+ iMeds.pl

Apo-go pen 10 mg/mlUlotka Apo-go pen

ULOTKA DLA PACJENTA: Informacja dla użytkownika

APO-go PEN,

10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań *

Apomorphini hydrochloridum

* W tekście stosowana jest skrócona nazwa APO-go Pen

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, personelu pielęgniarskiego lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek

dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, personelowi pielęgniarskiemu lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek APO-go Pen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku APO-go Pen

3.    Jak stosować lek APO-go Pen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek APO-go Pen

6.    Inne informacje

1. Co to jest lek APO-go Pen i w jakim celu się go stosuje

Lek APO-go Pen zawiera roztwór apomorfiny do wstrzykiwań. Lek wstrzykuje się pod powierzchnię skóry (podskórnie). Substancją czynną leku APO-go Pen jest chlorowodorek apomorfiny. 1 mililitr roztworu zawiera 10 mg apomorfiny.

Chlorowodorek apomorfiny zalicza się do grupy leków, określanych jako agoniści dopaminy. Lek APO-go Pen jest przeznaczony do leczenia choroby Parkinsona. Apomorfina pomaga skrócić okres czasu pozostawania w stanie „OFF”, czyli znieruchomienia u pacjentów z chorobą Parkinsona, u których chorobę Parkinsona leczono wcześniej preparatami lewodopy i (lub) innymi agonistami dopaminy. Lekarz lub personel pielęgniarski pomogą pacjentowi rozpoznać objawy wymagające stosowania leku.

Wbrew swojej nazwie apomorfina nie zawiera morfiny.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku APO-go Pen

Kiedy nie stosować leku APO-go Pen

-    Jeśli pacjent nie ukończył 18 lat.

-    Jeśli pacjent ma trudności z oddychaniem.

-    Jeśli pacjent ma otępienie lub chorobę Alzheimera.

-    Jeśli u pacjenta rozpoznano chorobę psychiczną z objawami takimi jak omamy, urojenia,

nieuporządkowane myśli, utrata kontaktu z rzeczywistością.

-    Jeśli pacjent ma chorobę wątroby.

-    Jeśli u pacjenta występuje ciężka dyskineza (ruchy mimowolne) lub ciężka dystonia (niemożność

poruszania się) mimo stosowania lewodopy.

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na apomorfinę lub którykolwiek z pozostałych

składników leku APO-go Pen (inne składniki leku opisano w punkcie 6).

-    Jeśli u pacjenta lub kogokolwiek z rodziny pacjenta rozpoznano w EKG zaburzenie rytmu serca

określane jako „zespół wydłużonego odstępu QT”. Należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek APO-go Pen

Należy powiedzieć lekarzowi, personelowi pielęgniarskiemu lub farmaceucie:

-    Jeśli pacjent ma problemy z nerkami.

-    Jeśli pacjent ma problemy z płucami.

-    Jeśli pacjent ma problemy z sercem.

-    Jeśli pacjent ma niskie ciśnienie krwi albo gdy wstanie i czuje się słabo oraz odczuwa zawroty

głowy

-    Jeśli pacjent przyjmuje leki na nadciśnienie tętnicze.

-    Jeśli pacjent ma nudności (okresowo lub stale).

-    Jeśli choroba Parkinsona wywołuje objawy psychiczne takie jak omamy (halucynacje) i splątanie.

-    Jeśli pacjent jest w podeszłym wieku, bardzo szczupły lub osłabiony.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent, jego rodzina lub opiekun zauważą, że u pacjenta występuje popęd lub pragnienie niezwykłych dla niego zachowań i nie może on opanować impulsu, napędu lub pokusy do podjęcia niektórych działań, które mogą być krzywdzące dla pacjenta lub innych osób. Takie zachowania noszą nazwę zaburzeń kontroli impulsów i mogą obejmować zachowania takie jak uzależnienie od hazardu, żarłoczność lub niekontrolowane wydawanie pieniędzy, zwiększone pożądanie płciowe lub nasilenie myśli i odczuć seksualnych. Lekarz może w takim przypadku dostosować dawkę leku lub go odstawić .

Przed zastosowaniem leku należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty jeśli:

Pacjent stosuje leki o których wiadomo, że wpływają na pracę serca. Dotyczy to leków stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca (np. chinidyna i amiodaron), depresji (w tym trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, np. amitryptylina i imipramina) oraz zakażeń bakteryjnych (antybiotyków makrolidowych, np. erytromycyna, azytromycyna i klarytromycyna) oraz domperydonu.

Stosowanie innych leków

Jeśli lek APO-go Pen stosuje się z innymi lekami, może to wpływać na ich działanie. Dotyczy to szczególnie:

-    Leków stosowanych w chorobach psychicznych (np. klozapiny).

-    Leków obniżających ciśnienie tętnicze.

-    Innych leków stosowanych w chorobie Parkinsona.

Lekarz poinformuje pacjenta, jeśli konieczna będzie zmiana dawki apomorfiny lub innych leków.

Jeśli pacjent zażywa lewodopę (lek na chorobę Parkinsona) oraz apomorfinę, lekarz powinien regularnie wykonywać badania krwi.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku APO-go Pen z jedzeniem i piciem

Jedzenie i picie nie wpływają na działanie leku APO-go Pen.

Ciąża i karmienie piersią

Leku APO-go Pen nie należy stosować w okresie ciąży chyba, że jest to bezwzględnie konieczne. Kobiety w ciąży, podejrzewające lub planujące ciążę powinny zasięgnąć porady lekarza lub pielęgniarki przed rozpoczęciem stosowania leku APO-go Pen.

Nie wiadomo czy lek APO-go Pen przenika do mleka karmiących matek. Jeśli pacjentka karmi piersią lub zamierza karmić piersią, powinna o tym powiedzieć lekarzowi. Lekarz wyjaśni, czy pacjentka powinna nadal karmić lub przerwać karmienie piersią bądź nadal stosować lub przerwać stosowanie opisywanego leku.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek APO-go Pen może wywoływać senność i silne pragnienie snu. Jeśli lek APO-go Pen w ten sposób wpływa na pacjenta, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Informacje o ważnych składnikach leku APO-go Pen

Lek APO-go Pen zawiera wodorosiarczyn sodu. Ta substancja może rzadko powodować ciężkie reakcje alergiczne z następującymi objawami: wysypka lub swędzenie skóry, trudności w oddychaniu, obrzęk (tzw. opuchnięcie) powiek, twarzy lub warg, obrzęk lub zaczerwienienie języka.

Jeśli u pacjenta wystąpią takie działania niepożądane, należy bezzwłocznie zgłosić się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego lub na izbę przyjęć.

W 10 ml roztworu leku APO-go Pen znajduje się mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu, zatem można uznać, że lek praktycznie nie zawiera sodu.

3. Jak stosować lek APO-go Pen

Lek APO-go Pen należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się lekarzem, personelem pielęgniarskim lub farmaceutą.

Aby zapobiec nudnościom lub wymiotom, co najmniej 2 dni przed przyjęciem pierwszej dawki leku APO-go Pen należy rozpocząć stosowanie domperydonu.

Kiedy nie stosować leku APO-go Pen:

-    jeśli roztwór zmienił kolor na zielony,

-    jeśli roztwór zmętniał lub zawiera widoczne cząstki.

Gdzie wykonywać wstrzyknięcia leku APO-go Pen

•    Wstrzyknięcia leku APO-go Pen należy wykonywać tuż pod powierzchnię skóry (podskórnie), zgodnie z instrukcją lekarza lub personelu pielęgniarskiego.

•    Nie należy wstrzykiwać leku APO-go Pen dożylnie (do światła żyły).

Jaką dawkę leku należy stosować

Wielkość i częstotliwość dawek leku APO-go Pen dobiera się do potrzeb każdego pacjenta. Lekarz wyjaśni to, a następnie powie pacjentowi jaką ilość leku należy przyjmować. Najkorzystniej działająca dawka leku zostanie ustalona podczas wizyty pacjenta w specjalistycznym ośrodku medycznym.

-    Najczęściej stosuje się dawkę 3-30 mg na dobę.

-    Konieczne może być jednak stosowanie dawki nawet 100 mg na dobę.

-    Lek najczęściej wstrzykuje się 1-10 razy na dobę.

-    W jednym wstrzyknięciu można podać dawkę nie większą niż 10 mg.

Przed rozpoczęciem stosowania leku APO-go Pen należy przeczytać poniższy schemat, aby zapoznać się z techniką podawania leku.

7)


8)


9)


Membrana


4)

10)

6)Igła*

Osłonka igły*


3)


Zewnętrzna obsadka wstrzykiwacza2)


Igła w szczelnej osłonce*, zawierającej 10) Igłę

6) Osłonkę igły 5) Stożkową nasadkę
* Opakowanie NIE zawiera igieł gotowych do użycia z wstrzykiwaczem.

Należy stosować igły do wstrzykiwaczy o maksymalnej długości 12 mm (1/2 cala) i minimalnej grubości 0,33 mm (29 G). Z wstrzykiwaczem APO-go PEN można stosować igły wstrzykiwaczy do podawania insuliny

Uwaga !: Nie należy pociągać czerwonego pokrętła dawkowania (element oznaczony na

schemacie cyfrą 1) przed wybraniem dawkowania (patrz „Jak wybrać odpowiednie dawkowanie”) .

Przymocowywanie igły

(a)    Przed użyciem wstrzykiwacza APO-go PEN należy przygotować waciki nasączone alkoholem i jedną igłę w stożkowej nasadce (element oznaczony na schemacie cyfrą 2).

(b)    Należy wyjąć wstrzykiwacz (Pen) z pudełka i zdjąć zewnętrzną osłonkę (element oznaczony na schemacie cyfrą 3).

(c) Przetrzeć membranę wstrzykiwacza (element oznaczony na schemacie cyfrą 4) wacikiem nasączonym alkoholem.

(d) Odkleić papier ze stożkowej nasadki na igłę (element oznaczony na schemacie cyfrą 2).

(e) Ważne jest, aby igłę zakładać na wstrzykiwacz w linii prostej, tak jak pokazano na rycinie. Założenie igły pod kątem może powodować wyciek roztworu z wstrzykiwacza.

(f)    Dokręcić stożkową nasadkę (element oznaczony na schemacie cyfrą 2) w prawo, by docisnąć ją do membrany. W ten sposób igła zostanie pewnie zamocowana na uchwycie.

(g)    Zdjąć stożkową nasadkę (element oznaczony na schemacie cyfrą 5), lecz nie wyrzucać jej.

Na razie nie zdejmować osłonki igły (element oznaczony na schemacie cyfrą 6).

(h)    Nałożyć zewnętrzną obsadkę wstrzykiwacza (element oznaczony na schemacie cyfrą 3).

Jak wybrać odpowiednie dawkowanie

(i)    Przycisnąć czerwone pokrętło dawkowania (element oznaczony na schemacie cyfrą 1)

i przekręcić je w prawo, aż strzałka wskaże zalecone przez lekarza dawkowanie (elementy oznaczone na schemacie cyframi 7 i 8). Zwolnić nacisk na czerwone pokrętło. Dawka została ustawiona i podczas przygotowania kolejnych wstrzyknięć nie trzeba już jej zmieniać.


Uwaga: Jeśli podczas obracania pokrętła pominie się przepisaną dawkę, należy nadal obracać pokrętło dotąd, aż ponownie wskaże dawkę ustaloną przez lekarza.

Pod żadnym pozorem nie należy pociągać i jednocześnie obracać czerwonego pokrętła dawkowania.

Jeśli ustalona dla pacjenta dawka wynosi 1 mg, to pierwszą dawkę 1 mg należy wstrzyknąć na papierową chusteczkę, którą następnie należy wyrzucić. Przygotowanie wstrzykiwacza jest ważną procedurą, która zapewnia podanie pełnej pierwszej dawki z wstrzykiwacza. Następnie należy ustawić wymaganą dawkę do wstrzyknięcia i wstrzyknąć w zwykły sposób (patrz „Wstrzykiwanie leku”). Jeśli pierwsza ustalona dawka jest większa niż 1 mg, nie trzeba wstrzykiwać pierwszej porcji na papierową serwetkę lub chusteczkę.

Wstrzykiwanie leku

(j) Po ustawieniu dawki należy ostrożnie pociągnąć czerwono pokrętło dawkowania do

wystąpienia oporu. Sprawdzić czerwoną skalę na tłoku (element oznaczony na schemacie cyfrą 9). Wstrzyknąć lek wyłącznie, jeśli linia widoczna tuż nad krawędzią obsadki odpowiada ustalonej dawce.(k)    Wacikiem nasączonym alkoholem przetrzeć miejsce na skórze, gdzie planowane jest wstrzyknięcie.

(l)    Zdjąć zewnętrzną obsadkę wstrzykiwacza (element oznaczony na schemacie cyfrą 3).

(m)    Zdjąć osłonkę igły (element oznaczony na schemacie cyfrą 6).

(o) W celu wstrzyknięcia leku nacisnąć do oporu, najlepiej kciukiem, czerwono pokrętło dawkowania (element oznaczony na schemacie cyfrą 1). Kiedy czerwone pokrętło dawkowania jest wciśnięte do oporu, policzyć do trzech, a następnie wycofać igłę.

(p) Założyć stożkową nasadkę (element oznaczony na schemacie cyfrą 5) na zużytą igłę i delikatne wcisnąć ją do końca. Po założeniu nasadki, należy odkręcić igłę, obracając ją w lewo. Należy pozostawić igłę w stożkowej nasadce i usunąć w bezpieczne miejsce, np. do pojemnika na ostre przedmioty albo pustego słoika po kawie.

Przygotowanie do następnego wstrzyknięcia:

(q)    Zdjąć zewnętrzną obsadkę z wstrzykiwacza i sprawdzić, czy we wkładzie jest wystarczająca ilość apomorfiny, by starczyło jej na kolejne wstrzyknięcie. Jeśli wystarczy do wykonania kolejnego wstrzyknięcia, należy założyć igłę w sposób opisany powyżej.

(r)    Jeśli ilość apomorfiny nie wystarcza do wykonania kolejnego wstrzyknięcia, należy przygotować kolejny wstrzykiwacz (Pen).

(s)    Po zakończeniu należy założyć zewnętrzną obsadkę wstrzykiwacza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki APO-go Pen

-    Należy natychmiast powiadomić lekarza lub skontaktować się z najbliższym szpitalnym

oddziałem ratunkowym.

-    Może wystąpić powolna akcja serca, silne nudności, senność i (lub) trudności w oddychaniu.

Wskutek niskiego ciśnienia krwi mogą także wystąpić zawroty głowy lub omdlenie, szczególnie, gdy pacjent wstaje. Pomóc może położenie się z uniesionymi nogami.

Pominięcie przyjęcia leku APO-go Pen

Należy przyjąć kolejną zaplanowaną dawkę,o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku APO-go Pen

Nie należy przerywać stosowania APO-go Pen bez uprzedniego porozumienia z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza, personelu pielęgniarskiego lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, APO-go Pen może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi reakcja alergiczna, należy przerwać stosowanie leku APO-go Pen i natychmiast skontaktować się z lekarzem, wezwać pogotowie ratunkowe lub skontaktować się z najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym. Mogą wystąpić następujące objawy alergiczne:

•    wysypka,

•    trudności z oddychaniem,

•    obrzęk (tzw. opuchnięcie) twarzy, warg, gardła lub języka.

Niekiedy lek APO-go Pen może wywoływać następujące objawy:

Bardzo częste działania niepożądane (częściej niż u niż 1 na 10 pacjentów)

•    Guzki pod skórą w miejscu wstrzyknięcia, które są bolesne, uciążliwe oraz mogą być

zaczerwienione i swędzące. Aby zapobiec tworzeniu guzków, zaleca się zmianę miejsca wstrzyknięcia za każdym wstrzyknięciem.

Częste działania niepożądane (rzadziej niż u niż 1 na 10 pacjentów)

•    Nudności lub wymioty, szczególnie na początku stosowania leku APO-go Pen. Jeśli występują

nudności podczas stosowania lub bez stosowania domperydonu, należy natychmiast powiadomić lekarza lub personel pielęgniarski.

•    Uczucie zmęczenia lub silnej senności.

•    Splątanie lub omamy (halucynacje).

•    Ziewanie.

•    Zawroty głowy lub oszołomienie (uczucie „lekkości głowy”) przy wstawaniu.

Niezbyt częste działania niepożądane (rzadziej niż u niż 1 na 100 pacjentów)

•    Nasilenie ruchów mimowolnych lub drżeń mięśniowych podczas okresów „ON”.

•    Niedokrwistość hemolityczna — nieprawidłowy rozpad krwinek czerwonych w naczyniach

krwionośnych lub innych częściach organizmu. Jest to niezbyt częste działanie niepożądane może wystąpić u pacjentów przyjmujących również lewodopę.

•    Epizody nagłych zaśnięć.

•    Wysypki.

•    Trudności z oddychaniem.

•    Owrzodzenia w miejscu wstrzyknięcia.

•    Zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, które może powodować bladość skóry, osłabienie lub

zadyszki.

•    Zmniejszenie liczby płytek krwi, które może zwiększać ryzyko krwawień lub siniaczenia

(powstawanie tzw. „siniaków”).

Rzadkie działania niepożądane (rzadziej niż u niż 1 na 1000 pacjentów)

•    Reakcja alergiczna.

•    Eozynofilia — nieprawidłowo duża liczba pewnego rodzaju białych krwinek we krwi lub innych

tkankach organizmu.

Działania niepożądane występujące u nieznanej liczby pacjentów:

•    Obrzęk (tzw. opuchnięcie) nóg, stóp lub palców.

•    Niemożność opanowania impulsu, napędu lub pragnienia podjęcia czynności, które mogą być

szkodliwe dla pacjenta lub innych osób, które mogą obejmować: o Silny impuls do hazardu, niezależnie od osobistych lub rodzinnych konsekwencji. o Zmiana lub nasilenie potrzeb seksualnych lub zachowanie polegające na znaczącym

zwiększeniu zainteresowania sobą lub innymi osobami, na przykład, zwiększenie popędu płciowego.

o Niekontrolowane i nadmierne zakupy lub wydawanie pieniędzy. o Żarłoczność (spożywanie dużych ilości jedzenia w krótkim czasie) lub niepohamowane jedzenie (spożywanie większej ilości jedzenia niż zazwyczaj i spożywanie większych porcji w celu zaspokojenia głodu).

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta wystąpią takie zachowania; lekarz omówi z pacjentem, jakie są sposoby zmniejszenia takich objawów.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek APO-go Pen

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu kartonowym w celu ochrony przed światłem.

Produkt należy przechowywać w tych samych warunkach po otwarciu oraz pomiędzy kolejnymi pobraniami leku.

Nie należy stosować leku APO-go Pen po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nowy APO-go Pen można stosować przez okres do 48 godzin po podaniu pierwszej dawki. Po tym okresie nie należy stosować otwartego wstrzykiwacza APO-go Pen, a zastosować nowy.

Aby bezpiecznie wyrzucić wstrzykiwacz, najpierw należy zdjąć z uchwytu igłę i usunąć ją do

pojemnika na ostre odpady lub w inne odpowiednie miejsce (np. słoik po kawie). Gdy pojemnik na ostre odpady się zapełni, należy go przekazać lekarzowi lub farmaceucie do bezpiecznej utylizacji. Jeśli wstrzykiwacz jest całkowicie opróżniony, można go wyrzucić do odpadów domowych. Jeśli we wstrzykiwaczu znajduje się pozostałość apomorfiny, należy go zwrócić do farmaceuty.

6. Inne informacje Co zawiera APO-go Pen

Substancją czynną jest chlorowodorek apomorfiny. 1 ml leku APO-go Pen zawiera 10 mg chlorowodorku apomorfiny. Każdy APO-go Pen zwiera 3 ml roztworu do wstrzykiwań.

Inne składniki leku APO-go Pen:

-    wodorosiarczyn sodu (E 222),

-    kwas solny, stężony (37%).

-    woda do wstrzykiwań.

Informacje na temat sodu pirosiarczynu — patrz punkt „Informacje o ważnych składnikach leku APO-go Pen”.

Jak wygląda lek APO-go Pen

Lek APO-go Pen to jednorazowy system wielodawkowego wstrzykiwacza półautomatycznego z wkładem z przezroczystego szkła zawierającym roztwór do wstrzykiwań. Roztwór jest przezroczysty, praktycznie bezbarwny, bezzapachowy i wolny od widocznych cząstek.

Zawartość opakowania:

Opakowania po 1, 5 lub 10 wstrzykiwaczy w plastikowej formowanej tacce, w tekturowym pudełku. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Britannia Pharmaceuticals Limited

Park View House, 65 London Road, Newbury, Berkshire RG14 1JN, Wielka Brytania Wytwórca

Genus Pharmaceuticals, Park View House, 65 London Road, Newbury, Berkshire, RG14 1JN, Wielka Brytania

Laboratoire Aguettant, 1, Rue Alexander Fleming, Parc Scientifque Tony Garnier 69007 Lyon, Francja

Britannia Pharmaceuticals Limited

Park View House, 65 London Road, Newbury, Berkshire RG14 1JN, Wielka Brytania STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 - 18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria, Niemcy, Szwajcaria:    APO-go Pen 10mg/ml - Injektionslosung

Belgia:    APO-go PEN® 10 mg/ml oplossing voor injectie

Bułgaria:    APO-go PEN 10mg/ml Pa3TBop 3a HH^eKrapaHe

Cypr:    APO-go Erukso^ópoę onoKsup 10mg/ml

Czechy :    Britaject PEN 10 mg/ml injekční roztok

Dania :    APO-go Pen 10mg/ml Injektionsvžske, oplósning

APO-go, 10 mg/ml süstelahus pen-süstlis Apogo PEN 10 mg/ml injektioneste, liuos APO-go Zvokgv^ Tvnov Exvkó (Pen)

Estonia:

Finlandia:

Grecja:

Węgry: Islandia: Irlandia, Malta, Łotwa:

Litwa :

Luksemburg:

Polska:

Holandia:

Norwegia:

Portugalia:

Rumunia:

Słowacja :

Słowenia:

Hiszpania:

Szwecja:


Wielka Brytania:


Britaject PEN 10 mg/ml oldatos injekció APO-go PEN 10 mg/ml stungulyf, lausn APO-go Pen 10mg/ml solution for injection APO-go PEN 10 mg/ml skidums injekcijám Britaject 10 mg/ml injekcinis tirpalas APO-go® Pen 10mg/ml Solution Injectable APO-go PEN, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwan APO-go Pen, Oplossing Voor injectie 10mg/ml Britaject 10 mg/ml injeksjonsv^ske, oppl0sning i ferdigfylt penn APO-go Pen 10 mg/ml Solu^ao injectável APO-go 10 mg/ml solutie injectabilá ín pen multidozá APO-go 10 mg/ml injekcny roztok naplneny v pere APO-go 10 mg/ml raztopina za injiciranje v peresniku APO-go Pen 10 mg/ml Solución inyectable APO-go Pen 10 mg/ml Injektionsvatska, losning

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 09/10/2014

11

APO-go PEN

Charakterystyka Apo-go pen

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

APO-go PEN, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml zawiera 10 mg apomorfiny chlorowodorku.

Każdy wkład o pojemności 3 ml zawiera 30 mg apomorfiny chlorowodorku. Substancja pomocnicza: wodorosiarczyn sodu w ilości 0,93 mg na ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań.

Roztwór jest przezroczysty, praktycznie bezbarwny, bezzapachowy i wolny od widocznych cząstek pH od 3,0 do 4,0

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie fluktuacji ruchowych (zjawisk „on-off’) u pacjentów z chorobą Parkinsona, które nie są dostatecznie kontrolowane przez stosowanie doustnych leków przeciwparkinsonowych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dobór pacjentów kwalifikujących się do leczenia za pomocą wstrzyknięć produktu APO-go PEN:_

Pacjenci zakwalifikowani do leczenia za pomocą APO-go powinni potrafić rozpoznawać u siebie początek objawów „off” i wykonywać sobie wstrzyknięcia bądź mieć odpowiedzialnego opiekuna, który w razie potrzeby potrafiłby wykonywać im wstrzyknięcia.

Niezbędne jest ustalone podawanie pacjentowi domperydonu, zazwyczaj 20 mg trzy razy na dobę przez co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem leczenia.

Apomorfinę należy wprowadzać w kontrolowanym otoczeniu specjalistycznej kliniki. Nadzór nad pacjentem powinien sprawować lekarz posiadający doświadczenie w leczeniu choroby Parkinsona (np. neurolog). Leczenie pacjenta lewodopą, z dodatkiem lub bez dodatku agonistów dopaminy, należy zoptymalizować przed rozpoczęciem stosowania produktu leczniczego APO- go PEN.

Dorośli

Podawanie

APO-go PEN przeznaczony jest do podawania podskórnego w postaci przerywanych bolusów. Patrz punkt 4.4.

Apomorfiny nie wolno podawać drogą dożylną.

Nie stosować, jeśli roztwór przyjął zabarwienie zielone. Przed podaniem roztwór należy poddać ocenie wzrokowej. Roztwór należy stosować wyłącznie wtedy, gdy jest przezroczysty, bezbarwny i wolny od cząstek stałych.

Ustalenie dawki progowej

Właściwa dawka dla danego pacjenta ustalana jest z wykorzystaniem schematów dawkowania inkrementalnego. Sugerowany jest następujący schemat:

1 mg chlorowodorku apomorfiny (0,1 ml), czyli około 15-20 pg/kg, wstrzykuje się podskórnie podczas okresu hipokinetycznego, czyli okresu „off”, a pacjenta obserwuje się przez 30 minut pod kątem wystąpienia odpowiedzi ruchowej.

Jeśli odpowiedź nie występuje lub jest ona niewystarczająca, pacjentowi podaje się we wstrzyknięciu podskórnym drugą dawkę chlorowodorku apomorfiny, tym razem w wysokości 2 mg (0,2 ml), następnie pacjenta obserwuje się pod kątem wystąpienia odpowiedzi ruchowej przez kolejne 30 minut.

Dawkowanie można zwiększać w sposób inkrementalny, zachowując co najmniej czterdziestominutowy odstęp pomiędzy kolejnymi wstrzyknięciami, do uzyskania zadowalającej odpowiedzi ruchowej.

Stabilizacja leczenia

Po ustaleniu właściwej dawki leku, w przypadku pojawienia się pierwszych objawów epizodu „off”, pacjentowi można podać pojedyncze wstrzyknięcie podskórne w dolną część brzucha lub zewnętrzną część uda. Nie można wykluczyć zmienności wewnątrzosobniczej w zakresie wchłaniania w zależności od miejsc wykonywania wstrzyknięć. W związku z tym przez kolejną godzinę od podania leku pacjenta należy obserwować w celu dokonania oceny jakości odpowiedzi na zastosowane leczenie. Zmian w dawkowaniu można dokonywać w zależności od odpowiedzi pacjenta.

Choć optymalne dawkowanie chlorowodorku apomorfiny może u różnych pacjentów być różne, to u danego pacjenta, po ustabilizowaniu dawkowania, pozostaje ono względnie stałe.

Środki ostrożności przy kontynuowaniu leczenia

Dawka dobowa APO-go może w zależności od pacjenta być bardzo różna, w typowych przypadkach waha się od 3 mg do 30 mg podawanych w 1 do 10 wstrzyknięć, a czasem nawet w 12 oddzielnych wstrzyknięciach na dobę.

Zaleca się, aby całkowita dawka dobowa chlorowodorku apomorfiny nie przekraczała 100 mg i aby dawka żadnego z podawanych bolusów nie przekraczała 10 mg.

W badaniach klinicznych zazwyczaj udawało się bardziej lub mniej obniżyć dawkę lewodopy, choć efekt ten wykazuje bardzo dużą zmienność międzyosobniczą i musi być uważnie kontrolowany przez doświadczonego lekarza.

Po ustabilizowaniu leczenia dawkę domperydonu można zacząć stopniowo obniżać, choć u niewielu tylko pacjentów lek ten udaje się całkowicie odstawić bez wywoływania wymiotów czy niedociśnienia.

Dzieci i młodzież

Lek APO-go PEN jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia (patrz punkt 4.3).

Pacjenci w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku są dobrze reprezentowani w populacji pacjentów cierpiących na chorobę Parkinsona i stanowią wysoki odsetek uczestników badań klinicznych oceniających stosowanie leku APO-go. Leczenie pacjentów w podeszłym wieku za pomocą leku APO-go nie różniło się od leczenia stosowanego u młodszych pacjentów. Przy rozpoczynaniu podawania leku u pacjentów w podeszłym wieku zaleca się jednak zachowanie dodatkowej ostrożności ze względu na ryzyko niedociśnienia ortostatycznego.

Upośledzenie czynności nerek

U pacjentów z upośledzoną czynnością nerek można stosować schemat dawkowania podobny do schematu dawkowania zalecanego u dorosłych, w tym pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4).

4.3    Przeciwwskazania

U pacjentów z depresj ą oddechową, otępieniem, zaburzeniami psychotycznymi lub upośledzoną czynnością wątroby.

Chlorowodorku apomorfiny nie wolno podawać pacjentom, u których występuje odpowiedź „on” na lewodopę wikłana ciężkimi dyskinezami lub dystonią.

Leku APO-go nie powinno się podawać pacjentom z udokumentowaną nadwrażliwością na apomorfinę lub którąkolwiek substancj ę pomocniczą produktu leczniczego.

Lek APO-go jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Chlorowodorek apomorfiny należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z chorobami nerek, płuc lub układu krążenia oraz u osób ze skłonnościami do nudności i wymiotów.

Przy rozpoczynaniu podawania leku u pacjentów w podeszłym wieku i/lub pacjentów osłabionych zaleca się zachowanie dodatkowej ostrożności.

Ze względu na to, że apomorfina może wywoływać niedociśnienie, nawet gdy podawana jest po uprzednim podaniu domperydonu, należy zachować ostrożność u pacjentów ze stwierdzonymi wcześniej chorobami serca lub pacjentów przyjmujących leki wazoaktywne, takie jak leki hipotensyjne, a szczególnie u pacjentów z stwierdzonym wcześniej niedociśnieniem ortostatycznym.

Ponieważ apomorfina, szczególnie w wysokich dawkach, może powodować wydłużenie odstępu QT, należy zachować ostrożność podczas stosowania tego leku u pacjentów narażonych na zwiększone ryzyko wystąpienia częstoskurczu typu torsade de pointes.

Stosowanie apomorfiny wiąże się z występowaniem miejscowych działań podskórnych. Można je czasem łagodzić poprzez zmianę miejsc wykonywania wstrzyknięć lub ewentualnie poprzez aplikacj ę ultradźwięków (o ile istnieje taka możliwość) na obszary występowania guzkowatości i stwardnienia.

U pacjentów leczonych apomorfiną opisywano przypadki niedokrwistości hemolitycznej i małopłytkowości. Powinno się w regularnych ostępach czasu oznaczać parametry morfologii krwi, podobnie jak w przypadku lewodopy, jeśli jest podawana łącznie z apomorfiną.

Zaleca się zachowanie ostrożności w przypadku łącznego stosowania apomorfmy z innymi produktami leczniczymi, szczególnie jeśli charakteryzują się one wąskim zakresem dawek leczniczych (patrz punkt 4.5).

U wielu pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona współistnieją problemy neuropsychiatryczne. Istnieją dowody na to, że u części pacjentów zaburzenia neuropsychiatryczne mogą ulegać zaostrzeniu w wyniku stosowania apomorfiny.

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania apomorfiny w tej grupie pacjentów.

Stwierdzono, że stosowanie apomorfiny wiąże się z występowaniem senności, a stosowanie innych agonistów dopaminy może wiązać się z epizodami nagłych zaśnięć, szczególnie u pacjentów z chorobą Parkinsona. Pacjentów powinno się o tym informować i udzielać porady, aby w okresie leczenia apomorfiną zachowywali ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjenci, u których wystąpiła senność, muszą powstrzymać się od prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Można też rozważyć obniżenie dawkowania lub odstawienie leku.

Zaburzenia kontroli impulsów

Należy uważnie obserwować pacjentów, czy nie rozwijają się u nich zaburzenia kontroli impulsów. Pacjenci oraz ich opiekunowie powinni mieć świadomość, że u pacjentów leczonych agonistami dopaminy, w tym apomorfiną, mogą wystąpić objawy zaburzenia kontroli impulsów, w tym patologiczne uzależnienie od hazardu, zwiększone libido, wzrost popędu płciowego, kompulsywne wydawanie pieniędzy lub zakupy, obżarstwo i kompulsywne objadanie się. W przypadku wystąpienia takich objawów należy wziąć pod uwagę redukcję/stopniowe zmniejszanie dawki.

W skład leku APO-go wchodzi wodorosiarczyn sodu, który rzadko może powodować ciężkie reakcje alergiczne i skurcz oskrzeli.

Omawiany produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na 10 ml, co oznacza, że jest praktycznie „bezsodowy”

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Pacjenci zakwalifikowani do leczenia chlorowodorkiem apomorfiny prawie na pewno przyjmuj ą też inne leki na chorobę Parkinsona. W początkowym etapie leczenia chlorowodorkiem apomorfiny pacjenta powinno się obserwować pod kątem występowania nietypowych działań niepożądanych lub objawów potencjalizacji działania leków.

Produkty lecznicze z grupy neuroleptyków mogą wywierać działanie antagonistyczne, kiedy stosowane są z apomorfiną. Choć istnieje możliwość występowania interakcji między klozapiną a apomorfiną, klozapinę można również stosować w celu łagodzenia objawów powikłań neuropsychiatrycznych.

Nie badano ewentualnego wpływu apomorfiny na stężenie innych produktów leczniczych w osoczu. Zaleca się w związku z tym zachowanie ostrożności w przypadku skojarzonego stosowania apomorfiny z innymi produktami leczniczymi, szczególnie tych z wąskim zakresem terapeutycznym.

Leki przeciwnadciśnieniowe i działające na serce

Nawet jeśli apomorfina podawana jest jednocześnie z domperydonem, to nadal może ona nasilać działanie hipotensyjne tych leków. (Patrz punkt 4.4).

Zaleca się unikanie stosowania apomorfiny z innymi lekami o udowodnionych właściwościach wydłużających odstęp QT.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak doświadczenia ze stosowaniem apomorfiny u kobiet w ciąży.

Choć badania na zwierzętach dotyczące szkodliwego wpływu na reprodukcję nie wskazują na występowanie jakichkolwiek działań teratogennych, to dawki podawane szczurom, które są toksyczne dla samic, mogą prowadzić do niepodjęcia czynności oddechowej u noworodków. Potencjalne zagrożenia dla ludzi są nieznane. Patrz punkt 5.3.

Leku APO-go nie powinno się stosować podczas ciąży, chyba że jest to wyraźnie koniecznie.

Nie wiadomo, czy apomorfina przechodzi do mleka kobiecego. Decyzja o kontynuowaniu/przerwaniu karmienia piersią lub kontynuowaniu/przerwaniu leczenia za pomocą APO-go powinna być podejmowana po uwzględnieniu korzyści płynących z karmienia piersią dla dziecka i korzyści ze stosowania APO-go przez karmiącą piersią kobietę.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Chlorowodorek apomorfiny wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pacjenci leczeni apomorfiną, u których występuje senność i/lub epizody nagłego zasypiania, muszą zostać poinformowani o konieczności powstrzymania się od prowadzenia pojazdów i wykonywania czynności (np. obsługiwania maszyn), w przypadku których obniżony poziom czuwania mógłby narazić ich samych lub inne osoby na ryzyko poważnego urazu lub śmierci - do momentu ustąpienia wspomnianych nawrotowych epizodów i senności (porównaj punkt 4.4).

4.8    Działania niepożądane

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często:

U pacjentów leczonych apomorfiną opisywano przypadki niedokrwistości hemolitycznej i małopłytkowości.

Rzadko:

Podczas leczenia chlorowodorkiem apomorfiny rzadko opisywano przypadki eozynofilii.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko:

W związku z obecnością pirosiarczynu sodu w składzie omawianego leku mogą wystąpić reakcje alergiczne (w tym anafilaksja i skurcz oskrzeli).

Zaburzenia psychiczne

Często:

Zaburzenia neuropsychiatryczne często występują u pacjentów cierpiących na chorobę Parkinsona. Lek APO-go powinno się stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności w tej grupie pacjentów. Podczas

5

leczenia chlorowodorkiem apomorfmy odnotowywano przypadki zaburzeń neuropsychiatrycznych (w tym przypadki przemijającej łagodnej dezorientacji i omamów wzrokowych).

Częstość nieznana:

Zaburzenia kontroli impulsów

U pacjentów otrzymujących agonistów dopaminy, w tym apomorfiną, mogą wystąpić objawy patologicznego uzależnienia od hazardu, zwiększone libido, wzrost popędu płciowego, kompulsywne wydawanie pieniędzy lub zakupy, obżarstwo i kompulsywne objadanie się (patrz również punkt 4.4).

Zaburzenia układu nerwowego

Często:

Na początku leczenia może występować przemijająca sedacja po każdorazowej dawce chlorowodorku apomorfiny; objaw ten zwykle ustępuje w ciągu pierwszych kilku tygodni leczenia.

Stosowanie apomorfiny wiąże się z występowaniem senności.

Opisywano też przypadki zawrotów głowy / uczucia zbliżającego się omdlenia.

Niezbyt często:

Apomorfina może indukować dyskinezy w okresach „on”, które w części przypadków mogą być bardzo nasilone, a w niektórych przypadkach prowadzić do przerwania leczenia.

Stosowanie apomorfiny wiąże się z występowaniem epizodów nagłych zaśnięć. Patrz także punkt 4.4.

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często:

Niedociśnienie ortostatyczne obserwowane jest niezbyt często i zazwyczaj ma charakter przemijający (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często:

Podczas leczenia apomorfiną występowało u pacjentów ziewanie.

Niezbyt często:

Opisywano przypadki problemów z oddychaniem.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:

Nudności i wymioty, szczególnie przy rozpoczynaniu leczenia apomorfiną, zwykle wskutek pominięcia dawki domperydonu (patrz punkt 4.2).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często:

Opisywano przypadki miejscowych i uogólnionych wysypek.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często:

U większości pacjentów występują reakcje w miejscu podania, szczególnie w przypadku stosowania w sposób ciągły. Mogą one obejmować guzki podskórne, stwardnienie, rumień, bolesność uciskową i zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej. Mogą też wystąpić różne inne reakcje miejscowe (np. podrażnienie, świąd, powstawanie siniaków i ból).

Niezbyt często:

Opisywano przypadki martwicy i owrzodzeń w miejscu podania.

Częstość nieznana:

Opisywano przypadki obrzęków obwodowych.

Badania diagnostyczne

Niezbyt często:

U pacjentów otrzymujących apomorfinę opisywano przypadki dodatniego testu Coombsa.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Doświadczenie kliniczne z przedawkowaniem apomorfiny stosowanej z wykorzystaniem tej drogi podawania jest niewielkie. Objawy przedawkowania można leczyć empirycznie w sposób zasugerowany poniżej:

W przypadku nadmiernych wymiotów można podawać domperydon.

W przypadku depresji oddechowej można podawać nalokson.

Niedociśnienie: powinno się podjąć odpowiednie działania, np. uniesienie części łóżka, na której spoczywaj ą kończyny dolne.

W przypadku rzadkoskurczu można podawać atropinę.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: agoniści dopaminy, kod ATC: N04B C07

Apomorfina w sposób bezpośredni pobudza receptory dopaminowe, jednak pomimo wykazywania działania agonistycznego zarówno w stosunku do receptorów D1, jak i D2, nie współdzieli z lewodopą szlaków transportowych ani metabolicznych.

Mimo iż u zdrowych zwierząt laboratoryjnych apomorfina zmniejsza częstotliwość wyzwalania impulsów przez komórki układu nigrostriatalnego, a w niskich dawkach powoduje zmniejszenie aktywności lokomotorycznej (co - jak się uważa - jest wykładnikiem presynaptycznego hamowania uwalniania dopaminy endogennej), to jej wpływ na zaburzenia ruchowe w chorobie Parkinsona jest najprawdopodobniej wynikiem oddziaływania na receptory postsynaptyczne. To dwufazowe działanie obserwowane jest też u ludzi.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Losy apomorfiny w organizmie po podaniu podskórnym można opisać za pomocą modelu dwukompartmentowego przy półokresie dystrybucji wynoszącym 5 ±1,1 min i półokresie eliminacji wynoszącym 33 ±3,9 min. Odpowiedź kliniczna wykazuje dobrą korelację ze stężeniem apomorfiny w płynie mózgowo-rdzeniowym, przy czym dystrybucję leku najlepiej opisuje model dwukompartmentowy. Apomorfina ulega szybkiemu i całkowitemu wchłonięciu z tkanki podskórnej, co koreluje z szybkim ujawnieniem się efektów klinicznych (4-12 minut), a krótkotrwałe działanie kliniczne leku (utrzymujące się około godziny) tłumaczy szybki jej klirens. Metabolizm apomorfiny odbywa się drogą glukuronidacji i sulfonacji do co najmniej dziesięciu procent łącznej ilości; nie opisano innych szlaków metabolizmu apomorfiny.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności w stosunku do tkanki podskórnej po podaniu wielokrotnym nie ujawniają żadnych szczególnych zagrożeń dla ludzi oprócz informacji zawartych w pozostałych punktach ChPL.

Badania genotoksyczności in vitro wykazały działania mutagenne i klastogenne, które najprawdopodobniej spowodowane są produktami utleniania apomorfiny. Jednak w przeprowadzonych badaniach in vivo apomorfina nie okazała się genotoksyczna.

Wpływ apomorfiny na rozród badano na szczurach. Choć u tego gatunku apomorfina nie okazała się wykazywać działania teratogennego, to stwierdzono, że dawki, które są toksyczne dla samic, mogą prowadzić do utraty opieki matczynej i niepodj ęcia czynności oddechowej u noworodków.

Nie przeprowadzano żadnych badań rakotwórczości.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu wodorosiarczyn (E 222)

Kwas solny, stężony (37%)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności.

6.3    Okres ważności

2 lata

48 godzin po pierwszym otwarciu

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Produkt należy przechowywać w tych samych warunkach po otwarciu oraz pomiędzy kolejnymi pobraniami leku.

Wkład.

APO go PEN to jednorazowy system wielodawkowego pióro wtryskiwacz, w skład którego wchodzi wykonany ze szkła (typu I) wkład zawierający przezroczysty roztwór do wstrzykiwań. Szklany wkład z jednej strony zamyka tłok z gumy bromobutylowej, a z drugiej strony zakończony membraną z gumy bromobutylowej/Aluminium.

Jeden wstrzykiwacz zawiera 3 ml roztworu do wstrzykiwań.

Opakowania po 1, 5 lub 10 wstrzykiwaczy o pojemności 3 ml, w plastikowej formowanej tacce, w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań mogą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

APO-go PEN

Nie stosować, jeśli roztwór przyj ął zabarwienie zielone.

Wstrzykiwacz należy usunąć najpóźniej 48 godzin od pierwszego zastosowania.

(patrz załączony schemat)

3)


2)Igła*


10)

6)


Osłonka igły*
Zewnętrzna obsadka wstrzykiwacza

Igła w szczelnej osłonce, zawierającej 10) Igłę

6) Osłonkę igły 5) Stożkową nasadkę * Opakowanie NIE zawiera igieł gotowych do użycia z wstrzykiwaczem.

Należy stosować igły do wstrzykiwaczy o maksymalnej długości 12 mm (1/2 cala) i minimalnej grubości 0,33 mm (29 G). Z wstrzykiwaczem APO-go PEN można stosować igły wstrzykiwaczy do podawania insuliny

UWAGA: Nie należy pociągać czerwonego pokrętła dawkowania (element oznaczony na schemacie cyfrą 1) przed wybraniem dawkowania (patrz „Jak wybrać odpowiednie dawkowanie”)

Przymocowywanie igły

(a)    Przed użyciem wstrzykiwacza APO-go PEN należy przygotować waciki nasączone środkiem dezynfekcyjnym i jedną igłę w stożkowej nasadce (element oznaczony na schemacie cyfrą 2).

(b)    Wyjąć wstrzykiwacz z pudełka i zdjąć zewnętrzną osłonkę wstrzykiwacza (element oznaczony na schemacie cyfrą 3).

(c) Przetrzeć membranę wstrzykiwacza (element oznaczony na schemacie cyfrą 4) wacikiem nasączonym środkiem dezynfekcyjnym.

(d)    Odkleić papier ze stożkowej nasadki na igłę (element oznaczony na schemacie cyfrą 2).

(e)    Ważne jest, aby igłę należy zakładać na wstrzykiwacz w linii prostej, tak jak pokazano na rycinie.

Założenie igły pod kątem może powodować wyciek roztworu z wstrzykiwacza.

(f)    Dokręcić stożkową nasadkę (element oznaczony na schemacie cyfrą 2) w prawo, by docisnąć ją do membrany. W ten sposób igła zostanie pewnie zamocowana na uchwycie.

(g) Zdjąć stożkową nasadkę (element oznaczony na schemacie cyfrą 5), lecz nie wyrzucać go. Na razie nie zdejmować osłonki igły (element oznaczony na schemacie cyfrą 6).

(h)    Nałożyć zewnętrzną obsadkę wstrzykiwacza (element oznaczony na schemacie cyfrą 3).

(i)    Przycisnąć czerwone pokrętło dawkowania (element oznaczony na schemacie cyfrą 1)

i przekręcić je w kierunku ruchu wskazówek zegara, aż strzałka wskaże zalecone przez lekarza dawkowanie (elementy oznaczone na schemacie cyframi 7 i 8). Zwolnić nacisk na pokrętło. Dawka została wybrana - przy wykonywaniu kolejnych wstrzyknięć nie potrzeba ponowne jej wybierać.


Uwaga! Jeśli podczas przekręcania pokrętła dawkowania nie zdąży się zatrzymać pokrętła nad właściwą dawką, należy przekręcać pokrętło dalej w tym samym kierunku do momentu ustawienia dawki ustalonej przez lekarza. Nie wolno pociągać i przekręcać czerwonego pokrętła dawkowania w tym samym czasie.

Jeśli ustalona dawka wynosi 1 mg, to pierwszą dawkę 1 mg należy wstrzyknąć na papierową chusteczkę, którą następnie należy usunąć. Przygotowanie wstrzykiwacza jest ważną procedurą, która zapewnia podanie pełnej pierwszej dawki z wstrzykiwacza. Następnie należy ustawić wymaganą dawkę do wstrzyknięcia i wstrzyknąć w zwykły sposób (patrz „Wstrzykiwanie leku”). Jeśli zalecona przez lekarza dawka przekracza 1 mg, to przed wstrzyknięciem pierwszej dawki, nie jest konieczne specjalne przygotowanie wstrzykiwacza.

Wstrzykiwanie leku

(j) Po ustawieniu dawki należy ostrożnie pociągnąć czerwone pokrętło dawkowania do oporu. Sprawdzić czerwoną skalę na tłoku (element oznaczony na schemacie cyfrą 9)i wykonać wstrzyknięcie, tylko jeśli linia widoczna tuż nad krawędzią obsadki odpowiada ustalonej dawce.(k)    Przetrzeć skórę w okolicy planowanego miejsca wstrzyknięcia wacikiem nasączonym środkiem dezynfekcyj nym.

(l)    Zdjąć zewnętrzną obsadkę wstrzykiwacza (element oznaczony na schemacie cyfrą 3)..

(m) Zdjąć osłonkę igły (element oznaczony na schemacie cyfrą 6).(n) Wprowadzić igłę (element oznaczony na schemacie cyfrą 10) do skóry w sposób zalecony przez lekarza.


(o)    W celu wstrzyknięcia leku nacisnąć do oporu, najlepiej kciukiem, czerwone pokrętło dawkowania (element oznaczony na schemacie cyfrą 1). Kiedy czerwone pokrętło dawkowania zostanie wciśnięte do oporu, policzyć do trzech, a następnie wycofać igłę.

(p)    Założyć stożkową nasadkę (element oznaczony na schemacie cyfrą 5). na zużytą igłę i delikatne wcisnąć ją do końca. Po założeniu nasadki, należy odkręcić igłę, obracając ją w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara.

Należy pozostawić igłę w stożkowej nasadce i usunąć w bezpieczne miejsce, np. do pojemnika na ostre przedmioty albo pustego słoika po kawie.Przygotowanie do następnego wstrzyknięcia:

(q)    Zdjąć zewnętrzną obsadkę z wstrzykiwacza i sprawdzić, czy we wkładzie zostało wystarczająco dużo apomorfiny, by starczyło jej na kolejne wstrzyknięcie. Jeśli apomorfiny jest wystarczająco dużo, należy założyć nową igłę, według tej samej procedury co poprzednio.

(r)    Jeśli we wkładzie nie ma wystarczającej ilości apomorfiny na kolejne wstrzyknięcie, należy przygotować nowy wstrzykiwacz.

(s)    Ostatnim etapem jest nałożenie zewnętrznej osłonki na wstrzykiwacz.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE

DO OBROTU

Britannia Pharmaceuticals Limited Park View House 65 London Road, Newbury Berkshire, RG14 1JN Wielka Brytania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

20536

9. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

21.08.2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

20.09.2013

14

APO-go PEN