+ iMeds.pl

Apiżel 50 mg/gUlotka Apiżel

Ulotka informacyjna dla pacjenta

Logo firmy Apipol-Farma_

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Apiżel ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

-    należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby,

-    należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja,

- jeśli dolegliwości nasilą się lub nie ustąpią po zastosowaniu żelu, należy skontaktować się z lekarzem

Apiżel

Propolis extractum, 5 %, żel

Skład

1g żelu zawiera substancję czynną: propolis extractum 50mg,

Substancje pomocnicze: glicerol 86%, glikol propylenowy, etanol 96%, kwas poliakrylowy, trójetanoloamina, woda oczyszczona.

Dostępne opakowanie

Tuba zawierająca 20g żelu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Przedsiębiorstwo Pszczelarsko-Farmaceutyczne APIPOL-FARMA Sp. z o.o. ul. Cegielskiego 2 32-400 Myślenice

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Apiżel i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się Apiżel

3.    Jak stosować Apiżel

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Apiżel

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK APIŻEL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Apiżel jest preparatem na podłożu hydrożelowym, zawierającym w swoim składzie jako substancję czynną ekstrakt propolisowy (etanolowy zagęszczony wyciąg z kitu pszczelego).

Żel stosuje się tradycyjnie jako środek o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, przeciwzapalnym i ułatwiającym gojenie po zastosowaniu zewnętrznym na skórę. Skuteczność leku opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Apiżel stosuje się tradycyjnie w stanach zapalnych skóry, oparzeniach I stopnia, przy niewielkich uszkodzeniach skóry, stanach zapalnych i obrzękach po ukąszeniach owadów.

2.    ZANIM ZASTOSUJE SIĘ APIŻEL

Nie należy stosować Apiżelu u osób uczulonych na produkty pochodzenia pszczelego (miód, pyłek kwiatowy, mleczko pszczele), u osób podatnych na uczulenia, cierpiących na alergiczne choroby skóry i inne choroby na podłożu alergicznym, a także u osób uczulonych na pochodne kwasu benzoesowego.

Zanim zastosuje się Apiżel wskazane jest wykonanie testu uczuleniowego, polegającego na naniesieniu niewielkiej ilości żelu w zgięciu łokciowym. Jeżeli w ciągu 3-24 godzin wystąpi obrzęk, zaczerwienienie i świąd skóry, należy zaniechać stosowania preparatu.

Wpływ na płodność, ciążę i laktacje

Nie wykonano dobrze kontrolowanych badań preparatu u kobiet w okresie ciąży i karmienia, dlatego nie zaleca się stosowania preparatu bez konsultacji lekarskiej.

Nie stosować u kobiet ze skłonnością do uczuleń.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Dotychczas nie stwierdzono wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Apiżel

Lek Apiżel może powodować podrażnienie skóry ze względu na zawartość glikolu propylenowego. Jeżeli wystąpią reakcje skórne, należy przerwać stosowanie leku Apiżel.

Stosowanie innych leków

W przypadku zastosowania Apiżelu na zlecenie lekarza, należy poinformować o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które są wydawane bez recepty.

Stosowanie leku u dzieci

Preparat można stosować u dzieci od 6 roku życia, bez skłonności do alergii. Przed użyciem u dzieci poniżej 12 lat należy zasięgnąć porady lekarza.

3.    JAK STOSOWAĆ APIŻEL

Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Dzieci powyżej 6 roku życia, młodzież, dorośli: żel stosuje się na ogół 3 do 5 razy dziennie, nakładając cienką warstwę na zmienioną chorobowo skórę. U dzieci poniżej 12 lat stosować ostrożnie i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Apiżel

Brak danych dotyczących przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Apiżel

Jeśli pominięto dawkę leku, należy ją zastosować możliwie najszybciej. Jeśli jednak zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki, należy zastosować następna zaleconą dawkę w przewidzianym dla niej terminie. Nie wolno samodzielnie zwiększać dawki leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Apiżel

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy się zwrócić do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych objawów należy natychmiast zaprzestać stosowania leku, powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala: obrzęk rąk, stóp, twarzy, warg, jamy ustnej, gardła powoduj ący utrudnienie połykania lub oddychania. Są to ciężkie objawy niepożądane, jeśli wystąpią oznacza to możliwość wystąpienia nadwrażliwości (uczulenia) na Apiżel. Wystąpienie ciężkich objawów niepożądanych może oznaczać konieczność natychmiastowej pomocy lekarza i leczenia szpitalnego. Ciężkie działania niepożądane występują rzadko (>1/10 000 do <1/1000).

Jeżeli wystąpią niżej wymienione objawy: wysypka, rumień, zwiększenie obrzęków lub inne objawy uczulenia należy przerwać stosowanie leku.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, w tym wszelkich działań niepożądanych niewymienionych w ulotce, należy poinformować lekarza lub farmaceutę.

5.    Jak przechowywać Apiżel

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    Inne informacje:

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do Podmiotu Odpowiedzialnego.

Przedsiębiorstwo Pszczelarsko-Farmaceutyczne APIPOL-FARMA Sp. z o.o. ul. Cegielskiego 2 32-400 Myślenice

Data zatwierdzenia ulotki:

Apiżel

Charakterystyka Apiżel

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Apiżel

Żel, propolis extractum 50mg/g

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Substancja czynna

Zawartość %(m/m)

Propolis extractum

5

Substancje pomocnicze

Glikol propylenowy

20

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Żel

4.    DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Stany zapalne skóry, oparzenia I stopnia, niewielkie uszkodzenia skóry.

Stany zapalne i obrzęki po ukąszeniach owadów.

Produkt przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Lek przeznaczony do stosowania na skórę.

Dzieci powyżej 6 roku życia, młodzież, dorośli: żel stosuje się na ogół 3 do 5 razy dziennie, nakładając cienką warstwę na zmienioną chorobowo powierzchnię skóry. U dzieci poniżej 12 lat stosować ostrożnie i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

4.3    Przeciwwskazania

Nie należy stosować Apiżelu u osób uczulonych na produkty pochodzenia pszczelego (miód, pyłek kwiatowy, mleczko pszczele), u osób podatnych na uczulenia, cierpiących na alergiczne choroby skóry i inne choroby na podłożu alergicznym, a także u osób uczulonych na pochodne kwasu benzoesowego.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zanim zastosuje się Apiżel wskazane jest wykonanie testu uczuleniowego, polegającego na naniesieniu niewielkiej ilości żelu w zgięciu łokciowym. Jeżeli w ciągu 3-24 godzin wystąpią reakcje skórne, należy przerwać stosowanie leku Apiżel.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Apiżel:

Lek Apiżel może powodować podrażnienie skóry ze względu na zawartość glikolu propylenowego

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne formy interakcji:

Dotychczas nie stwierdzono

4.6    Wpływ na ciążę i laktację

Nie wykonano dobrze kontrolowanych badań preparatu u kobiet w okresie ciąży i karmienia, dlatego nie zaleca się stosowania preparatu bez konsultacji lekarskiej.

Nie stosować u kobiet ze skłonnością do uczuleń.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Dotychczas nie stwierdzono wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Dotychczas, w ramach monitorowania spontanicznego, po zastosowaniu produktu Apiżel nie odnotowano żadnych działań niepożądanych.

Możliwe działania niepożądane:

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000): obrzęki w miejscu podania, w tym obrzęk rąk i stóp. Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000): objawy nadwrażliwości, obrzęk gardła, warg, jamy ustnej, twarzy powodujący utrudnienie połykania lub oddychania. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych ciężkich działań niepożądanych należy natychmiast zaprzestać stosowania leku, zawiadomić lekarza bądź farmaceutę lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000): reakcja alergiczna w postaci wysypki alergicznej, rumienia, obrzęków alergicznych lub innych objawów uczulenia. W takich sytuacjach należy przerwać stosowanie leku.

4.9    Przedawkowanie

Brak danych dotyczących przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Żel nie był badany u ludzi. Badania doświadczalne, dostępne w literaturze, wskazują na działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne i ułatwiające gojenie po podaniu na skórę alkoholowego ekstraktu z propolisu.

Działanie przeciwdrobnoustrojowe

Testy in vitro wskazują, że bakterie Gram-dodatnie są bardziej wrażliwe od bakterii Gram-ujemnych, nie mniej wzrost wszystkich bakterii tlenowych, w tym ropotwórczych z rodzajów Staphylococcus, Streptococcus i Pseudomonas był hamowany przez wyciągi z propolisu w stężeniach do 0,1%.

Bakterie beztlenowe odznaczają się większą wrażliwością na wyciągi z propolisu. Podobną do bakterii wrażliwość na propolis wykazują też drożdżaki z rodzaju Candida, ich wzrost był hamowany w testach przez propolis w stężeniach do 0,1%.

Działanie przeciwzapalne

Według danych literaturowych działanie przeciwzapalne wyciągów z propolisu zostało potwierdzone w doświadczeniach na zwierzętach (szczury, myszy). Jak wykazały wyniki badań eksperymentalnych, wyciągi wodne i alkoholowe z propolisu redukuj ą znamiennie ostre stany zapalne prowokowane zymosanem, zmniejszają obrzęk łapy szczura indukowany serotoniną, karageniną, kapsaicyną czy obrzęk ucha myszy wywołany olejem krotonowym. W pracach eksperymentalnych opisano mechanizm działania propolisu jako czynnika hamującego procesy zapalne. Uważa się, że obserwowane działanie przeciwzapalne jest wynikiem zmniejszenia uwalniania histaminy przez mastocyty, hamowaniem aktywności hialuronidazy, a także zmniejszeniem stężenie produktów przemiany kwasu arachidonowego (leukotrieny, PGE2) w wyniku hamowania lipooksygenazy i cyklooksygenazy.

Działanie gojące

Korzystne działanie propolisu na procesy gojenia uszkodzeń skóry i błon śluzowych tłumaczy się stymulowaniem aktywności mitotycznej komórek tkanki łącznej oraz wzmożeniem procesów odnowy tkanki łącznej włóknistej. Uważa się, że wyciąg z propolisu przyspiesza ziarninowanie, wypełnienie i zamknięcie rany oraz powstanie blizny w miejscu uszkodzenia.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych. Produkt leczniczy do stosowania miejscowego, nie wchłania się do krążenia ogólnego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Substancje pomocnicze

Glicerol 86%

Glikol propylenowy Etanol 96% [v/v]

Woda oczyszczona

Kwas poliakrylowy (CARBOPOL Ultrez 10)

Trójetanoloamina


6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono

6.3    Okres trwałości

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa z zakrętką z polietylenu, a’20 g

6.6    Instrukcja dotycząca sposobu użycia leku

Nie wymaga specjalnej instrukcji użytkowania

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Przedsiębiorstwo Pszczelarsko-Farmaceutyczne APIPOL - FARMA Sp. z o.o. ul. Cegielskiego 2 32-400 Myślenice Miejsce wytwarzania: j.w.

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9861

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia: 5 maja 2003 Data przedłużenia pozwolenia: 30 październik 2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Apiżel