+ iMeds.pl

Apo-go ampoules 10 mg/mlUlotka Apo-go ampoules

ULOTKA DLA PACJENTA: Informacja dla użytkownika

APO-go Ampoules*

10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji

Apomorphini hydrochloridum

* W tekście stosowana jest skrócona nazwa APO-go Ampoules Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, personelu pielęgniarskiego lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek

dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, personelowi pielęgniarskiemu lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek APO-go Ampoules i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku APO-go Ampoules

3.    Jak stosować lek APO-go Ampoules

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek APO-go Ampoules

6.    Inne informacje

1.    Co to jest lek APO-go Ampoules i w jakim celu się go stosuje

Lek APO-go Ampoules zawiera roztwór apomorfiny do wstrzykiwań. Lek wstrzykuje się pod powierzchnię skóry (podskórnie). Substancją czynną leku APO-go Ampoules jest chlorowodorek apomorfiny. 1 mililitr roztworu zawiera 10 mg apomorfiny.

Chlorowodorek apomorfiny należy do grupy leków znanych jako agoniści dopaminy, stosowanych w leczeniu choroby Parkinsona. Apomorfina pomaga skrócić okres czasu pozostawania w stanie „OFF”, czyli znieruchomienia u pacjentów z chorobą Parkinsona, u których chorobę Parkinsona leczono wcześniej preparatami lewodopy i (lub) innymi agonistami dopaminy. Lekarz lub personel pielęgniarski pomogą pacjentowi rozpoznać objawy wymagające stosowania leku.

Mimo że lek ma nazwę apomorfina, nie zawiera morfiny.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku APO-go Ampoules

Kiedy nie stosować leku APO-go Ampoules

-    Jeśli pacjent nie ukończył 18 lat.

-    Jeśli pacjent ma trudności w oddychaniu.

-    Jeśli pacjent ma otępienie lub chorobę Alzheimera.

-    Jeśli u pacjenta występuje choroba psychiczna z objawami takimi jak omamy, urojenia,

zaburzenia myślenia, utrata kontaktu z rzeczywistością.

-    Jeśli pacjenta ma chorobę wątroby.

-    Jeśli u pacjenta występuje ciężka dyskineza (ruchy mimowolne) lub ciężka dystonia (niemożność

poruszania się) mimo stosowania lewodopy.

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na apomorfinę lub którykolwiek z pozostałych

składników leku APO-go Ampoules (inne składniki leku opisano w punkcie 6).

-    Jeśli u pacjenta lub kogokolwiek z rodziny pacjenta rozpoznano w EKG zaburzenie rytmu serca

określane jako „zespół wydłużonego odstępu QT”, należy o tym powiedzieć lekarzowi.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek APO-go Ampoules:

Należy powiedzieć lekarzowi, personelowi pielęgniarskiemu lub farmaceucie:

-    Jeśli pacjent ma problemy z nerkami.

-    Jeśli pacjent ma problemy z płucami.

-    Jeśli pacjent ma problemy z sercem.

-    Jeśli pacjent ma niskie ciśnienie krwi albo gdy wstanie czuje się słabo i odczuwa zawroty głowy.

-    Jeśli pacjent przyjmuje leki na nadciśnienie tętnicze.

-    Jeśli pacjent ma nudności lub wymioty

-    Jeśli choroba Parkinsona wywołuje objawy psychiczne takie jak omamy (halucynacje)

i splątanie.

-    Jeśli pacjent jest w podeszłym wieku lub osłabiony.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent, jego rodzina lub opiekun zauważą, że u pacjenta występuje popęd lub pragnienie niezwykłych dla niego zachowań i nie może on opanować impulsu, napędu lub pokusy do podjęcia niektórych działań, które mogą być krzywdzące dla pacjenta lub innych osób. Takie zachowania noszą nazwę zaburzeń kontroli impulsów i mogą obejmować zachowania takie jak uzależnienie od hazardu, żarłoczność lub niekontrolowane wydawanie pieniędzy, zwiększone pożądanie płciowe lub nasilenie myśli i odczuć seksualnych. Lekarz może w takim przypadku dostosować dawkę leku lub go odstawić.

Przed zastosowaniem leku należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty, jeśli:

Pacjent stosuje leki o których wiadomo, że wpływają na pracę serca. Dotyczy to leków stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca (np. chinidyna i amiodaron), depresji (w tym trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, np. amitryptylina i imipramina), zakażeń bakteryjnych (antybiotyków makrolidowych, np. erytromycyna, azytromycyna i klarytromycyna) oraz domperydonu.

Stosowanie innych leków

Jeśli lek APO-go Ampoules stosuje się z innymi lekami, może wpływać na ich działanie. Dotyczy to szczególnie:

-    Leków stosowanych w niektórych zaburzeniach psychicznych (np. klozapiny).

-    Leków obniżających ciśnienie tętnicze.

-    Innych leków stosowanych w chorobie Parkinsona.

Lekarz poinformuje pacjenta, jeśli konieczna będzie zmiana dawki apomorfiny lub innych leków.

Jeśli pacjent przyjmuje lewodopę (lek na chorobę Parkinsona) oraz apomorfinę, lekarz powinien regularnie wykonywać badania krwi.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku APO-go Ampoules z jedzeniem i piciem

Jedzenie i picie nie wpływają na działanie leku APO-go Ampoules.

Ciąża i karmienie piersią

Leku APO-go Ampoules nie należy stosować w okresie ciąży chyba, że jest to bezwzględnie konieczne.

Kobiety w ciąży, podejrzewające lub planujące ciążę powinny zasięgnąć porady lekarza lub pielęgniarki przed rozpoczęciem stosowania leku APO-go Ampoules.

Nie wiadomo czy lek APO-go Ampoules przenika do mleka karmiących matek. Jeśli pacjentka karmi piersią lub zamierza karmić piersią, powinna o tym powiedzieć lekarzowi. Lekarz wyjaśni, czy pacjentka powinna nadal karmić lub przerwać karmienie piersią bądź nadal stosować lub przerwać stosowanie opisywanego leku.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek APO-go Ampoules może wywoływać senność i silne pragnienie snu. Jeśli lek APO-go Ampoules w ten sposób wpływa na pacjenta, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku APO-go Ampoules

Lek APO-go Ampoules zawiera pirosiarczyn sodu. Ta substancja może rzadko powodować ciężkie reakcje alergiczne z następującymi objawami: wysypka lub swędzenie skóry, trudności w oddychaniu, obrzęk (tzw. opuchnięcie) powiek, twarzy lub warg, obrzęk lub zaczerwienienie języka. Jeśli u pacjenta wystąpią takie działania niepożądane, należy bezzwłocznie zgłosić się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego lub na izbę przyjęć.

W 10 ml roztworu leku APO-go Ampoules znajduje się mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu, to znaczy lek uznaje się za zasadniczo „wolny od sodu”.

3. Jak stosować lek APO-go Ampoules

Lek APO-go Ampoules należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się lekarzem, personelem pielęgniarskim lub farmaceutą.

Domperydon należy przyjmować przez co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem przyjmowania leku APO-go Ampoules, aby zapobiec nudnościom lub wymiotom.

Kiedy nie stosować leku APO-go Ampoules:

•    jeśli roztwór zmienił kolor na zielony,

•    jeśli roztwór zmętniał lub zawiera widoczne cząstki.

Gdzie wykonywać wstrzyknięcia leku APO-go Ampoules

•    Wstrzyknięcia APO-go Ampoules należy wykonywać w obszar pod skórą (podskórnie), tak jak pokaże pacjentowi lekarz lub personel pielęgniarski.

   Nie wstrzykiwać leku APO-go Ampoules do żyły.

Jaką dawkę leku należy stosować

Ilość leku APO-go Ampoules, którą należy zastosować, oraz wymagana liczba wstrzyknięć w ciągu doby zależy od potrzeb każdego pacjenta. Lekarz wyjaśni to, a następnie powie pacjentowi jaką ilość leku i jak często należy wstrzykiwać. Najkorzystniej działająca dawka leku zostanie ustalona podczas wizyty pacjenta w specjalistycznym ośrodku medycznym.

•    Zwykle stosowana dawka dobowa wynosi od 3 do 30 mg.

•    Konieczne może być jednak stosowanie dawki nawet 100 mg na dobę.

•    Zazwyczaj pacjent potrzebuje od 1 do 10 wstrzyknięć na dobę.

•    W jednym wstrzyknięciu można podać dawkę nie większą niż 10 mg.

Jeśli objawy nie zostaną wystarczająco kontrolowane za pomocą pojedynczych wstrzyknięć lub konieczne jest stosowanie więcej niż 10 wstrzyknięć na dobę, pacjent może wymagać ciągłej infuzji apomorfiny. Lekarz lub personel pielęgniarski zadecyduje, czy będzie to konieczne. Ciągła infuzja (wlew) leku:

•    Zwykle stosowana dawka wynosi od 1 mg do 4 mg na godzinę.

•    Wlew najczęściej stosuje się, gdy pacjent jest w stanie czuwania i wyłącza na noc, przed pójściem

spać.

•    Co 12 godzin należy zmieniać miejsce podania infuzji.

Lekarz podejmie decyzję dotyczącą wyboru minipompy i (lub) pompy strzykawkowej, która będzie stosowana. W razie wątpliwości należy skontaktować się lekarzem, personelem pielęgniarskim lub

farmaceutą.

Co jest potrzebne do wstrzykiwania leku APO-go Ampoules

Do wstrzyknięcia konieczne są:

•    Jedna strzykawka i igła

•    Pojemnik na ostre odpady w celu bezpiecznego usunięcia zużytych igieł i szklanych opakowań. Można je uzyskać od lekarza lub farmaceuty. Można też użyć innego odpowiedniego pojemnika, np. pustego słoika po kawie.

Jak otwierać APO-go Ampoules

Dostępne są 2 różne rodzaje ampułek

-    Znaleźć kropkę znajdującą się tuż ponad krótką kreską na cienkiej części szyjki ampułki. Kreska oznacza punkt przełamania szyjki ampułki.

-    Należy jedna ręką przytrzymać dolną część ampułki.

-    Nakryć kropkę kciukiem, a palcem wskazującym chwycić szyjkę ampułki, jak pokazano na rycinie.

-    Nacisnąć kciukiem kropkę i pociągnąć szyjkę ampułki w tył.

-    Ostrożnie usunąć górną część ampułki do pojemnika na ostre odpady.

-    Znaleźć pierścień (pierścienie) w najwęższym miejscu szyjki. Kreska oznacza punkt przełamania szyjki ampułki.

-    Należy jedna ręką przytrzymać dolną część ampułki.

-    Chwycić szyjkę ampułki tuż powyżej pierścienia, zgodnie z ryciną.

-    Nacisnąć i pociągnąć szyjkę ampułki w tył. Spowoduje to odłamanie górnej części ampułki.

-    Ostrożnie usunąć górną część ampułki do pojemnika na ostre odpady.

Po otwarciu Ampułki jej zawartość należy zużyć natychmiast.

Wstrzykiwanie leku APO-go Ampoules

•    Założyć mocno igłę na strzykawkę.

•    Pobrać wymaganą objętość zgodnie z instrukcjami lekarza lub pielęgniarki.

•    Przed użyciem konieczne może być rozcieńczenie leku APO-go Ampoules. Lekarz lub personel

pielęgniarski w razie potrzeby pouczy pacjenta czy i, jeśli tak, w jaki sposób należy to robić.

•    Wstrzyknąć lek powoli pod powierzchnię skóry (podskórnie), zgodnie z instrukcją lekarza lub

personelu pielęgniarskiego.

•    Usunąć zużyte strzykawki, igły i ampułki do pojemnika na ostre odpady (można go uzyskać od

lekarza lub farmaceuty) lub innego odpowiedniego pojemnika (np. pustego słoika po kawie).

•    Należy uważać, by nie wylać roztworu na siebie lub dywan (wykładzinę), ponieważ mogą

powstać zielone plamy.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub personelu pielęgniarskiego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki APO-go Ampoules

-    Należy natychmiast powiadomić lekarza lub skontaktować się z najbliższym szpitalnym

oddziałem ratunkowym.

-    Może wystąpić powolna akcja serca, silne nudności, senność i (lub) trudności w oddychaniu.

Wskutek niskiego ciśnienia krwi mogą także wystąpić zawroty głowy lub omdlenie, szczególnie, gdy pacjent wstaje. Pomóc może położenie się z uniesionymi nogami.

Pominięcie zastosowania leku APO-go Ampoules

Należy przyjąć kolejną zaplanowaną dawkę, o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku APO-go Ampoules

Nie należy przerywać stosowania APO-go Ampoules bez uprzedniego porozumienia z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza, personelu pielęgniarskiego lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, APO-go Ampoules powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi reakcja alergiczna, należy przerwać stosowanie APO-go Ampoules i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub skontaktować się z najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym. Mogą wystąpić następujące objawy alergiczne:

•    wysypka,

•    trudności w oddychaniu,

•    obrzęk (tzw. opuchnięcie) twarzy, warg, gardła lub języka.

Niekiedy lek APO-go Ampoules może wywoływać następujące objawy:

Bardzo częste działania niepożądane (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    Guzki pod skórą w miejscu wstrzyknięcia, które są bolesne, uciążliwe oraz mogą być

zaczerwienione i swędzące. Aby zapobiec powstawaniu guzków, zaleca się zmianę miejsca wstrzyknięcia za każdym razem, gdy wkłuwa się igłę.

Częste działania niepożądane (u 1-10 na 100 pacjentów):

•    Nudności lub wymioty, szczególnie na początku stosowania leku APO-go Ampoules. Jeśli

występują nudności podczas stosowania lub bez stosowania domperydonu, należy natychmiast powiadomić lekarza lub personel pielęgniarski.

•    Uczucie zmęczenia lub silnej senności.

•    Splątanie lub omamy (halucynacje).

•    Ziewanie.

•    Zawroty głowy lub oszołomienie (uczucie „lekkości głowy”) przy wstawaniu.

Niezbyt częste działania niepożądane (u 1-10 na 1 000 pacjentów):

•    Nasilenie ruchów mimowolnych lub drżeń mięśniowych podczas okresu „ON”.

•    Niedokrwistość hemolityczna — nieprawidłowy rozpad krwinek czerwonych w naczyniach

krwionośnych lub innych częściach organizmu Jest to niezbyt częste działanie niepożądane, które może wystąpić u pacjentów, którzy przyjmują także lewodopę.

•    Epizody nagłych zaśnięć.

•    Wysypki.

•    Trudności w oddychaniu.

•    Owrzodzenia w miejscu wstrzyknięcia.

•    Zmniejszenie liczby czerwonych krwinek. Może to powodować bladość skóry, osłabienie lub

zadyszki.

•    Zmniejszenie liczby płytek krwi, które może zwiększać ryzyko krwawień lub siniaczenia

(powstawanie tzw. „siniaków”).

Rzadkie działania niepożądane (u 1-10 na 10 000 pacjentów):

•    Reakcja alergiczna.

•    Eozynofilia — nieprawidłowo duża liczba pewnego rodzaju białych krwinek we krwi lub innych

tkankach organizmu.

Działania niepożądane występujące u nieznanej liczby użytkowników:

•    Obrzęk (tzw. opuchnięcie) nóg, stóp lub palców.

•    Niemożność opanowania impulsu, napędu lub pragnienia podjęcia czynności, które mogą być

szkodliwe dla pacjenta lub innych osób, które mogą obejmować:

o Silny impuls do hazardu, niezależnie od osobistych lub rodzinnych konsekwencji. o Zmiana lub nasilenie potrzeb seksualnych lub zachowanie polegające na znaczącym zwiększeniu zainteresowania sobą lub innymi osobami, na przykład, zwiększenie popędu płciowego.

o Niekontrolowane i nadmierne zakupy lub wydawanie pieniędzy. o Żarłoczność (spożywanie dużych ilości jedzenia w krótkim czasie) lub

niepohamowane jedzenie (spożywanie większej ilości jedzenia niż zazwyczaj i spożywanie większych porcji w celu zaspokojenia głodu).

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta wystąpią takie zachowania; lekarz omówi z pacjentem, jakie są sposoby zmniejszenia takich objawów.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza, personel pielęgniarski lub farmaceutę.

5. Jak przechowywać lek APO-go Ampoules

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie należy stosować leku APO-go Ampoules po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Po otwarciu ampułkę należy użyć natychmiast.

Nie stosować, jeśli roztwór zmieni kolor na zielony. Można podawać wyłącznie przezroczysty, bezbarwny roztwór.

Usunąć zużyte strzykawki, igły i ampułki do pojemnika na ostre odpady lub innego odpowiedniego pojemnika (np. pustego słoika po kawie). Gdy pojemnik na ostre odpady się zapełni, należy go przekazać lekarzowi lub farmaceucie w celu bezpiecznego usunięcia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje

Co zawiera lek APO-go Ampoules

Substancją czynną jest chlorowodorek apomorfiny. 1 ml leku APO-go Ampoules zawiera 10 mg chlorowodorku apomorfiny.

Lek APO-go Ampoules jest dostępny w ampułkach 2 ml zawierających 20 mg chlorowodorku apomorfiny lub ampułkach 5 ml zawierających 50 mg chlorowodorku apomorfiny.

Inne składniki leku APO-go Ampoules:

-    sodu pirosiarczyn (E 223),

-    kwas solny, stężony

-    wodorotlenek sodu

-    woda do wstrzykiwań.

Informacje na temat pirosiarczynu sodu — patrz punkt „Ważne informacje o niektórych składnikach leku APO-go Ampoules”.

Jak wygląda lek APO-go Ampoules i co zawiera opakowanie

Lek APO-go Ampoules jest roztworem do wstrzykiwań lub infuzji. Roztwór jest przezroczysty i bezbarwny.

Szklane ampułki zawierające 2 ml roztworu do wstrzykiwań lub infuzji w opakowaniach po 5 ampułek.

Szklane ampułki zawierające 5 ml roztworu do wstrzykiwań lub infuzji lub w opakowaniach po 5 ampułek.

Ampułki znajdują się na plastikowej tacce w opakowaniu kartonowym.

Dostępne są dwa rodzaje ampułek:

Ampułki z kolorową kropką (z częściowym nacięciem)

Ampułki z pierścieniem wokół najwęższej części szyjki (z całkowitym nacięciem).

W niektórych obszarach dystrybucji dostępne mogą być opakowania zbiorcze po 25 i 50 ampułek.

W opakowaniu zbiorczym zawierającym 25 ampułek znajduje się 5 opakowań po 5 ampułek każde. W opakowaniu zbiorczym zawierającym 50 ampułek znajduje się 10 opakowań po 5 ampułek każde.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Britannia Pharmaceuticals Limited

Park View House, 65 London Road, Newbury, Berkshire RG14 1JN, Wielka Brytania Wytwórcy

Kern Pharma S.L., Pol. Ind. Colon II, C/ Venus 72, 08228 Terassa (Barcelona)

Hiszpania

Laboratoire Aguettant, 1, Rue Alexander Fleming, Parc Scientifque Tony Garnier 69007 Lyon Francja

Britannia Pharmaceuticals Limited

Park View House, 65 London Road, Newbury, Berkshire RG14 1JN, Wielka Brytania

Genus Pharmaceuticals, Park View House, 65 London Road, Newbury, Berkshire, RG14 1JN Wielka Brytania

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 -18, 61118 Bad Vibel, Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria, Niemcy, Szwajcaria: Belgia:

Bułgaria:

Czechy :

Dania :

Estonia :

Francja :

Węgry:

Irlandia, Wielka Brytania: Litwa :

Luksemburg:

Holandia:

Polska:

Portugalia:

Rumunia:

Słowacja :

Słowenia:

Hiszpania:

Szwecja:


APO-go® Ampullen 10 mg/ml Injektions-/Infusionslôsung

APO-go-Amp® 10mg/ml oplossing voor injectie of infusie

APO-go® AMnynn 10mg/ml pa3TBop 3a HH^eKrapaHe hot HH$y3Ha

Britaject Ampule 10mg/ml Injekcni/infuzm roztok

Apo-go Ampul injektionsvaeske, oplósning 10mg/ml

APO-go AMPOULES 10 MG/ML, süste-vôi infusioonilahus

APOGO 10mg/ml solution injectable/pour perfusion

BRITAJECT 10mg/ml oldatos injekció vagy infúzió

APO-go Ampoules 10mg/ml Solution for Injection or Infusion

Britaject 10mg/ml injekcinis/infuzinis tirpalas

APO-go® Ampoules 10mg/ml Solution Injectable/ pour Perfusion

APO-go Ampullen 10mg/ml oplossing voor injectie of infusie

APO-go Ampoules, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwan lub infuzji

Apo-go 10mg/ml Soluçâo injectável ou para perfusâo

APO-go 10 mg/ml solutie injectabilà/perfuzabilà

APO-go® 10 mg/ml injekcny alebo infúzny roztok

APO-go 10 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje v ampuli

APO-go 10 mg/ml Solución Inyectable o para Perfusión en Ampollas

APO-go 10mg/ml injetionsvàtska, lôsning

Data zatwierdzenia ulotki: 09.10.2014

Jeżeli ulotka jest mało widoczna lub mało czytelna, w celu otrzymania jej w innym formacie należy skontaktować się z Britannia Pharmaceuticals Ltd, Park View House, 65 London Road, Newbury, Berkshire, RG14 1JN, UK.

APO-go Ampoules

Charakterystyka Apo-go ampoules

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

APO-go Ampoules, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1    ml zawiera 10 mg apomorfiny chlorowodorku

2    ml zawierają 20 mg apomorfiny chlorowodorku 5 ml zawiera 50 mg apomorfiny chlorowodorku

Substancja pomocnicza: sodu pirosiarczyn (E 223) w ilości 1 mg na ml

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań lub infuzji

Przezroczysty, bezbarwny lub prawie bezbarwny, praktycznie wolny od widocznych cząstek. pH 3,0-4,0

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie fluktuacji ruchowych (zjawisk „on-off’) u pacjentów z chorobą Parkinsona, które nie są dostatecznie kontrolowane przez leki doustne stosowane w chorobie Parkinsona.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dobór pacjentów kwalifikujących się do leczenia za pomocą wstrzyknięć produktu APO-go Ampoules:

Pacjenci zakwalifikowani do leczenia za pomocą APO-go powinni potrafić rozpoznawać u siebie początek objawów „off’ i wykonywać sobie wstrzyknięcia bądź mieć odpowiedzialnego opiekuna, który w razie potrzeby potrafiłby wykonywać im wstrzyknięcia.

Niezbędne jest ustalone podawanie pacjentowi domperydonu, zazwyczaj 20 mg trzy razy na dobę przez co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem leczenia.

Apomorfinę należy wprowadzać w kontrolowanym otoczeniu specjalistycznej kliniki. Nadzór nad pacjentem powinien sprawować lekarz posiadający doświadczenie w leczeniu choroby Parkinsona (np. neurolog). Leczenie pacjenta lewodopą, z dodatkiem lub bez dodatku agonistów dopaminy, należy zoptymalizować przed rozpoczęciem stosowania produktu leczniczego APO-go.

Dorośli

Podawanie

Produkt APO-go Ampoules, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji przeznaczony jest do podawania podskórnego w przerywanych bolusach. APO-go Ampoules, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji może też być podawany w ciągłej infuzji podskórnej za pomocą minipompy infuzyjnej i (lub) pompy strzykawkowej (patrz punkt 6.6).

Apomorfiny nie wolno podawać drogą dożylną.

Nie stosować, jeśli roztwór przyjął zabarwienie zielone. Przed podaniem roztwór należy poddać ocenie wzrokowej. Roztwór należy stosować wyłącznie wtedy, gdy jest przezroczysty, bezbarwny i wolny od widocznych cząsteczek.

Ustalenie dawki progowej

Właściwa dawka dla danego pacjenta ustalana jest z wykorzystaniem schematów zwiększającego się dawkowania. Sugerowany jest następujący schemat:

1 mg chlorowodorku apomorfiny (0,1 ml), czyli około 15-20 pg/kg, wstrzykuje się podskórnie podczas okresu hipokinetycznego, czyli okresu „off", a pacjenta obserwuje się przez 30 minut czy wystąpiła odpowiedź ruchowa.

Jeśli odpowiedź nie występuje lub jest ona niewystarczająca, pacjentowi podaje się we wstrzyknięciu podskórnym drugą dawkę 2 mg chlorowodorku apomorfiny (0,2 ml) i pacjenta obserwuje się przez kolejne 30 minut czy wystąpiła odpowiednia odpowiedź.

Dawkowanie można zwiększać stosując zwiększające się dawki w co najmniej czterdziestominutowych odstępach pomiędzy kolejnymi wstrzyknięciami, aż do uzyskania zadowalającej odpowiedzi ruchowej.

Stabilizacja leczenia

Po ustaleniu właściwej dawki leku, w przypadku pojawienia się pierwszych objawów epizodu „off", pacjentowi można podać pojedyncze wstrzyknięcie podskórne w dolną część brzucha lub zewnętrzną część uda. Nie można wykluczyć u danego pacjenta różnic we wchłanianiu w zależności od miejsc wykonywania wstrzyknięć. W związku z tym przez kolejną godzinę od podania leku pacjenta należy obserwować, aby ocenić jakość jego odpowiedzi na leczenie. Zmian w dawkowaniu można dokonywać w zależności od odpowiedzi pacjenta.

Optymalne dawkowanie chlorowodorku apomorfiny różni się u poszczególnych pacjentów, lecz po ustaleniu pozostaje ono względnie stałe u danego pacjenta.

Środki ostrożności przy kontynuowaniu leczenia

Dawka dobowa APO-go Ampoules różni się w szerokim zakresie u poszczególnych pacjentów, zazwyczaj w zakresie od 3 mg do 30 mg podawanych w 1 do 10 wstrzyknięć, a czasem nawet w 12 oddzielnych wstrzyknięciach na dobę.

Zaleca się, aby całkowita dawka dobowa chlorowodorku apomorfiny nie przekraczała 100 mg i aby pojedynczy bolus nie przekraczał dawki 10 mg na godzinę.

W badaniach klinicznych zazwyczaj możliwe było pewne zmniejszenie dawki lewodopy, choć efekt ten różni się znacznie u poszczególnych pacjentów i musi być uważnie kontrolowany przez doświadczonego lekarza.

Po ustaleniu leczenia dawkę domperydonu można stopniowo zmniejszać u niektórych pacjentów, choć u niewielu jedynie lek ten udaje się skutecznie odstawić bez wymiotów czy niedociśnienia.

Ciągła infuzja

U pacjentów, u których wykazano dobrą odpowiedź w okresie „on” podczas etapu rozpoczynania leczenia apomorfina, lecz u których podczas leczenia za pomocą przerywanych iniekcji ogólny stopień opanowania objawów pozostawał niewystarczający lub wymagających wielu i częstych wstrzyknięć (ponad 10 na dobę), można rozpocząć leczenie za pomocą ciągłej infuzji podskórnej wykonywanej za pomocą minipompy i (lub) pompy strzykawkowej lub przejść na tego rodzaju leczenie w następujący sposób:

Ciągłą infuzję podskórną rozpoczyna się z szybkością 1 mg chlorowodorku apomorfiny (0,1 ml) na godzinę a następnie zwiększa zależnie od odpowiedzi pacjenta. Zwiększenie szybkości infuzji nie powinno przekraczać 0,5 mg na godzinę w odstępach nie mniejszych niż 4 godziny. Szybkość podawania infuzji na godzinę może wahać się w zakresie od 1 mg do 4 mg (od 0,1 ml do 0,4 ml), co odpowiada 0,015-0,06 mg/kg mc./h. Infuzje należy podawać wyłącznie w czasie czuwania. Jeśli pacjent nie odczuwa silnych dolegliwości w porze nocnej, nie zaleca się stosowania infuzji 24-godzinnych. Wydaje się, że tolerancja na leczenie nie występuje, jeśli okres bez leczenia w porze nocnej wynosi co najmniej 4 godziny. W każdym razie, miejsce podawania infuzji należy zmieniać co 12 godzin.

Pacjenci mogą wymagać uzupełniania ciągłej infuzji podskórnej przerywanymi bolusami jeśli konieczne i jak zalecił lekarz.

Można rozważyć zmniejszenie dawkowania innych agonistów dopaminy podczas ciągłej infuzji podskórnej.

Dzieci i młodzież:

Produkt APO-go Ampoules jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat (patrz punkt 4.3).

Pacjenci w podeszłym wieku:

Pacjenci w podeszłym wieku są dobrze reprezentowani w populacji pacjentów z chorobą Parkinsona i stanowią wysoki odsetek uczestników badań klinicznych oceniających stosowanie leku APO-go. Prowadzenie pacjentów w podeszłym wieku leczonych produktem APO-go nie różniło się od stosowanego u młodszych pacjentów. Należy jednak zachować szczególną ostrożność podczas rozpoczynania terapii u pacjentów w podeszłym wieku ze względu na ryzyko wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego.

Zaburzenie czynności nerek:

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek można stosować schemat dawkowania podobny do schematu dawkowania zalecanego u dorosłych, w tym pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4).

4.3 Przeciwwskazania

U pacjentów z depresj ą oddechową, otępieniem, chorobami psychicznymi lub niewydolnością wątroby.

Leczenie apomorfiny chlorowodorkiem nie jest odpowiednie dla pacjentów, u których występuje odpowiedź „on” na lewodopę zakłócona ciężkimi dyskinezami lub dystonią.

Produktu APO-go Ampoules nie należy podawać pacjentom z nadwrażliwością na apomorfinę lub na którąkolwiek substancj ę pomocniczą produktu leczniczego.

Produkt APO-go Ampoules jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Chlorowodorek apomorfiny należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z chorobami nerek, płuc lub układu krążenia oraz u osób ze skłonnościami do nudności i wymiotów.

Dodatkową ostrożność zaleca się podczas rozpoczynania leczenia u pacjentów w podeszłym wieku i (lub) pacjentów osłabionych.

Ze względu na to, że apomorfina może wywoływać niedociśnienie, nawet gdy podawana jest po uprzednim podaniu domperydonu, należy zachować ostrożność u pacjentów ze stwierdzonymi wcześniej chorobami serca lub pacjentów przyjmuj ących produkty lecznicze wazoaktywne, takie jak leki przeciwnadciśnieniowe, a szczególnie u pacjentów z stwierdzonym wcześniej niedociśnieniem ortostatycznym.

Ponieważ apomorfina, szczególnie w dużych dawkach, może powodować wydłużenie odstępu QT, należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów ze zwiększonym ryzykiem częstoskurczu typu torsade de pointes.

Stosowanie apomorfiny wiąże się z występowaniem miejscowych działań podskórnych. Można je czasem łagodzić poprzez zmianę miejsc wykonywania wstrzyknięć lub ewentualnie poprzez aplikację ultradźwięków (o ile istnieje taka możliwość) aby unikać obszarów występowania guzkowatości i stwardnień.

U pacjentów leczonych apomorfiną opisywano przypadki niedokrwistości hemolitycznej i małopłytkowości. Powinno się w regularnych odstępach czasu wykonywać badania hematologiczne, podobnie jak w przypadku lewodopy, jeśli jest podawana jednocześnie z apomorfiną.

Zaleca się zachowanie ostrożności w przypadku skojarzonego stosowania apomorfiny z innymi produktami leczniczymi, szczególnie tych z wąskim zakresem terapeutycznym (patrz punkt 4.5).

U wielu pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona współistnieją problemy neuropsychiczne. Istnieją dowody na to, że u niektórych pacjentów apomorfina może zaostrzyć zaburzenia neuropsychiczne. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania apomorfiny w tej grupie pacjentów.

Stwierdzono, że stosowanie apomorfiny wiąże się z występowaniem senności, a stosowanie innych agonistów dopaminy może wiązać się z epizodami nagłych zaśnięć, szczególnie u pacjentów z chorobą Parkinsona. Pacjenci muszą być o tym poinformowani i należy udzielić porady, aby podczas leczenia apomorfiną zachowywali ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjenci, u których występuje senność, muszą powstrzymać się od prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Można też rozważyć zmniejszenie dawkowania lub zakończenie leczenia.

Zaburzenia kontroli impulsów

Należy uważnie obserwować pacjentów, czy nie rozwijaj ą się u nich zaburzenia kontroli impulsów. Pacjenci oraz ich opiekunowie powinni mieć świadomość, że u pacjentów leczonych agonistami dopaminy, w tym apomorfiną, mogą wystąpić objawy zaburzenia kontroli impulsów, w tym patologiczne uzależnienie od hazardu, zwiększone libido, wzrost popędu płciowego, kompulsywne wydawanie pieniędzy lub zakupy, obżarstwo i kompulsywne objadanie się. W przypadku wystąpienia takich objawów należy wziąć pod uwagę redukcję/stopniowe zmniejszanie dawki.

Produkt APO-go Ampoules, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji zawiera pirosiarczyn sodu, który rzadko może powodować ciężkie reakcje alergiczne i skurcz oskrzeli.

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na 10 ml, tj. jest zasadniczo „bezsodowy”.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Pacjenci zakwalifikowani do leczenia chlorowodorkiem apomorfiny prawie na pewno przyjmują też inne leki na chorobę Parkinsona. W początkowym etapie leczenia chlorowodorkiem apomorfiny pacjenta powinno się obserwować czy nie występują nietypowe działania niepożądane lub objawy nasilenia działania leków.

Produkty lecznicze z grupy neuroleptyków mogą mieć działanie antagonistyczne, jeśli stosowane są z apomorfiną. Istnieje możliwość występowania interakcji między klozapiną a apomorfiną, jednak klozapinę można również stosować w celu łagodzenia objawów powikłań neuropsychicznych.

Jeśli istnieje konieczność stosowania produktów leczniczych z grupy neuroleptyków u pacjentów z chorobą Parkinsona leczonych agonistami dopaminy, można rozważyć stopniowe zmniej szanie dawki apomorfiny podawanej za pomocą minipompy infuzyjnej i (lub) pompy strzykawkowej (w przypadku nagłego odstawienia leków dopaminergicznych rzadko opisywano objawy przypominające złośliwy zespół neuroleptyczny).

Możliwy wpływ apomorfiny na stężenie innych produktów leczniczych w osoczu nie został zbadany. Zaleca się wobec tego zachowanie ostrożności podczas łączenia terapii apomorfiną z innymi produktami leczniczymi, w szczególności tymi o wąskim zakresie terapeutycznym.

Leki przeciw podwyższonemu ciśnieniu tętniczemu i leki kardiologiczne

Apomorfina może wpłynąć na działanie tych produktów leczniczych nawet przy stosowaniu łącznym z domperydonem (patrz punkt 4.4).

Zaleca się unikanie stosowania apomorfiny z innymi lekami o udowodnionych właściwościach wydłużających odstęp QT.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak doświadczenia ze stosowaniem apomorfiny u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach dotyczące szkodliwego wpływu na reprodukcję nie wskazują na występowanie jakichkolwiek działań teratogennych, lecz dawki podawane szczurom, które są toksyczne dla samic, mogą prowadzić do niewydolności oddechowej u noworodków. Potencjalne zagrożenie dla ludzi jest nieznane. Patrz punkt 5.3.

Produktu APO-go Ampoules nie należy stosować w ciąży, chyba że jest to wyraźnie koniecznie.

Nie wiadomo, czy apomorfina przenika do mleka kobiecego. Decyzja o kontynuowaniu/przerwaniu karmienia piersią lub kontynuowaniu/przerwaniu leczenia produktem APO-go Ampoules należy podjąć uwzględniając korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści ze stosowania APO-go Ampoules dla kobiety.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Chlorowodorek apomorfiny ma nieznaczny lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Pacjenci leczeni apomorfiną, u których występuje senność i (lub) epizody nagłego zasypiania, muszą zostać poinformowani o konieczności powstrzymania się od prowadzenia pojazdów i wykonywania czynności (np. obsługiwania maszyn), w przypadku których zmniejszona czujność mogłaby narazić ich samych lub inne osoby na ryzyko ciężkiego urazu lub śmierci - do momentu ustąpienia tych nawracających epizodów i senności (patrz punkt 4.4).

4.8    Działania niepożądane

Bardzo często (> 1/10)

Często (> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100)

Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często:

U pacjentów leczonych apomorfiną opisywano przypadki niedokrwistości hemolitycznej i małopłytkowości.

Rzadko:

Podczas leczenia chlorowodorkiem apomorfiny rzadko występowała eozynofilia.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko:

W związku z obecnością pirosiarczynu sodu w składzie omawianego produktu mogą wystąpić reakcje alergiczne (w tym anafilaksja i skurcz oskrzeli).

Zaburzenia psychiczne

Często:

Zaburzenia neuropsychiczne często występują u pacjentów z parkinsonizmem. Produkt APO-go Ampoules należy stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności w tej grupie pacjentów. Podczas leczenia chlorowodorkiem apomorfiny odnotowywano przypadki zaburzeń neuropsychiatrycznych (w tym przemijające łagodne stany splątania i omamy wzrokowe).

Częstość nieznana:

Zaburzenia kontroli impulsów: U pacjentów otrzymujących agonistów dopaminy, w tym apomorfiną, mogą wystąpić objawy patologicznego uzależnienia od hazardu, zwiększone libido, wzrost popędu płciowego, kompulsywne wydawanie pieniędzy lub zakupy, obżarstwo i kompulsywne objadanie się (patrz również punkt 4.4).

Zaburzenia układu nerwowego

Często:

Na początku leczenia może występować przemijająca sedacja po każdorazowej dawce chlorowodorku apomorfiny; objaw ten zwykle ustępuje w ciągu pierwszych kilku tygodni leczenia.

Stosowanie apomorfiny wiąże się z występowaniem senności.

Opisywano też przypadki zawrotów głowy / uczucia zamroczenia

Niezbyt często:

Apomorfina może wywołać dyskinezy w okresach „on”, które w niektórych przypadkach mogą być ciężkie, a u niektórych pacjentów prowadzić do przerwania leczenia.

Stosowanie apomorfiny wiąże się z występowaniem epizodów nagłych zaśnięć. Patrz także punkt 4.4.

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często:

Niedociśnienie ortostatyczne obserwowane jest niezbyt często i zazwyczaj przemija (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często:

Podczas leczenia apomorfiną występowało u pacjentów ziewanie.

Niezbyt często:

Donoszono o trudnościach w oddychaniu.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:

Nudności i wymioty, szczególnie na początku leczenia apomorfiną, zwykle wskutek pominięcia dawki domperydonu (patrz punkt 4.2).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często:

Opisywano przypadki miejscowych i uogólnionych wysypek.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często:

U większości pacjentów występują reakcje w miejscu podania, szczególnie w przypadku stosowania w sposób ciągły. Mogą one obejmować guzki podskórne, stwardnienie, rumień, bolesność uciskową i zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej. Mogą też wystąpić różne inne reakcje miejscowe (np. podrażnienie, świąd, powstawanie siniaków i ból).

Niezbyt często:

Opisywano przypadki martwicy i owrzodzeń w miejscu podania.

Częstość nieznana:

Opisywano przypadki obrzęków obwodowych.

Badania diagnostyczne

Niezbyt często:

U pacjentów otrzymuj ących apomorfinę opisywano przypadki dodatniego testu Coombsa.

4.9 Przedawkowanie

Doświadczenie kliniczne z przedawkowaniem apomorfiny stosowanej w przypadku tej drogi podawania jest niewielkie. Objawy przedawkowania można leczyć empirycznie w sposób zalecany poniżej:

Silne wymioty można leczyć domperydonem.

Depresj ę oddechową można leczyć naloksonem.

Niedociśnienie: powinno się podjąć odpowiednie działania, np. uniesienie części łóżka, na której leżą kończyny dolne.

Bradykardię można leczyć atropiną.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: agoniści dopaminy, kod ATC: N04B C07

Apomorfina bezpośrednio pobudza receptory dopaminowe, jednak pomimo wykazywania działania agonistycznego zarówno w stosunku do receptorów D1, jak i D2, nie podziela z lewodopą szlaków transportowych ani metabolicznych.

Mimo iż u zdrowych zwierząt laboratoryjnych apomorfina zmniejsza częstotliwość wyzwalania impulsów przez komórki układu nigrostriatalnego, a w niskich dawkach powoduje zmniejszenie aktywności lokomotorycznej (co - jak się uważa -oznacza presynaptyczne hamowanie uwalniania dopaminy endogennej), to jej wpływ na utratę zdolności ruchowych w chorobie Parkinsona jest najprawdopodobniej wynikiem oddziaływania na receptory postsynaptyczne. To dwufazowe działanie obserwowane jest też u ludzi.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Losy apomorfiny w organizmie po podaniu podskórnym można opisać za pomocą modelu dwukompartmentowego z okresem półtrwania dystrybucji 5 (±1,1) minut i okresem półtrwania eliminacji 33 (±3,9) minut. Odpowiedź kliniczna jest dobrze skorelowana ze stężeniem apomorfiny w płynie mózgowo-rdzeniowym, przy czym dystrybucję substancji czynnej najlepiej opisuje model dwukompartmentowy. Apomorfina ulega szybkiemu i całkowitemu wchłonięciu z tkanki podskórnej, co koreluje z szybkim ujawnieniem się efektów klinicznych (4-12 minut), a krótkotrwałe działanie kliniczne substancji czynnej (utrzymujące się około godziny) tłumaczy szybki jej klirens. Metabolizm apomorfiny odbywa się drogą glukuronidacji i sulfonowania do co najmniej dziesięciu procent całkowitej ilości; nie opisano innych szlaków.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności po wielokrotnym podaniu podskórnym nie ujawniają żadnych szczególnych zagrożeń dla ludzi wykraczających poza informacje podane w innych punktach ChPL.

Badania genotoksyczności in vitro wykazały działania mutagenne i klastogenne, które najprawdopodobniej spowodowane są przez produkty utleniania apomorfiny. Jednak w przeprowadzonych badaniach in vivo apomorfina nie była genotoksyczna.

Wpływ apomorfiny na rozród badano u szczurów. U tego gatunku apomorfina nie okazała się wykazywać działania teratogennego, lecz stwierdzono, że dawki, które są toksyczne dla samic, mogą powodować utratę opieki matczynej i niewydolność oddechową u noworodków.

Nie przeprowadzano badań działania rakotwórczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu pirosiarczyn (E 223)

Kwas solny, stężony Sodu wodorotlenek Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie wolno mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności.

6.3    Okres ważności

3 lata

Zużyć natychmiast po otwarciu. Wszelkie pozostałości należy wyrzucić.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Ampułki ze szkła typu I zawierając 2 ml roztworu do wstrzykiwań lub infuzji w opakowaniach po 5 ampułek.

Ampułki ze szkła typu I zawierając 5 ml roztworu do wstrzykiwań lub infuzji w opakowaniach po 5 ampułek.

Ampułki znajdują się na plastikowej tacce w opakowaniu kartonowym.

Dostępne są dwa rodzaje ampułek:

Ampułki z kolorowymi cętkami (częściowo nacinana)

Ampułki z pierścieniem wokół najwęższej części szyjki (całkowicie nacinana)

Opakowania zbiorcze po 25 ampułek zawierają 5 opakowań po 5 ampułek.

Opakowania zbiorcze po 50 ampułek zawierają 10 opakowań po 5 ampułek.

Nie wszystkie wielkości opakowań mogą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Nie stosować, jeśli roztwór zmienił barwę na zieloną.

Przed podaniem roztwór należy poddać ocenie wzrokowej. Roztwór należy stosować wyłącznie wtedy, gdy jest przezroczysty i bezbarwny.

Do jednorazowego użytku. Wszelkie niewykorzystane resztki roztworu należy usunąć.

Infuzja ciągła i stosowanie minipompy infuzyjnej i (lub) pompy strzykawkowej.

O wyborze rodzaju minipompy i (lub) pompy strzykawkowej oraz o wymaganych ustawieniach dawkowania decyduje lekarz zgodnie z indywidualnymi potrzebami pacjenta.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Britannia Pharmaceuticals Limited Park View House 65 London Road, Newbury Berkshire, RG14 1JN Wielka Brytania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

20538

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

21.08.2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

05.02.2013

10

APO-go Ampoules