zaburzenia układu nerwowego stany splątania, drgawki

Zaburzenia krwi i układu chłonnego niedokrwistość

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania osłabienie

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

—Rejestracji-Produktów-Leezniczyeh, Wyrobów Medycznych i-Produktów Biobójezych ---------

{ aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu } e-mail: ndl@urpl.gov.nl

4.9 Przedawkowanie

Długotrwałe wchłanianie boraksu powoduje brak łaknienia, wymioty, biegunki, wysypki skórne, łysienie, splątanie, drgawki, niedokrwistość.

W razie wystąpienia objawów ogólnych, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i zasięgnąć porady lekarza.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farma kody namiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne środki do miejscowego leczenia jamy ustnej; różne KodATC: A01AD11

Boraks (czteroboran sodu) wykazuje działanie antyseptyczne i dezynfekujące. Hamuje rozwój drożdżaków Candida albicans. Jest wykorzystywany w leczeniu pleśnią wek, zakażeń błon śluzowych jamy ustnej bakteriami Gram-dodtanimi oraz pomocniczo w infekcjach spowodowanych Gram-ujemna pałeczką ropy błękitnej

5.2    Właściwości farma ko kinetyczne

Boraks stosowany na błony śluzowe jamy ustnej przenika do krążenia ogólnego. W około 50% jest wydalany z moczem w ciągu 24 godzin.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczność po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawnia występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Glicerol 86%

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelki polietylenowe z kroplomierzem i zakrętką z pierścieniem gwarancyjnym, w tekturowym pudełku.

10 g 20 g

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 25A 11-001 Dywity

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2590

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 21.06.1999 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Aphtin