+ iMeds.pl

Apo-pentox 400 sr 400 mgUlotka Apo-pentox 400 sr

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Apo-Pentox 400 SR, 400 mg, tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu

Pentoxifyllinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpia jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Apo-Pentox 400 SR i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Apo-Pentox 400 SR

3.    Jak stosować lek Apo-Pentox 400 SR

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Apo-Pentox 400 SR

6.    Inne informacje

1. Co to jest lek Apo-Pentox 400 SR i w jakim celu się go stosuje

Apo-Pentox 400 SR zwiększa elastyczność krwinek czerwonych, co ułatwia ich krążenie w naczyniach włosowatych o średnicy bliskiej średnicy krwinki. Zmniejsza lepkość krwi, rozszerza naczynia krwionośne, działa przeciwzakrzepowo. Poprawia przepływ krwi w naczyniach kończyn dolnych, naczyniach mózgowych i zmniejsza zaburzenia ukrwienia siatkówki oka. Polepszenie przepływu krwi w naczyniach zwiększa dopływ tlenu do tkanek. Pentoksyfilina wydłuża dystans chromania przestankowego, łagodzi bóle nocne w przypadkach długotrwałego niedokrwienia kończyn dolnych, przyspiesza gojenie owrzodzeń niedokrwiennych.

Apo-Pentox 400 SR łagodzi dolegliwości powodowane przez długotrwałe zaburzenia krążenia tętniczego i tętniczo-żylnego kończyn wynikające z miażdżycy, cukrzycy lub odmrożeń (u pacjentów z miażdżycą tętnic, chromaniem przestankowym, zmianami naczyniowymi w przebiegu cukrzycy, zakrzepowo-zarostowym zapaleniem naczyń, owrzodzeniem podudzi, odmrożeniami).

Apo-Pentox 400 SR nie leczy przyczyn choroby.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Apo-Pentox 400 SR Kiedy nie stosować leku Apo-Pentox 400 SR:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na pentoksyfilinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku wymienionych w punkcie 6.,

-    jeśli pacjent niedawno przebył zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu,

-    jeśli u pacjenta wystąpiły krwawienia o znacznym nasileniu i choroby z dużym ryzykiem krwotoków,

-    jeśli pacjent miał wylew krwi do siatkówki oka,

-    jeśli u pacjenta występuje z nadwrażliwość na metyloksantyny: kofeinę, teofilinę lub teobrominę. Leku Apo-Pentox 400 SR nie należy podawać dzieciom.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Apo-Pentox 400 SR:

-    jeśli w czasie stosowania leku wystąpi nagłe obniżenie ciśnienia krwi. Mogą wtedy wystąpić zawroty głowy, złe samopoczucie, dławica piersiowa, arytmia,

-    gdy występuje niedociśnienie lub niewyrównanym ciśnieniem krwi,

-    jeśli pacjent jest leczony jednocześnie pentoksyfiliną i warfaryną. Należy częściej badać czas protrombinowy,

-    jeśli pacjent jest leczony jednocześnie pentoksyfiliną i lekami zawierającymi teofilinę. Należy często konsultować się z lekarzem, aby upewnić się, że nie występują objawy przedawkowania teofiliny,

-    jeśli pacjent przebył zabieg chirurgiczny, chorobę wrzodową żołądka lub jelit, wylew krwi do mózgu lub siatkówki oka. Należy o tym poinformować lekarza. Może być konieczne okresowe badanie krwi (hematokryt, hemoglobina),

-    jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie leki przeciwnadciśnieniowe. Zaleca się okresowe badanie ciśnienia krwi. Jeśli jest to konieczne, lekarz może zmniejszyć dawkę leku obniżającego ciśnienie krwi,

-    jeśli występuje niewydolność nerek lub wątroby oraz podeszły wiek. Może być konieczne zmniejszenie dawki leku.

Palenie tytoniu zmniejsza skuteczność leczenia pentoksyfiliną.

Lek Apo-Pentox 400 SR a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta aktualnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

U pacjentów stosujących jednocześnie pentoksyfilinę i warfarynę, inne leki przeciwzakrzepowe lub leki hamujące agregację płytek krwi stwierdzono nieliczne przypadki krwawienia i (lub) wydłużenia czasu protrombinowego (rodzaj badania krzepliwości krwi).

Jednoczesne stosowanie pentoksyfiliny i leków zawierających teofilinę zwiększa stężenie teofiliny we krwi i nasila jej toksyczność.

Stosowanie leku Apo-Pentox 400 SR z jedzeniem i piciem Patrz punkt 3.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Apo-Pentox 400 SR może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią

Pentoksyfilina przenika do mleka kobiecego i może powodować działania niepożądane u niemowlęcia. Należy przerwać karmienie piersią w okresie stosowania Apo-Pentox 400 SR. Lekarz może zdecydować o zastosowaniu innego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Szczególnie w początkowym okresie przyjmowania leku lub w okresie zmiany dawki mogą wystąpić zawroty głowy i uczucie zmęczenia. Może być konieczne okresowe wstrzymanie się od prowadzenia samochodów, obsługiwania maszyn oraz innych czynności wymagających sprawności psychofizycznej.

3. Jak stosować lek Apo-Pentox 400 SR

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeżeli pacjent uważa, że działanie leku jest zbyt słabe lub zbyt silne nie należy samodzielnie zmieniać dawki, lecz zapytać lekarza.

Dorośli w tym osoby w podeszłym wieku

Zazwyczaj stosowana dawka to 1 tabletka leku (400 mg) trzy razy na dobę. Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 3 tabletki (1200 mg). Lekarz prowadzący może zalecić zmniejszenie dawki do 1 tabletki stosowanej dwa razy na dobę.

Tabletki należy przyjmować doustnie, połykając w całości, z posiłkiem lub niezwłocznie po posiłku. Tabletkę należy popić dużą ilością wody.

Pełna skuteczność leku może wystąpić dopiero po okresie leczenia wynoszącym od 2 do 4 tygodni. Zaleca się stosowanie leku co najmniej przez 8 tygodni.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Lekarz prowadzący może zalecić mniejszą dawkę, jeśli konieczne.

Nasilenie działań niepożądanych ze strony ośrodkowego układu nerwowego lub przewodu pokarmowego jest zależne od przyjętej dawki. Jeśli takie działania wystąpią, lekarz może zalecić stosowanie 1 tabletki (400 mg) dwa razy na dobę.

Jeśli działania niepożądane nie ustąpią, należy zasięgnąć porady lekarza.

Czas trwania leczenia pentoksyfiliną ustala lekarz.

Leku nie należy podawać dzieciom.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Apo-Pentox 400 SR

Może wystąpić nagłe zaczerwienienie twarzy, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, drgawki, senność, utrata świadomości, gorączka lub pobudzenie. Należy wywołać u chorego wymioty, następnie podać węgiel aktywowany, ułożyć chorego z lekko uniesionymi nogami i w zależności od nasilenia objawów, niezwłocznie wezwać lekarza lub pogotowie ratunkowe.

Pominięcie zastosowania leku Apo-Pentox 400 SR

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Jeżeli pacjent zapomniał zażyć lek Apo-Pentox 400 SR, powinien zrobić to niezwłocznie, chyba że zbliża się czas przyjęcia kolejnej tabletki leku. Wówczas należy stosować się do zaleconego schematu dawkowania.

Przerwanie przyjmowania leku Apo-Pentox 400 SR

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Apo-Pentox 400 SR może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać stosowanie leku Apo-Pentox 400 SR i skonsultować się z lekarzem lub udać niezwłocznie do szpitala, jeśli;

• u pacjenta wystąpiła reakcja alergiczna. mogą to być następujące objawy: wysypka, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka

•    wystąpiły krwawienia podskórne

•    obecna jest krew w wymiocinach lub stolcu (widoczna podczas wypróżnienia)

•    wystąpi stan zwany aseptycznym zapaleniem opon mózgowych. objawy to ból głowy, sztywność karku, ból oka lub uczucie dyskomfortu pod wpływem jasnego oświetlenia

Należy poinformować lekarza tak szybko, jak to możliwe, jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z następujących działań niepożądanych:

•    skłonność do powstawania siniaków, występująca częściej niż zwykle. Może to być spowodowane zaburzeniami krwi (małopłytkowością).

•    silniejsze lub szybkie bicie serca (tachykardia)

•    ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa)

•    nieregularne bicie serca (kołatania serca, palpitacje)

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli którykolwiek z następujących objawów niepożądanych nasili się lub trwa dłużej niż kilka dni. Należy poinformować lekarza lub farmaceutę jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w tej ulotce:

•    mdłości (nudności) lub wymioty, biegunka

•    ból głowy, zawroty głowy, oszołomienie lub omdlenie w wyniku niedociśnienia krwi

•    zaczerwienienie twarzy

•    pobudzenie, zaburzenia snu

•    choroba, w której odpływ żółci z wątroby jest zatrzymany (cholestaza wewnątrzwątrobowa). objawy to żółtaczka, wysypka lub gorączka, ciemne zabarwienie moczu.

•    dyskomfort lub wzdęcie brzucha

Badania krwi

Apo-Pentox 400 SR może zmienić aktywność enzymów wątrobowych, co będzie widoczne w wynikach badań krwi. Może to oznaczać, że wątroba pacjenta nie działa prawidłowo.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Apo-Pentox 400 SR

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze pokojowej, tj. od 15 do 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Apo-Pentox 400 SR

Substancją czynną leku jest pentoksyfilina.

1 tabletka powlekana o przedłużonym uwalnianiu zawiera 400 pentoksyfiliny.

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: hypromeloza 2208K 100M, magnezu stearynian, krzemu dwutlenek koloidalny. Otoczka: hypromeloza 2910, makrogol 3350, wosk Carnauba, tytanu dwutlenek (E 171), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Apo-Pentox 400 SR i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane leku Apo-Pentox 400 SR są białe, obustronnie wypukłe, w kształcie kapsułek, z wytłoczonym napisem „APO” po jednej stronie i „400" po drugiej.

Opakowanie: 30 lub 90 tabletek powlekanych o przedłużonym uwalnianiu.

Podmiot odpowiedzialny Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20 2333 CR Leiden Holandia

Wytwórca

Apotex Nederland B.V.

Archimedesweg 2 2333 CN Leiden Holandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Apo-Pentox 400 SR

Charakterystyka Apo-pentox 400 sr

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Apo-Pentox 400 SR, 400 mg, tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 400 mg pentoksyfiliny (Pentoxifyllinum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana o przedłużonym uwalnianiu.

Białe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane w kształcie kapsułek, z wytłoczonym napisem „APO” po jednej stronie i „400" po drugiej.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Łagodzenie dolegliwości powodowanych przez długotrwałe zaburzenia krążenia tętniczego i tętniczo-żylnego kończyn o etiologii miażdżycowej i cukrzycowej (u pacjentów z miażdżycą tętnic, chromaniem przestankowym, zmianami naczyniowymi w przebiegu cukrzycy, zakrzepowo-zarostowym zapaleniem naczyń, owrzodzeniem podudzi, odmrożeniami).

Apo-Pentox 400 SR nie leczy przyczyn choroby.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli

Zwykle stosuje się 400 mg (1 tabletkę) trzy razy na dobę. U niektórych pacjentów, szczególnie w terapii podtrzymującej dawka wystarczająca to jedna tabletka, 400 mg dwa razy na dobę. Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 1200 mg (3 tabletki).

Pełna skuteczność produktu leczniczego może wystąpić dopiero po okresie podawania wynoszącym od 2 do 4 tygodni. Zaleca się stosowanie produktu leczniczego co najmniej przez 8 tygodni.

Nasilenie działań niepożądanych ze strony ośrodkowego układu nerwowego lub przewodu pokarmowego jest zależne od przyjętej dawki. Jeśli takie działania wystąpią, należy stosować 400 mg (1 tabletkę) dwa razy na dobę. Jeśli działania niepożądane nie ustąpią, należy zdecydować o przerwaniu stosowania pentoksyfiliny.

Apo-Pentox 400 SR przyjmuje się z posiłkiem lub niezwłocznie po posiłku. Tabletkę należy połknąć w całości i popić dużą ilością wody.

Pacjenci w podeszłym wieku: nie jest konieczna modyfikacja dawkowania.

Dzieci: Produktu leczniczego nie należy podawać dzieciom.

Szczególne grupy pacjentów: u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min) może być konieczne zmniejszenie dawki do 30-50% dawki standardowej w zależności od indywidualnej tolerancji leku.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną punkcie 6.1.

Produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentów po niedawno przebytym zawale mięśnia sercowego lub udarze mózgu, z krwawieniami o znacznym nasileniu i chorobami z dużym ryzykiem krwotoków, z wylewem krwi do siatkówki oka, z nadwrażliwością na metyloksantyny: kofeinę, teofilinę lub teobrominę.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenia specjalne

Do dolegliwości spowodowanych długotrwałym zmniejszeniem przepływu obwodowego w kończynach często dołączają się inne, wynikające ze zmian miażdżycowych w naczyniach serca lub mózgu. Pentoksyfilina może być bezpiecznie stosowana u pacjentów z niedokrwieniem mózgu lub mięśnia sercowego. Niekiedy, w czasie stosowania produktu leczniczego zdarzają się nagłe obniżenia ciśnienia krwi. Mogą wtedy wystąpić zawroty głowy, złe samopoczucie, dławica piersiowa, arytmia. Należy zachować ostrożność u pacjentów z niedociśnieniem lub niewyrównanym ciśnieniem krwi.

U pacjentów leczonych jednocześnie pentoksyfiliną i warfaryną należy częściej badać czas protrombinowy.

Pacjenci stosujący jednocześnie pentoksyfilinę i produkty lecznicze zawierające teofilinę powinni pozostawać pod opieką lekarza. Należy często kontrolować czy nie występują objawy przedawkowania teofiliny. Może być konieczne zmniejszenie dawki.

Pacjenci po zabiegu chirurgicznym, przebytej chorobie wrzodowej żołądka lub jelit, po wylewie krwi do mózgu lub siatkówki oka, powinni poinformować o tym lekarza. Może być konieczne okresowe badanie krwi (hematokryt, hemoglobina).

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego u dzieci nie zostały potwierdzone.

Pentoksyfilina może być bezpiecznie stosowana jednocześnie z lekami przeciwnadciśnieniowymi, blokującymi receptory B-adrenergiczne, glikozydami naparstnicy, lekami moczopędnymi, przeciwcukrzycowymi i przeciwarytmicznymi. U niektórych pacjentów, obserwowano nieznaczne obniżenie ciśnienia krwi. Zaleca się okresowe badanie ciśnienia krwi u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki przeciwnadciśnieniowe. Jeśli jest to konieczne, lekarz może zmniejszyć dawkę produktu leczniczego obniżającego ciśnienie krwi.

W przypadku niewydolności nerek lub wątroby oraz u pacjentów w podeszłym wieku możliwa jest kumulacja metabolitów. Dawkę pentoksyfiliny należy określić ze szczególną ostrożnością.

Palenie tytoniu zmniejsza skuteczność leczenia pentoksyfiliną.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

U pacjentów stosujących jednocześnie pentoksyfilinę i warfarynę, inne leki przeciwzakrzepowe lub inhibitory agregacji płytek krwi, stwierdzono nieliczne przypadki krwawienia i (lub) wydłużenia czasu protrombinowego, (patrz punkt 4.4).

Jednoczesne stosowanie pentoksyfiliny i produktów leczniczych zawierających teofilinę zwiększa stężenie teofiliny we krwi i nasila jej toksyczność (patrz punkt 4.4).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie przeprowadzono odpowiednio liczebnych, dobrze kontrolowanych obserwacji u kobiet w ciąży. Produkt leczniczy może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią

Pentoksyfilina przenika do mleka kobiecego i może powodować działania niepożądane u niemowlęcia. Należy zalecić przerwanie karmienia piersią w okresie stosowania produktu Apo-Pentox 400 SR lub zdecydować o zastosowaniu innego leku produktu.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Szczególnie w początkowym okresie przyjmowania pentoksyfiliny, w okresie zmiany dawki lub leku mogą wystąpić zawroty głowy i uczucie zmęczenia. Należy poinstruować pacjenta, że może być konieczne okresowe wstrzymanie się od prowadzenia samochodów, obsługi maszyn oraz innych czynności wymagających sprawności psychofizycznej.

4.8    Działania niepożądane

Następujące działania niepożądane zgłoszono w przeprowadzonych badaniach klinicznych lub po wprowadzeniu produktu do obrotu. Częstość nie została określona.

Klasyfikacja układów i narządów

Działanie niepożądane

Badania diagnostyczne

Zwiększenie aktywności aminotransferaz

Zaburzenia serca

Arytmia, tachykardia, dławica piersiowa

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

T rombocytopenia

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy, ból głowy, aseptyczne zapalenie opon mózgowych*

Zaburzenia żołądka i jelit

Zaburzenia żołądka i jelit, uczucie dyskomfortu w nadbrzuszu, rozdęcie brzucha, nudności, wymioty, biegunka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Świąd, rumień, pokrzywka, uderzenia gorąca

Zaburzenia naczyniowe

Krwawienie**, niedociśnienie

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje anafilaktyczne, reakcje anafilaktoidalne, obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Cholestaza

Zaburzenia psychiczne

Pobudzenie, zaburzenia snu

Zaburzenia układu oddechowego

Skurcz oskrzeli

Opis wybranych działań niepożądanych

* Aseptyczne zapalenie opon mózgowych występowało zwykle u pacjentów z zaburzeniami tkanki łącznej

** Bardzo rzadko zgłaszano występowanie krwawienia (np. ze skóry, błon śluzowych) u pacjentów leczonych pentoksyfiliną w monoterapii lub z antykoagulantami albo inhibitorami agregacji płytek krwi. W ciężkich przypadkach dochodzi zwykle do krwawienia z przewodu pokarmowego, układu moczowo-płciowego, z obszarów ciała z licznymi ranami, w tym chirurgicznymi, w związku z wystąpieniem czynników ryzyka krwawień. Związek przyczynowy pomiędzy leczeniem pentoksyfiliną i krwawieniem nie został ustalony. Trombocytopenia wystąpiła w pojedynczych przypadkach.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Po przedawkowaniu lub w wyniku zatrucia pentoksyfiliną może wystąpić nagłe zaczerwienienie twarzy, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, drgawki, senność, utrata świadomości, gorączka lub pobudzenie. Należy wywołać u chorego wymioty, następnie podać węgiel aktywowany, ułożyć chorego z lekko uniesionymi nogami i w zależności od nasilenia objawów, niezwłocznie wezwać lekarza lub pogotowie ratunkowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki rozszerzające naczynia obwodowe; pochodne puryny Kod ATC: C04AD03

Pentoksyfilina jest syntetyczną pochodną metyloksantyny. Jej działanie polega na zwiększeniu elastyczności krwinek czerwonych, które dzięki temu łatwiej krążą w naczyniach włosowatych o średnicy bliskiej średnicy krwinki. W wyniku hamowania syntezy tromboksanu, a także nasilenia syntezy prostacykliny, pentoksyfilina zmniejsza agregację płytek krwi. Nasila fibrynolizę, zmniejsza stężenie fibrynogenu. Stabilizuje błony leukocytów wielojądrowych, zmniejsza odczyn zapalny hamując ich aktywację oraz zmniejsza ich zdolność zamykania drobnych naczyń w warunkach zmniejszonego przepływu krwi (wstrząs septyczny, zapalenie opon mózgowych). Pentoksyfilina zmniejsza lepkość krwi, rozszerza naczynia krwionośne, działa przeciwzakrzepowo. Skutkiem tego działania jest poprawa przepływu krwi w naczyniach kończyn dolnych, naczyniach mózgowych i zmniejszenie zaburzeń ukrwienia siatkówki oka. Polepszenie przepływu krwi w naczyniach wiąże się ze zwiększeniem dopływu tlenu do tkanek. Pentoksyfilina wydłuża dystans chromania przestankowego, łagodzi bóle nocne w przypadkach długotrwałego niedokrwienia kończyn dolnych, przyspiesza gojenie owrzodzeń niedokrwiennych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Pentoksyfilina podana doustnie wchłania się szybko i prawie całkowicie. Pokarm nie wpływa na ilość wchłoniętej pentoksyfiliny, jednak w przypadku zażycia bezpośrednio przed posiłkiem wchłanianie jest wolniejsze.

Po podaniu doustnym wodnego roztworu, pentoksyfilina jest wchłaniana prawie całkowicie. Maksymalne stężenie substancji macierzystej i metabolitów występuje we krwi po około 1 godzinie. Po podaniu produktu Apo-Pentox 400 SR, pentoksyfilina i jej metabolity osiągają w czasie od 2 do 4 godzin od podania maksymalne stężenia, które pozostają nie zmienione przez wiele godzin.

Dystrybucja

Pentoksyfilina nie wiąże się z białkami osocza. Objętość dystrybucji po podaniu dożylnym u zdrowych ochotników wynosi 168 l. Pentoksyfilina przenika do mleka kobiecego.

W badaniach na zwierzętach - szczurach i psach, stężenie pentoksyfiliny w mózgu, sercu, wątrobie, płucach, nerkach i mięśniach szkieletowych było podobne, co wskazuje na podobną dystrybucję i eliminację ze wskazaniem na nieznaczną kumulację w tkankach.

Metabolizm

Pentoksyfilina jest metabolizowana w wątrobie. W wyniku metabolizmu pierwszego przejścia przez wątrobę, pentoksyfilina ulega szybkiej przemianie z powstaniem wielu czynnych metabolitów wykazujących analogiczne działanie. Główne metabolity to: metabolit I - 1-(5-hydroksyheksylo)-3,7-dimetyloksantyna; metabolit V- 1-(3-karboksypropylo)-3,7-dimetyloksantyna.

Stężenie tych metabolitów we krwi jest od 5 do 8 razy większe niż stężenie pentoksyfiliny. Farmakokinetyka pentoksyfiliny i metabolitu I zależy od dawki, lecz nie jest liniowa. Okres półtrwania i powierzchnia pola pod krzywą AUC zwiększa się wraz z dawką. Kinetyka eliminacji metabolitu Vnie jest zależna od dawki.

W przypadku niewydolności nerek lub wątroby oraz u pacjentów w podeszłym wieku jest możliwa kumulacja metabolitów.

Okres półtrwania pentoksyfiliny wynosi od 0,4 do 0,8 godzin, okres półtrwania metabolitów od 1 do 1,6 godziny.

Eliminacja

Większość podanej dawki wydala się w postaci metabolitów w moczu (głównie metabolit V). Tylko około 4% wydala się z kałem.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra

Wyniki badań przedstawiono w tabeli.

Gatunek zwierząt

Droga podania

LD50 (mg/kg)

Myszy

p.°.

1385

Myszy

i.v.

197

Myszy

i.p.

239

Szczury (SD)

p.o_

1772

Szczury (SD)

i.v.

231

Objawy toksyczności po podaniu doustnym: ślinotok, przyspieszone oddychanie, drgawki toniczno-kloniczne, niedowład.

Po podaniu dożylnym króliki przeżywały dawkę 50 mg. Objawy toksyczności były podobne jak u szczurów.

Psy przeżywały po podaniu dawki 160 mg dożylnie i 320 mg po podaniu dootrzewnowym. Objawy toksyczności: agresja, ataksja po podaniu doustnym oraz agresja, niepokój, wymioty i biegunka po podaniu dożylnym.

Toksyczność podostra

Wykonano sześciotygodniowe badania na psach, którym podawano pentoksyfilinę dożylnie w dawkach do 63 mg/kg mc./dobę przez 5 dni w tygodniu. Stwierdzono następujące objawy toksyczności występujące każdego dnia i trwające przez około 30 minut po podaniu: częste oblizywanie warg, wymioty, zaburzenia koordynacji ruchów i osłabienie.

Toksyczność _ przewlekła

Wykonano badania na psach, którym podawano pentoksyfilinę w dawkach do 400 mg/kg mc./dobę w okresie do 12 miesięcy. Osiem psów (spośród 30 badanych) otrzymujących największe dawki padło na skutek braku łaknienia. Obserwowano następujące objawy toksyczności: wymioty, zaburzenia koordynacji ruchów, częste oblizywanie warg i zaburzenia zachowania.

Wykonano badania na szczurach. Zwierzętom podawano pentoksyfilinę w dawkach do

10 000 ppm/dobę przez okres do 12 miesięcy. Osiem spośród 160 badanych zwierząt padło. Nie

stwierdzono objawów toksyczności charakterystycznych dla pentoksyfiliny.

Rakotwórczość

Długotrwałe badania wykonano na myszach i szczurach, którym podawano pentoksyfilinę w dawkach do 570 mg/kg mc./dobę (dawka 24 razy większa niż dawka zwykle stosowana u ludzi). W innym badaniu myszy i szczury otrzymywały pentoksyfilinę w dawce 24 mg/kg mc./dobę przez 18 miesięcy. Szczury obserwowano przez 6 miesięcy po zakończeniu podawania leku. Nie stwierdzono zmian nowotworowych u myszy.

W badaniach prowadzonych na samicach szczurów odnotowano statystycznie zwiększoną zachorowalność na gruczolakowłókniaka sutka. Znaczenie kliniczne tych obserwacji w odniesieniu do ludzi jest niepewne, ponieważ analogiczne zmiany nowotworowe często występują u starych szczurów.

Mutagenność

W badaniach rekombinacji in vitro na bakteriach (różne szczepy Salmonella; test Amesa) nie wykazano mutagenności pentoksyfiliny.

Reprodukcja

Wykonano badania dotyczące rozrodczości na szczurach, myszach i królikach. Zwierzętom podawano pentoksyfilinę w dawkach do 7 razy większych niż dawki zwykle stosowane u ludzi. Nie stwierdzono by pentoksyfilina zaburzała płodność lub powodowała uszkodzenia płodów.

Teratogenność

Wykonano badania teratogenności na szczurach i królikach, którym podawano doustnie pentoksyfilinę w dawkach odpowiednio 25 i 10 razy większych niż dawki dobowe zwykle stosowane u ludzi. Nie stwierdzono wad rozwojowych u myszy.

U samic szczurów otrzymujących największe dawki obserwowano zwiększenie liczby przypadków resorpcji płodów.

Choć toksyczność pentoksyfiliny wykazana w badaniach na zwierzętach nie zawsze występuje u ludzi, Apo-Pentox 400 SR można stosować u kobiet w ciąży tylko, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Hypromeloza 2208K 100 M Magnezu stearynian Krzemu dwutlenek koloidalny.

Otoczka tabletki:

Hypromeloza 2910 Makrogol 3350 Tytanu dwutlenek.

Woda oczyszczona Wosk Carnauba

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności

2 lata

6.4. Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze pokojowej, tj. od 15 do 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik z HDPE zamknięty nakrętką z PP.

30 tabletek - 1 pojemnik po 30 tabletek 90 tabletek - 1 pojemnik po 90 tabletek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20 2333 CR Leiden Holandia

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

8923

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 01/08/2001 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 08/06/2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Apo-Pentox 400 SR