Imeds.pl

Aporopin 4 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

ApoRopin, 2 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu ApoRopin, 4 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu ApoRopin, 8 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Ropinirolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek ApoRopin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku ApoRopin

3.    Jak stosować lek ApoRopin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek ApoRopin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek ApoRopin i w jakim    celu się go stosuje

Substancją czynną leku ApoRopin jest ropinirol, który należy do grupy leków zwanych agonistami dopaminy. Agoniści dopaminy działają w mózgu podobnie do naturalnie występującej substancji, zwanej dopaminą.

Lek ApoRopin, tabletki o przedłużonym uwalnianiu jest stosowany w leczeniu choroby Parkinsona.

U pacjentów z chorobą Parkinsona w niektórych częściach mózgu występuje małe stężenie dopaminy. Ropinirol działa podobnie do dopaminy naturalnie występującej w mózgu i tym samym pomaga łagodzić objawy choroby Parkinsona.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku ApoRopin Kiedy nie przyjmować leku ApoRopin

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na chlorowodorek ropinirolu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli u pacj enta występuj e ciężka choroba nerek;

-    jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby.

Należy poinformować lekarza w przypadku, gdy którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek ApoRopin:

-    jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży;

-    jeśli pacjentka karmi piersią;

-    jeśli pacjent jest w wieku poniżej 18 lat;

-    gdy u pacjenta występuje ciężka choroba serca;

-    jeżeli u pacjenta występują poważne zaburzenia psychiczne;

-    jeśli u pacj enta występuj e nietolerancj a niektórych cukrów (takich j ak laktoza).

Należy poinformować lekarza w przypadku, gdy którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta. Lekarz może zdecydować, że lek ApoRopin nie jest odpowiednim lekiem dla pacjenta lub może zalecić wykonanie dodatkowych badań kontrolnych podczas stosowania leku.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent, jego rodzina lub opiekunowie zauważą u pacjenta nietypowe dla niego, przymusowe albo niepohamowane zachowania lub jeśli nie jest on w stanie oprzeć się impulsowi, pokusie albo przymusowi wykonania pewnych działań, które mogą zaszkodzić jemu lub innym osobom. Zachowania te określa się jako zaburzenia kontroli impulsu i można do nich zaliczyć uzależnienie od hazardu, nieumiarkowane jedzenie lub niepohamowane wydawanie pieniędzy, nadmierny popęd płciowy lub wzmożone zainteresowanie seksem, w tym częstsze myśli i odczucia z nim związane. Lekarz może zdecydować się na zmianę dawki lub przerwanie stosowania leku.

Podczas stosowania leku ApoRopin

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent lub rodzina pacjenta zaobserwuje jakiekolwiek nietypowe zachowania (takie jak: niepohamowana skłonność do gier hazardowych lub nadmierna aktywność seksualna i (lub) nietypowe zachowania) podczas stosowania leku ApoRopin. Lekarz może zdecydować o zmianie dawki lub przerwaniu stosowania leku.

Palenie papierosów i lek ApoRopin

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent rozpoczął lub przestał palić papierosy podczas stosowania leku ApoRopin. Lekarz może zdecydować się na zmianę dawki.

Inne leki i ApoRopin

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które wydawane są bez recepty. Należy także pamiętać o poinformowaniu lekarza lub farmaceuty o rozpoczęciu przyjmowania jakiegokolwiek nowego leku podczas stosowania leku ApoRopin.

Niektóre leki mogą mieć wpływ na działanie leku ApoRopin lub też powodować zwiększone ryzyko działań niepożądanych. Lek ApoRopin może też mieć wpływ na działanie innych leków.

Dotyczy to:

-    leku przeciwdepresyjnego, fluwoksaminy;

-    leków stosowanych w innych zaburzeniach psychicznych, na przykład sulpirydu;

-    hormonalnej terapii zastępczej (HTZ);

-    metoklopramidu, który jest lekiem stosowanym w leczeniu nudności i zgagi;

-    antybiotyków cyprofloksacyny lub enoksacyny;

-    jakiegokolwiek innego leku stosowanego w chorobie Parkinsona.

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent przyjmuje lub ostatnio przyjmował którykolwiek z tych leków.

ApoRopin z jedzeniem i piciem

Lek ApoRopin może być przyjmowany z jedzeniem lub niezależnie od posiłków, w zależności od preferencji pacjenta.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek ApoRopin nie jest zalecany do stosowania, jeśli pacjentka jest w ciąży, chyba że lekarz stwierdzi, że korzyść z przyjmowania leku ApoRopin przez pacjentkę przeważa ryzyko dla nienarodzonego dziecka.

Lekarz udzieli także porady, jeżeli pacjentka karmi piersią lub planuje karmienie piersią. Lek ApoRopin nie jest zalecany do stosowania w czasie karmienia piersią, ponieważ może mieć wpływ na wytwarzanie mleka przez pacjentkę. Lekarz może zalecić odstawienie leku ApoRopin.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

ApoRopin może powodować uczucie senności. Może wystąpić niepohamowana senność, a czasami także nagłe i niespodziewane napady snu niepoprzedzone sennością.

Jeśli powyższe może dotyczyć pacjenta: nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać czynności, podczas których uczucie senności lub zaśnięcie może narażać pacjenta (lub inne osoby) na ryzyko ciężkiego urazu lub śmierci. Nie należy wykonywać takich czynności, dopóki objawy nie ustąpią.

Lek ApoRopin zawiera laktozę i olej rycynowy

Lek ApoRopin, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku ApoRopin.

Lek ApoRopin zawiera olej rycynowy. Lek może powodować niestrawność i biegunkę.

3. Jak stosować lek ApoRopin

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie podawać leku ApoRopin dzieciom. Lek ApoRopin nie jest zazwyczaj przepisywany pacjentom w wieku poniżej 18 lat.

ApoRopin może być stosowany, jako jedyny lek w leczeniu objawów choroby Parkinsona. Może być także stosowany w skojarzeniu z innym lekiem zwanym L-dopą (zwanym także lewodopą).

W przypadku, gdy pacjent stosuje L-dopę, podczas rozpoczynania stosowania leku ApoRopin mogą wystąpić niezależne od woli nagłe ruchy. W przypadku wystąpienia takich objawów należy poinformować lekarza, który może dostosować przyjmowną przez pacjenta dawkę L-dopy.

Jakie dawki leku ApoRopin należy stosować?

Ustalenie odpowiedniej dla pacjenta dawki leku ApoRopin może wymagać czasu.

Zalecana dawka początkowa leku ApoRopin w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, wynosi 2 mg raz na dobę przez pierwszy tydzień. Lekarz może zwiększyć dawkę leku ApoRopin w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu do 4 mg raz na dobę, od drugiego tygodnia leczenia. Jeżeli pacjent jest w bardzo podeszłym wieku, lekarz może wolniej zwiększać dawkę leku. Następnie lekarz może dostosować dawkę, aż do momentu osiągnięcia dawki optymalnej dla pacjenta. Niektórzy pacjenci przyjmują do 24 mg leku ApoRopin w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu na dobę.

Jeżeli na początku leczenia u pacjenta wystąpią trudne do zniesienia działania niepożądane, należy poinformować o tym lekarza. Lekarz może zalecić zmianę leczenia na leczenie mniejszą dawką ropinirolu w postaci tabletek powlekanych (o natychmiastowym uwalnianiu), którą pacjent będzie przyjmować trzy razy na dobę.

Może upłynąć kilka tygodni, zanim wystąpi korzystne działanie leku ApoRopin.

Nie należy przyjmować większej dawki leku ApoRopin, niż zalecona przez lekarza.

Sposób podawania

Lek ApoRopin należy przyjmować raz na dobę, o tej samej porze każdego dnia.

Tabletkę (-ki) o przedłużonym uwalnianiu leku ApoRopin należy połykać w całości, popijając

szklanką wody. Nie należy łamać, żuć ani rozkruszać tabletek. Jeżeli do tego dojdzie, istnieje niebezpieczeństwo przedawkowania, z uwagi na zbyt szybkie uwolnienie się leku w organizmie.

W przypadku zamiany leczenia u pacjentów stosujących ropinirol w postaci tabletek powlekanych (o natychmiastowym uwalnianiu)

Lekarz ustali dawkę leku ApoRopin tabletki o przedłużonym uwalnianiu na podstawie stosowanej uprzednio dawki ropinirolu w postaci tabletek powlekanych (o natychmiastowym uwalnianiu).

Należy przyjąć dotychczas stosowaną dawkę ropinirolu w postaci tabletek powlekanych (o natychmiastowym uwalnianiu) w dniu poprzedzającym zamianę leczenia. Następnego dnia rano należy przyjąć lek ApoRopin tabletki o przedłużonym uwalnianiu i nie przyjmować więcej ropinirolu w postaci tabletek powlekanych (o natychmiastowym uwalnianiu).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku ApoRopin

Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Jeżeli to możliwe, należy pokazać opakowanie leku ApoRopin.

U pacjenta, który zastosował większą niż zalecana dawkę leku ApoRopin mogą wystąpić: mdłości (nudności), wymioty, zawroty głowy (uczucie wirowania), uczucie senności, zmęczenia psychicznego lub fizycznego, omdlenie, omamy.

Pominięcie zastosowania leku ApoRopin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

W przypadku pominięcia dawki leku ApoRopin przez dobę lub dłużej, należy zasięgnąć porady lekarza odnośnie ponownego rozpoczęcia stosowania leku ApoRopin.

Przerwanie stosowania leku ApoRopin

Nie należy przerywać stosowania leku ApoRopin, jeżeli nie zaleci tego lekarz. Lek ApoRopin należy stosować tak długo, jak zaleci to lekarz. Nie należy przerywać stosowania, chyba, że zaleci to lekarz. W przypadku nagłego zaprzestania stosowania leku ApoRopin, objawy choroby Parkinsona mogą w krótkim czasie ulec znacznemu nasileniu.

W przypadku konieczności przerwania stosowania leku ApoRopin, lekarz stopniowo zmniejszy przyjmowaną dawkę.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane leku ApoRopin mogą wystąpić najczęściej podczas rozpoczynania leczenia lub krótko po zwiększeniu dawki. Działania niepożądane są zazwyczaj łagodne i stają się mniej dokuczliwe po krótkim czasie stosowania leku. W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących działań niepożądanych, należy poradzić się lekarza.

Częstość występowania działań niepożądanych wymieniona poniżej została zdefiniowana przy użyciu następującej konwencji:

Bardzo często: Często:

Niezbyt często: Rzadko: Bardzo rzadko: Nieznana:


występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów

występują u 1 do 10 na 100 pacjentów

występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów

występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów

nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Bardzo często:

-    omdlenia

-    uczucie senności

-    mdłości (nudności).

Często:

-    omamy („widzenie” rzeczy, które w rzeczywistości nie istnieją)

-    wymioty

-    zawroty głowy (uczucie wirowania)

-    zgaga

-    ból brzucha

-    zaparcia

-    obrzęki nóg, stóp lub rąk.

Niezbyt często

-    zawroty głowy lub omdlenia, zwłaszcza przy nagłej zmianie pozycji ciała na stojącą (jest to spowodowane obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi)

-    bardzo silne uczucie senności podczas dnia (niepohamowana senność)

-    nagłe zapadanie w sen, niepoprzedzone uczuciem senności (nagłe napady snu)

-    zaburzenia psychiczne, takie jak majaczenie (ciężkie zaburzenia orientacji), urojenia (irracjonalne myśli) lub paranoja (nieuzasadniona podejrzliwość).

Nieznana:

-    zmiany czynnościowe    wątroby, które wykazano w badaniach krwi

-    reakcje alergiczne, takie jak czerwone, swędzące obrzęki na skórze, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka, który może powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu, wysypka

i swędzenie.

Mogą wystąpić też następujące działania niepożądane:

Niemożność oparcia się impulsowi, pokusie albo przymusowi wykonywania pewnych potencjalnie szkodliwych działań, do których można zaliczyć:

-    silny przymus uczestniczenia w grach hazardowych, mimo poważnych osobistych lub rodzinnych konsekwencji

-    zmiana zainteresowania lub zwiększone zainteresowanie seksem oraz zachowania budzące znaczne zaniepokojenie samego pacjenta lub innych osób, na przykład wzmożony popęd płciowy

-    niekontrolowane robienie zakupów lub nadmierne wydawanie pieniędzy

-    napady objadania się (spożywanie dużych ilości pokarmu w krótkim czasie) lub jedzenie kompulsywne (spożywanie większych niż zwykle ilości pokarmu, także większych niż potrzeba, by zaspokoić głód).

W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych zachowań należy powiadomić lekarza, aby omówić możliwe sposoby złagodzenia objawów lub radzenia sobie z nimi.

Przyjmowanie leku ApoRopin razem z lewodopą (L-dopa)

U pacjentów przyjmujących lek ApoRopin w skojarzeniu z lewodopą po pewnym czasie mogą wystąpić inne działania niepożądane:

-    niekontrolowane nagłe ruchy są bardzo częstym działaniem niepożądanym. W przypadku, gdy pacjent przyjmuje L-dopę, podczas rozpoczęcia stosowania leku ApoRopin mogą wystąpić niezależne od woli ruchy. W przypadku wystąpienia tych objawów należy poinformować lekarza, który może dostosować dawki przyjmowanych przez pacjenta leków

-    uczucie dezorientacji jest często występującym działaniem niepożądanym.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek ApoRopin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek ApoRopin

-    Substancją czynną leku jest ropinirol. Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 2 mg,

4 mg lub 8 mg ropinirolu (w postaci ropinirolu chlorowodorku).

-    Pozostałe składniki to: hypromeloza, kroskarmeloza sodowa, maltodekstryna, laktoza jednowodna, olej rycynowy uwodorniony, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian; mieszanina barwiąca:[2 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu] żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172), laktoza jednowodna; [4 mg i 8 mg, tabletki

o przedłużonym uwalnianiu] żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172), laktoza jednowodna, żelaza tlenek czarny (E 172).

Jak wygląda lek ApoRopin i co zawiera opakowanie

ApoRopin, 2 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu:

Różowe, nakrapiane, owalne tabletki, z wytłoczeniem 2x po jednej stronie.

ApoRopin, 4 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu:

Brązowe, nakrapiane, owalne tabletki, z wytłoczeniem 4x po jednej stronie.

ApoRopin, 8 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu:

Ciemnoróżowe, nakrapiane, owalne tabletki, z wytłoczeniem 8x po jednej stronie.

Wielkości opakowań:

ApoRopin, tabletki o przedłużonym uwalnianiu są dostępne w opakowaniach blistrowych po:

21, 28, 30, 42, 56, 84 i 90 tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20 2333 CR Leiden Holandia

Wytwórca Actavis Ltd.

BLB 016 Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 06/2013

6