Imeds.pl

Apomontessan 5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

ApoMontessan, 5 mg, tabletki do rozgryzania i żucia Montelukast

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku u dziecka, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek przepisano dziecku. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same, jak u dziecka.

-    Jeśli u dziecka wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek ApoMontessan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku ApoMontessan

3.    Jak stosować lek ApoMontessan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek ApoMontessan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek ApoMontessan i w jakim celu się go stosuje

Montelukast jest antagonistą receptora leukotrienowego, który blokuje działanie substancji zwanych leukotrienami. Leukotrieny powodują zwężenie i obrzęk dróg oddechowych w płucach. Blokując leukotrieny, montelukast łagodzi objawy astmy i pomaga kontrolować astmę.

Lek ApoMontessan jest przepisywany, aby zapobiec objawom astmy u dzieci w ciągu dnia i w nocy.

•    Lek ApoMontessan jest stosowany w zapobieganiu astmie u pacjentów, u których wyniki dotychczasowego leczenia są niezadowalające i konieczne jest dodatkowe leczenie.

•    Lek ApoMontessan, 5 mg, tabletki do rozgryzania i żucia może także być stosowany w zapobieganiu astmie zamiast wziewnych kortykosteroidów u dzieci w wieku 6 do 14 lat, które ostatnio nie przyjmowały kortykosteroidów doustnie w celu leczenia astmy i które nie potrafią stosować kortykosteroidów wziewnych.

•    Lek ApoMontessan pomaga także zapobiegać zwężaniu się dróg oddechowych wywołanym wysiłkiem fizycznym.

W zależności od objawów astmy oraz stopnia ich nasilenia u dziecka lekarz określi, jak stosować lek ApoMontessan.

Czym jest astma?

Astma jest chorobą przewlekłą.

W astmie występują:

•    trudności w oddychaniu spowodowane zwężeniem dróg oddechowych. Zwężenie dróg oddechowych nasila się lub zmniejsza w odpowiedzi na różne bodźce.

•    wrażliwość dróg oddechowych, które reagują na różne czynniki, takie jak dym papierosowy, pyłki roślin, zimne powietrze, wysiłek fizyczny.

•    obrzęk (stan zapalny) błony wyścielającej drogi oddechowe.

Objawami astmy są: kaszel, świszczący oddech i uczucie ucisku w klatce piersiowej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku ApoMontessan

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich chorobach, w tym alergiach, występujących aktualnie lub w przeszłości u dziecka.

Kiedy nie stosować leku ApoMontessan

•    jeśli dziecko ma uczulenie na montelukast lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

•    jeśli u dziecka wystąpi napad astmy

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku ApoMontessan u dziecka należy omówić to z pediatrą lub farmaceutą.

•    Doustnie stosowany ApoMontessan nie jest przeznaczony do leczenia ostrych napadów astmy. Jeśli u dziecka wystąpi napad astmy, należy postępować ściśle według zaleceń podanych przez lekarza. Zawsze należy mieć przy sobie wziewny lek doraźnie stosowany u dziecka w napadzie astmy.

•    Ważne jest, aby dziecko przyjmowało wszystkie leki przeciw astmie przepisane przez lekarza. Leku ApoMontessan nie należy stosować zamiast innych leków przeciwko astmie przepisanych dziecku przez lekarza.

•    Należy wiedzieć o tym, że jeśli u dziecka przyjmującego leki przeciwko astmie wystąpi zespół objawów przypominających grypę, uczucie mrowienia lub drętwienie rąk lub nóg, nasilenie objawów ze strony płuc i (lub) wysypka należy poradzić się lekarza.

•    Dziecko nie powinno przyjmować kwasu acetylosalicylowego (aspiryny) lub innych leków przeciwzapalnych (zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi lub NLPZ), jeśli nasilają u niego astmę.

Dzieci i młodzież

Dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat przeznaczone są tabletki do rozgryzania i żucia ApoMontessan, 4 mg. Dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat przeznaczone są tabletki do rozgryzania i żucia ApoMontessan,

5 mg.

Lek ApoMontessan a inne leki

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku ApoMontessan lub ApoMontessan może wpływać na działanie innych leków.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez dziecko obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które wydawane są bez recepty.

Przed rozpoczęciem stosowania leku ApoMontessan, należy powiedzieć lekarzowi, jeśli dziecko przyjmuje następujące leki:

•    gemfibrozyl (stosowany w celu zmniejszenia stężenia lipidów)

•    fenobarbital (stosowany w leczeniu padaczki)

•    fenytoinę (stosowana w leczeniu padaczki)

•    ryfampicynę (stosowana w leczeniu gruźlicy i niektórych innych zakażeń)

ApoMontessan z jedzeniem i piciem

Tabletek do rozgryzania i żucia ApoMontessan nie należy stosować jednocześnie z posiłkiem; należy je przyjmować 1 godzinę przed lub 2 godziny po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Stosowanie w ciąży:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę, powinna skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku ApoMontessan. Lekarz oceni, czy może ona przyjmować ApoMontessan w tym okresie.

Stosowanie w okresie karmienia piersią:

Nie wiadomo, czy ApoMontessan przenika do mleka kobiecego. Jeśli pacjentka karmi piersią lub zamierza karmić piersią, powinna skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku ApoMontessan.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek ApoMontessan przypuszczalnie nie zaburza zdolności prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn. Jednak u poszczególnych pacjentów reakcja na lek może być różna. Bardzo rzadko informowano o występowaniu niektórych działań niepożądanych (takich jak zawroty głowy i senność), które mogą u niektórych pacjentów wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Tabletki do rozgryzania i żucia ApoMontessan zawierają aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny.

Jeśli dziecko choruje na fenyloketonurię (rzadką dziedziczną chorobę metaboliczną), należy uwzględnić, że każda tabletka do rozgryzania i żucia ApoMontessan, 5 mg, zawiera fenyloalaninę (co odpowiada 1,684 mg fenyloalaniny w tabletce do rozgryzania i żucia o mocy 5 mg).

3. Jak stosować lek ApoMontessan

Lek ApoMontessan należy stosować u dziecka lekarza dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Ten lek powinien być stosowany u dziecka pod nadzorem osoby dorosłej.

•    Dziecko powinno przyjmować tylko jedną tabletkę leku ApoMontessan raz na dobę, zgodnie z zaleceniem lekarza.

•    Lek należy przyjmować nawet wtedy, gdy u dziecka nie występują objawy astmy, oraz w dni, w które wystąpił napad astmy.

•    Lek należy przyjmować doustnie.

Stosowanie u dzieci w wieku od 6 do 14 lat:

1 tabletka do rozgryzania i żucia leku ApoMontessan, 5 mg, raz na dobę wieczorem. Leku ApoMontessan, 5 mg, tabletki do rozgryzania i żucia nie należy przyjmować podczas posiłku; lek należy przyjmować co najmniej 1 godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku.

Jeśli dziecko przyjmuje tabletki do rozgryzania i żucia ApoMontessan należy upewnić się, że w żadnym innym leku stosowanym przez dziecko nie występuje ta sama substancja czynna, tj. montelukast.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku ApoMontessan

Jeśli dziecko przyjęło większą niż zalecana dawkę leku ApoMontessan, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

W większości raportów dotyczących przedawkowania nie odnotowano działań niepożądanych. Najczęściej występujące działania niepożądane w następstwie przedawkowania montelukastu u dorosłych i dzieci to: ból brzucha, senność, wzmożone pragnienie, ból głowy, wymioty oraz nadmierna aktywność.

Pominięcie zastosowania leku ApoMontessan

Należy starać się podawać lek ApoMontessan zgodnie z zaleceniem lekarza. Jeśli jednak dziecko pominie dawkę, należy powrócić do zwykłego schematu dawkowania - jedna tabletka raz na dobę.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku ApoMontessan

Lek ApoMontessan jest skuteczny w leczeniu astmy tylko wtedy, gdy dziecko przyjmuje go systematycznie.

Ważne jest, aby kontynuować stosowanie leku ApoMontessan u dziecka tak długo, jak zalecił lekarz. Pomoże to kontrolować astmę u dziecka.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, ApoMontessan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy jak najszybciej powiadomić lekarza, jeśli u dziecka wystąpi jeden lub więcej z następujących objawów:

•    objawy grypopodobne

•    uczucie mrowienia, drętwienia

•    drętwienie rąk i nóg

•    pogorszenie się objawów płucnych i (lub) wysypka skórna (zespół Churga-Strauss).

W badaniach klinicznych dotyczących tabletek do rozgryzania i żucia 5 mg montelukastu najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi (występującymi u co najmniej 1 na 100 i rzadziej niż u 1 na 10 leczonych dzieci) były:

•    ból głowy.

Dodatkowo, w badaniach klinicznych z zastosowaniem tabletek powlekanych 10 mg oraz tabletek do rozgryzania i żucia zawierających 5 mg montelukastu, odnotowano następujące działanie niepożądane:

•    ból brzucha.

Działania te były zazwyczaj łagodne i występowały częściej u pacjentów leczonych montelukastem, niż placebo ( tabletka nie zawierająca leku).

Ponadto, po wprowadzeniu leku do obrotu odnotowano następujące działania niepożądane:

•    zakażenia górnych dróg oddechowych (bardzo często, może dotyczyć przynajmniej jednego pacjenta na 10)

•    gorączkę, wysypkę, biegunkę, nudności, wymioty (często, może dotyczyć 1 do 10 pacjentów na 100);

•    reakcje alergiczne, w tym wysypka, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, prowadzący do duszności lub trudności w przełykaniu; zawroty głowy, senność, mrowienie i (lub) drętwienie, drgawki; krwawienie z nosa; ból stawów i mięśni, kurcze mięśni; osłabienie/zmęczenie, złe samopoczucie, obrzęk; suchość błony śluzowej jamy ustnej, niestrawność; zaburzenia nastroju i zachowania (zaburzenia snu, w tym koszmary senne, trudności z zasypianiem, lunatykowanie, drażliwość, uczucie lęku, niepokój ruchowy, pobudzenie, w tym agresywne zachowanie lub wrogie nastawienie), depresja; tworzenie się siniaków, swędzenie skóry, pokrzywka (niezbyt często, może dotyczyć 1 do 10 pacjentów na 1000)

•    zwiększoną skłonność do krwawień; kołatanie serca; drżenie (rzadko, może dotyczyć 1 do 10 pacjentów na 10000)

• omamy, dezorientacja, myśli i próby samobójcze; zapalenie wątroby; tkliwe, czerwone guzki podskórne, głównie na podudziach (rumień guzowaty), ciężkie reakcje skórne (rumień wielopostaciowy), które mogą pojawić się niespodziewanie (bardzo rzadko, może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 10000)

Jeśli u dziecka wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, ul. Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek ApoMontessan

•    Lek należy przechowywać w miej scu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować leku ApoMontessan po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i opakowaniu tekturowym po: “EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

•    Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek ApoMontessan

•    Substancj ą czynną leku jest montelukast.

Każda tabletka do rozgryzania i żucia leku ApoMontessan, 5 mg zawiera montelukast sodowy w ilości odpowiadającej 5 mg montelukastu.

•    Pozostałe składniki to: mannitol, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, aspartam (E 951), aromat wiśniowy, żelaza tlenek czerwony (E 172), magnezu stearynian.

Jak wygląda lek ApoMontessan i co zawiera opakowanie

Różowe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki z wytłoczonym napisem „APO” po jednej stronie i „M5” po drugiej stronie. Tabletki mogą być nakrapiane.

Lek ApoMontessan jest dostępny w opakowaniach tekturowych zawierających po 28 tabletek do rozgryzania i żucia w blistrach.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20 2333 CR Leiden Holandia

Wytwórca:

Apotex Nederland B.V.

Archimedesweg 2 2333 CN Leiden Holandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 04/2015

6