Imeds.pl

Apo-Rami 10 Mg

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Apo-Rami, 2,5 mg, tabletki Apo-Rami, 5 mg, tabletki Apo-Rami, 10 mg, tabletki

Ramiprilum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Apo-Rami i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Apo-Rami

3.    Jak przyjmować lek Apo-Rami

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Apo-Rami

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Apo-Rami i w jakim celu się go stosuje

Lek Apo-Rami występuje w postaci tabletek. Każda tabletka zawiera jako substancję czynną ramipryl. Tabletki są dostępne w trzech mocach zawierających 2,5 mg, 5 mg lub 10 mg ramiprylu.

Ramipryl należy do grupy leków nazywanych inhibitorami ACE (enzymu konwertującego angiotensynę), które działają na serce i naczynia krwionośne.

Lek Apo-Rami działa poprzez:

•    Zmniejszanie w organizmie wytwarzania substancji mogących podwyższać ciśnienie tętnicze

•    Zmniejszanie napięcia i rozszerzanie naczyń krwionośnych

•    Ułatwianie sercu pompowania krwi w organizmie.

Lek Apo-Rami może być stosowany do:

•    Leczenia wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia tętniczego)

•    Obniżenia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu

•    Obniżenia ryzyka lub opóźnienia pogorszenia chorób nerek (niezależnie od tego czy pacjent choruje na cukrzycę)

•    Leczenia serca, gdy nie pompuje ono wystarczającej ilości krwi do reszty ciała (niewydolność serca)

•    Leczenia po zawale serca powikłanym niewydolnością serca.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Apo-Rami

Kiedy nie stosować leku Apo-Rami:

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwości) na ramipryl, inny lek z grupy inhibitorów ACE lub którykolwiek z pozostałych składników leku Apo-Rami wymienionych w punkcie 6.

Objawami reakcji uczuleniowej (alergicznej) mogą być: wysypka, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk ust, twarzy, gardła lub języka.

•    Jeżeli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek ciężka reakcja uczuleniowa nazywana „obrzękiem naczynioruchowym". Do jej objawów należą: świąd, pokrzywka, czerwone plamy na dłoniach, stopach i gardle, obrzęk gardła i języka, obrzęki w okolicy oczu i ust, trudności w oddychaniu i połykaniu.

•    Jeśli u pacjenta wykonywano dializę lub inny typ filtracji krwi. W zależności od rodzaju używanego aparatu, lek Apo-Rami może nie być odpowiednim lekiem.

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono choroby nerek związane ze zmniejszonym dopływem krwi do nerek (zwężenie tętnicy nerkowej).

•    W okresie ostatnich 6 miesięcy ciąży (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią").

•    Jeśli ciśnienie tętnicze jest bardzo niskie lub niestabilne. Lekarz powinien dokonać oceny ciśnienia tętniczego krwi.

•    jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

Jeżeli zachodzi którakolwiek z powyższych sytuacji, nie należy stosować leku Apo-Rami. W razie

wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Apo-Rami należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

•    Jeśli u pacjenta występują choroby serca, wątroby lub nerek.

•    Jeśli u pacjenta nastąpiła ostatnio utrata znacznej ilości elektrolitów lub płynów (poprzez wymioty, biegunkę, większą niż zwykle potliwość, stosowanie diety zawierającej mało soli, przyjmowanie diuretyków (leków moczopędnych) przez dłuższy czas lub dializę).

•    Jeśli pacjent ma być poddany leczeniu zmniejszającemu reakcje uczuleniowe na jad pszczół lub os (odczulanie).

•    Jeśli pacjent ma otrzymać leki stosowane w znieczuleniu. Mogą one być stosowane w czasie zabiegów operacyjnych lub stomatologicznych. Konieczne może być zaprzestanie leczenia lekiem Apo-Rami na dzień przed zabiegiem; należy skontaktować się z lekarzem.

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono duże stężenie potasu we krwi (w wynikach badań krwi).

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono kolagenozę, taką jak twardzina lub toczeń rumieniowaty układowy.

•    Należy poinformować lekarza w przypadku obecnej bądź planowanej ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Apo-Rami w okresie pierwszych 3 miesięcy ciąży, a powyżej trzeciego miesiąca ciąży lek może istotnie wpłynąć szkodliwie na dziecko, patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią".

•    jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi:

-    antagonistę receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) (znane

•    również jako sartany - na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan), zwłaszcza jeśli pacjent

•    ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą.

-    aliskiren.”

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np.

potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Apo-Rami”.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Apo-Rami u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ponieważ jego bezpieczeństwo i skuteczność stosowania nie zostały ustalone u dzieci.

Jeżeli zachodzi którakolwiek z powyższych sytuacji (lub w razie wątpliwości), przed rozpoczęciem przyjmowania Apo-Rami należy skontaktować się z lekarzem.

Inne leki i Apo-Rami

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty (także lekach ziołowych). Ramipryl może wpływać na działanie innych leków, a inne leki mogą wpływać na działanie leku Apo-Rami.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu niżej wymienionych leków. Mogą one zmniejszyć działanie leku Apo-Rami:

•    Leki stosowane przeciwbólowo i przeciwzapalnie (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne [NLPZ], takie jak ibuprofen lub indometacyna i kwas acetylosalicylowy).

•    Leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii, takie jak efedryna, norepinefryna lub epinefryna. Konieczne będzie zbadanie ciśnienia tętniczego przez lekarza.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu niżej wymienionych leków. Mogą one zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, jeśli stosowane są jednocześnie z lekiem Apo-Rami:

•    Leki stosowane przeciwbólowo i przeciwzapalnie (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne [NLPZ], takie jak ibuprofen lub indometacyna i kwas acetylosalicylowy).

•    Leki stosowane w leczeniu nowotworów (chemioterapia).

•    Leki zapobiegające odrzuceniu przeszczepu narządów, takie jak cyklosporyna.

•    Diuretyki (leki moczopędne), takie jak furosemid.

•    Leki zwiększające stężenie potasu we krwi, takie jak spironolakton, triamteren, amylorid, sole potasu i heparyna (lek rozrzedzający krew).

•    Steroidowe leki przeciwzapalne, takie jak prednizolon.

•    Allopurynol (stosowany do obniżenia stężenia kwasu moczowego we krwi).

•    Prokainamid (stosowany w zaburzeniach czynności serca).

•    Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności:

Jeśli pacjent przyjmuje antagonistę receptora angiotensyny II (ARB) lub aliskiren (patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Apo-Rami:” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu niżej wymienionych leków. Ich działanie może być zmienione podczas stosowania leku Apo-Rami:

•    Leki przeciwcukrzycowe, takie jak doustne leki obniżające stężenie glukozy i insulina. Apo-Rami może obniżać stężenie glukozy we krwi. W czasie stosowania leku Apo-Rami należy regularnie kontrolować stężenie glukozy we krwi.

•    Lit (stosowany w chorobach psychiatrycznych). Lek Apo-Rami może zwiększać stężenie litu we krwi. Należy ściśle kontrolować stężenie litu we krwi.

Jeżeli zachodzi którakolwiek z powyższych sytuacji (lub w razie wątpliwości), przed rozpoczęciem przyjmowania Apo-Rami należy skontaktować się z lekarzem.

Apo-Rami z jedzeniem, piciem i alkoholem

•    Spożywanie alkoholu w czasie przyjmowania leku Apo-Rami może wywołać zawroty głowy i uczucie oszołomienia. W razie wątpliwości dotyczących ilości alkoholu dozwolonej podczas przyjmowania Apo-Rami należy porozmawiać z lekarzem na temat możliwości sumowania się działania leków obniżających ciśnienie tętnicze i alkoholu.

•    Lek Apo-Rami może być przyjmowany podczas lub niezależnie od posiłków.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeżeli pacjentka podejrzewa, że jest w ciąży (lub planuje ciążę), powinna o tym poinformować lekarza. Nie zaleca się stosowania leku Apo-Rami w okresie pierwszych 12 tygodni ciąży. Nie wolno stosować tego leku po 13. tygodniu ciąży, gdyż może działać szkodliwie na dziecko.

W przypadku zaj ścia w ciążę w czasie stosowania leku Apo-Rami należy natychmiast poinformować lekarza. Zalecana jest zmiana sposobu leczenia przed planowaną ciążą. Nie należy przyjmować Apo-Rami w okresie karmienia piersią.

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed przyjęciem jakichkolwiek leków. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Apo-Rami mogą występować zawroty głowy. Ryzyko wystąpienia zawrotów głowy jest wyższe na początku przyjmowania leku Apo-Rami oraz po zwiększeniu dawki. Jeżeli występują zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani używać narzędzi i obsługiwać maszyn.

3. Jak stosować lek Apo-Rami

Lek Apo-Rami należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przyjmowanie leku

•    Lek należy przyjmować doustnie, codziennie o tej samej porze.

•    Należy przyjmować tabletki w całości, popijając płynem.

•    Nie rozkruszać ani gryźć tabletek.

Zalecana dawka to:

Leczenie nadciśnienia tętniczego

•    Dawka początkowa wynosi zazwyczaj 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.

•    Na podstawie kontroli ciśnienia tętniczego lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku.

•    Dawka maksymalna wynosi 10 mg raz na dobę.

•    W przypadku stosowania diuretyków (leków moczopędnych), lekarz może odstawić bądź zmniejszyć dawkę stosowanego diuretyku przed wprowadzeniem leku Apo-Rami do leczenia.

Zapobieganie wystąpieniu zawału serca lub udaru mózgu

•    Dawka początkowa wynosi zazwyczaj 2,5 mg raz na dobę.

•    Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki.

•    Zazwyczaj stosowana jest dawka 10 mg raz na dobę.

Zmniejszanie bądź opóźnianie pogorszenia czynności nerek

•    Dawka początkowa wynosi zazwyczaj 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.

•    Lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku.

•    Zazwyczaj stosowana jest dawka 5 mg lub 10 mg raz na dobę.

Leczenie niewydolności serca

•    Dawka początkowa wynosi zazwyczaj 1,25 mg raz na dobę.

•    Lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku.

•    Dawka maksymalna wynosi 10 mg na dobę. Preferowane jest podawanie leku w dwóch dawkach podzielonych.

Leczenie po zawale serca

•    Dawka początkowa wynosi zazwyczaj od 1,25 mg raz na dobę do 2,5 mg dwa razy na dobę.

•    Lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku.

• Zazwyczaj stosowana jest dawka 10 mg na dobę. Preferowane jest podawanie leku w dwóch dawkach podzielonych.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dawka początkowa powinna być niższa, a zwiększanie dawkowania bardziej stopniowe. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Apo-Rami

Należy skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego. Nie wolno samemu prowadzić pojazdu, należy poprosić kogoś o zawiezienie do szpitala lub wezwać karetkę. Należy zabrać ze sobą opakowanie po leku, aby lekarz wiedział jaki lek został przyjęty.

Pominięcie przyjęcia leku Apo-Rami

W razie pominięcia dawki należy przyjąć kolejną planowaną dawkę.

Nie należy przyjmować podwójnej dawki leki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Apo-Rami może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie zauważenia któregokolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Apo-Rami i natychmiast skontaktować się z lekarzem -podjęcie szybkiego leczenia może być niezbędne:

•    Obrzęk twarzy, ust lub gardła utrudniający połykanie lub oddychanie oraz świąd i wysypka. Mogą one stanowić objaw ciężkiej reakcji nadwrażliwości na ramipryl.

•    Ciężkie zmiany skórne, w tym wysypka, owrzodzenia jamy ustnej, pogorszenie wcześniej istniejących chorób skóry, zaczerwienienie, pęcherze bądź odwarstwienie skóry (takie jak zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka lub rumień wielopostaciowy).

W razie wystąpienia poniższych zmian należy szybko poinformować lekarza:

•    Przyspieszona czynność serca, nierówne lub silniejsze bicie serca (kołatania), ból w klatce piersiowej, gniecenie w klatce piersiowej lub cięższe choroby, w tym zawał serca lub udar mózgu.

•    Duszność lub kaszel. Mogą one wskazywać na choroby płuc.

•    Łatwe powstawanie siniaków, dłuższy niż zwykle czas krwawienia, jakiekolwiek objawy krwawienia (np. krwawienie z dziąseł), purpurowe plamki na skórze lub częstsze zakażenia, ból gardła i gorączka, zmęczenie, osłabienie, zawroty głowy lub bladość skóry. Mogą one wskazywać na choroby krwi lub szpiku kostnego.

•    Silny ból brzucha, który może promieniować do pleców. Może on być objawem zapalenia trzustki.

•    Gorączka, dreszcze, osłabienie, utrata apetytu, ból brzucha, nudności, zażółcenie skóry lub białkówek oczu (żółtaczka). Mogą być objawem chorób wątroby takich jak zapalenie lub uszkodzenie wątroby.

Inne działania niepożądane

Należy poinformować lekarza, jeśli któryś z poniższych objawów nasili się lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni.

Często (występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów)

•    Ból głowy lub uczucie zmęczenia.

•    Zawroty głowy. Ryzyko wystąpienia jest wyższe na początku stosowania leku Apo-Rami oraz po zwiększeniu dawki.

•    Zasłabnięcia, hipotonia (nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze), występuje zwłaszcza po szybkiej zmianie pozycji ciała na stojącą lub siedzącą.

•    Suchy, męczący kaszel, zapalenie zatok lub oskrzeli, duszność.

•    Bóle brzucha, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty.

•    Wysypka z lub bez uwypuklenia zmian.

•    Ból w klatce piersiowej.

•    Skurcze lub bóle mięśni.

•    Wyższe niż zwykle stężenie potasu w badaniach krwi.

Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100 pacjentów)

•    Zaburzenia równowagi (zawroty głowy).

•    Świąd skóry i zaburzenia czucia takie jak drętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie lub uczucie pełzania po skórze (parestezje).

•    Utrata lub zaburzenia czucia smaku.

•    Zaburzenia snu.

•    Depresja, lęk, podenerwowanie lub niepokój.

•    Uczucie zatkania nosa, trudności w oddychaniu lub pogorszenie astmy.

•    Obrzęk jelit nazywany „obrzękiem naczynioruchowym jelit", którego objawami są bóle brzucha, wymioty i biegunka.

•    Zgaga, zaparcia lub suchość w ustach.

•    Większe niż zwykle wydalanie moczu w ciągu dnia.

•    Nasilona potliwość.

•    Utrata lub zmniejszenie apetytu (jadłowstręt).

•    Przyspieszone lub nieregularne bicie serca.

•    Obrzęki rąk i nóg. Mogą być objawem zatrzymywania większych niż zwykle ilości płynów w organizmie.

•    Uderzenia gorąca.

•    Niewyraźne widzenie.

•    Bóle stawów.

•    Gorączka.

•    Impotencja, zmniejszenie popędu płciowego u mężczyzn i kobiet.

•    Zwiększona ilość określonych białych krwinek (eozynofilia) w badaniach krwi.

•    Wyniki badań krwi wskazujące na zmiany w wątrobie, trzustce lub nerkach.

Rzadko (występują u mniej niż 1 na 1000 pacjentów)

•    Uczucie niepewności, rozkojarzenia, zagubienia.

•    Czerwony, opuchnięty język.

•    Ciężkie łuszczenie się skóry, swędząca grudkowa wysypka.

•    Choroby paznokci (np. rozluźnienie lub oddzielenie paznokcia od łożyska).

•    Wysypka lub siniaczenie skóry.

•    Plamy na skórze i zimne kończyny.

•    Zaczerwienienie, świąd, obrzęk i łzawienie    oczu.

•    Zaburzenia słuchu i dzwonienie w uszach.

•    Osłabienie.

•    Zmniejszenie ilości czerwonych krwinek, białych krwinek lub płytek krwi albo stężenia hemoglobiny w badaniach krwi.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

•    Nadwrażliwość na światło słoneczne.

Inne zgłaszane działania niepożądane:

Należy poinformować lekarza, jeśli któryś z poniższych objawów znacznie się nasili lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni.

•    T rudności w koncentracj i.

•    Obrzęk ust.

•    Stwierdzenie zbyt małej ilości krwinek w badaniach krwi.

•    Stwierdzenie niższego niż zwykle stężenia sodu w badaniach krwi.

•    Zmiana koloru palców po wychłodzeniu oraz uczucie mrowienia lub ból po rozgrzaniu (objaw Raynauda).

•    Powiększenie piersi u mężczyzn.

•    Spowolnione lub upośledzone reakcje.

•    Uczucie pieczenia.

•    Zaburzenia węchu.

•    Wypadanie włosów.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w niniejszej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, ul. Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Apo-Rami

•    Przechowywać w miej scu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

•    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie należy stosować leku Apo-Rami po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Apo-Rami

•    Substancj ą czynną jest ramipryl.

•    Inne składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana kukurydziana, hydroksypropyloceluloza o niskim stopniu podstawienia, sodu wodorowęglan, magnezu stearynian, żelaza tlenek żółty (E 172) (tabletki o mocy 2,5 mg) lub żelaza tlenek czerwony (E 172) (tabletki o mocy 5 mg i 10 mg).

Jak wygląda lek Apo-Rami i co zawiera opakowanie

Apo-Rami, 2,5 mg: żółte, wydłużone, dwuwypukłe tabletki z rowkiem dzielącym. Tabletkę można podzielić na dwie równe części.

Apo-Rami, 5 mg: różowawe, wydłużone, dwuwypukłe tabletki z rowkiem dzielącym. Rowek dzielący jedynie ułatwia przełamanie tabletki w celu ułatwienia jej połknięcia, nie umożliwia podzielenia tabletki na dwie równe dawki.

Apo-Rami, 10 mg: różowawe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki z rowkiem dzielącym. Rowek dzielący

jedynie ułatwia przełamanie tabletki w celu ułatwienia jej połknięcia, nie umożliwia podzielenia tabletki na dwie równe dawki.

Tabletki znajdują się w blistrach z Aluminium-OPA-PVC/Aluminium w tekturowym pudełku. Opakowania zawierają 28 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20 2333 CR Leiden Holandia

Wytwórca:

Apotex Nederland B.V.

Archimedesweg 2 2333 CN Leiden Holandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 11.2014

Niniejsza ulotka nie zawiera wszystkich informacji o leku. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

8