+ iMeds.pl

Aposuprid 400 mgUlotka Aposuprid

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ApoSuprid, 400 mg, tabletki powlekane

Amisulpryd

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek ApoSuprid i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku ApoSuprid

3.    Jak stosować lek ApoSuprid

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek ApoSuprid

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK APOSUPRID I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną leku jest amisulpryd. Amisulpryd należy do grupy leków nazywanych lekami neuroleptycznymi. ApoSuprid jest wskazany w leczeniu schizofrenii.

Schizofrenia może powodować, że pacjenci czują, widzą lub słyszą rzeczy, które nie mają miejsca, odczuwają dziwne i niepokojące myśli, zmiany w zachowaniu i wyobcowanie. Pacjenci mogą także odczuwać napięcie, niepokój lub przygnębienie. Amisulpryd poprawia zaburzenia myśli, odczuwania lub zachowania. ApoSuprid stosowany jest w leczeniu rozpoczynającej się, jak również przewlekłej schizofrenii.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU APOSUPRID Kiedy nie stosować leku ApoSuprid:

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwra żliwość) na amisulpryd lub którykolwiek z pozostałych składników leku ApoSuprid (wymienione w punkcie 6).

Objawy uczulenia to: wysypka, trudności w przełykaniu lub oddychaniu, obrz ęk warg, twarzy, gardła lub języka.

•    Jeśli pacjentka karmi piersią (patrz punkt ‘Ciąża i karmienie piersią’).

•    Jeśli u pacjenta wyst ępuje rak piersi lub nowotwory, których wzrost jest zależny od poziomu prolaktyny.

•    Gdy wyst ępuje guz chromochłonny nadnerczy.

•    Jeśli pacjent stosuje inne leki, które mogą wpłynąć na czynność serca, takie jak leki przeciwarytmiczne (patrz punkt ‘Stosowanie innych leków’).

•    Gdy pacjent przyjmuje lewodop ę, lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona (patrz punkt ‘Stosowanie innych leków’).

•    Dzieci w wieku poniżej 15 lat.

•    Jeśli którakolwiek z opisanych powyżej sytuacji dotyczy pacjenta, nie należy przyjmować tego leku. W przypadku wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku ApoSuprid.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek ApoSuprid

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed przyjęciem leku, jeśli:

•    U pacjenta występują zaburzenia nerek.

•    U pacjenta wyst ępuje choroba Parkinsona.

•    U pacjenta wystąpiły kiedykolwiek drgawki (napady drgawkowe).

•    U pacjenta występuje nieprawidłowa czynność serca (rytm serca).

•    U pacjenta występuje choroba serca lub zaburzenia serca w wywiadzie rodzinnym.

•    Lekarz poinformował o ryzyku wystąpienia udaru u pacjenta.

•    U pacjenta wyst ępuje cukrzyca lub poinformowano o zwiększonym ryzyku wystąpienia cukrzycy u pacjenta.

•    Pacjent jest w podeszłym wieku. Pacjenci w podeszłym wieku są bardziej narażeni na występowanie obniżenia ciśnienia tętniczego krwi lub uczucie senności.

•    U pacjenta występuje bradykardia (zwolnienie czynności serca poniżej 55 uderzeń na minutę).

•    U pacjenta stwierdzono małe stężenie potasu we krwi.

•    W przypadku wątpliwości czy opisane powyżej sytuacje dotyczą pacjenta należy poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku ApoSuprid.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które są wydawane bez recepty. Dotyczy to również leków dostępnych bez recepty, w tym leków ziołowych. Amisulpryd może wpływać na działanie niektórych leków, jak również niektóre leki mogą wpływać na działanie amisulprydu.

W szczególności przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie amisulprydu, i należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

•    Leki stosowane w celu kontroli czynności serca, takie jak chinidyna, dizopiramid, prokainamid, amiodaron, sotalol, beprydyl.

•    Leki, które mogą zmniejszać stężenie potasu we krwi. Dotyczy to leków moczop ędnych, takich jak bendroflumetiazyd lub hydrochlorotiazyd, niektóre środki przeczyszczające, glikokortykosteroidy (stosowane w leczeniu ciężkiej astmy lub innych stanów zapalnych), tetrakozaktydy, amfoterycyna (stosowana w leczeniu zakażeń grzybiczych).

•    Lewodopa, lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

•    Leki przeciwdepresyjne lub działające uspokajająco, lub stosowane w zaburzeniach psychicznych, takie jak pimozyd, haloperydol, imipramina, tiorydazyna, lit, sultopryd.

•    Leki stosowane w przypadku silnego bólu, nazywane opiatami, takie jak morfina, petydyna, metadon.

•    Leki stosowane nadciśnieniu tętniczym krwi i migrenie, takie jak klonidyna, diltiazem, werapamil, guanfacyna, glikozydy naparstnicy.

•    Leki nasenne, takie jak barbiturany, benzodiazepiny.

•    Leki przeciwbólowe, takie jak tramadol, indometacyna.

•    Leki uspokajające.

•    Antybiotyki, takie jak erytromycyna (podawana dożylnie), sparfloksacyna, pentamidyna.

•    Leki przeciwhistaminowe, takie jak prometazyna, które ułatwiają zasypianie.

•    Pentamidyna stosowana w zapaleniu płuc.

•    W przypadku wątpliwości czy opisane powyżej sytuacje dotyczą pacjenta należy poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku ApoSuprid.

•    Winkamina, lek który zwiększa przepływ krwi w mózgu.

•    Halofantryna, lek stosowany w leczeniu malarii.

Przyjmowanie leku ApoSuprid z jedzeniem i piciem

•    Tabletki leku ApoSuprid należy połykać, popijając dużą ilością wody, przed posiłkiem.

•    Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku ApoSuprid, ponieważ alkohol może wpływać na działanie leku.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku ApoSuprid, jeśli:

•    Pacjentka karmi piersią lub planuje karmić piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, może zajść w ciążę lub podejrzewa, że może być w ciąży powinna skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

U noworodków, których matki stosowały amisulpryd w trzecim trymestrze (ostatnie trzy miesiące ciąży), mogą wystąpić następujące objawy: drżenie, sztywność i (lub) osłabienie mięśni, senność, pobudzenie, problemy z oddychaniem, i trudności w karmieniu. Jeśli u dziecka wystąpi jakikolwiek z tych objawów, należy skontaktować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

ApoSuprid może powodować zmniejszenie czujności, zawroty głowy lub senność. Jeśli wystąpią wymienione objawy nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać jakichkolwiek urządzeń lub maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku ApoSuprid

ApoSuprid zawiera laktozę, rodzaj cukru. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK APOSUPRID

Lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniem lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie leku

•    Lek należy przyjmować doustnie.

•    Tabletki należy połykać w całości lub podzielone, popijając wodą. Tabletek nie należy żuć.

•    Lek należy przyjmować przed posiłkiem.

•    W przypadku wrażenia, że działanie leku ApoSuprid jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Nie należy samodzielnie zmieniać dawkowania.

•    Jeśli lekarz poinformował pacjenta, że występuje u niego nietolerancja pewnych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed zażyciem tego leku.

Dawkowanie

Wielkość dawki zależy od nasilenia choroby. Należy dokładnie przestrzegać zaleceń lekarza.

Dorośli

Zazwyczaj stosowana dawka wynosi od 50 mg do 800 mg na dob ę.

Jeśli jest to konieczne lekarz może rozpocząć leczenie od niższej dawki.

Jeśli jest to konieczne lekarz może zalecić dawkę do 1200 mg na dobę.

Dawki poniżej 300 mg na dobę mogą być stosowane jako dawki pojedyncze. Lek należy przyjmowa ć każdego dnia o tej samej porze.

Dawki powyżej 300 mg na dobę zaleca się przyjmować w dwóch dawkach podzielonych, raz rano i raz wieczorem.

Osoby w podeszłym wieku

W tej grupie pacjentów amisulpryd należy stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności, z uwagi na większe ryzyko wystąpienia niskiego ciśnienia tętniczego krwi lub senności.

Pacjenci z niewydolnością nerek Lekarz może zmniejszyć wielkość dawki.

Dzieci w wieku poniżej 15 lat

Leku ApoSuprid nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 15 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku ApoSuprid

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub udać się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie po leku, aby lekarz wiedział jaki lek został przyjęty. Mogą wystąpić następujące objawy: niepokój, drżenie, sztywność mięśni, niskie ciśnienie tętnicze krwi, zawroty głowy, senność, która może prowadzić do utraty świadomości.

Pominięcie zastosowania leku ApoSuprid

W przypadku opuszczenia jednej dawki leku, należy ją przyjąć możliwie jak najszybciej chyba, że zbliża się czas zażycia kolejnej dawki, wtedy lek przyjąć o wyznaczonej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku ApoSuprid

Stosowanie leku ApoSuprid należy kontynuować, o ile lekarz nie zaleci zakończenia stosowania leku. Nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej nie należy przerywać stosowania leku ApoSuprid. Jeśli pacjent przerwie leczenie może wystąpić pogorszenie choroby lub jej nawrót. Leku ApoSuprid nie należy odstawiać nagle, o ile lekarz nie zaleci inaczej. Nagłe przerwanie leczenia może powodować wystąpienie objawów odstawiennych, takich jak:

•    Nudności, wymioty.

•    Nadmierne pocenie się.

•    Trudności w zasypianiu lub uczucie silnego niepokoju.

•    Sztywność mięśni lub niekontrolowane ruchy ciała.

•    Może powrócić początkowy stan chorobowy.

Badania krwi

Stosowanie leku ApoSuprid może wpływać na wyniki niektórych badań krwi. Dotyczy to badania stężenia hormonu, zwanego prolaktyną oraz badania parametrów wątroby. Jeśli u pacjenta będą wykonywane badania krwi, należy poinformować lekarza o stosowaniu leku ApoSuprid.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, ApoSuprid może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać stosowanie leku ApoSuprid i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala, jeśli:

•    U pacjenta wystąpi wysoka temperatura ciała, nadmierne pocenie się, sztywność mięśni, tachykardia (przyśpieszenie czynności serca), szybki oddech, dezorientacja, zawroty głowy lub pobudzenie. Mogą to być objawy ciężkiego, ale rzadko występującego złośliwego zespołu neuroleptycznego.

•    Nieprawidłowa czynność serca, tachykardia lub ból w klatce piersiowej, które mogą prowadzić do zawału serca lub zagrażającego życiu zaburzenia serca.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 1000 osób):

•    Reakcja nadwrażliwości. Mogą wystąpić następujące objawy: wysypka, trudności w przełykaniu i oddychaniu, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka.

•    Drgawki (napady drgawkowe).

Należy niezwłocznie powiadomić lekarza, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących działań niepożądanych:

Bardzo częstym działaniem niepożądanym (występującym częściej niż u 1 na 10 osób):

•    Drżenie, wzmożone napięcie mięśniowe lub skurcz, powolne ruchy ciała, zwiększenie wydzielania śliny, nadmierny niepokój.

Częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 100 osób):

•    Niekontrolowane ruchy ciała, szczególnie rąk i nóg.

(Objawy te mogą być złagodzone, jeśli lekarz zmniejszy dawkę leku ApoSuprid lub zaleci dodatkowy lek).

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 1000 osób):

•    Niekontrolowane ruchy ciała, szczególnie twarzy lub j ęzyka.

Inne działania niepożądane:

Częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 100 osób):

•    Trudności z zaśnięciem (bezsenność), niepokój, pobudzenie.

•    Zawroty głowy, senność.

•    Zaparcia, nudności, wymioty, suchość błony śluzowej jamy ustnej.

•    Zwiększenie masy ciała.

•    Mlekotok u kobiet i mężczyzn, ból piersi.

•    Zatrzymanie miesiączki.

•    Powiększenie sutków u mężczyzn.

•    Impotencja, zaburzenia ejakulacji.

•    Zawroty głowy (mogą być spowodowane niskim ciśnieniem tętniczym krwi).

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 1000 osób):

•    Bradykardia.

•    Zbyt duże stężenie cukru we krwi (hiperglikemia).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK APOSUPRID

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Produkt leczniczy nie wymaga żadnych specjalnych warunków przechowywania.

Nie stosować leku ApoSuprid po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie stosować leku ApoSuprid, jeśli zauważy się oznaki wybarwienia tabletek.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek ApoSuprid

Substancją czynną leku jest amisulpryd.

-    każda tabletka powlekana zawiera 400 mg amisulprydu.

Inne składniki leku to:

-    rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, metyloceluloza, karboksymetyloskrobia sodowa Typ A, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian.

-    otoczka: kopolimer metakrylanu butylu zasadowy, tytanu dwutlenek (E171), talk, magnezu stearynian, makrogol 6000.

Jak wygląda lek ApoSuprid i co zawiera opakowanie

Biała lub prawie biała, podłużna, tabletka powlekana z linią podziału po jednej stronie. Lek dostępny jest w opakowaniu zawierającym 30 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20 2333 CR Leiden Holandia

Wytwórca

Apotex Nederland B.V.

Archimedesweg 2 2333 CN Leiden Holandia

Ulotka nie zawiera wszystkich informacji o leku. W razie jakichkolwiek dalszych pyta ń lub wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Data zatwierdzenia ulotki: 03/2012

7

ApoSuprid

Charakterystyka Aposuprid

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU UECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU UECZNICZEGO ApoSuprid, 400 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I IUOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda tabletka powlekana zawiera 400 mg amisulprydu.

Substancja pomocnicza: 190 mg laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Biała lub prawie biała tabletka powlekana w kształcie kapsułki z linią podziału po jednej stronie. Tabletkę można dzielić na połowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KUINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

ApoSuprid jest wskazany w leczeniu ostrej i przewlekłej schizofrenii z objawami pozytywnymi (takimi jak: urojenia, omamy, zaburzenia myślenia) i (lub) objawami negatywnymi (takimi jak: stępienie uczuć, wycofanie emocjonalne i socjalne), w tym także u chorych z przewagą objawów negatywnych.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

W ostrych zaburzeniach psychotycznych, zaleca się dawki doustne wynoszące od 400 mg do 800 mg na dobę. W indywidualnych przypadkach dawkę można zwiększyć do 1200 mg na dobę. Nie zbadano w wystarczającym stopniu bezpieczeństwa stosowania dawek ponad 1200 mg na dobę, zaleca się zatem, aby nie podawać dawki leku większej niż 1200 mg na dobę. Nie jest konieczne specjalne dawkowanie w czasie rozpoczynania leczenia amisulprydem. Dawkę należy dobierać w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta na lek.

U pacjentów, u których występują jednocześnie objawy pozytywne i negatywne, dawki leku należy ustalić tak, aby uzyskać optymalną kontrolę objawów pozytywnych.

Leczenie podtrzymujące należy prowadzić najmniejszą skuteczną dawką produktu.

U pacjentów charakteryzujących się przewagą objawów negatywnych, zaleca się podawanie leku doustnie w dawkach od 50 mg do 300 mg na dobę. W każdym przypadku dawkę leku należy ustalać indywidualnie.

Amisulpryd należy podawać raz na dobę w przypadku dawek poniżej 300 mg, większe dawki należy podawać dwa razy na dobę.

Należy stosować minimalne skuteczne dawki produktu.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku: w tej grupie pacjentów amisulpryd należy stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności, z uwagi na możliwość wystąpienia zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi lub nadmiernej sedacji.

Stosowanie u dzieci: podawanie amisulprydu dzieciom w wieku poniżej 15 lat jest przeciwwskazane, gdyż nie ustalono dotychczas bezpieczeństwa stosowania leku w tej grupie wiekowej.

Stosowanie w niewydolności nerek: amisulpryd jest eliminowany z organizmu przez nerki. W przypadku niewydolności nerek dawkę leku należy zmniejszyć do połowy u pacjentów, u których klirens kreatyniny (CRcl) mieści się w zakresie 30-60 ml/min oraz do jednej trzeciej dawki u pacjentów, u których klirens kreatyniny (CRCl) mieści się w zakresie 10-30 ml/min.

Brak danych o chorych z ciężkim zaburzeniem nerek (CRCl<10 ml/min), dlatego też nie należy stosować leku u tych pacjentów (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Stosowanie w niewydolności wątroby: ponieważ lek nie podlega w istotnym stopniu przemianom metabolicznym, nie ma konieczności modyfikowania dawki w przypadku zaburzenia czynności wątroby.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na amisulpryd lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu.

Stosowanie u pacjentów z nowotworami, których wzrost jest zależny od stężenia prolaktyny, np. gruczolak przysadki typu prolactinoma, rak piersi.

Guz chromochłonny nadnerczy.

Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 15 lat.

Okres karmienia piersią.

Jednoczesne stosowanie z następującymi lekami, które mogą powodować wystąpienie torsades de pointes:

-    leki przeciwarytmiczne klasy la, takie jak chinidyna, dizopiramid, prokainamid.

-    leki przeciwarytmiczne klasy III, takie jak amiodaron, sotalol.

-    inne leki, takie jak beprydyl, cyzapryd, sultopryd, tiorydazyna, metadon, erytromycyna podawana dożylnie, winkamina podawana dożylnie, halofantryna, pentamidyna, sparfloksacyna.

Powyższa lista nie jest kompletna.

Jednoczesne stosowanie z lewodopą (patrz punkt 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji).

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podobnie jak w przypadku stosowania innych neuroleptyków, możliwe jest wystąpienie złośliwego zespołu neuroleptycznego z takimi objawami jak hipertermia, sztywność mięśni, zaburzenia czynności autonomicznego układu nerwowego, zmienna świadomość oraz zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej w surowicy. W przypadku wystąpienia objawów zespołu należy przerwać podawanie amisulprydu.

U pacjentów leczonych niektórymi atypowymi lekami przeciwpsychotycznym, w tym amisulprydem odnotowano hiperglikemię, dlatego u pacjentów ze stwierdzoną cukrzycą lub z czynnikami ryzyka wystąpienia cukrzycy, u których rozpoczęto leczenie amisulprydem, należy monitorować stężenie glukozy we krwi.

Amisulpryd jest wydalany przez nerki. W przypadku ciężkiej niewydolności nerek, należy zmniejszyć dawkę oraz wprowadzić odpowiednie leczenie (patrz punkt 4.2 Dawkowanie i sposób podawania).

Amisulpryd może obniżać próg drgawkowy. U pacjentów z padaczką w wywiadzie należy dokładnie monitorować podczas leczenia amisulprydem.

U pacjentów w podeszłym wieku amisulpryd należy stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności, z uwagi na możliwość wystąpienia zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi lub nadmiernej sedacji.

Podobnie jak w przypadku innych preparatów o działaniu antydopaminergicznym należy zachować szczególną ostrożność w razie stosowania amisulprydu u pacjentów z chorobą Parkinsona, gdyż lek ten może nasilać objawy choroby.

Amisulpryd może być stosowany tylko wówczas, gdy leczenie neuroleptykiem jest niezbędne.

Po nagłym przerwaniu stosowania dużych dawek amisulprydu bardzo rzadko opisywano wystąpienie ostrych objawów odstawiennych, w tym nudności, wymioty, bezsenność. Ponadto wracały objawy z początku choroby oraz niekontrolowane ruchy ciała (takie jak akatyzja, dystonia, dyskineza). Zaleca si ę stopniowe odstawianie produktu.

Wydłużenie odstępu QT

Amisulpryd powoduje zależne od dawki wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG (patrz punkt 4.8 Działania niepożądane). Działanie to, które może zwiększać ryzyko wystąpienia ciężkich komorowych zaburzeń rytmu serca, takich jak torsades de pointes.

Jeśli stan kliniczny pacjenta na to pozwala, to przed zastosowaniem amisulprydu wskazane jest upewnić się, czy nie występują jakiekolwiek czynniki, które mogą sprzyjać wystąpieniu tego typu zaburzeń czynności serca. Są to:

-    bradykardia (poniżej 55 uderzeń serca na minutę),

-    zaburzenia serca, nagły zgon lub wydłużenie odstępu QT w wywiadzie rodzinnym,

-    zaburzenia elektrolitowe, w szczególności hipokaliemia,

-    wrodzone wydłużenie odstępu QT,

-    stosowane obecnie leki, które mogą powodować znaczną bradykardię (< 55 uderzeń serca na minutę), hipokaliemię, zwolnienie przewodzenia w mięśniu sercowym lub wydłużenie odstępu QT (patrz punkt 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji).

Wykonanie EKG jest wskazane przed rozpoczęciem leczenia u wszystkich pacjentów, w szczególności u pacjentów w podeszłym wieku i u pacjentów z objawami pozytywnymi, z zaburzeniami serca w wywiadzie rodzinnym, z nieprawidłowymi wynikami badań klinicznych dotyczących serca.

W indywidualnych przypadkach należy rozważyć monitorowanie EKG w czasie leczenia (np. podczas zwiększania dawki).

Dawkę amisulprydu należy zmniejszyć w przypadku wydłużenia odstępu QT w zapisie EKG lub zakończyć stosowanie jeśli wartości QT >500 ms.

Zaleca się okresowe monitorowanie elektrolitów, szczególnie u pacjentów stosujących jednocześnie leki moczopędne lub u pacjentów z istniejącymi zaburzeniami elektrolitowymi.

Jednoczesne stosowanie leków przeciwpsychotycznych nie jest wskazane.

Udar

W randomizowanych badaniach klinicznych przeprowadzonych w grupie pacjentów w podeszłym wieku z demencją i leczonych niektórymi atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi, stwierdzono 3-krotne zwiększenie ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych w porównaniu do placebo. Mechanizm tego działania nie jest znany. Nie można wykluczyć zwiększenia ryzyka tych działań niepożądanych w odniesieniu do innych leków przeciwpsychotycznych lub innej grupy pacjentów. U pacjentów z czynnikami ryzyka wystąpienia udaru amisulpryd należy stosować z zachowaniem ostrożności.

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko wyst ępującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Skojarzenia leków przeciwwskazane

Leki, które mogą powodować wystąpienie torsades de pointes:

-    leki przeciwarytmiczne klasy la, takie jak chinidyna, dizopiramid, prokainamid.

-    leki przeciwarytmiczne klasy III, takie jak amiodaron, sotalol.

-    inne leki, takie jak beprydyl, cyzapryd, sultopryd, tiorydazyna, metadon, erytromycyna podawana dożylnie, winkamina podawana dożylnie, halofantryna, pentamidyna, sparfloksacyna.

Powyższa lista nie jest kompletna.

Lewodopa: wzajemny antagonizm lewodopy i neuroleptyków.

Skojarzenia leków niewskazane

Alkohol nasila sedatywne działanie neuroleptyków.

Skojarzenia leków wymagające zachowania środków ostrożności

Leki zwiększające ryzyko wystąpienia torsades de pointes lub wydłużenia odstępu QT:

-    leki powodujące bradykardię, takie jak p-adrenolityczne, antagoniści kanału wapniowego, powodujące bradykardię, takie jak diltiazem, werapamil; klonidyna, guanfacyna, glikozydy naparstnicy.

-    leki zmniejszające stężenie potasu we krwi lub zaburzenia elektrolitowe: leki moczopędne, środki przeczyszczające, amfoterycyna B (podawana dożylnie), glikokortykosteroidy, tetrakozaktyd.

-    neuroleptyki, takie jak pimozyd, haloperydol, imipramina, leki przeciwdepresyjne, lit.

Skojarzenia leków, które należy wziąć pod uwagę

Leki o hamującym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, w tym leki narkotyczne, przeciwlękowe, przeciwbólowe, leki przeciwhistaminowe (antagoniści receptorów Hi) o działaniu uspokajającym, barbiturany, benzodiazepiny i inne leki anksjolityczne, klonidyna i pochodne.

Leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym i inne leki obniżające ciśnienie krwi.

Agoniści dopaminergiczni (oprócz lewodopy), ponieważ amisulpryd może zmniejszać ich działanie.

4.6.    Ciąża i laktacja Ciąża

W badaniach na zwierzętach nie wykazano teratogennego działania amisulprydu. Stwierdzono zmniejszoną płodność związaną z działaniem farmakologicznym produktu (działanie związane z wydzielaniem prolaktyny). Nie odnotowano działania teratogennego.

Aktualnie dostępne dane kliniczne u kobiet w ciąży są niewystarczające. Bezpieczeństwo stosowania amisulprydu w czasie ciąży nie zostało ustalone.

Zastosowanie produktu u kobiet w ciąży nie jest zalecane, dopóki spodziewane korzyści przewyższają potencjalne ryzyko. Jeśli amisulpryd jest stosowany w ciąży, u płodów mogą wystąpić działania niepożądane amisulprydu, dlatego należy rozważyć prowadzenie dokładnego monitorowania ciąży.

U kobiet, które potencjalnie mogą zajść w ciążę, należy zastosować skuteczne metody antykoncepcji przed rozpoczęciem leczenia.

U noworodków narażonych w trzecim trymestrze ciąży na leki przeciwpsychotyczne (w tym na amisulpryd) nasila się ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak objawy pozapiramidowe i (lub) objawy odstawienia, które mogą występować z różnym nasileniem i czasem utrzymywania się po porodzie. Raportowano o występowaniu pobudzenia, hipertonii, hipotonii, drżenia, senności, zaburzeń oddechowych oraz zaburzeń dotyczących karmienia. W związku z tym noworodki powinny być uważnie monitorowane. Obserwowano objawy odstawienia u noworodków, których matki stosowały podczas ciąży amisulpryd.

Laktacja

Nie wiadomo, czy amisulpryd wydzielany jest do mleka matki. Z tego względu nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nawet jeśli ApoSuprid stosowany jest zgodnie z zaleceniami może powodować senność, co wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn (patrz punkt 4.8. Działania niepożądane).

4.8.    Działania niepo żądane

Działania niepożądane uszeregowano zgodnie z następującą konwencją dotyczącą częstości:

Bardzo często (>10)_

Często (>1/100 do <1/10)_

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)_

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)_

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dost ępnych danych).


Badania kliniczne

Poniższe działania niepożądane odnotowano w badaniach klinicznych.

Należy zauważyć, że w niektórych przypadkach trudno odróżnić działania niepożądane od objawów istniejącej choroby.

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo często: mogą wystąpić objawy pozapiramidowe: drżenie, wzmożone napięcie mięśniowe, hipokinezja zwiększenie wydzielania śliny, akatyzja, dyskineza. Objawy te po zastosowaniu podtrzymujących dawek leku mają zazwyczaj umiarkowane nasilenie i są częściowo przemijające bez przerywania podawania amisulprydu, po zastosowaniu leku przeciw parkinsonizmowi. Częstość występowania objawów pozapiramidowych jest zależna od dawki i jest bardzo mała w przypadku podawania dawek 50-300 mg/dobę u pacjentów z przeważającymi negatywnymi objawami.

Często: może wystąpić ostra dystonia (spazmatyczny kręcz szyi, napady wejrzeniowe, szczękościsk), która przemija bez przerywania leczenia amisulprydem, po zastosowaniu antycholinergicznego leku przeciw parkinsonizmowi. Senność.

Niezbyt często: zwłaszcza po długotrwałym leczeniu mogą wystąpić późne dyskinezy charakteryzujące się rytmicznymi, mimowolnymi ruchami przede wszystkim języka i (lub) mięśni twarzy. Podawanie antycholinergicznych leków przeciw parkinsonizmowi jest w tych przypadkach nieskuteczne, a nawet może powodować nasilenie objawów. Napady drgawkowe.

•    Zaburzenia psychiczne:

Często: bezsenność, niepokój, pobudzenie, zaburzenia orgazmu.

•    Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: zaparcia, nudności, wymioty, suchość błony śluzowej jamy ustnej.

•    Zaburzenia endokrynologiczne:

Często: amisulpryd zwiększa stężenie prolaktyny w surowicy krwi, które przemija po zaprzestaniu stosowania produktu. Hiperprolaktynemia może powodować mlekotok, zatrzymanie miesiączki, ginekomastię, obrzmienie piersi, impotencję.

•    Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Niezbyt często: hiperglikemia (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

•    Zaburzenia serca:

Często: niedociśnienie.

Niezbyt często: bradykardia.

•    Badania diagnostyczne:

Często: zwiększenie masy ciała.

Niezbyt często: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, szczególnie aminotransferaz.

•    Zaburzenia układu immunologicznego:

Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości.

Dane po wprowadzeniu amisulprydu do obrotu

Dodatkowo, odnotowano przypadki następujących działań niepożądanych, pochodzących z raportów spontanicznych:

•    Zaburzenia układu nerwowego:

Częstość nieznana: złośliwy zespół neuroleptyczny (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

•    Zaburzenia serca:

Częstość nieznana: wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG i komorowe zaburzenia rytmu serca, takie jak torsades de pointes, tachykardia komorowa, która może prowadzić do migotania komór lub zawału serca, nagły zgon (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

•    Stan ciąży, połogu i okołoporodowy:

Częstość nieznana: noworodkowy zespół odstawienia leku (patrz punkt 4.6).

4.9. Przedawkowanie

Dane dotyczące przedawkowania amisulprydu są niewystarczające. Opisywano nasilenie znanych działań farmakologicznych leku. Obejmują one senność i działanie sedatywne, śpiączkę, niedociśnienie i objawy pozapiramidowe.

W przypadku ostrego przedawkowania należy wziąć pod uwagę możliwość przyjęcia wielu leków.

Ponieważ amisulpryd w niewielkim stopniu podlega dializie, nie można zastosować hemodializy w celu jego eliminacji.

Nie istnieje swoiste antidotum na amisulpryd.

Należy wdrożyć odpowiednie leczenie podtrzymujące, obejmujące ścisłe monitorowanie czynności życiowych, w tym ciągłe monitorowanie czynności serca ze względu na ryzyko wydłużenia odstępu QT.

W przypadku znacznego nasilenia objawów pozapiramidowych należy podać leki antycholinergiczne.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Leki neuroleptyczne.

Kod ATC: N 05 AL 05.

Amisulpryd wiąże się wybiórczo z receptorami dopaminergicznymi podtypu D2 i D3, do których wykazuje duże powinowactwo, natomiast nie wykazuje powinowactwa do receptorów podtypów DD4 i D5.

W przeciwieństwie do klasycznych, jak i atypowych neuroleptyków, amisulpryd nie wykazuje powinowactwa do receptorów serotoninowych, a-adrenergicznych, histaminergicznych HN, ani cholinergicznych. Ponadto amisulpryd nie wiąże się z miejscami sigma.

W badaniach na zwierzętach wykazano, że amisulpryd w dużych dawkach silniej niż w prążkowiu blokuje receptory dopaminergiczne położone w strukturach układu limbicznego.

W mniejszych dawkach blokuje przede wszystkim presynaptyczne receptory D2 i D3, co skutkuje uwolnieniem dopaminy odpowiedzialnej za działanie odhamowania.

Ten profil farmakologiczny tłumaczy kliniczną skuteczność amisulprydu w leczeniu negatywnych i pozytywnych objawów schizofrenii.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

U ludzi amisulpryd wykazuje dwa szczyty wchłaniania: jeden następuje szybko, około godziny po podaniu leku, a drugi między 3. a 4. godziną po podaniu. Odpowiednie stężenia leku w osoczu wynoszą 39 ± 3 i 54 ± 4 ng/ml po podaniu dawki 50 mg.

Objętość dystrybucji wynosi 5,8 l/kg, amisulpryd w niewielkim stopniu wiąże się z białkami osocza (16%) i prawdopodobnie nie wchodzi w interakcje z innymi lekami.

Całkowita biodostępność wynosi 48%. Amisulpryd jest metabolizowany w niewielkim stopniu: zidentyfikowano dwa nieaktywne metabolity, stanowiące w przybliżeniu 4% dawki leku. Amisulpryd nie ulega kumulacji w organizmie, a jego właściwości farmakokinetyczne pozostają niezmienione po podaniu dawek wielokrotnych. Okres półtrwania amisulprydu w fazie eliminacji po dawce doustnej wynosi około 12 godzin.

Amisulpryd jest wydalany w postaci niezmienionej w moczu. Pięćdziesiąt procent dawki podanej dożylnie jest wydalane z moczem, przy czym 90% tej ilości jest wydalane w ciągu pierwszych 24 godzin. Klirens nerkowy wynosi 20 l na godzinę lub 330 ml/min.

Posiłki bogate w węglowodany (zawierające 68% płynów) istotnie obniżają wartości AUC, Tmax i Cmax

amisulprydu, ale nie stwierdzono zmian po podaniu posiłków bogatych w tłuszcze. Jednakże znaczenie tych obserwacji w rutynowym stosowaniu klinicznym nie jest znane.

Zaburzenia czynności wątroby: Ponieważ lek jest metabolizowany w niewielkim stopniu, u pacjentów z niewydolnością wątroby obniżenie dawki nie powinno być konieczne.

Zaburzenia czynności nerek: Okres półtrwania w fazie eliminacji nie zmienia się u pacjentów z niewydolnością nerek, natomiast klirens nerkowy zmniejsza się 2,5 do 3 razy. Wartość AUC amisulprydu w niewielkiej niewydolności nerek zwiększa się dwukrotnie a prawie dziesięciokrotnie w umiarkowanej niewydolności nerek (patrz punkt 4.2 Dawkowanie i sposób podawania). Jednakże doświadczenie jest ograniczone i brak jest danych dla dawek powyżej 50 mg.

Amisulpryd w niewielkim stopniu podlega dializie.

Ograniczone dane farmakokinetyczne dotyczące osób w podeszłym wieku (>65 roku życia) wykazują, że po doustnym przyjęciu pojedynczej dawki 50 mg stwierdza się zwiększenie o 10-30% wartości Cmax, Ti/i AUC. Brak danych dla dawek wielokrotnych.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Przegląd zakończonych badań dotyczących bezpieczeństwa wykazał, że stosowanie amisulprydu nie jest związane z ryzykiem ogólnym, swoistym dla narządów, teratogennym, genotoksycznym czy kancerogennym. U szczurów i psów po podaniu dawek mniejszych niż maksymalne dawki tolerowane zaobserwowano zmiany, które nie wynikały ani z działania farmakologicznego ani ze znacznej toksyczności. W porównaniu z maksymalnymi dawkami zalecanymi u ludzi, maksymalne dawki tolerowane są 2-7 razy większe u szczurów (200 mg/kg/dobę) i psów (120 mg/kg/dobę), odpowiednio do wartości AUC. Nie stwierdzono ryzyka działania kancerogennego u szczurów przy narażeniu do 1,5-4,5 razy do przewidywanego na podstawie wartości AUC u ludzi, przy czym nie stwierdzono klinicznej istotności dla ludzi.

Przeprowadzono badania na myszach dotyczące działania kancerogennego (120 mg/kg/dobę) oraz wpływu na płodność (160, 300, 500 mg/kg/dobę, odpowiednio u szczurów, królików i myszy). Wpływ amisulprydu na zwierzęta w ostatnim badaniu nie został zbadany.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń:

Laktoza jednowodna Metyloceluloza

Karboksymetyloskrobia sodowa Typ A Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu stearynian

Otoczka:

Kopolimer metakrylanu butylu zasadowy Tytanu dwutlenek (E171)

Talk

Magnezu stearynian Makrogol 6000

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3. Okres ważności 3 lata.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/Aluminium w tekturowym pudełku, zawierające 30, 60, 90 tabletek powlekanych. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJACY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20 2333 CR Leiden Holandia

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU:

19608

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA.

18.01.2012

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

03/2012

9

ApoSuprid