Imeds.pl

Apiwarol 12,5 Mg Tabletki Fumigacyjne Dla Pszczól Miodnych 12,5 Mg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Apiwarol 12,5 mg tabletki fumigacyjnc dla pszczół miodnych

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ Amitraza 12,5 mg/tabletkę

Wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletki fumigacyjnc.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Docelowe gatunki zwierząt

Pszczoła miodna.

4.2.    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Diagnozowanie i zwalczanie warrozy pszczół.

4.3.    Przeciwwskazania

Nie odymiać pszczół przy temperaturze niższej niż +10"C.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

4.5.    Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Działanie amitrazu na organizm ludzki nic zostało dokładnie poznane. W celu uniknięcia wdychania dymu zabiegi należy wykonywać w masce ochronnej.

W razie zaobserwowania po kontakcie z Ickiem niepokojących objawów, takich jak wymioty, zaburzenia akcji serca czy zaburzenia ze strony układu nerwowego, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Osoby o znanej nadwrażliwości na którykolwiek ze składników Apiwarolu powinny unikać kontaktu z produktem.

Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu w czasie wykonywania zabiegu.

Po zabiegu umyć ręce.

4.6.    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Przy niewłaściwym sposobie stosowania może wystąpić zamieranie czerwiu.

Odymianie może powodować wzmożoną ruchliwość pszczół.

4.7.    Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Nie dotyczy.

4.8.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Nieznane.

4.9.    Dawkowanie i drogi podania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Apiwarol oddziałuje wyłącznie na roztocze Varna deslructor znajdujące się na powłokach zewnętrznych pszczół.

Nie niszczy pasożyta i jego form rozwojowych znajdujących się na zasklepionym czerwiu. Najlepsze wyniki w zwalczaniu warrozy uzyskuje się przeprowadzając odymianie wiosną dwukrotnie i jesienią dwu- lub trzykrotnie w odstępach 4-6 dni, kiedy w ulu znajduje się najmniejsza ilość zasklepionego czerwiu. W sezonie pasiecznym walkę z pasożytem prowadzić przez wycinanie zasklepionego czerwiu trutowego.

Odymianie wykonywać należy wieczorem po zakończonym locie pszczół. Jedna tabletka zawiera jedną dawkę leczniczą, która wystarcza do jednorazowego odymienia rodziny pszczelej. Tabletkę ująć w szczypce i zapalić, powstały ewentualnie płomień zdmuchnąć. Tlącą się tabletkę położyć na wąskim (3-4 cm) pasku gęstej siatki metalowej, lub specjalnie wygiętym podajniku z drutu, co ułatwia dostęp powietrza do tabletki. Tlącą tabletkę wraz z siatką wprowadzić przez wylot do ula umieszczając ją na dennicy pod ramkami. Zamknąć wylot na okres 20 minut. Następnie wylot otworzyć i sprawdzić czy tabletka uległa spaleniu, jeśli tabletka nie spaliła się zabieg należy powtórzyć. Przy diagnozowaniu warrozy należy postępować jak wyżej, umieszczając wcześniej na dnie ula arkusz papieru posmarowany tłuszczem roślinnym. Po upływie godziny od czasu odymiania należy wyjąć arkusz papieru i sprawdzić na nim obecność pasożyta.

4.10.    Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

Podanie (spalenie w ulu) większej liczby tabletek niż zalecana może spowodować nadmierne pobudzenie pszczół.

4.11.    Okres karencji

Nie stosować w okresie produkcji miodu przeznaczonego do spożycia przez ludzi.

Ze względu na możliwość przenikania amitrazu do miodu, jesienne leczenie należy przeprowadzać po usunięciu zapasów miodu z leczonej rodziny.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapcutyczna: Środki do zwalczania pasożytów zewnętrznych w tym owadobójcze i repelenty Kod ATC vct: QP53A

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Działanie amitrazu polega na interakcji z receptorami oktopaminy w systemie ustroju Vatroa deslructor, powodując wzrost aktywności nerwowej i porażenie pasożyta. Porażone pasożyty odpadają od pszczół na dno ula ginąc po 2 do 72 godzinach

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Amitraza ma działanie kontaktowe. W trakcie spalenia tabletki uwolniona substancja czynna jest roznoszona z dymem we wnętrzu ula, docierając także do roztoczy bytujących na pszczołach. Amitraza nie przenika do zasklepionych komórek plastrów.

6.    SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Skład jakościowy substancji pomocniczych

Węglan etylowo-potasowy Mączka drzewna

Skrobia zmodyfikowana, zicmniaczna Potasu azotan Żelatyna Parafina ciekła

6.2.    Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

6.3.    Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego/ rozcieńczeniu lub rekonstytucji/ dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)

Okres trwałości dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży —

1 rok

Okres ważności po pierwszym otwarciu pojemnika -24 dni.

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25"C. Przechowywać w pojemniku szczelnie zamkniętym w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

6.5.    Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano

Pojemnik z LDPE z wieczkiem z PP, zawierający 25 tabletek, pakowany pojedynczo w pudełko tekturowe.

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie

Amitraza jest toksyczna dla ryb, należy zwrócić uwagę, aby preparat nic dostał się do zbiorników wodnych.

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Biowet - Puławy Sp. z o.o. ul. Arciucha 2, 24-100 Puławy tel/fax: (081) 886 33 53, tel:(081) 888 91 00 c-mail: biowct@biowet.pl

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

740/99

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

21.06.1999

18.02.2005

12.12.2008

10.    DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA, JEŻELI DOTYCZY

Nie dotyczy.