Imeds.pl

Api Life Var, Płytki Do Umieszczania W Ulu (76,0 + 16,4 + 3,8 + 3,8 )G/100 G

1.


NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

API LIFE VAR, płytki do umieszczania w ulu.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ (-YCH) 100 c produktu zawiera:

76,0 g

16,4 g (1,8 Cineole > 11,4 g)


3.8    g

3.8    g


8,0 g

1,72 g (1,8 Cineole > 1,2 g) 0,39 g


0,39 g


Tymol

Olejek eukaliptusowy Kamfora racemiczna Lewomcntol

1 płytka zawiera: Tymol

Olejek eukaliptusowy Kamfora racemiczna Lewomentol

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Płytka do umieszczania w ulu.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Docelowe gatunki zwierząt

Pszczoła miodna.

4.2    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Preparat do zwalczania inwazji Yarroa destructor u pszczół miodnych.

4.3    Przeciwwskazania Nie są znane.

4.4    Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

Leczenie przeprowadzić po zdjęciu nadstawek. Unikać rabunków przez utrzymywanie w pasiece silnych i wyrównanych rodzin oraz stosowanie API LIFE VAR jednocześnie we wszystkich rodzinach w pasiece. Nie prowadzić leczenia w czasie wystąpienia rabunków. W przypadku wystąpienia temperatury powyżej 30°C należy przyzwyczaić pszczoły do zapachu leku przez umieszczenie kawałka płytki w ulu na jeden dzień przed rozpoczęciem leczenia. W wysokiej temperaturze płytki umieścić w ulu wcześnie rano lub przed zachodem słońca.

Nie prowadzić leczenia w czasie zbioru miodu towarowego.

Nie układać w bezpośrednim sąsiedztwie czerwiu. Nie układać bezpośrednio przy podkarmiaczce.

4.5    Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Zaleca się unikania wdychania oparów leku, unikania kontaktu ze skórą i oczami. Nie połykać. W razie przypadkowego spożycia natychmiast skontaktować się z lekarzem i jeżeli to możliwe okazać ulotkę informacyjną produktu. Posługiwać się lekiem w rękawicach ochronnych. W razie kontaktu z nieosłoniętą skórą zmywać wodą z mydłem. Nie jeść i nie palić podczas stosowania leku. Nie używać leku po upływie okresu ważności oznaczonego na opakowaniu.

4.6    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Pszczoły mogą wynosić pokarm i czerw bezpośrednio spod płytki. Produkt może powodować zaniepokojenie pszczół.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

N ie dotyczy.


Interakcje z innymi produktami leczniczy


11


i i inne rodzaje interakcji


Nie stosować podczas używania innych preparatów przeciwko warrozie.

4.9 Dawkowanie i droga(i) podawania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

1 płytka leku na rodzinę co 7-10 dni, całkowite leczenie 3-4 płytki na każdy ul.

Sposób podania: odsłonić górne beleczki ramek gniazdowych przez uniesienie powałki. Do jednorazowego zastosowania wyjąć jedną płytkę API LIFE VAR z torebki, podzielić na 3—4 części i ułożyć na górnych beleczkach ramek. Zamknąć ul i pozostawić płytkę do odparowania przez 7-10 dni. Powtórzyć zabieg kolejno 3-4 razy. Po zakończeniu leczenia kawałki płytek pozostałe w ulu powinny być usunięte.

Przeprowadzić leczenie po odebraniu miodu i po zdjęciu nadstawek.

Zaleca się kontrolę skuteczności w trakcie leczenia przez sprawdzanie liczby osypanych roztoczy na wkładkach dennicowych.

Optymalna temperatura zewnętrzna do skutecznego działania leku wynosi 18-35°C. Średnia temperatura zewnętrzna poniżej 15°C obniża skuteczność produktu. Nie jest wskazane rozpoczęcie leczenia w temperaturze zewnętrznej powyżej 40° C, ponieważ może to zwiększyć stres pszczół i zmienić ich zachowanie.

4.10 Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeśli niezbędne

Możliwe przedawkowanie spowodowane umieszczeniem w ulu większej liczby płytek może spowodować zaniepokojenie pszczół, zwiększyć ich stres i zmienić ich zachowanie; pszczoły mogą wychodzić poza ul i pozostawać poza ulem.

4.11 Okres (-y) karencji Miód - 0 dni.

Ze względu na intensywny zapach produktu nie zaleca się jego stosowania w okresie, kiedy w ulu znajduje się miód konsumpcyjny.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE / IMMUNOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: środki do zwalczania pasożytów zewnętrznych w tvm owad^bftiaasut repelenty.

Kod ATCvet: QP 53A.

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Sposób działania substancji czynnych nie jest dokładnie poznany. Prawdopodobnie wywierają one toksyczny wpływ na organizm roztoczy, które pod wpływem oparów odpadają od ciała pszczół.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

API LIFE VAR zawiera mieszaninę olejków eterycznych, wśród których głównym komponentem jest tymol. Olejki eteryczne sublimują i parują wewnątrz leczonego ula pod wpływem temperatury.

6.    SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Skład jakościowy substancji pomocniczych

Mieszanina substancji czynnych naniesiona na płytkę z żywicy fenolowej kolom zielonego o wymiarach 7,5 x 5,0 x 0,5 cm (obojętny nośnik)

6.2    Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie są znane.

63 Okres ważności (w tym, jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośrednicgo/rozcieńczeniu lub rekonstytucji/dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)

Okres ważności produktu leczniczego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 'C.

Nie zamrażać.

Chronić przed światłem.

Przechowywać płytki w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów, z których je wykonano

Worek wielowarstwowy PET/papier/PE/aluminium/PE zawierający 2 płytki.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie

Niewykorzystany produkt leczniczy lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Api Life Var nie powinien się przedostawać do cieków wodnych, ponieważ może być niebezpieczny dla ryb i innych organizmów wodnych.

7.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Chemicals LAIF S.P.A.

Viale delFArtigianto 13 35010 Vigonza (PD) Italy.

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1489/04

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

30.04.2004

16.12.2008

10.    DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA, JEŻELI DOTYCZY

Nie dotyczy.