+ iMeds.pl

Apo-go pfs 5 mg/mlUlotka Apo-go pfs

Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika APO-go PFS, 5 mg/ml, roztwór do infuzji Apomorphini hydrochloridum 50 mg/10 ml

Wyłącznie do stosowania u osób dorosłych

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, personelowi pielęgniarskiemu lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek APO-go PFSi w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku APO-go PFS

3.    Jak stosować lek APO-go PFS

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek APO-go PFS

6.    Inne informacje

1.    Co to jest lek APO-go PFS i w jakim celu się go stosuje

Chlorowodorek apomorfiny należy do grupy leków znanych jako agoniści dopaminy, stosowanych w leczeniu choroby Parkinsona. Lek pomaga skrócić okres czasu pozostawania w stanie „OFF”, czyli znieruchomienia u pacjentów z chorobą Parkinsona, u których chorobę Parkinsona leczono wcześniej preparatami lewodopy i (lub) innymi agonistami dopaminy. Lekarz lub personel pielęgniarski pomogą pacjentowi rozpoznać objawy wymagające stosowania leku.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku APO-go PFS

Kiedy nie stosować leku APO-go PFS

-    Jeśli    pacjent nie ukończył 18 lat.

-    Jeśli    pacjent ma trudności w oddychaniu lub astmę.

-    Jeśli    pacjent ma otępienie lub chorobę Alzheimera.

-    Jeśli    u pacjenta występuje splątanie, omamy (halucynacje) lub inne, podobne zaburzenia.

-    Jeśli pacjent ma chorobę wątroby.

-    Jeśli u pacjenta występuje ciężka dyskineza (ruchy mimowolne) lub ciężka dystonia (niemożność poruszania się) mimo stosowania lewodopy.

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na apomorfinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku APO-go PFS (inne składniki leku opisano w punkcie 6).

-    Jeśli u pacjenta lub kogokolwiek z rodziny pacjenta rozpoznano w EKG zaburzenie rytmu serca określane jako „zespół wydłużonego odstępu QT”. Należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek APO-go PFS

-    Jeśli    pacjent ma problemy z    nerkami.

-    Jeśli    pacjent ma problemy z    płucami.

-    Jeśli    pacjent ma problemy z    sercem.

-    Jeśli    pacjent ma niskie ciśnienie krwi albo gdy wstanie czuje się słabo i odczuwa zawroty

głowy.

-    Jeśli pacjent przyjmuje leki na nadciśnienie tętnicze.

-    Jeśli pacjent ma nudności lub wymioty.

-    Jeśli u pacjenta występują zaburzenia psychiczne w chwili rozpoczęcia stosowania leku APO-go PFS.

-    Jeśli pacjent jest w podeszłym wieku lub osłabiony.

-    Podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ponieważ apomorfina może powodować senność oraz epizody nagłego zaśnięcia (jeśli podczas stosowania leku APO-go PFS pacjent jest senny, nie może prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn).

-    Podczas przyjmowania przez pacjenta leku APO-go PFS z lewodopą (inny lek stosowany w chorobie Parkinsona) lekarz powinien regularnie wykonywać badania krwi u pacjenta.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent, jego rodzina lub opiekun zauważą, że u pacjenta występuje popęd lub pragnienie niezwykłych dla niego zachowań i nie może on opanować impulsu, napędu lub pokusy do podjęcia niektórych działań, które mogą być krzywdzące dla pacjenta lub innych osób. Takie zachowania noszą nazwę zaburzeń kontroli impulsów i mogą obejmować zachowania takie jak uzależnienie od hazardu, żarłoczność lub niekontrolowane wydawanie pieniędzy, zwiększone pożądanie płciowe lub nasilenie myśli i odczuć seksualnych. Lekarz może w takim przypadku dostosować dawkę leku lub go odstawić .

Należy powiadomić lekarza lub personel pielęgniarski, jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta.

Przed zastosowaniem leku należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty, jeśli:

Pacjent stosuje leki o których wiadomo, że wpływają na pracę serca. Dotyczy to leków stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca (np. chinidyna i amiodaron), depresji (w tym trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, np. amitryptylina i imipramina) oraz zakażeń bakteryjnych (antybiotyków makrolidowych, np. erytromycyna, azytromycyna i klarytromycyna) oraz domperydonu.

Stosowanie innych leków

Jeśli pacjent stosuje apomorfinę w skojarzeniu z innymi lekami (szczególnie neuroleptykami, np. klozapiną, lekami podawanymi w celu obniżenia ciśnienia krwi lub innymi lekami przeciw chorobie Parkinsona), może to wpływać na działanie tych leków. Lekarz poinformuje pacjenta, jeśli konieczna będzie zmiana dawki apomorfiny lub innych leków.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku APO-go PFS z jedzeniem i piciem

Jedzenie i picie nie wpływają na działanie leku APO-go PFS.

Ciąża i karmienie piersią

Leku APO-go PFS nie należy stosować w okresie ciąży chyba, że jest to bezwzględnie konieczne. Kobiety w ciąży, podejrzewaj ące lub planuj ące ciążę powinny zasięgnąć porady lekarza lub pielęgniarki przed rozpoczęciem stosowania leku APO-go PFS.

Nie wiadomo czy lek APO-go PFS przenika do mleka karmiących matek. Jeśli pacjentka karmi piersią lub zamierza karmić piersią, powinna o tym powiedzieć lekarzowi. Lekarz wyjaśni, czy pacjentka powinna nadal karmić lub przerwać karmienie piersią bądź nadal stosować lub przerwać stosowanie opisywanego leku.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów, jeśli lek APO-go PFS wywołuje senność. Nie należy obsługiwać narzędzi lub urządzeń mechanicznych, jeśli lek APO-go PFS wywołuje senność.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku APO-go PFS

Pirosiarczyn sodu może rzadko powodować ciężkie reakcje alergiczne i trudności w oddychaniu.

W 10 ml roztworu tego produktu leczniczego znajduje się mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu, to znaczy lek uznaje się za zasadniczo „wolny od sodu”.

3.    Jak stosować lek APO-go PFS

Lek podaje się w infuzji podskórnej (tj. w obszar pod skórą).

Nie stosować strzykawki, jeśli roztwór zmieni kolor na zielony.

Lek APO-go PFS należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Lek APO-go PFS przeznaczony jest do wykonywania ciągłej infuzji (ciągłego wlewu) pompą strzykawkową. Nie zaleca się stosowania do pojedynczych wstrzyknięć. Lekarz podejmie decyzję dotyczącą wyboru minipompy i (lub) pompy strzykawkowej, która będzie stosowana oraz dobierze odpowiednie dawkowanie.

Wielkość dawek (ilość) i całkowity czas stosowania leku APO-go PFS każdego dnia, dobiera się do potrzeb każdego pacjenta. Lekarz wyjaśni to, a następnie powie pacjentowi jaką ilość leku należy przyjmować. Najkorzystniej działająca dawka leku zostanie ustalona podczas wizyty pacjenta w specjalistycznym ośrodku medycznym. Chlorowodorek apomorfiny przeciętnie podaje się w infuzji w dawce 1-4 mg na godzinę. Ciągłą infuzję zwykle podaje się, gdy pacjent jest w stanie czuwania i zazwyczaj wyłącza na noc, przed pójściem spać. Ilość chlorowodorku apomorfiny, którą pacjent otrzymuje każdej doby, nie powinna przekraczać 100 mg. Lekarz lub personel pielęgniarski ustali najkorzystniejszą dawkę dla pacjenta.

Co 12 godzin należy zmieniać miejsce podania infuzji.

Tego leku nie wolno podawać dożylnie.

Nie ma potrzeby rozcieńczania leku APO-go PFS przed użyciem. Ponadto, nie należy mieszać tego produktu leczniczego z innymi lekami.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki APO-go PFS

-    Należy natychmiast powiadomić lekarza lub skontaktować się z najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym.

-    Ważne: należy podawać odpowiednią dawkę leku APO-go PFS i nie stosować większych ilości niż zalecane przez lekarza. Większe dawki mogą wywoływać powolną akcj ę serca, silne nudności, senność i (lub) trudności w oddychaniu. Może również wystąpić zmniejszenie ciśnienia krwi. Wskutek niskiego ciśnienia krwi mogą także wystąpić zawroty głowy lub omdlenie, szczególnie, gdy pacjent wstaje. Pomóc może położenie się z uniesionymi nogami.

Pominięcie zastosowania leku APO-go Pen PFS

-    Należy przyjąć kolejną zaplanowaną dawkę, o zwykłej porze.

-    Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku APO-go PFS

-    Należy skontaktować się z lekarzem przed przerwaniem leczenia i ustalić, czy będzie to odpowiednie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak każdy lek, APO-go PFS może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli pacjent źle się czuje po przyjęciu leku lub wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy o tym powiedzieć lekarzowi:

Bardzo częste działania niepożądane (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    Bolesne guzki pod skórą w miejscu wstrzyknięcia, które są bolesne, uciążliwe oraz mogą być zaczerwienione i swędzące. Aby zapobiec powstawaniu guzków, zaleca się zmianę miejsca wstrzyknięcia za każdym razem, gdy wkłuwa się igłę.

Częste działania niepożądane (u 1-10 na 100 pacjentów):

•    Nudności lub wymioty, szczególnie na początku stosowania leku APO-go PFS. Aby zapobiec nudnościom lub wymiotom, co najmniej 2 dni przed przyjęciem pierwszej dawki leku APO-go PFS należy rozpocząć stosowanie domperydonu. Jeśli występuj ą nudności podczas stosowania lub bez stosowania domperydonu, należy natychmiast powiadomić lekarza lub personel pielęgniarski.

•    Uczucie zmęczenia lub silnej senności.

•    Splątanie lub omamy (halucynacje).

•    Ziewanie.

•    Zawroty głowy lub oszołomienie (uczucie „lekkości głowy”) przy wstawaniu.

Niezbyt częste działania niepożądane (u 1-10 na 1 000 pacjentów):

•    Nasilenie ruchów mimowolnych lub drżeń mięśniowych podczas okresów „ON”.

•    Niedokrwistość hemolityczna — nieprawidłowy rozpad krwinek czerwonych w naczyniach krwionośnych lub innych częściach organizmu. Jest to niezbyt częste działanie niepożądane, które może wystąpić u pacjentów przyjmujących również lewodopę.

•    Epizody nagłych zaśnięć.

•    Wysypki.

•    Trudności w oddychaniu.

•    Owrzodzenia w miejscu wstrzyknięcia.

•    Zmniejszenie liczby czerwonych krwinek. Może to powodować bladość skóry, osłabienie lub zadyszki.

•    Zmniejszenie liczby płytek krwi, które może zwiększać ryzyko krwawień lub siniaczenia (powstawanie tzw. „siniaków”).

Rzadkie działania niepożądane (u 1-10 na 10 000 pacjentów):

•    Reakcj a alergiczna, np.:

-    trudności w oddychaniu lub ucisk w klatce piersiowej,

-    obrzęk (tzw. opuchlizna) powiek, twarzy lub warg,

-    obrzęk lub zaczerwienienie języka.

•    Eozynofilia - nieprawidłowo duża liczba pewnego rodzaju białych krwinek we krwi lub innych tkankach organizmu.

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    Obrzęk (tzw. opuchnięcie) nóg, stóp lub palców.

•    Niemożność opanowania impulsu, napędu lub pragnienia podj ęcia czynności, które mogą być szkodliwe dla pacjenta lub innych osób, które mogą obejmować:

o    Silny impuls do hazardu, niezależnie od osobistych lub rodzinnych konsekwencji.

o Zmiana lub nasilenie potrzeb seksualnych lub zachowanie polegające na

znaczącym zwiększeniu zainteresowania sobą lub innymi osobami, na przykład, zwiększenie popędu płciowego.

4

o Niekontrolowane i nadmierne zakupy lub wydawanie pieniędzy. o    Żarłoczność (spożywanie dużych ilości jedzenia w krótkim czasie) lub

niepohamowane jedzenie (spożywanie większej ilości jedzenia niż zazwyczaj i spożywanie większych porcji w celu zaspokojenia głodu).

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta wystąpią takie zachowania; lekarz omówi z pacjentem, jakie są sposoby zmniejszenia takich objawów.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    Jak przechowywać lek APO-go PFS

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku APO-go PFS po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie/pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać ampułko-strzykawkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Lek APO-go PFS należy zużyć natychmiast po otwarciu i zutylizować resztę pozostałego roztworu. Wyłącznie do jednorazowego użycia.

Nie stosować leku APO-go PFS, jeśli roztwór zmienił kolor na zielony. Można podawać wyłącznie przezroczysty, bezbarwny roztwór bez widocznych cząstek.

Wykorzystać zawartość bezpośrednio po otwarciu. Należy uważać, by nie wylać roztworu na siebie lub dywan (wykładzinę), ponieważ mogą powstać zielone plamy. Po użyciu należy usunąć szklanką ampułko-strzykawkę, zużyte plastikowe strzykawki i adapter do pojemnika na ostre odpady.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Inne informacje

Co zawiera lek APO-go PFS

Substancją czynną jest chlorowodorek apomorfiny. 1 ml leku zawiera 5 mg chlorowodorku apomorfiny. Każda ampułko-strzykawka 10 ml zawiera 50 mg chlorowodorku apomorfiny.

Inne składniki to:

-    pirosiarczyn sodu (E 223),

-    kwas solny, stężony,

-    woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek APO-go PFS i co zawiera opakowanie

APO-go PFS jest roztworem do infuzji 5 mg/ml w ampułko-strzykawce Roztwór jest przezroczysty i bezbarwny.

APO-go PFS jest dostarczany w ampułko-strzykawkach z przezroczystego szkła. Każde opakowanie zawiera 5 strzykawek w zewnętrznym pudełku tekturowym.

W niektórych obszarach dystrybucji dostępne mogą być opakowania zbiorcze po 25 (5 x 5) i 50 (10 x 5) ampułko-strzykawek.

Podmiot odpowiedzialny

Britannia Pharmaceuticals Limited Park View House 65 London Road Newbury

Berkshire RG14 1JN Wielka Brytania

Wytwórcy

Catalent Belgium S.A

Font Saint Landry 10

B-1120 Brussels (Neder Over Heembeek)

Belgia

Genus Pharmaceuticals Limited Park View House, 65 London Road Newbury, Berkshire, RG14 1JN Wielka Brytania

Britannia Pharmaceuticals Limited Park View House 65 London Road Newbury

Berkshire RG14 1JN Wielka Brytania

Rovi Contract Manufacturing, S.L.

Julián Camarillo, 35 Madrid 28037 Hiszpania

STADA Arzneimittel AG,

StadastraBe 2 -18,

61118 Bad Vibel,

Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria, Niemcy, Szwajcaria:    APO-go 5mg/ml Infusionslosung in einer Fertigspritze

Bułgaria:    APO-go PFS 5mg/ml Pa3TBop 3a HH$y3na b npegBapmcmo

HanMHeHa cnpnH^BKa

Cypr:    APO-go® PFS 5mg/ml Arákupa yra 'Ey^nop os npoyspropévn

Eńpryya

Dania:    APO-go Pumpfill 5 mg/ml infusionsvæske, oplosning i fyldt

injektionssprojte

Francja, Luksemburg:    APOGO 5mg/ml Solution pour Perfusion en Seringue

Préremplie

Grecja:    APO-go PFS 5mg/ml

Węgry:    Britaject 5mg/ml oldatos infúzió eloretoltott fecskendoben

Islandia:    Apo-go Pumpfill 5mg/ml innrennslislyf, lausn

Irlandia, Wielka Brytania, Malta:    APO-go PFS 5mg/ml Solution for Infusion in Pre-filled Syringe

Holandia:    APO-go 5mg/ml oplossing voor infusie in een voorgevulde

spuit

Norwegia:    Britaject 5mg/ml infusjonsvæske, opplosning i ferdigfylt

sproyte

Polska:

Portugalia:

Rumunia:

APO-go PFS, 5 mg/ml, roztwór do infuzji Apo-go 5mg/ml Soluęao para perfusao em seringa pré-cheia APO-go 5mg/ml solupe perfuzabilá in seringa preumplutá unidozá

Słowacja:

APO-go® 5mg/ml infúzny roztok napleny v injekcnej striekacke

Słowenia:

APO-go 5 mg/ml raztopina za infundiranje v napolnjeni injekcijski brizgi

Hizpania:

APO-go PFS 5 mg/ml Solución para Perfusión en Jeringa Precargada

Szwecja:

APO-go Pumpfill 5 mg/ml infusionsvatska, losning i forfylld spruta

Data zatwierdzenia ulotki: 05.02.2013

7

APO-go PFS

Charakterystyka Apo-go pfs

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

APO-go PFS, 5 mg/ml, roztwór do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml zawiera 5 mg apomorfiny chlorowodorku.

Każda ampułkostrzykawka o objętości 10 ml zawiera 50 mg apomorfiny chlorowodorku. Substancja pomocnicza:

sodu pirosiarczyn (E 223) w ilości 0,5 mg na ml Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji, ampułko-strzykawka

Roztwór jest przezroczysty, praktycznie bezbarwny, bezzapachowy i praktycznie wolny od widocznych

cząstek

pH 3,0-4,0

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie fluktuacji ruchowych (zjawisk „on-off’) u pacjentów z chorobą Parkinsona, które nie są dostatecznie kontrolowane przez stosowanie doustnych leków przeciwparkinsonowych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dobór pacjentów kwalifikujących się do leczenia za pomocą leku APO-go:

Pacjenci zakwalifikowani do leczenia za pomocą APO-go powinni potrafić rozpoznawać u siebie początek objawów „off’ i wykonywać sobie wstrzyknięcia bądź mieć odpowiedzialnego opiekuna, który w razie potrzeby potrafiłby wykonywać im wstrzyknięcia.

Jest bardzo ważne, aby pacjent przez co najmniej dwa dni poprzedzające rozpoczęcie stosowania leku przyjmował w niezmiennych dawkach, zwykle w dawce 20 mg trzy razy na dobę, domperydon.

Apomorfinę powinno się włączać w kontrolowanym środowisku specjalistycznej kliniki. Nadzór nad pacjentem powinien sprawować lekarz posiadaj ący doświadczenie w leczeniu choroby Parkinsona (np. neurolog). Przed rozpoczęciem stosowania leku APO-go powinno się zoptymalizować leczenie lewodopą z dodatkiem lub bez dodatku agonistów dopaminy.

Podawanie

Lek APO-go PFS dostępny jest w postaci ampułko-strzykawki do stosowania bez rozcieńczania i jest przeznaczony do podawania w ciągłym wlewie podskórnym za pomocą minipompy infuzyjnej i (lub) pompy strzykawkowej. Lek nie jest przeznaczony do stosowania w postaci przerywanych bolusów.

Apomorfiny nie wolno podawać drogą dożylną.

Nie stosować, jeśli roztwór przyjął zabarwienie zielone. Przed podaniem roztwór należy poddać ocenie wzrokowej. Roztwór należy stosować wyłącznie wtedy, gdy jest przezroczysty, bezbarwny i wolny od cząstek stałych.

Wlew ciągły

U pacjentów, u których wykazano dobrą odpowiedź w okresie „on” podczas etapu rozpoczynania leczenia apomorfiną, lecz u których podczas leczenia za pomocą przerywanych bolusów ogólny stopień opanowania objawów pozostawał niewystarczaj ący bądź u których konieczne jest częste wykonywanie wielu wstrzyknięć (ponad 10 dziennie), można rozpocząć lub przejść na leczenie za pomocą ciągłego wlewu podskórnego za pomocą minipompy i/lub pompy strzykawkowej w następujący sposób:

O wyborze rodzaju minipompy i/lub pompy strzykawkowej oraz o wymaganych ustawieniach dawkowania decyduje lekarz zgodnie z indywidualnymi potrzebami pacjenta.

Ustalenie dawki progowej

Dawkę progową dla wlewu ciągłego należy ustalać w następuj ący sposób: Ciągły wlew podskórny rozpoczyna się z szybkością 1 mg chlorowodorku apomorfiny (0,2 ml) na godzinę, zwiększając szybkość podawania odpowiednio do ocenianej codziennie indywidualnej odpowiedzi organizmu pacjenta.

Szybkość podawania wlewu powinno każdorazowo zwiększać się o nie więcej niż 0,5 mg i nie częściej niż co 4 godziny. Szybkość wlewu może wynosić od 1 mg do 4 mg na godzinę, co odpowiada szybkości 0,014-0,06 mg/kg/godzinę. Wlewy powinny być podawane wyłącznie w okresie czuwania. O ile u pacjenta nie występuj ą nasilone problemy w porze nocnej, nie zaleca się stosowania wlewów całodobowych. Nie wydaje się, aby mogło dochodzić do rozwoju tolerancji na leczenie, o ile przestrzega się zachowywania co najmniej 4-godzinnego okresu bez leczenia w porze nocnej. Tak czy inaczej, miejsce podawania wlewu powinno się zmieniać co 12 godzin.

W zależności od potrzeb i w sposób zalecony przez lekarza pacjenci mogą wymagać uzupełniania ciągłego wlewu podskórnego przerywanymi bolusami dodatkowymi.

Można rozważyć zmniejszenie dawkowania innych agonistów dopaminy podczas ciągłego wlewu podskórnego.

Stabilizacja leczenia

Zmian w dawkowaniu można dokonywać w zależności od odpowiedzi pacjenta.

Choć optymalne dawkowanie chlorowodorku apomorfiny może u różnych pacjentów być różne, to u danego pacjenta, po ustabilizowaniu dawkowania pozostaje ono względnie stałe.

Środki ostrożności przy kontynuowaniu leczenia

Dawka dobowa APO-go może w zależności od pacjenta być bardzo różna, w typowych przypadkach wahając się od 3 mg do 30 mg.

Zaleca się, aby całkowita dawka dobowa chlorowodorku apomorfiny nie przekraczała 100 mg.

W badaniach klinicznych zazwyczaj udawało się bardziej lub mniej obniżyć dawkę lewodopy, choć efekt ten wykazuje bardzo dużą zmienność międzyosobniczą i musi być uważnie kontrolowany przez doświadczonego lekarza.

Po ustabilizowaniu leczenia dawkę domperydonu można zacząć stopniowo obniżać, choć u niewielu tylko pacjentów lek ten udaje się całkowicie odstawić bez wywoływania wymiotów czy niedociśnienia.

Dzieci i młodzież

Lek APO-go PFS jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia (patrz punkt 4.3).

Pacjenci w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku są dobrze reprezentowani w populacji pacjentów cierpiących na chorobę Parkinsona i stanowią wysoki odsetek uczestników badań klinicznych oceniających stosowanie leku APO-go. Leczenie pacjentów w podeszłym wieku za pomocą leku APO-go nie różniło się od leczenia stosowanego u młodszych pacjentów. Przy rozpoczynaniu podawania leku u pacjentów w podeszłym wieku zaleca się jednak zachowanie dodatkowej ostrożności ze względu na ryzyko niedociśnienia ortostatycznego.

Upośledzenie czynności nerek

U pacjentów z upośledzoną czynnością nerek można stosować schemat dawkowania podobny do schematu dawkowania zalecanego u dorosłych, w tym pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4).

4.3    Przeciwwskazania

U pacjentów z depresj ą oddechową, otępieniem, zaburzeniami psychotycznymi lub upośledzoną czynnością wątroby.

Chlorowodorku apomorfiny nie wolno podawać pacjentom, u których występuje odpowiedź „on” na lewodopę wikłana ciężkimi dyskinezami lub dystonią.

Leku APO-go nie powinno się podawać pacjentom z nadwrażliwością na apomorfinę lub którąkolwiek substancj ę pomocniczą produktu leczniczego.

Lek APO-go jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Chlorowodorek apomorfiny należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z chorobami nerek, płuc lub układu krążenia oraz u osób ze skłonnościami do nudności i wymiotów.

Przy rozpoczynaniu podawania leku u pacjentów w podeszłym wieku i/lub pacjentów osłabionych zaleca się zachowanie dodatkowej ostrożności.

Ze względu na to, że apomorfma może wywoływać niedociśnienie, nawet gdy podawana jest po uprzednim podaniu domperydonu, należy zachować ostrożność u pacjentów ze stwierdzonymi wcześniej chorobami serca lub pacjentów przyjmujących leki wazoaktywne, takie jak leki hipotensyjne, a szczególnie u pacjentów z stwierdzonym wcześniej niedociśnieniem ortostatycznym.

Ponieważ apomorfina, szczególnie w wysokich dawkach, może powodować wydłużenie odstępu QT, należy zachować ostrożność podczas stosowania tego leku u pacjentów narażonych na zwiększone ryzyko wystąpienia częstoskurczu typu torsade de pointes.

Stosowanie apomorfiny wiąże się z występowaniem miejscowych działań podskórnych. Można je czasem łagodzić poprzez zmianę miejsc wykonywania wstrzyknięć lub ewentualnie poprzez aplikację ultradźwięków (o ile istnieje taka możliwość) na obszary występowania guzkowatości i stwardnienia.

U pacjentów leczonych apomorfiną opisywano przypadki niedokrwistości hemolitycznej i małopłytkowości. Powinno się w regularnych ostępach czasu oznaczać parametry morfologii krwi, podobnie jak w przypadku lewodopy, jeśli jest podawana łącznie z apomorfiną.

Zaleca się zachowanie ostrożności w przypadku łącznego stosowania apomorfiny z innymi produktami leczniczymi, szczególnie jeśli charakteryzują się one wąskim zakresem dawek leczniczych (patrz punkt 4.5).

U wielu pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona współistnieją problemy neuropsychiatryczne. Istniej ą dowody na to, że u części pacjentów zaburzenia neuropsychiatryczne mogą ulegać zaostrzeniu w wyniku stosowania apomorfiny. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania apomorfiny w tej grupie pacjentów.

Stwierdzono, że stosowanie apomorfiny wiąże się z występowaniem senności, a stosowanie innych agonistów dopaminy może wiązać się z epizodami nagłych zaśnięć, szczególnie u pacjentów z chorobą Parkinsona. Pacjentów powinno się o tym informować i udzielać porady, aby w okresie leczenia apomorfiną zachowywali ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjenci, u których wystąpiła senność, muszą powstrzymać się od prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Można też rozważyć obniżenie dawkowania lub odstawienie leku.

Zaburzenia kontroli impulsów

Należy uważnie obserwować pacjentów, czy nie rozwijaj ą się u nich zaburzenia kontroli impulsów. Pacjenci oraz ich opiekunowie powinni mieć świadomość, że u pacjentów leczonych agonistami dopaminy, w tym apomorfiną, mogą wystąpić objawy zaburzenia kontroli impulsów, w tym patologiczne uzależnienie od hazardu, zwiększone libido, wzrost popędu płciowego, kompulsywne wydawanie pieniędzy lub zakupy, obżarstwo i kompulsywne objadanie się. W przypadku wystąpienia takich objawów należy wziąć pod uwagę redukcję/stopniowe zmniejszanie dawki.

W skład leku APO-go PFS wchodzi pirosiarczyn sodu, który rzadko może powodować ciężkie reakcje alergiczne i skurcz oskrzeli.

Omawiany produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na 10 ml, co oznacza, że jest praktycznie „bezsodowy”

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Pacjenci zakwalifikowani do leczenia chlorowodorkiem apomorfiny prawie na pewno przyjmuj ą też inne produkty lecznicze przeznaczone do stosowania w chorobie Parkinsona. W początkowym etapie leczenia chlorowodorkiem apomorfiny pacjenta powinno się obserwować pod kątem występowania nietypowych działań niepożądanych lub objawów potencjalizacji działania leków.

Produkty lecznicze z grupy neuroleptyków mogą wywierać działanie antagonistyczne, kiedy stosowane są z apomorfiną. Choć istnieje możliwość występowania interakcji między klozapiną a apomorfiną, klozapinę można również stosować w celu łagodzenia objawów powikłań neuropsychiatrycznych.

Jeśli istnieje konieczność stosowania produktów leczniczych z grupy neuroleptyków u pacjentów z chorobą Parkinsona leczoną agonistami dopaminy, można rozważyć stopniowe obniżanie dawki apomorfiny podawanej za pomocą minipompy infuzyjnej i/lub pompy strzykawkowej (w przypadku nagłego odstawienia leków dopaminergicznych rzadko opisywano przypadki objawów sugerujących złośliwy zespół neuroleptyczny).

Nie badano ewentualnego wpływu apomorfiny na stężenie innych produktów leczniczych w osoczu. Zaleca się w związku z tym zachowanie ostrożności w przypadku łącznego stosowania apomorfiny z innymi produktami leczniczymi, szczególnie jeśli charakteryzują się one wąskim zakresem dawek leczniczych.

Produkty lecznicze o działaniu hipotensyjnym i oddziałujące na serce

Nawet jeśli apomorfina podawana jest łącznie z domperydonem, to nadal może ona nasilać działanie hipotensyjne tych produktów leczniczych (patrz punkt 4.4).

Zaleca się unikanie stosowania apomorfiny z innymi lekami o udowodnionych właściwościach wydłużających odstęp QT.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak doświadczenia ze stosowaniem apomorfiny u kobiet w ciąży.

Choć badania na zwierzętach dotyczące szkodliwego wpływu na reprodukcj ę nie wskazuj ą na występowanie jakichkolwiek działań teratogennych, to dawki podawane szczurom, które są toksyczne dla samic, mogą prowadzić do niepodjęcia czynności oddechowej u noworodków. Potencjalne zagrożenia dla ludzi są nieznane. Patrz punkt 5.3.

Leku APO-go nie powinno się stosować w ciąży, chyba że jest to wyraźnie koniecznie.

Nie wiadomo, czy apomorfina przechodzi do mleka kobiecego. Decyzja o kontynuowaniu/przerwaniu karmienia piersią lub kontynuowaniu/przerwaniu leczenia za pomocą APO-go powinna być podejmowana po uwzględnieniu korzyści płynących z karmienia piersią dla dziecka i korzyści ze stosowania APO-go przez karmiącą piersią kobietę.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Chlorowodorek apomorfiny wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pacjenci leczeni apomorfiną, u których występuje senność i/lub epizody nagłego zasypiania, muszą zostać poinformowani o konieczności powstrzymania się od prowadzenia pojazdów i wykonywania czynności (np. obsługiwania maszyn), w przypadku których obniżony poziom czuwania mógłby narazić ich samych lub inne osoby na ryzyko poważnego urazu lub śmierci - do momentu ustąpienia wspomnianych nawrotowych epizodów i senności (porównaj punkt 4.4).

4.8    Działania niepożądane

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często:

U pacjentów leczonych apomorfiną opisywano przypadki niedokrwistości hemolitycznej i małopłytkowości.

Rzadko:

Podczas leczenia chlorowodorkiem apomorfiny rzadko opisywano przypadki eozynofilii.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko:

W związku z obecnością pirosiarczynu sodu w składzie omawianego leku mogą wystąpić reakcje alergiczne (w tym anafilaksja i skurcz oskrzeli).

Zaburzenia psychiczne

Często:

Zaburzenia neuropsychiatryczne często występują u pacjentów cierpiących na chorobę Parkinsona. Lek APO-go powinno się stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności w tej grupie pacjentów. Podczas leczenia chlorowodorkiem apomorfiny odnotowywano przypadki zaburzeń neuropsychiatrycznych (w tym przypadki przemijającej łagodnej dezorientacji i omamów wzrokowych).

Częstość nieznana:

Zaburzenia kontroli impulsów

U pacjentów otrzymujących agonistów dopaminy, w tym apomorfiną, mogą wystąpić objawy patologicznego uzależnienia od hazardu, zwiększone libido, wzrost popędu płciowego, kompulsywne wydawanie pieniędzy lub zakupy, obżarstwo i kompulsywne objadanie się (patrz również punkt 4.4).

Zaburzenia układu nerwowego

Często:

Na początku leczenia może występować przemijająca sedacja po każdorazowej dawce chlorowodorku apomorfiny; objaw ten zwykle ustępuje w ciągu pierwszych kilku tygodni leczenia.

Stosowanie apomorfiny wiąże się z występowaniem senności.

Opisywano też przypadki zawrotów głowy / uczucia zbliżającego się omdlenia.

Niezbyt często:

Apomorfina może indukować dyskinezy w okresach „on”, które w części przypadków mogą być bardzo nasilone, a w niektórych przypadkach prowadzić do przerwania leczenia.

Stosowanie apomorfiny wiąże się z występowaniem epizodów nagłych zaśnięć. Patrz także punkt 4.4.

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często:

Niedociśnienie ortostatyczne obserwowane jest niezbyt często i zazwyczaj ma charakter przemijający (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często:

Podczas leczenia apomorfmą występowało u pacjentów ziewanie.

Niezbyt często:

Opisywano przypadki problemów z oddychaniem.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:

Nudności i wymioty, szczególnie przy rozpoczynaniu leczenia apomorfiną, zwykle wskutek pominięcia dawki domperydonu (patrz punkt 4.2).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często:

Opisywano przypadki miejscowych i uogólnionych wysypek.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często:

U większości pacjentów występuj ą reakcje w miejscu podania, szczególnie w przypadku stosowania w sposób ciągły. Mogą one obejmować guzki podskórne, stwardnienie, rumień, bolesność uciskową i zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej. Mogą też wystąpić różne inne reakcje miejscowe (np. podrażnienie, świąd, powstawanie siniaków i ból).

Niezbyt często:

Opisywano przypadki martwicy i owrzodzeń w miejscu podania.

Częstość nieznana:

Opisywano przypadki obrzęków obwodowych.

Badania diagnostyczne

Niezbyt często:

U pacjentów otrzymuj ących apomorfinę i lewodopę opisywano przypadki dodatniego testu Coombsa.

4.9 Przedawkowanie

Doświadczenie kliniczne z przedawkowaniem apomorfiny stosowanej z wykorzystaniem tej drogi podawania jest niewielkie. Objawy przedawkowania można leczyć empirycznie w sposób zasugerowany poniżej:

W przypadku nadmiernych wymiotów można podawać domperydon.

W przypadku depresji oddechowej można podawać nalokson.

Niedociśnienie: powinno się podjąć odpowiednie działania, np. uniesienie części łóżka, na której spoczywają kończyny dolne.

W przypadku rzadkoskurczu można podawać atropinę.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: agoniści dopaminy, kod ATC: N04B C07

Apomorfina w sposób bezpośredni pobudza receptory dopaminowe, jednak pomimo wykazywania działania agonistycznego zarówno w stosunku do receptorów D1, jak i D2, nie współdzieli z lewodopą szlaków transportowych ani metabolicznych.

Mimo iż u zdrowych zwierząt laboratoryjnych apomorfina zmniejsza częstotliwość wyzwalania impulsów przez komórki układu nigrostriatalnego, a w niskich dawkach powoduje zmniejszenie aktywności lokomotorycznej (co - jak się uważa - jest wykładnikiem presynaptycznego hamowania uwalniania dopaminy endogennej), to jej wpływ na zaburzenia ruchowe w chorobie Parkinsona jest najprawdopodobniej wynikiem oddziaływania na receptory postsynaptyczne. To dwufazowe działanie obserwowane jest też u ludzi.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Losy apomorfiny w organizmie po podaniu podskórnym można opisać za pomocą modelu dwukompartmentowego przy półokresie dystrybucji wynoszącym 5 ±1,1 min i półokresie eliminacji wynoszącym 33 ±3,9 min. Odpowiedź kliniczna wykazuje dobrą korelację ze stężeniem apomorfiny w płynie mózgowo-rdzeniowym, przy czym dystrybucję substancji czynnej najlepiej opisuje model dwukompartmentowy. Apomorfina ulega szybkiemu i całkowitemu wchłonięciu z tkanki podskórnej, co koreluje z szybkim ujawnieniem się efektów klinicznych (4-12 minut), a krótkotrwałe działanie kliniczne substancji czynnej (utrzymujące się około godziny) tłumaczy szybki jej klirens. Metabolizm apomorfiny odbywa się drogą glukuronidacji i sulfonacji do co najmniej dziesięciu procent łącznej ilości; nie opisano innych szlaków metabolizmu apomorfiny.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności w stosunku do tkanki podskórnej po podaniu wielokrotnym nie ujawniaj ą żadnych szczególnych zagrożeń dla ludzi oprócz informacji zawartych w pozostałych punktach ChPL.

Badania genotoksyczności in vitro wykazały działania mutagenne i klastogenne, które najprawdopodobniej spowodowane są produktami utleniania apomorfiny. Jednak w przeprowadzonych badaniach in vivo apomorfina nie okazała się genotoksyczna.

Wpływ apomorfiny na rozród badano na szczurach. Choć u tego gatunku apomorfina nie okazała się wykazywać działania teratogennego, to stwierdzono, że dawki, które są toksyczne dla samic, mogą prowadzić do utraty opieki matczynej i niepodj ęcia czynności oddechowej u noworodków.

Nie przeprowadzano żadnych badań rakotwórczości.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu pirosiarczyn (E 223)

Kwas solny, stężony Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności.

6.3 Okres ważności

2 lata

Ampułko-strzykawkę po otwarciu należy zużyć natychmiast. Do jednorazowego użytku. Wszelkie niewykorzystane resztki roztworu należy wyrzucić.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Ampułko-strzykawkę przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Przechowywanie produktu po otwarciu - patrz punkt 6.3.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Ampułko-strzykawka wykonana z przezroczystego szkła (typu I) o pojemności 10 ml z korkiem z gumy chlorobutylowej i końcówką.

Opakowania zawierają po 5 ampułko-strzykawek w tekturowej tacce, w tekturowym pudełku.

•    Opakowania zbiorcze po 25 ampułko-strzykawek zawierają 5 opakowań po 5 ampułek.

•    Opakowania zbiorcze po 50 ampułko-strzykawek zawierają 10 opakowań po 5 ampułek.

Nie wszystkie wielkości opakowań mogą znajdować się w obrocie.

6.6.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące usuwania

APO-go PFS 5 mg/ml roztwór do infuzji w ampułko-strzykawce przeznaczony jest wyłącznie do jednorazowego użytku. Wszelkie niewykorzystane resztki roztworu należy usunąć.

Nie stosować, jeśli roztwór przyj ął zabarwienie zielone. Przed podaniem roztwór należy poddać ocenie wzrokowej. Roztwór należy stosować wyłącznie wtedy, gdy jest przezroczysty, bezbarwny i wolny od cząstek stałych.

Po jednorazowym użyciu adaptery i strzykawki powinny zostać wyrzucone do pojemnika na zużyte przedmioty ostre i usunięte w pojemniku.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE

DO OBROTU

Britannia Pharmaceuticals Limited Park View House 65 London Road, Newbury Berkshire, RG14 1JN Wielka Brytania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 20537

9. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

21.08.2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

05.02.2013

10

APO-go PFS