Imeds.pl

Apo-Go Ampoules 10 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: Informacja dla użytkownika

APO-go Ampoules*

10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji

Apomorphini hydrochloridum

* W tekście stosowana jest skrócona nazwa APO-go Ampoules Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, personelu pielęgniarskiego lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek

dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, personelowi pielęgniarskiemu lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek APO-go Ampoules i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku APO-go Ampoules

3.    Jak stosować lek APO-go Ampoules

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek APO-go Ampoules

6.    Inne informacje

1.    Co to jest lek APO-go Ampoules i w jakim celu się go stosuje

Lek APO-go Ampoules zawiera roztwór apomorfiny do wstrzykiwań. Lek wstrzykuje się pod powierzchnię skóry (podskórnie). Substancją czynną leku APO-go Ampoules jest chlorowodorek apomorfiny. 1 mililitr roztworu zawiera 10 mg apomorfiny.

Chlorowodorek apomorfiny należy do grupy leków znanych jako agoniści dopaminy, stosowanych w leczeniu choroby Parkinsona. Apomorfina pomaga skrócić okres czasu pozostawania w stanie „OFF”, czyli znieruchomienia u pacjentów z chorobą Parkinsona, u których chorobę Parkinsona leczono wcześniej preparatami lewodopy i (lub) innymi agonistami dopaminy. Lekarz lub personel pielęgniarski pomogą pacjentowi rozpoznać objawy wymagające stosowania leku.

Mimo że lek ma nazwę apomorfina, nie zawiera morfiny.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku APO-go Ampoules

Kiedy nie stosować leku APO-go Ampoules

-    Jeśli pacjent nie ukończył 18 lat.

-    Jeśli pacjent ma trudności w oddychaniu.

-    Jeśli pacjent ma otępienie lub chorobę Alzheimera.

-    Jeśli u pacjenta występuje choroba psychiczna z objawami takimi jak omamy, urojenia,

zaburzenia myślenia, utrata kontaktu z rzeczywistością.

-    Jeśli pacjenta ma chorobę wątroby.

-    Jeśli u pacjenta występuje ciężka dyskineza (ruchy mimowolne) lub ciężka dystonia (niemożność

poruszania się) mimo stosowania lewodopy.

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na apomorfinę lub którykolwiek z pozostałych

składników leku APO-go Ampoules (inne składniki leku opisano w punkcie 6).

-    Jeśli u pacjenta lub kogokolwiek z rodziny pacjenta rozpoznano w EKG zaburzenie rytmu serca

określane jako „zespół wydłużonego odstępu QT”, należy o tym powiedzieć lekarzowi.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek APO-go Ampoules:

Należy powiedzieć lekarzowi, personelowi pielęgniarskiemu lub farmaceucie:

-    Jeśli pacjent ma problemy z nerkami.

-    Jeśli pacjent ma problemy z płucami.

-    Jeśli pacjent ma problemy z sercem.

-    Jeśli pacjent ma niskie ciśnienie krwi albo gdy wstanie czuje się słabo i odczuwa zawroty głowy.

-    Jeśli pacjent przyjmuje leki na nadciśnienie tętnicze.

-    Jeśli pacjent ma nudności lub wymioty

-    Jeśli choroba Parkinsona wywołuje objawy psychiczne takie jak omamy (halucynacje)

i splątanie.

-    Jeśli pacjent jest w podeszłym wieku lub osłabiony.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent, jego rodzina lub opiekun zauważą, że u pacjenta występuje popęd lub pragnienie niezwykłych dla niego zachowań i nie może on opanować impulsu, napędu lub pokusy do podjęcia niektórych działań, które mogą być krzywdzące dla pacjenta lub innych osób. Takie zachowania noszą nazwę zaburzeń kontroli impulsów i mogą obejmować zachowania takie jak uzależnienie od hazardu, żarłoczność lub niekontrolowane wydawanie pieniędzy, zwiększone pożądanie płciowe lub nasilenie myśli i odczuć seksualnych. Lekarz może w takim przypadku dostosować dawkę leku lub go odstawić.

Przed zastosowaniem leku należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty, jeśli:

Pacjent stosuje leki o których wiadomo, że wpływają na pracę serca. Dotyczy to leków stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca (np. chinidyna i amiodaron), depresji (w tym trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, np. amitryptylina i imipramina), zakażeń bakteryjnych (antybiotyków makrolidowych, np. erytromycyna, azytromycyna i klarytromycyna) oraz domperydonu.

Stosowanie innych leków

Jeśli lek APO-go Ampoules stosuje się z innymi lekami, może wpływać na ich działanie. Dotyczy to szczególnie:

-    Leków stosowanych w niektórych zaburzeniach psychicznych (np. klozapiny).

-    Leków obniżających ciśnienie tętnicze.

-    Innych leków stosowanych w chorobie Parkinsona.

Lekarz poinformuje pacjenta, jeśli konieczna będzie zmiana dawki apomorfiny lub innych leków.

Jeśli pacjent przyjmuje lewodopę (lek na chorobę Parkinsona) oraz apomorfinę, lekarz powinien regularnie wykonywać badania krwi.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku APO-go Ampoules z jedzeniem i piciem

Jedzenie i picie nie wpływają na działanie leku APO-go Ampoules.

Ciąża i karmienie piersią

Leku APO-go Ampoules nie należy stosować w okresie ciąży chyba, że jest to bezwzględnie konieczne.

Kobiety w ciąży, podejrzewające lub planujące ciążę powinny zasięgnąć porady lekarza lub pielęgniarki przed rozpoczęciem stosowania leku APO-go Ampoules.

Nie wiadomo czy lek APO-go Ampoules przenika do mleka karmiących matek. Jeśli pacjentka karmi piersią lub zamierza karmić piersią, powinna o tym powiedzieć lekarzowi. Lekarz wyjaśni, czy pacjentka powinna nadal karmić lub przerwać karmienie piersią bądź nadal stosować lub przerwać stosowanie opisywanego leku.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek APO-go Ampoules może wywoływać senność i silne pragnienie snu. Jeśli lek APO-go Ampoules w ten sposób wpływa na pacjenta, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku APO-go Ampoules

Lek APO-go Ampoules zawiera pirosiarczyn sodu. Ta substancja może rzadko powodować ciężkie reakcje alergiczne z następującymi objawami: wysypka lub swędzenie skóry, trudności w oddychaniu, obrzęk (tzw. opuchnięcie) powiek, twarzy lub warg, obrzęk lub zaczerwienienie języka. Jeśli u pacjenta wystąpią takie działania niepożądane, należy bezzwłocznie zgłosić się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego lub na izbę przyjęć.

W 10 ml roztworu leku APO-go Ampoules znajduje się mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu, to znaczy lek uznaje się za zasadniczo „wolny od sodu”.

3. Jak stosować lek APO-go Ampoules

Lek APO-go Ampoules należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się lekarzem, personelem pielęgniarskim lub farmaceutą.

Domperydon należy przyjmować przez co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem przyjmowania leku APO-go Ampoules, aby zapobiec nudnościom lub wymiotom.

Kiedy nie stosować leku APO-go Ampoules:

•    jeśli roztwór zmienił kolor na zielony,

•    jeśli roztwór zmętniał lub zawiera widoczne cząstki.

Gdzie wykonywać wstrzyknięcia leku APO-go Ampoules

•    Wstrzyknięcia APO-go Ampoules należy wykonywać w obszar pod skórą (podskórnie), tak jak pokaże pacjentowi lekarz lub personel pielęgniarski.

   Nie wstrzykiwać leku APO-go Ampoules do żyły.

Jaką dawkę leku należy stosować

Ilość leku APO-go Ampoules, którą należy zastosować, oraz wymagana liczba wstrzyknięć w ciągu doby zależy od potrzeb każdego pacjenta. Lekarz wyjaśni to, a następnie powie pacjentowi jaką ilość leku i jak często należy wstrzykiwać. Najkorzystniej działająca dawka leku zostanie ustalona podczas wizyty pacjenta w specjalistycznym ośrodku medycznym.

•    Zwykle stosowana dawka dobowa wynosi od 3 do 30 mg.

•    Konieczne może być jednak stosowanie dawki nawet 100 mg na dobę.

•    Zazwyczaj pacjent potrzebuje od 1 do 10 wstrzyknięć na dobę.

•    W jednym wstrzyknięciu można podać dawkę nie większą niż 10 mg.

Jeśli objawy nie zostaną wystarczająco kontrolowane za pomocą pojedynczych wstrzyknięć lub konieczne jest stosowanie więcej niż 10 wstrzyknięć na dobę, pacjent może wymagać ciągłej infuzji apomorfiny. Lekarz lub personel pielęgniarski zadecyduje, czy będzie to konieczne. Ciągła infuzja (wlew) leku:

•    Zwykle stosowana dawka wynosi od 1 mg do 4 mg na godzinę.

•    Wlew najczęściej stosuje się, gdy pacjent jest w stanie czuwania i wyłącza na noc, przed pójściem

spać.

•    Co 12 godzin należy zmieniać miejsce podania infuzji.

Lekarz podejmie decyzję dotyczącą wyboru minipompy i (lub) pompy strzykawkowej, która będzie stosowana. W razie wątpliwości należy skontaktować się lekarzem, personelem pielęgniarskim lub

farmaceutą.

Co jest potrzebne do wstrzykiwania leku APO-go Ampoules

Do wstrzyknięcia konieczne są:

•    Jedna strzykawka i igła

•    Pojemnik na ostre odpady w celu bezpiecznego usunięcia zużytych igieł i szklanych opakowań. Można je uzyskać od lekarza lub farmaceuty. Można też użyć innego odpowiedniego pojemnika, np. pustego słoika po kawie.

Jak otwierać APO-go Ampoules

Dostępne są 2 różne rodzaje ampułek

-    Znaleźć kropkę znajdującą się tuż ponad krótką kreską na cienkiej części szyjki ampułki. Kreska oznacza punkt przełamania szyjki ampułki.

-    Należy jedna ręką przytrzymać dolną część ampułki.

-    Nakryć kropkę kciukiem, a palcem wskazującym chwycić szyjkę ampułki, jak pokazano na rycinie.

-    Nacisnąć kciukiem kropkę i pociągnąć szyjkę ampułki w tył.

-    Ostrożnie usunąć górną część ampułki do pojemnika na ostre odpady.

-    Znaleźć pierścień (pierścienie) w najwęższym miejscu szyjki. Kreska oznacza punkt przełamania szyjki ampułki.

-    Należy jedna ręką przytrzymać dolną część ampułki.

-    Chwycić szyjkę ampułki tuż powyżej pierścienia, zgodnie z ryciną.

-    Nacisnąć i pociągnąć szyjkę ampułki w tył. Spowoduje to odłamanie górnej części ampułki.

-    Ostrożnie usunąć górną część ampułki do pojemnika na ostre odpady.

Po otwarciu Ampułki jej zawartość należy zużyć natychmiast.

Wstrzykiwanie leku APO-go Ampoules

•    Założyć mocno igłę na strzykawkę.

•    Pobrać wymaganą objętość zgodnie z instrukcjami lekarza lub pielęgniarki.

•    Przed użyciem konieczne może być rozcieńczenie leku APO-go Ampoules. Lekarz lub personel

pielęgniarski w razie potrzeby pouczy pacjenta czy i, jeśli tak, w jaki sposób należy to robić.

•    Wstrzyknąć lek powoli pod powierzchnię skóry (podskórnie), zgodnie z instrukcją lekarza lub

personelu pielęgniarskiego.

•    Usunąć zużyte strzykawki, igły i ampułki do pojemnika na ostre odpady (można go uzyskać od

lekarza lub farmaceuty) lub innego odpowiedniego pojemnika (np. pustego słoika po kawie).

•    Należy uważać, by nie wylać roztworu na siebie lub dywan (wykładzinę), ponieważ mogą

powstać zielone plamy.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub personelu pielęgniarskiego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki APO-go Ampoules

-    Należy natychmiast powiadomić lekarza lub skontaktować się z najbliższym szpitalnym

oddziałem ratunkowym.

-    Może wystąpić powolna akcja serca, silne nudności, senność i (lub) trudności w oddychaniu.

Wskutek niskiego ciśnienia krwi mogą także wystąpić zawroty głowy lub omdlenie, szczególnie, gdy pacjent wstaje. Pomóc może położenie się z uniesionymi nogami.

Pominięcie zastosowania leku APO-go Ampoules

Należy przyjąć kolejną zaplanowaną dawkę, o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku APO-go Ampoules

Nie należy przerywać stosowania APO-go Ampoules bez uprzedniego porozumienia z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza, personelu pielęgniarskiego lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, APO-go Ampoules powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi reakcja alergiczna, należy przerwać stosowanie APO-go Ampoules i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub skontaktować się z najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym. Mogą wystąpić następujące objawy alergiczne:

•    wysypka,

•    trudności w oddychaniu,

•    obrzęk (tzw. opuchnięcie) twarzy, warg, gardła lub języka.

Niekiedy lek APO-go Ampoules może wywoływać następujące objawy:

Bardzo częste działania niepożądane (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    Guzki pod skórą w miejscu wstrzyknięcia, które są bolesne, uciążliwe oraz mogą być

zaczerwienione i swędzące. Aby zapobiec powstawaniu guzków, zaleca się zmianę miejsca wstrzyknięcia za każdym razem, gdy wkłuwa się igłę.

Częste działania niepożądane (u 1-10 na 100 pacjentów):

•    Nudności lub wymioty, szczególnie na początku stosowania leku APO-go Ampoules. Jeśli

występują nudności podczas stosowania lub bez stosowania domperydonu, należy natychmiast powiadomić lekarza lub personel pielęgniarski.

•    Uczucie zmęczenia lub silnej senności.

•    Splątanie lub omamy (halucynacje).

•    Ziewanie.

•    Zawroty głowy lub oszołomienie (uczucie „lekkości głowy”) przy wstawaniu.

Niezbyt częste działania niepożądane (u 1-10 na 1 000 pacjentów):

•    Nasilenie ruchów mimowolnych lub drżeń mięśniowych podczas okresu „ON”.

•    Niedokrwistość hemolityczna — nieprawidłowy rozpad krwinek czerwonych w naczyniach

krwionośnych lub innych częściach organizmu Jest to niezbyt częste działanie niepożądane, które może wystąpić u pacjentów, którzy przyjmują także lewodopę.

•    Epizody nagłych zaśnięć.

•    Wysypki.

•    Trudności w oddychaniu.

•    Owrzodzenia w miejscu wstrzyknięcia.

•    Zmniejszenie liczby czerwonych krwinek. Może to powodować bladość skóry, osłabienie lub

zadyszki.

•    Zmniejszenie liczby płytek krwi, które może zwiększać ryzyko krwawień lub siniaczenia

(powstawanie tzw. „siniaków”).

Rzadkie działania niepożądane (u 1-10 na 10 000 pacjentów):

•    Reakcja alergiczna.

•    Eozynofilia — nieprawidłowo duża liczba pewnego rodzaju białych krwinek we krwi lub innych

tkankach organizmu.

Działania niepożądane występujące u nieznanej liczby użytkowników:

•    Obrzęk (tzw. opuchnięcie) nóg, stóp lub palców.

•    Niemożność opanowania impulsu, napędu lub pragnienia podjęcia czynności, które mogą być

szkodliwe dla pacjenta lub innych osób, które mogą obejmować:

o Silny impuls do hazardu, niezależnie od osobistych lub rodzinnych konsekwencji. o Zmiana lub nasilenie potrzeb seksualnych lub zachowanie polegające na znaczącym zwiększeniu zainteresowania sobą lub innymi osobami, na przykład, zwiększenie popędu płciowego.

o Niekontrolowane i nadmierne zakupy lub wydawanie pieniędzy. o Żarłoczność (spożywanie dużych ilości jedzenia w krótkim czasie) lub

niepohamowane jedzenie (spożywanie większej ilości jedzenia niż zazwyczaj i spożywanie większych porcji w celu zaspokojenia głodu).

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta wystąpią takie zachowania; lekarz omówi z pacjentem, jakie są sposoby zmniejszenia takich objawów.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza, personel pielęgniarski lub farmaceutę.

5. Jak przechowywać lek APO-go Ampoules

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie należy stosować leku APO-go Ampoules po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Po otwarciu ampułkę należy użyć natychmiast.

Nie stosować, jeśli roztwór zmieni kolor na zielony. Można podawać wyłącznie przezroczysty, bezbarwny roztwór.

Usunąć zużyte strzykawki, igły i ampułki do pojemnika na ostre odpady lub innego odpowiedniego pojemnika (np. pustego słoika po kawie). Gdy pojemnik na ostre odpady się zapełni, należy go przekazać lekarzowi lub farmaceucie w celu bezpiecznego usunięcia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje

Co zawiera lek APO-go Ampoules

Substancją czynną jest chlorowodorek apomorfiny. 1 ml leku APO-go Ampoules zawiera 10 mg chlorowodorku apomorfiny.

Lek APO-go Ampoules jest dostępny w ampułkach 2 ml zawierających 20 mg chlorowodorku apomorfiny lub ampułkach 5 ml zawierających 50 mg chlorowodorku apomorfiny.

Inne składniki leku APO-go Ampoules:

-    sodu pirosiarczyn (E 223),

-    kwas solny, stężony

-    wodorotlenek sodu

-    woda do wstrzykiwań.

Informacje na temat pirosiarczynu sodu — patrz punkt „Ważne informacje o niektórych składnikach leku APO-go Ampoules”.

Jak wygląda lek APO-go Ampoules i co zawiera opakowanie

Lek APO-go Ampoules jest roztworem do wstrzykiwań lub infuzji. Roztwór jest przezroczysty i bezbarwny.

Szklane ampułki zawierające 2 ml roztworu do wstrzykiwań lub infuzji w opakowaniach po 5 ampułek.

Szklane ampułki zawierające 5 ml roztworu do wstrzykiwań lub infuzji lub w opakowaniach po 5 ampułek.

Ampułki znajdują się na plastikowej tacce w opakowaniu kartonowym.

Dostępne są dwa rodzaje ampułek:

Ampułki z kolorową kropką (z częściowym nacięciem)

Ampułki z pierścieniem wokół najwęższej części szyjki (z całkowitym nacięciem).

W niektórych obszarach dystrybucji dostępne mogą być opakowania zbiorcze po 25 i 50 ampułek.

W opakowaniu zbiorczym zawierającym 25 ampułek znajduje się 5 opakowań po 5 ampułek każde. W opakowaniu zbiorczym zawierającym 50 ampułek znajduje się 10 opakowań po 5 ampułek każde.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Britannia Pharmaceuticals Limited

Park View House, 65 London Road, Newbury, Berkshire RG14 1JN, Wielka Brytania Wytwórcy

Kern Pharma S.L., Pol. Ind. Colon II, C/ Venus 72, 08228 Terassa (Barcelona)

Hiszpania

Laboratoire Aguettant, 1, Rue Alexander Fleming, Parc Scientifque Tony Gamier 69007 Lyon Francja

Britannia Pharmaceuticals Limited

Park View House, 65 London Road, Newbury, Berkshire RG14 1JN, Wielka Brytania

Genus Pharmaceuticals, Park View House, 65 London Road, Newbury, Berkshire, RG14 1JN Wielka Brytania

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 -18, 61118 Bad Vibel, Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria, Niemcy, Szwajcaria: Belgia:

Bułgaria:

Czechy :

Dania :

Estonia :

Francja :

Węgry:

Irlandia, Wielka Brytania: Litwa :

Luksemburg:

Holandia:

Polska:

Portugalia:

Rumunia:

Słowacja :

Słowenia:

Hiszpania:

Szwecja:


APO-go® Ampullen 10 mg/ml Injektions-/Infusionslósung

APO-go-Amp® 10mg/ml oplossing voor injectie of infusie

APO-go® AMnynH 10mg/ml pa3TBop 3a HH^eKrapaHe hot HH$y3Ha

Britaject Ampule 10mg/ml Injekcm/infuzm roztok

Apo-go Ampul injektionsvaeske, oplósning 10mg/ml

APO-go AMPOULES 10 MG/ML, suste-v5i infusioonilahus

APOGO 10mg/ml solution injectable/pour perfusion

BRITAJECT 10mg/ml oldatos injekció vagy infuzió

APO-go Ampoules 10mg/ml Solution for Injection or Infusion

Britaject 10mg/ml injekcinis/infuzinis tirpalas

APO-go® Ampoules 10mg/ml Solution Injectable/ pour Perfusion

APO-go Ampullen 10mg/ml oplossing voor injectie of infusie

APO-go Ampoules, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji

Apo-go 10mg/ml Soluęao injectavel ou para perfusao

APO-go 10 mg/ml solutie injectabila/perfuzabila

APO-go® 10 mg/ml injekcny alebo infuzny roztok

APO-go 10 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje v ampuli

APO-go 10 mg/ml Solución Inyectable o para Perfusión en Ampollas

APO-go 10mg/ml injetionsvatska, lósning

Data zatwierdzenia ulotki: 09.10.2014

Jeżeli ulotka jest mało widoczna lub mało czytelna, w celu otrzymania jej w innym formacie należy skontaktować się z Britannia Pharmaceuticals Ltd, Park View House, 65 London Road, Newbury, Berkshire, RG14 1JN, UK.