Imeds.pl

Apobetina 8 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ApoBetina; 8 mg tabletki ApoBetina; 16 mg tabletki

(Betahistini dihydrochloridum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

_niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę._


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek ApoBetina i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku ApoBetina

3.    Jak stosować lek ApoBetina

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek ApoBetina

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK APOBETINA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

ApoBetina jest lekiem stosowanym do leczenia objawów choroby Meniere’a, takich jak zawroty głowy, szumy uszne, utrata słuchu i nudności.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU APOBETINA Kiedy nie stosować leku ApoBetina

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na betahistynę lub którykolwiek

z pozostałych składników leku ApoBetina (patrz również punkt 6. Inne informacje),

-    jeśli u pacjenta wystepuje guz chromochłonny nadnerczy, rzadko występujący nowotwór

nadnerczy,

-    u pacjentów w wieku poniżej 18 lat,

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek ApoBetina

-    jeśli u pacjenta obecnie lub w przeszłości stwierdzono owrzodzenie żołądka (wrzód trawienny),

-    jeśli u pacjenta występuje astma oskrzelowa,

-    jeśli u pacjenta występuje pokrzywka, wysypka skórna, alergiczny nieżyt nosa ponieważ te dolegliwości mogą się nasilić,

-    jeśli pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze krwi.

Jeśli u pacjenta występuje którykolwiek z powyższych stanów, pacjent powinien zapytać lekarza, czy może stosować betahistynę.

Te grupy pacjentów powinny być pod kontrolą lekarza podczas leczenia.

Stosowanie leku ApoBetina z innymi lekami

Interakcja oznacza, że różne leki lub substancje, zażywane jednocześnie, mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie lub działania niepożądane.

Dotychczas nie obserwowano interakcji betahistyny z innymi lekami.

Jest możliwe, że betahistyna może wpływać na działanie leków przeciwhistaminowych. Leki przeciwhistaminowe są stosowane przede wszystkim w chorobach alergicznych np. gorączka sienna oraz w chorobie lokomocyjnej. Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent jednocześnie stosuje leki przeciwhistaminowe (leki stosowane w leczeniu alergii).

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania betahistyny i inhibitorów monoaminooksydazy (MAO). Inhibitory MAO są lekami stosowanymi głownie w leczeniu depresji. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych obecnie (lub ostatnio) lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Nie wiadomo, czy stosowanie betahistyny w ciąży jest bezpieczne. Dlatego nie należy przyjmować betahistyny w okresie ciąży, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne.

Nie wiadomo, czy betahistyna przenika do mleka matki. Dlatego należy przedyskutować karmienie piersią z lekarzem, który pomoże zadecydować, co jest najlepsze dla matki i dziecka, w oparciu

0    korzyści i ryzyko związane ze stosowaniem tego leku

Przed zastosowaniem betahistyny i każdego innego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Betahistyna nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

1    obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku ApoBetina

Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK APOBETINA

Lek ApoBetina należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to:

Dorośli

Zwykle dawka początkowa to jedna do dwóch tabletek 8 mg lub pół do jednej tabletki 16 mg, trzy razy na dobę. Dawka podtrzymująca wynosi zwykle od 24 mg do 48 mg na dobę .

Może upłynąć kilka tygodni zanim zaobserwuje się poprawę.

Jak stosować lek ApoBetina

Tabletki najlepiej zażywać podczas posiłku.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku ApoBetina

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem. Objawy przedawkowania betahistyny w dawce do 640 mg, takie jak nudności, senność, wymioty, problemy z trawieniem, ból brzucha i problemy z koordynacją mogą łagodne lub umiarkowane. Większe dawki betahistyny mogą powodować ciężkie objawy, jak drgawki, zaburzenia dotyczące serca lub płuc i napady padaczkowe.

Pominięcie zażycia leku ApoBetina

Należy poczekać, aż nastąpi pora zażycia następnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, ApoBetina może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej mogą wystąpić następujące działania niepożądane (występują u nie więcej niż 1 na 10 osób):

Układ pokarmowy

Nudności i problemy z trawieniem.

Układ nerwowy Bóle głowy.

Częstość występowania następujących działań niepożądanych nie jest znana:

Układ pokarmowy

Łagodne dolegliwości żołądkowo-jelitowe (takie jak wymioty, bóle żołądka i jelit, wzdęcia i gazy, nudności, problemy z trawieniem). Przyjmowanie dawki leku z jedzeniem może pomóc zmniejszyć dolegliwości żołądkowe. Alternatywnie, lekarz może zadecydować o zmniejszeniu dawki leku.

Skóra

Reakcje nadwrażliwości (czasem ciężkie), obrzęk, wysypki skórne, świąd skóry.

Układ nerwowy Senność.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK APOBETINA

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku ApoBetina po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „Termin ważności:”

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek ApoBetina

Substancją czynną leku jest betahistyny dichlorowodorek. Jedna tabletka zawiera 8 mg betahistyny dichlorowodorku. Jedna tabletka zawiera 16 mg betahistyny dichlorowodorku.

Inne składniki leku to: powidon K90, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, krospowidon (typ A), kwas stearynowy.

Jak wygląda lek ApoBetina i co zawiera opakowanie

ApoBetina, 8 mg tabletki: okrągła, biała tabletka z wytłoczonym napisem „B8” po jednej stronie. Tabletki w blistrach, po 30, 50, 100 i 120 tabletek w pudełku tekturowym.

ApoBetina, 16 mg tabletki: okrągła, biała tabletka z wytłoczonym napisem „B16” po jednej stronie i z kreską dzielącą po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na połowy.

Tabletki w blistrach, po 20, 30, 42, 50, 60 i 84 tabletek w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny:

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20 2333 CR Leiden Holandia

Wytwórca:

Catalent Germany Schorndorf GmbH Steinbeisstrasse 2 D-73614 Schorndorf Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 11.2014