+ iMeds.pl

Apo-doxan 1 1 mgUlotka Apo-doxan 1

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Apo-Doxan 1, 1 mg, tabletki

Doxazosinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Apo-Doxan 1 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Apo-Doxan 1

3.    Jak stosować Apo-Doxan 1

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Apo-Doxan 1

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Apo-Doxan 1 i w jakim celu się go stosuje

Doksazosyna - substancja czynna leku, jest podawanym doustnie antagonistą receptorów adrenergicznych typu alfa, stosowanym w leczeniu nadciśnienia tętniczego i objawów spowodowanych łagodnym przerostem gruczołu krokowego. Nie powoduje zaburzeń metabolicznych u pacjentów ze współistniejącą cukrzycą, skazą moczanową (dną) i insulinoopornością. Doksazosyna rozszerza naczynia obwodowe i obniża ciśnienie tętnicze krwi w wyniku zmniejszenia oporu naczyń obwodowych tak w pozycji pionowej, jak i leżącej. Doksazosyna nieznacznie zwalnia rytm pracy serca. Zmniejszenie ciśnienia tętniczego i zwolnienie rytmu pracy serca jest silniejsze w pozycji pionowej. W okresie stosowania doksazosyny przerost lewej komory serca zmniejsza się. Doksazosyna nie ma wpływu na kurczliwość pęcherza moczowego. Korzystnie wpływa na zawartość lipidów we krwi - zmniejsza stężenie lipoprotein o małej i bardzo małej gęstości (LDL i VLDL), nie zmieniając stężenia lipoprotein o dużej gęstości (HDL). Zmniejsza stężenie triglicerydów oraz cholesterolu całkowitego we krwi. Hamuje agregację płytek krwi oraz zwiększa aktywność tkankowego aktywatora plazminogenu. Zwi ększa wrażliwość na insulinę u pacjentów, u których wrażliwość ta była zmniejszona. Ma nieznaczny lub umiarkowany wpływ na sprawność seksualną.

Po doustnym podaniu doksazosyny, jej maksymalne stężenie w surowicy krwi występuje po 2 - 3 godzinach. Początek działania przeciwnadciśnieniowego leku występuje po mniej-więcej 2 godzinach, a maksymalne działanie po 5 - 6 godzinach od zażycia. Przeciwnadciśnieniowe działanie doksazosyny po zażyciu dawki pojedynczej utrzymuje się przez około 24 godziny. Pełna skuteczność działania leku występuje po 1 - 2 tygodniach stosowania. Siła działania doksazosyny jest proporcjonalna do zażytej dawki. Doksazosyna jest intensywnie metabolizowana przez wątrobę. Powstaje kilkana ście metabolitów, które nie występują we krwi w ilościach znaczących. Za działanie przeciwnadciśnieniowe odpowiedzialny jest związek macierzysty. Doksazosyna jest wydalana głównie przez przewód pokarmowy. Mniej niż 5% zażytej dawki jest wydalane w postaci nie zmienionej.

Apo-Doxan 1 jest wskazany:

- w leczeniu objawów dyzurycznych wywołanych łagodnym przerostem gruczołu krokowego (BPH). Objawy dyzuryczne to uczucie nagłego parcia na mocz, zmniejszenie strumienia moczu, przerywane oddawanie moczu, oddawanie moczu po kropli, uczucie niecałkowitego opróżnienia pęcherza moczowego, konieczność oddawania moczu w nocy, częstomocz, uczucie pieczenia w cewce moczowej. Apo-Doxan 1 można stosować u pacjentów z prawidłowym ciśnieniem tętniczym krwi i z nadciśnieniem;

- w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego w monoterapii (jako jedyny lek) lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, np.: z moczopędnymi lekami tiazydowymi, lekami blokującymi receptory adrenergiczne typu beta, antagonistami wapnia i inhibitorami konwertazy angiotensyny.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Apo-Doxan 1

Kiedy nie stosować leku Apo-Doxan 1

Nie należy zażywać leku Apo-Doxan 1, jeśli lekarz stwierdził u pacjenta nadwrażliwość na doksazosynę,

pochodne chinazoliny np. prazosin, terazosin lub substancje pomocnicze leku Apo-Doxan 1.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Apo-Doxan 1 należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością wątroby, ponieważ brak jest danych z dobrze kontrolowanych badań klinicznych dotyczących metabolizmu doksazosyny przez wątrobę oraz jej stosowania jednocześnie z lekami mającymi wpływ na metabolizm wątrobowy, np. z cymetydyną.

•    Doksazosyna może nadmiernie zmniejszać ciśnienie tętnicze krwi szczególnie przy zmianie pozycji ciała na pionową (niedociśnienie ortostatyczne), co wywołuje zawroty głowy, a nawet omdlenie. Objawy te występują najczęściej po przyjęciu pierwszej dawki, po zwiększeniu dawki lub, gdy przerwa w stosowaniu leku trwała dłużej niż kilka dni. By zmniejszyć ryzyko wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego, stosowanie doksazosyny należy rozpoczynać od dawki dobowej 1 mg, zawartej w leku Apo-Doxan 1. Nie należy rozpoczynać leczenia doksazosyną lekami Apo-Doxan 2 i Apo-Doxan 4. Jeśli stosowana dawka nie jest skuteczna, lekarz może ją zwiększać stopniowo, do uzyskania zamierzonego działania leczniczego.

•    Należy unikać sytuacji, w których z powodu nagłego omdlenia może wystąpić uszkodzenie ciała (dotyczy to szczególnie pacjentów, u których zwiększono dawkę). Jeśli wystąpi omdlenie, pacjenta należy ułożyć w pozycji bezpiecznej (na lewym boku) i wezwać lekarza.

•    Najcięższym objawem niedociśnienia ortostatycznego powodowanym przez doksazosynę jest omdlenie. W początkowym okresie stosowania leku lub po zwiększeniu dawki u pacjentów z niedociś nieniem mogą wystąpić też inne działania niepożądane, np. zawroty głowy, dezorientacja. Należy unikać gwałtownego wstawania z pozycji siedzącej lub leżącej. Jeśli wystąpią działania niepożądane, należy usiąść lub położyć się. Na początku leczenia lub po każdym zwiększeniu dawki należy codziennie kontrolować ciśnienie krwi między 2. a 6. godziną od zażycia leku. Należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli zawroty głowy, dezorientacja, uczucie kołatania serca będą się utrzymywać. Może być konieczne zmniejszenie dawki doksazosyny.

•    U pacjentów z niewydolnością nerek mogą wystąpić nasilone objawy „efektu pierwszej dawki” lub długotrwałego niedociśnienia.

•    Nie wykonano badań dotyczących własności farmakokinetycznych doksazosyny u pacjentów z niewydolnością wątroby. O przebytych chorobach wątroby lub o niewydolności wątroby należy poinformować lekarza.

•    Rzadko (prawdopodobnie rzadziej niż raz na siedem tysięcy pacjentów), doksazosyna może wywoływać długotrwały wzwód prącia (bolesny wzwód prącia, utrzymujący się godzinami, nie ustępujący po stosunku seksualnym lub masturbacji). Jeśli wystąpi długotrwały wzwód prącia, należy natychmiast zgłosić się do lekarza ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia trwałej impotencji. Może być konieczne odstawienie doksazosyny i zastosowanie innego sposobu leczenia.

•    Objawy nowotworu prostaty są bardzo podobne do objawów powodowanych przez łagodny przerost gruczołu krokowego. Obydwa schorzenia mogą występować jednocześnie. Przed rozpoczęciem stosowania doksazosyny lekarz może zalecić dodatkowe badania, by upewnić się, że powiększenie gruczołu krokowego i związane z nim dolegliwości nie są spowodowane nowotworem.

• Brak danych z dobrze kontrolowanych badań klinicznych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania doksazosyny u dzieci.

Inne leki i Apo-Doxan 1

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

U niektórych pacjentów, którzy przyjmują lek Apo-Doxan 1 z powodu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi lub rozrostu prostaty mogą występować zawroty głowy lub zamroczenia, które mogą być objawami niedociśnienia ortostatycznego, polegającego na spadku ciśnienia krwi podczas siadania lub szybkiego wstawania. Objawy takie występowały u niektórych pacjentów przyjmujących jednocześnie leki stosowane w leczeniu zaburzeń erekcji i lek Apo-Doxan 1. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia tych objawów, pacjent powinien regularnie przyjmować stałe dawki leku Apo-Doxan 1 przed rozpoczęciem leczenia lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń erekcji.

Nie stwierdzono by doksazosyna wpływała na wiązanie z białkami surowicy innych leków, np.: digoksyny, warfaryny, fenytoiny lub indometacyny. Brak danych czy inne leki silnie wiążące się z białkami surowicy krwi wpływają na wiązanie doksazosyny z białkami surowicy.

Doksazosyna oraz finasteryd wiążą się silnie z białkami surowicy krwi i są metabolizowane w wątrobie. Brak danych pochodzących z dobrze kontrolowanych badań klinicznych dotyczących ich równoczesnego stosowania.

Doksazosynę stosowano jednocześnie z moczopędnymi lekami tiazydowymi, furosemidem, lekami blokującymi receptory adrenergiczne typu beta, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, antybiotykami, doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi, lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego w moczu i lekami przeciwzakrzepowymi. Nie obserwowano działań niepożądanych wynikających z interakcji.

Nie stwierdzono wpływu doksazosyny na stężenie specyficznego antygenu prostaty (PSA) u pacjentów stosujących lek krócej niż 3 miesiące.

Apo-Doxan 1 z jedzeniem i piciem

Doksazosyna dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Obecność pokarmu nieznacznie wpływa na wchłanianie doksazosyny. Lek Apo-Doxan 1 stosuje się przed lub po posiłku, popijając niewielką ilością płynu.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża:

Nie wykonano odpowiednio liczebnych, dobrze kontrolowanych badań doksazosyny u kobiet w ciąży. Lek Apo-Doxan 1 może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią:

Nie wiadomo czy doksazosyna przenika do mleka kobiet karmiących piersią. U dziecka mogą wystąpić działania niepożądane spowodowane doksazosyną. Kobiety stosujące Apo-Doxan 1 nie powinny karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Szczególnie w początkowym okresie stosowania doksazosyny oraz po każdym zwiększeniu dawki mogą wystąpić takie działania niepożądane, jak omdlenie, zawroty głowy, dezorientacja. Nie należy wtedy kierować pojazdami mechanicznymi, obsługiwać maszyn będących w ruchu lub wykonywać innych czynności wymagających wzmożonej uwagi lub dobrej sprawności ruchowej.

Lek Apo-Doxan 1 zawiera laktozę jednowodną.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Apo-Doxan 1

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz ustala dawkowanie w zależności od nasilenia objawów i skuteczności leczenia u danego pacjenta. Lek zażywa się raz na dobę, o tej samej porze, rano lub wieczorem. Na początku leczenia, by zminimalizować ryzyko wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego lub omdlenia, we wszystkich wskazaniach należy zażywać dawkę początkową wynoszącą 1 mg raz na dobę.

Leczenie objawów dyzurycznych wywołanych łagodnym przerostem gruczołu krokowego: zalecana początkowa jednorazowa dawka dobowa wynosi 1 mg. W razie konieczności, lekarz może zwiększyć dawkę dobową do 2 mg, następnie do 4 mg, a nawet do 8 mg. Maksymalna dawka wynosi 8 mg raz na dobę. W okresie po zwiększeniu dawki zaleca się codzienne kontrolowanie ciśnienia krwi. Lekarz może zalecić zwiększenie dawki doksazosyny, nie częściej niż co 1 - 2 tygodnie.

Leczenie samoistnego nadciśnienia tętniczego w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi: zalecana początkowa jednorazowa dawka dobowa wynosi 1 mg. W razie konieczności, lekarz może zwiększyć dawkę do 2 mg, następnie do 4 mg, 8 mg, a nawet do 16 mg raz na dobę. Maksymalna dawka wynosi 16 mg raz na dobę. Należy kontrolować ciśnienie krwi między 2. a 6. godziną od zażycia leku i bezpośrednio przed zażyciem kolejnej dawki.

Lekarz może zalecić zwiększenie dawki doksazosyny, nie częściej niż co 1 - 2 tygodnie. Zwiększenie dawki dobowej jednorazowo o ponad 4 mg zwiększa ryzyko wystąpienia zawrotów i omdleń spowodowanych niedociśnieniem ortostatycznym.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku.

Nie ma potrzeby dostosowania dawki.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Nie ma konieczności dostosowania dawki.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby.

Może być konieczne zmniejszenie dawki.

Dawkowanie u pacjentów poddawanych hemodializie.

Zmiana dawkowania nie jest wymagana. Doksazosyny nie można usunąć z surowicy krwi metodą hemodializy.

Nie należy przedłużać okresu zażywania leku bez porozumienia się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Apo-Doxan 1

W razie przyjęcia większej dawki leku niż zalecana, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Po przedawkowaniu może wystąpić niedociśnienie objawiające się zawrotami głowy lub omdleniem. Pacjenta należy ułożyć w pozycji bezpiecznej i wezwać lekarza.

Doksazosyny nie można usunąć z surowicy krwi metodą hemodializy.

Pominięcie zastosowania leku Apo-Doxan 1

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy postępować zgodnie z przepisanym schematem leczenia.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Apo-Doxan 1 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób):

Bóle głowy.

Często (częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 osób):

Niepokój, bezsenność, nerwowość, zawroty głowy, parestezje (zaburzone czucie dotyku), senność, apatia, zaburzenia akomodacji, kołatanie serca, tachykardia (nadmierne przyspieszenie akcji serca), ból w klatce piersiowej, niedociśnienie ortostatyczne, obrzęki, duszność, zatkany nos, bóle brzucha, biegunka, niestrawność, suchość w ustach, nudności, zaparcia, skurcze mięśni, odczuwanie zwiększonej potrzeby oddawania moczu, częstomocz, osłabienie, uczucie zmęczenia, złe samopoczucie, obrzęk uogólniony.

Niezbyt często (częściej niż u 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 osób):

Anoreksja, skaza moczanowa, pragnienie, pobudzenie, depresja, chwiejność emocjonalna, przeczulica (nadmierna wrażliwość na bodźce), omdlenia, drżenie, sztywność mięśni, zaburzenie smaku, koszmary nocne, utrata pamięci, łzawienie, światłowstręt, szum w uszach, zawał serca, dusznica bolesna, arytmia, niedokrwienie obwodowe, skurcz oskrzeli, zapalenie gardła, kaszel, krwawienie z nosa, wzdęcia, wymioty, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, żółtaczka, łysienie, świąd, plamica, wysypka, bóle stawów, bóle pleców, bóle mięśni, osłabienie mięśni, nietrzymanie moczu, zaburzenia w oddawaniu moczu, dysuria (bolesne oddawanie moczu), wielomocz, bóle, gorączka, dreszcze, obrzęk twarzy, uderzenia gorąca, bladość, hipokaliemia (nadmierne obniżenie stężenia potasu w surowicy), zwiększenie masy ciała.

Rzadko (częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

Zamglone widzenie, zaburzenia mózgowo-naczyniowe, obrzęk krtani, zapalenie wątroby, zastój żółci, priapizm (długotrwały wzwód prącia), impotencja, wsteczna ejakulacja, obniżona temperatura ciała u pacjentów w podeszłym wieku, hipoglikemia.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

Leukopenia (zmniejszenie liczby leukocytów we krwi), małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi), niedokrwistość, reakcje alergiczne, bradykardia (nadmierne zwolnienie akcji serca), nieżyt nosa, pokrzywka, krwiomocz, nykturia (oddawanie moczu w porze nocnej), zwiększone stężenie kreatyniny w moczu i osoczu, ginekomastia (powiększenie piersi u mężczyzn), nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5. Jak przechowywać lek Apo-Doxan 1

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po: ‘Termin ważności’.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Apo-Doxan 1

-    Substancją czynną leku jest doksazosyna. Każda tabletka zawiera substancję czynną 1 mg doksazosyny w postaci mezylanu doksazosyny.

-    Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Apo-Doxan 1 i co zawiera opakowanie

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki z napisem „APO” po jednej stronie i „D1” po drugiej.

Opakowanie zawiera 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20 2333 CR Leiden Holandia

Wytwórca:

Apotex Nederland B.V.

Archimedesweg 2 2333 CN Leiden Holandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Apotex Inc. Korporacja

Przedstawicielstwo w Polsce 04 - 118 Warszawa ul. Ostrobramska 95 Polska

Tel.: (22) 311 20 00

Data opracowania ulotki:

6

Apo-Doxan 1

Charakterystyka Apo-doxan 1

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU UECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU UECZNICZEGO

Apo-Doxan 1, 1 mg, tabletki Apo-Doxan 2, 2 mg, tabletki Apo-Doxan 4, 4 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I IUOŚCIOWY

Apo-Doxan 1: Każda tabletka zawiera 1 mg Doxazosinum (doksazosyny) w postaci mezylanu doksazosyny.

Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna 45 mg.

Apo-Doxan 2: Każda tabletka zawiera 2 mg Doxazosinum (doksazosyny) w postaci mezylanu doksazosyny.

Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna 90 mg.

Apo-Doxan 4: Każda tabletka zawiera 4 mg Doxazosinum (doksazosyny) w postaci mezylanu doksazosyny.

Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna 180 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Apo-Doxan 1: Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki z napisem „APO” po jednej stronie i „D1” po drugiej.

Apo-Doxan 2: Białe, obustronnie wypukłe tabletki o kształcie kapsułek z napisem „APO” po jednej stronie i „D2” po drugiej.

Apo-Doxan 4: Białe, obustronnie wypukłe tabletki o kształcie rombu, z napisem „APO” po jednej stronie i „D4” po drugiej.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KUINICZNE

4.1. Wskazania do stosowania

-    Leczenie objawów dyzurycznych wywołanych łagodnym przerostem gruczołu krokowego (BPH). Objawy dyzuryczne: uczucie nagłego parcia na mocz, zmniejszenie strumienia moczu, przerywane oddawanie moczu, oddawanie moczu po kropli, uczucie niecałkowitego opróżnienia pęcherza moczowego, konieczność oddawania moczu w nocy, częstomocz, uczucie pieczenia w cewce moczowej.

Doksazosynę można stosować u pacjentów z prawidłowym ciśnieniem tętniczym krwi i z nadciśnieniem;

-    Leczenie samoistnego nadciśnienia tętniczego w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, np.: z moczopędnymi lekami tiazydowymi, lekami blokującymi receptory P-adrenergiczne, antagonistami wapnia i inhibitorami konwertazy angiotensyny.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie należy dostosować do nasilenia objawów i skuteczności leczenia u danego pacjenta.

Doksazosynę podaje się raz na dobę, o tej samej porze rano lub wieczorem. Tabletki stosuje się przed lub po posiłku, popijając niewielką ilością płynu.

Na początku leczenia, by zminimalizować ryzyko wystąpienia hipotonii ortostatycznej lub omdlenia, we wszystkich wskazaniach należy stosować dawkę początkową wynoszącą 1 mg, podawaną raz na dobę.

Leczenie objawów dyzurycznych wywołanych łagodnym przerostem gruczołu krokowego: zalecana początkowa jednorazowa dawka dobowa wynosi 1 mg. W razie konieczności, dawka dobowa może być zwiększona do 2 mg, następnie do 4 mg, a nawet do 8 mg. Maksymalna dawka dobowa, podawana raz na dobę, wynosi 8 mg. Po zwiększeniu dawki zaleca się pacjentowi codzienne kontrolowanie ciśnienia krwi. Nie należy zwiększać dawki doksazosyny częściej, niż co 1 - 2 tygodnie.

Leczenie samoistnego nadciśnienia tętniczego w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi: zalecana początkowa jednorazowa dawka dobowa wynosi 1 mg. W razie konieczności, dawka dobowa może być zwiększona do 2 mg na dobę, następnie do 4 mg,

8 mg, a nawet do 16 mg. Maksymalna dawka dobowa, podawana raz na dobę, wynosi 16 mg. Pacjentowi zaleca się kontrolowanie ciśnienia krwi w okresie od 2 do 6 godzin po podaniu produktu leczniczego i bezpośrednio przed podaniem kolejnej dawki.

Nie należy zwiększać dawki doksazosyny częściej, niż co 1 - 2 tygodnie. Zwiększenie dawki dobowej jednorazowo o ponad 4 mg zwiększa ryzyko wystąpienia zawrotów i omdleń spowodowanych hipotonią ortostatyczną.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku.

Nie ma potrzeby dostosowania dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek farmakokinetyka doksazosyny jest taka sama jak u pacjentów bez zaburzeń. Nie ma konieczności dostosowania dawki.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby.

Nie wykonano badań dotyczących własności farmakokinetycznych doksazosyny u pacjentów z niewydolnością wątroby. Doksazosynę należy podawać ostrożnie i w razie konieczności zmniejszyć dawkę.

Dawkowanie u pacjentów poddawanych hemodializie.

Zmiana dawkowania nie jest wymagana. Doksazosyny nie można usunąć z surowicy krwi metodą hemodializy.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na doksazosynę, pochodne chinazoliny np. prazosin, terazosin lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu Apo-Doxan 1.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Brak danych z dobrze kontrolowanych badań klinicznych dotyczących metabolizmu doksazosyny przez wątrobę oraz jej stosowania jednocześnie z produktami leczniczymi mającymi wpływ na metabolizm wątrobowy, np. cymetydyną. Należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością wątroby.

Jednoczesne stosowanie inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (np. syldenafil, tadalafil, wardenafil) i produktu leczniczego Apo-Doxan 1 może u niektórych pacjentów prowadzi ć do objawowego niedociśnienia. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego, stan pacjenta przyjmującego leki a-adrenolityczne powinien być stabilny przed rozpoczęciem leczenia inhibitorami fosfodiesterazy typu 5.

Omdlenia i „efekt pierwszej dawki”.

Doksazosyna, podobnie jak inne leki blokujące receptory a-adrenergiczne, szczególnie przy zmianie pozycji ciała na pionową, może nadmiernie zmniejszać ciśnienie tętnicze krwi, co wywołuje zawroty głowy, a nawet omdlenie. Objawy hipotonii ortostatycznej występują najczęściej po przyjęciu pierwszej dawki, po zwiększeniu dawki lub, gdy przerwa w stosowaniu produktu leczniczego trwała dłużej niż kilka dni. By zmniejszyć ryzyko wystąpienia objawów hipotonii ortostatycznej, stosowanie doksazosyny należy rozpoczynać od podania dawki dobowej 1 mg zawartej w produkcie leczniczym Apo-Doxan 1.

Nie należy rozpoczynać leczenia produktami leczniczymi Apo-Doxan 2 i Apo-Doxan 4. Jeśli stosowana dawka nie jest skuteczna, dawkę produktu leczniczego należy zwiększać stopniowo do uzyskania zamierzonego działania leczniczego.

Należy przestrzec pacjentów, u których zwiększana jest dawka, by unikali sytuacji, w których z powodu nagłego omdlenia może dojść do uszkodzenia ciała. Jeśli wystąpi omdlenie, pacjenta należy ułożyć w pozycji bezpiecznej i zastosować leczenie objawowe.

Długotrwały wzwód prącia.

Rzadko (prawdopodobnie rzadziej niż raz na siedem tysięcy pacjentów), antagoniści receptora aN-adrenergicznego (doksazosyna), mogą wywoływać długotrwały wzwód prącia (bolesny wzwód prącia, utrzymujący się godzinami, nie ustępujący po stosunku seksualnym lub masturbacji). Należy poinformować pacjenta, że jeśli wystąpi takie działanie niepożądane, ze względu na zagrożenie trwałą impotencją należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Może być konieczne odstawienie doksazosyny i zastosowanie innego sposobu leczenia.

Nowotwór gruczołu krokowego.

Objawy nowotworu prostaty są bardzo podobne do objawów powodowanych przez łagodny przerost gruczołu krokowego. Obydwa schorzenia mogą występować jednocześnie. Przed rozpoczęciem leczenia doksazosyną należy stwierdzić, że powiększenie gruczołu krokowego i związane z nim dolegliwości nie są spowodowane nowotworem.

Hipotonia ortostatyczna.

Najcięższym objawem hipotonii ortostatycznej powodowanym przez doksazosynę jest omdlenie. W początkowym okresie stosowania produktu leczniczego lub po zwiększeniu dawki u pacjentów z niedociś nieniem mogą wystąpić też inne działania niepożądane, np. zawroty głowy, dezorientacja. Należy ostrzec pacjenta, by unikał gwałtownego wstawania z pozycji siedzącej lub leżącej. Jeśli wystąpią działania niepożądane, pacjent powinien usiąść lub położyć się. Na początku leczenia lub po każdym zwiększeniu dawki, pacjentowi należy zalecić codzienną kontrolę ciśnienia krwi wykonywaną między 2. a 6. godziną od przyjęcia produktu leczniczego. Należy poinformować pacjenta, aby zasięgnął porady lekarza, jeśli zawroty głowy, dezorientacja, uczucie kołatania serca będą się utrzymywały. Może być konieczne zmniejszenie dawki doksazosyny.

Jeśli pacjent nie przyjmował produktu leczniczego przez kilka dni, leczenie należy wznowić podając jednorazową dawkę początkową wynoszącą 1 mg doksazosyny na dobę.

Niewydolność nerek.

Należy zachować szczególną ostrożność i kontrolować, czy nie występują nasilone objawy „efektu pierwszej dawki” lub długotrwałe niedociśnienie.

Stosowanie doksazosyny u dzieci.

Brak danych z dobrze kontrolowanych badań klinicznych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania doksazosyny u dzieci.

Laktoza jednowodna.

Tabletki zawierają laktozę jednowodną. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu.

Stosowanie u pacjentów poddawanych hemodializie.

Doksazosyna silnie wiąże się z białkami surowicy krwi. Z tego powodu nie można jej usunąć z organizmu stosując hemodializę - patrz też punkt 4.2. Dawkowanie i sposób podawania.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Doksazosyna w 98% wiąże się z białkami surowicy krwi. W badaniach in vitro z ludzką surowicą krwi nie stwierdzono, by doksazosyna wpływała na wiązanie z białkami surowicy innych produktów leczniczych, np.: digoksyny, warfaryny, fenytoiny lub indometacyny. Brak danych, czy inne produkty lecznicze silnie wiążące się z białkami surowicy krwi wpływają na wiązanie doksazosyny z białkami surowicy.

Doksazosynę stosowano jednocześnie z moczopędnymi lekami tiazydowymi, furosemidem, lekami blokującymi receptory P-adrenergiczne, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, antybiotykami, doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi, lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego w moczu i lekami przeciwzakrzepowymi. Nie obserwowano działań niepożądanych wynikających z interakcji.

Jednoczesne stosowanie inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (np. syldenafil, tadalafil, wardenafil) i produktu leczniczego Apo-Doxan 1 może u niektórych pacjentów prowadzi ć do objawowego niedociśnienia (patrz punkt 4.4).

Doksazosyna, lek blokujący receptory a-adrenergiczne typu oraz finasteryd - inhibitor 5-a-reduktazy, wiążą się silnie z białkami surowicy krwi i są metabolizowane w wątrobie. Brak danych pochodzących z dobrze kontrolowanych badań klinicznych dotyczących ich równoczesnego stosowania.

Inne interakcje

U pacjentów stosujących produkt leczniczy krócej niż 3 miesiące nie stwierdzono wpływu doksazosyny na stężenie specyficznego antygenu prostaty (PSA).

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie wykonano odpowiednio liczebnych, dobrze kontrolowanych obserwacji u kobiet w ciąży. Doksazosyna może być stosowana w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Laktacja

Nie wiadomo czy doksazosyna przenika do mleka kobiet karmiących piersią. U dziecka mogą wystąpić działania niepożądane spowodowane doksazosyną. Kobiety leczone doksazosyną nie powinny karmić piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Szczególnie w początkowym okresie stosowania doksazosyny oraz po każdym zwiększeniu dawki mogą wystąpić takie działania niepożądane jak omdlenie, zawroty głowy, dezorientacja. Nie należy wtedy kierować pojazdami mechanicznymi, obsługiwać maszyn będących w ruchu lub wykonywać innych czynności wymagających wzmożonej uwagi lub dobrej sprawności ruchowej.

4.8. Działania niepożądane

Działania niepożądane wymienione poniżej zostały uszeregowane zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstości występowania. Częstość występowania ustalono jako: bardzo często (> 1/10), często

(> 1/100, < 1/10), niezbyt często (> 1/1000, < 1/100), rzadko (> 1/10 000, <1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000).

Klasyfikacja układów i narządów wg MedDRA

Częstość

Działania niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

bardzo rzadko

leukopenia, małopłytkowość, niedokrwistość

Zaburzenia układu immunologicznego

bardzo rzadko

reakcje alergiczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

niezbyt często

anoreksja, skaza moczanowa, pragnienie

Zaburzenia psychiczne

często

niepokój, bezsenność, nerwowość

niezbyt często

pobudzenie, depresja, chwiejność emocjonalna

Zaburzenia układu nerwowego

bardzo często

bóle głowy

często

zawroty głowy, parestezje, senność, apatia

niezbyt często

przeczulica, omdlenia, drżenie, sztywność mięśni, zaburzenie smaku, koszmary nocne, utrata pamięci

Zaburzenia oka

często

zaburzenia akomodacji

niezbyt często

łzawienie, światłowstręt

rzadko

zamglone widzenie

Zaburzenia ucha i błędnika

niezbyt często

szum w uszach

Zaburzenia serca

często

kołatanie serca, tachykardia, ból w klatce piersiowej

niezbyt często

zawał serca, omdlenia, dusznica bolesna, arytmia

bardzo rzadko

bradykardia

Zaburzenia naczyniowe

często

hipotonia ortostatyczna, obrzęki

niezbyt często

niedokrwienie obwodowe

rzadko

zaburzenia mózgowo-naczyniowe

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

często

duszność, zatkany nos

niezbyt często

skurcz oskrzeli, zapalenie gardła, kaszel, krwawienie z nosa

rzadko

obrzęk krtani

bardzo rzadko

nieżyt nosa

Zaburzenia

żołądkowo-jelitowe

często

bóle brzucha, biegunka, niestrawność, suchość w ustach, nudności, zaparcia

niezbyt często

wzdęcia, wymioty

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

niezbyt często

zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, żółtaczka

rzadko

zapalenie wątroby, zastój żółci

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

niezbyt często

łysienie, świąd, plamica, wysypka

bardzo rzadko

pokrzywka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

często

skurcze mięśni

niezbyt często

bóle stawów, bóle pleców, bóle mięśni, osłabienie mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

często

odczuwanie zwiększonej potrzeby oddawania moczu, częstomocz

niezbyt często

nietrzymanie moczu, zaburzenia w oddawaniu moczu, dysuria, wielomocz

bardzo rzadko

krwiomocz, nyktynuria, zwiększone stężenie kreatyniny w moczu i osoczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

rzadko

priapizm, impotencja, wsteczna ejakulacja

bardzo rzadko

ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

często

osłabienie, uczucie zmęczenia, złe samopoczucie, obrzęk uogólniony

niezbyt często

bóle, gorączka, dreszcze, obrzęk twarzy, uderzenia gorąca, bladość

rzadko

obniżona temperatura ciała u pacjentów w podeszłym wieku

Badania diagnostyczne

niezbyt często

hipokaliemia, zwiększenie masy ciała

rzadko

hipoglikemia

bardzo rzadko

nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby

4.9. Przedawkowanie

Brak danych klinicznych dotyczących przedawkowania doksazosyny. Należy oczekiwać, że po przedawkowaniu wystąpi niedociśnienie objawiające się zawrotami głowy lub omdleniem. Należy ułożyć pacjenta w pozycji bezpiecznej i zastosować leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna:

-    Leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym; antagoniści receptora a-adrenergicznego; kod ATC: C02CA04

-    Leki stosowane w łagodnym przeroście gruczołu krokowego; antagoniści receptora a-adrenergicznego;

kod ATC: G04CA.

Doksazosyna jest antagonistą receptorów a-adrenergicznych, stosowanym doustnie w leczeniu nadciśnienia tętniczego i łagodnego przerostu gruczołu krokowego. Pod względem farmakologicznym wykazuje podobieństwo do prazosyny i terazosyny. Spośród tych produktów leczniczych wyróżnia się najdłuższym czasem działania, co umożliwia podawanie raz na dobę. Doksazosyna jest silnym, długo działającym lekiem przeciwnadciśnieniowym. Nie powoduje zaburzeń metabolicznych u pacjentów ze współistniejącą cukrzycą, dną moczanową i insulinoopornością.

Mechanizm działania.

Doksazosyna hamuje wybiórczo i konkurencyjnie receptory a-adrenergiczne w układzie współczulnym. Konkurencyjnie antagonizuje wpływ hipertensyjny fenylefryny (agonista receptorów ai-adrenergicznych) i naczynioskurczowe działanie norepinefryny. Rozszerza tętnice obwodowe, zmniejsza ciśnienie tętnicze krwi zmniejszając opór naczyń obwodowych. Ciśnienie tętnicze krwi zmniejsza się zarówno w pozycji pionowej jak i leżącej. Akcja serca ulega nieznacznemu zwolnieniu. Doksazosyna silniej zmniejsza ciśnienie tętnicze krwi i zwalnia akcję serca u pacjentów pozostających w pozycji pionowej. Maksymalne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi wyst ępuje po 2. do 6. godzinach od podania doksazosyny. Nie ma różnic w działaniu doksazosyny u pacjentów rasy kaukaskiej jak i czarnej oraz u pacjentów powyżej 65. roku życia.

Doksazosyna korzystnie wp ływa na zawartość lipidów we krwi: zmniejsza stężenie lipoprotein o małej i bardzo małej gęstości (LDL i VLDL), nie zmienia stężenia lipoprotein o dużej gęstości (HDL). Zmniejsza stężenie triglicerydów oraz cholesterolu całkowitego we krwi, co powoduje zwiększenie wartości stosunku HDL/cholesterol całkowity. Znaczenie kliniczne wpływu doksazosyny na zawartość lipidów krwi nie jest dostatecznie poznana.

W okresie stosowania doksazosyny przerost lewej komory serca zmniejsza si ę, wyst ępuje zahamowanie agregacji płytek krwi oraz zwiększenie aktywności tkankowego aktywatora plazminogenu. Doksazosyna zwiększa wrażliwość na insulinę u pacjentów, u których wrażliwość ta była zmniejszona. Doksazosyna wykazuje nieznaczny lub umiarkowany wpływ na zaburzenia seksualne.

Łagodny przerost gruczołu krokowego (BPH) jest powszechną przyczyną zaburzeń w oddawaniu moczu u mężczyzn powyżej 50. roku życia. Znaczny przerost prostaty może powodować zaleganie moczu w pęcherzu i uszkodzenie nerek. Doksazosyna poprawia parametry urodynamiczne i zmniejsza dolegliwości, spowodowane łagodnym przerostem gruczołu krokowego.

Objawy BPH oraz nasilenie hamowania wyp ływu moczu zależą od elementów statycznych i dynamicznych.

Składowa statyczna jest spowodowana zwiększeniem rozmiaru gruczołu krokowego, wynikającym częściowo z rozrostu komórek mięśni gładkich podstawy prostaty. Nasilenie objawów BPH i utrudnienie wypływu moczu nie są bezpośrednio związane z wielkością prostaty.

Składowa dynamiczna BPH jest spowodowana zwiększeniem napięcia mięśni gładkich prostaty i pęcherza moczowego. Siła napięcia mięśni gładkich w tych narządach jest regulowana przez receptory aN-adrenergiczne, które w dużych ilościach występują w podstawie i torebce gruczołu krokowego oraz szyi pęcherza moczowego. Doksazosyna selektywnie blokuje receptory a-adrenergiczne w błonie mięśniowej podstawy i torebki gruczołu krokowego, a także szyi pęcherza moczowego, zwiększając wypływ moczu i łagodząc objawy przerostu. Przeciwdziała zwężaniu naczyń krwionośnych wywoływanemu przez fenylefrynę (agonista receptorów a-adrenergicznych) i wiąże się prawdopodobnie z receptorami alc-adrenergicznymi, które uważa się za dominujący funkcjonalny podtyp receptora. Po

1 - 2 tygodniach stosowania doksazosyny występuje złagodzenie objawów BPH i zwiększenie wypływu moczu. Ponieważ gęstość receptorów a-adrenergicznych w pęcherzu moczowym jest niewielka (w odróżnieniu od szyi pęcherza moczowego), doksazosyna nie wpływa na kurczliwość pęcherza moczowego.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Doksazosyna dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Po podaniu doustnym doksazosyny w dawkach terapeutycznych, jej maksymalne st ężenie w surowicy krwi wyst ępuje po około 2 - 3 godzinach. Biodostępność doksazosyny wynosi 65%, odzwierciedlając metabolizm pierwszego przejścia leku w wątrobie. Obecność pokarmu nieznacznie wpływa na wchłanianie doksazosyny (zmniejsza średnie wartości stężenia leku w surowicy krwi o 18% i zmniejsza pola pod krzywą (AUC) o 12%). Różnice te nie są statystycznie i klinicznie istotne.

W badaniach klinicznych u pacjentów z BPH oraz z nadciśnieniem lub bez, którym podawano doksazosynę rano przez jeden lub dwa tygodnie, jej maksymalne stężenie w surowicy krwi w poszczególnych grupach pacjentów było podobne i po podaniu dawki 1 mg na dobę wynosiło średnio 9,6 pg/l. Stwierdzono liniowość kinetyki oraz proporcjonalność siły działania doksazosyny w zależności od podanej dawki.

Początek działania przeciwnadciśnieniowego występuje zwykle po 2 godzinach, a maksymalne działanie po 5 - 6 godzinach od podania produktu leczniczego. Przeciwnadciśnieniowe działanie doksazosyny trwa około 24 godzin.

Dystrybucja

Doksazosyna w 98% wiąże się z białkami surowicy krwi. W badaniach na zwierzętach wykazano, że przenika przez łożysko.

Nie wiadomo, czy doksazosyna przenika do mleka kobiecego. Obecność doksazosyny stwierdzono w mleku szczurów.

Metabolizm

Doksazosyna jest intensywnie metabolizowana w wątrobie, głównie poprzez O-demetylowanie grup metoksylowych chinazoliny oraz w wyniku hydroksylacji grupy benzodioksanylowej. Zidentyfikowano kilkanaście metabolitów doksazosyny. Metabolity nie wyst ępują w ilościach znaczących. Ich farmakokinetyka nie została zbadana. Za działanie przeciwnadciśnieniowe jest odpowiedzialny związek macierzysty - doksazosyna. Małe stężenia znanych aktywnych i nieaktywnych metabolitów doksazosyny: 2-piperazynylo-6’-; oraz 7’-hydroksy-; a także 7-O-demetylopochodnych w porównaniu do stężenia związku macierzystego wskazują, że udział nawet najsilniej działającego metabolitu (6’-hydroksypochodnej) w przeciwnadciśnieniowym działaniu doksazosyny jest prawdopodobnie nieznaczny. Metabolity 6’ i 7’-hydroksypochodne w stężeniach 5 pmoli/l wykazywały w badaniach in vitro działanie antyoksydacyjne.

Eliminacja

Eliminacja doksazosyny z surowicy krwi jest dwufazowa. Okres półtrwania wynosi 22 godziny. Na eliminacj ę nie ma wpływu wiek pacjenta ani łagodna lub umiarkowana niewydolność nerek.

W badaniach klinicznych dwóch pacjentów, którym podano znakowaną doksazosynę, pierwszemu doustnie w dawce 2 mg, drugiemu dożylnie w dawce 1 mg, średnio 63% przyjętej dawki zostało wydalone z kałem zaś 9% w moczu. Średnio 4,8% dawki zostało wydalone z kałem jako niezmieniony lek. Tylko śladowe ilości nie zmienionej doksazosyny zostały wydalone w moczu.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra.

Szczury

LD5o - (dawka po podaniu doustnym): więcej niż 1200 mg/kg mc.

Myszy, psy

LD50 - (dawka po podaniu doustnym): więcej niż 1000 mg/kg mc.

Objawy toksyczności ostrej: rozwarcie sromu (samice), opadanie powiek, objawy wyczerpania trwające do dwóch dni. Nasilenie objawów było zależne od wielkości podanej dawki. Zwierzęta padały pomiędzy drugim a piątym dniem od podania doksazosyny.

Toksyczność przewlekła.

Doksazosynę w dawce 80 mg/kg mc./dobę podawano szczurom przez 6 miesięcy, a następnie w dawce 40 mg/kg mc./dobę przez 12 miesięcy. Obserwowano zwiększenie liczby przypadków martwicy lub zwłóknienia mięśnia sercowego. Martwicę mięśnia sercowego stwierdzono też u szczurów i myszy, którym podawano doksazosynę w dawce 40 mg/kg mc./dob ę przez 18 miesięcy. Nie wykazano kardiotoksyczności doksazosyny u szczurów i myszy, którym przez wiele miesięcy podawano mniejsze dawki (10 lub 20 mg/kg mc./dobę).

Objawy kardiotoksyczności nie wystąpiły u szczurów, którym podawano doksazosynę w dawce 100 mg/kg mc./dobę. Maksymalne st ężenie doksazosyny w surowicy krwi zwierząt było 15 razy większe niż u ludzi stosujących 12 mg doksazosyny na dob ę.

Nie obserwowano objawów kardiotoksyczności u psów, którym podawano doksazosynę w dawkach do 20 mg/kg mc./dobę. Maksymalne stężenie doksazosyny w surowicy krwi psów było 14 razy większe niż u ludzi stosujących doksazosynę w dawce 12 mg na dobę.

Rakotwórczość.

Wykonano 24-miesięczne badania na szczurach. Zwierzętom podawano doksazosynę w dawkach 150 razy większych niż zwykle stosowane u ludzi. Nie wykazano, że doksazosyna wywołuje nowotwory.

W 18-miesięcznych badaniach na myszach również nie wykazano rakotwórczego działania doksazosyny.

Mutagenność.

W badaniach (poziom chromosomalny i subchromosomalny) nie stwierdzono mutagennego działania doksazosyny.

Teratogenność.

Wykonano badania na ciężarnych samicach królików i szczurów. Zwierzętom podawano doksazosynę w dawkach odpowiednio do 41 i 20 mg/kg mc./dobę (stężenia doksazosyny w surowicy krwi 10 i 4 razy większe niż zwykle występujące w surowicy krwi u ludzi). Nie stwierdzono teratogennego działania doksazosyny.

Inne, nieteratogenne objawy.

Po podaniu doksazosyny w dawce 82 mg/kg mc./dobę ciężarnym samicom królików, obserwowano zmniejszenie przeżywalności płodów.

Wykonano pourodzeniowe badania na szczurach, których matki otrzymywały doksazosynę w dawkach 40 lub 50 mg/kg mc./dobę. Stwierdzono zahamowanie rozwoju zwierząt, co przejawiało się mniejszą masą ciała oraz nieznacznie opóźnionym występowaniem pewnych cech anatomicznych i odruchów.

Reprodukcja i wpływ na płodność.

Wykonano badania na ciężarnych samicach szczurów, którym podawano doksazosynę znaczoną izotopowo. Stwierdzono, że doksazosyna przenika przez łożysko.

Obserwowano zmniejszenie płodności u samców szczurów, którym podawano doksazosynę w dawkach 20 mg/kg mc./dobę. W 2 tygodnie po odstawieniu doksazosyny płodność zwierząt powróciła do normy.

Laktacja.

Karmiącym samicom szczurów podano doustnie pojedynczą dawkę 1mg/kg mc. znakowanej [2-14C]-doksazosyny. Wykazano, że doksazosyna przenika do mleka, gdzie wyst ępuje w stężeniu 20 razy większym niż w surowicy krwi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna (PH 102)

Laktoza j ednowodna Kroskarmeloza sodowa Magnezu stearynian.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

2 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemniki z HDPE 30 tabletek

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20 2333 CR Leiden Holandia

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Apo-Doxan 1: 9695 Apo-Doxan 2: 9696 Apo-Doxan 4: 9697

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

16.12.2002 r./24.06.2005 r./07.05.2009 r./

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11

Apo-Doxan 1