Imeds.pl

Apotiapina 100 Mg

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

ApoTiapina

25 mg, tabletka powlekana 100 mg, tabletka powlekana 200 mg, tabletka powlekana

Quetiapinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek ApoTiapina i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku ApoTiapina

3.    Jak stosować lek ApoTiapina

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek ApoTiapina

6.    Zawartość opakowania i inne informacje.

1. Co to jest lek ApoTiapina i w jakim celu się go stosuje

ApoTiapina zawiera substancję zwaną kwetiapiną, która należy do grupy leków przeciwpsychotycznych. Lek ApoTiapina może być stosowany w leczeniu takich chorób, jak:

•    Depresja w przebiegu choroby dwubiegunowej: kiedy pacjent odczuwa głęboki smutek. Może odczuwać przygnębienie, poczucie winy, brak energii i apetytu lub mieć trudności z zasypianiem.

•    Mania: pacjent może być bardzo podekscytowany, uradowany, pobudzony, rozentuzjazmowany lub nadmiernie aktywny; może też mieć niewłaściwą ocenę sytuacji, w tym przejawiać zachowania agresywne lub destrukcyjne.

•    Schizofrenia: pacjent może słyszeć lub odczuwać rzeczy, które w rzeczywistości nie mają miejsca, ma sprzeczne z rzeczywistością przekonania lub jest niezwykle podejrzliwy, zalękniony, zdezorientowany, ma poczucie winy, odczuwa napięcie lub przygnębienie.

Lekarz może zlecić kontynuowanie stosowania leku ApoTiapina nawet wówczas, gdy pacjent poczuje się lepiej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku ApoTiapina Kiedy nie stosować leku ApoTiapina:

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość)na kwetiapinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

•    Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z poniższych leków:

■    niektóre leki stosowane w zakażeniu HIV

■    pochodne azolu (stosowane w zakażeniach grzybiczych)

■    erytromycynę lub klarytromycynę (stosowane w zakażeniach bakteryjnych)

Nie należy stosować leku ApoTiapina, jeżeli powyższe uwagi dotyczą pacjenta. Jeśli pacjent nie jest tego pewien, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed przyjęciem tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku ApoTiapina należy powiedzieć lekarzowi:

•    Jeśli u pacjenta lub u kogokolwiek z jego rodziny występują lub występowały problemy z sercem, np. zaburzenia rytmu, lub jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki, które mogą wpływać na rytm serca.

•    Jeśli u pacjenta występuje niskie ciśnienie tętnicze krwi.

•    Jeśli u pacjenta wystąpił udar, zwłaszcza gdy dotyczy to osoby w podeszłym wieku.

•    Jeśli u pacjenta występują problemy z wątrobą.

•    Jeśli u pacjenta występowały kiedykolwiek napady drgawek.

•    Jeśli u pacjenta występuje cukrzyca lub ryzyko zachorowania na cukrzycę. W takim wypadku lekarz może zlecić kontrolę stężenia glukozy we krwi podczas stosowania leku ApoTiapina.

•    Jeśli pacjent wie, że miał kiedyś zmniejszoną liczbę białych krwinek we krwi (co mogło mieć związek ze stosowaniem innych leków lub było od niego niezależne).

•    Jeśli pacjent jest w podeszłym wieku i występuje u niego otępienie (zaburzenia działania mózgu). U tych pacjentów nie należy stosować leku ApoTiapina, gdyż leki z grupy, do której on należy, mogą u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem nasilać ryzyko udaru, a niekiedy także ryzyko śmierci.

•    Jeśli u pacjenta lub u kogokolwiek z jego rodziny występowała choroba zakrzepowa, ponieważ stosowanie leków z grupy, do której należy ApoTiapina, może się wiązać z powstawaniem zakrzepów.

Należy niezwłocznie powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta występują:

•    Wysoka temperatura (gorączka), sztywność mięśni o znacznym nasileniu, nadmierna potliwość lub zaburzenia świadomości (tzw. złośliwy zespół neuroleptyczny). Może być konieczna niezwłoczna pomoc lekarska.

•    Niekontrolowane ruchy mięśni, głównie twarzy i języka.

•    Wyjątkowe nasilenie senności.

Powyższe działania mogą wystąpić podczas stosowania tego typu leku.

Myśli samobójcze i nasilenie depresji

Jeśli pacjent ma depresję, mogą niekiedy wystąpić myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie. Myśli te mogą się szczególnie nasilać na początku stosowania leku, ponieważ wszystkie leki z tej grupy zaczynają działać dopiero po pewnym okresie stosowania; zwykle po około 2 tygodniach, a niekiedy czas ten może być dłuższy. Ryzyko wystąpienia u pacjenta takich myśli jest także większe, jeśli nagle przerwie on stosowanie leku. Ponadto ryzyko to nasila się, gdy pacjent jest młodą, dorosłą osobą. Dane z badań klinicznych wykazały nasilone ryzyko występowania myśli i (lub) zachowań samobójczych u młodych dorosłych w wieku poniżej 25 lat z depresją.

Jeśli u pacjenta występują myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie, powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitala. Pomocne może być poinformowanie rodziny lub przyjaciół o występującej depresji oraz poproszenie ich o przeczytanie tej ulotki. Można także poprosić te osoby, aby w razie zaobserwowania u pacjenta nasilenia objawów depresji lub innych niepokojących zmian zachowania powiedziały o tym pacjentowi.

Informowano o zwiększeniu masy ciała u pacjentów stosujących lek ApoTiapina. Pacjent sam bądź z lekarzem powinien regularnie kontrolować masę ciała.

Inne leki i ApoTiapina

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, gdyż mogą one wpływać na działanie leku ApoTiapina. Dotyczy to również leków, które wydawane są bez recepty, w tym leków ziołowych.

Nie należy stosować leku ApoTiapina, jeśli pacjent zażywa którykolwiek z następujących leków:

•    Niektóre leki stosowane w zakażeniu HIV.

•    Pochodne azolu (stosowane w zakażeniach grzybiczych).

•    Erytromycyna lub klarytromycyna (stosowane w zakażeniach bakteryjnych).

•    Nefazodon (stosowany w depresji).

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

■ Leki przeciwpadaczkowe (takie, jak fenytoina lub karbamazepina).

•    Leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym.

•    Barbiturany (stosowane w bezsenności).

•    Tiorydazyna (inny lek przeciwpsychotyczny).

•    Leki wpływające na rytm serca, np. leki mogące wywołać zaburzenia elektrolitowe (zmniejszone stężenie potasu lub magnezu), takie jak leki moczopędne (odwadniające) lub niektóre antybiotyki (stosowane w leczeniu zakażeń).

Przed przerwaniem stosowania jakiegokolwiek leku pacjent powinien porozmawiać o tym z lekarzem.

ApoTiapina z jedzeniem, piciem i alkoholem

•    Lek ApoTiapina można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku.

•    Podczas stosowania leku ApoTiapina należy ograniczyć spożywanie alkoholu, gdyż może on nasilać senność.

•    Nie należy pić soku grejpfrutowego podczas stosowania leku ApoTiapina. Sok grejpfrutowy może wpływać na jego działanie.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży, stara się zajść w ciążę lub karmi piersią, powinna powiedzieć o tym lekarzowi przed zastosowaniem leku ApoTiapina. Nie należy stosować tego leku w czasie ciąży bez porozumienia się z lekarzem. U noworodków, których matki stosowały lek ApoTiapina w trzecim trymestrze (ostatnie trzy miesiące ciąży), mogą wystąpić następujące objawy: drżenia, sztywność i (lub) osłabienie mięśni, senność, pobudzenie, problemy z oddychaniem i trudności w karmieniu. Jeśli u dziecka wystąpi jakikolwiek z tych objawów, należy skontaktować się z lekarzem.

Leku ApoTiapina nie należy stosować, jeśli pacjentka karmi piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

ApoTiapina może nasilać senność. Pacjent nie powinien kierować pojazdem ani obsługiwać maszyn, dopóki nie pozna reakcji swojego organizmu na ten lek.

Lek ApoTiapina zawiera laktozę jednowodną

ApoTiapina zawiera laktozę jednowodną, która jest rodzajem cukru. Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinien przed zastosowaniem tego leku skontaktować się z lekarzem.

Wpływ na wyniki testu immunoenzymatycznego

U pacjentów stosujących lek ApoTiapina, mogą wystąpić fałszywie dodatnie wyniki testu dla metadonu lub trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, wykonywanych na próbce moczu przy zastosowaniu niektórych metod immunoenzymatycznych. W takim przypadku zaleca się wykonanie dalszych, dokładnych badań.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarzalub farmaceuty. Lekarz zdecyduje o wielkości dawki początkowej. Wielkość dawki podtrzymującej (dawki dobowej) zależy od rodzaju choroby oraz indywidualnych potrzeb pacjenta, ale zazwyczaj wynosi od 150 do 800 mg.

•    Tabletki przyjmuje się raz na dobę przed snem lub dwa razy na dobę, w zależności od choroby pacjenta.

•    Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

•    Tabletki można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od niego.

•    Podczas stosowania tego leku nie należy pić soku grejpfrutowego, gdyż może on zaburzać jego działanie.

•    Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się lepiej.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

U pacjentów z problemami dotyczącymi wątroby lekarz może zmienić dawkę.

Pacjenci w podeszłym wieku:

U pacjentów w podeszłym wieku lekarz może zmienić dawkę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat

Leku ApoTiapina nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku ApoTiapina

Jeżeli pacjent przyjął większą dawkę niż zalecana przez lekarza, mogą wystąpić: senność, zawroty głowy i nieprawidłowe bicie serca. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą tabletki leku ApoTiapina.

Pominięcie przyjęcia leku ApoTiapina

Jeśli pacjent zapomniał przyjąć dawkę leku, powinien to zrobić najszybciej, gdy tylko sobie o tym przypomni. Jeżeli jednak zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki, nie należy przyjmować pominiętej tabletki. Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku ApoTiapina

W przypadku nagłego przerwania stosowania leku ApoTiapina mogą wystąpić trudności z zaśnięciem (bezsenność), nudności, a także ból głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy i drażliwość. Przed zakończeniem leczenia lekarz może zasugerować stopniowe zmniejszanie dawki leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (występują częściej niż u 1 pacjenta na 10):

•    Zmniejszenie stężenia hemoglobiny we krwi.

•    Zmiany stężenia substancji tłuszczowych we krwi (stężenia takich lipidów, jak triglicerydy i cholesterol).

•    Zwiększenie masy ciała.

•    Zawroty głowy (mogą prowadzić do upadków), ból głowy, suchość błony śluzowej jamy ustnej.

•    Uczucie senności (które może przeminąć w miarę trwania stosowania leku ApoTiapina) (może prowadzić do upadków).

•    Objawy odstawienia (objawy występujące po przerwaniu stosowania leku ApoTiapina) to: trudności z zaśnięciem (bezsenność), nudności, ból głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy i drażliwość. Zaleca się stopniowe odstawianie leku przez co najmniej 1 do 2 tygodni.

Często (występują rzadziej niż u 1 pacjenta na 10):

•    Zmniejszenie liczby krwinek białych.

•    Zwiększenie liczby jednego typu krwinek białych (eozynofilia), które występuje niekiedy w przebiegu reakcji alergicznych.

•    Zwiększenia stężenia we krwi hormonu zwanego prolaktyną. Może to powodować powiększenie piersi i wyciek mleka z brodawek piersiowych u kobiet (oraz u niektórych mężczyzn) i nieregularne cykle miesiączkowe.

•    Zwiększenie apetytu.

•    Zwiększenie stężenia glukozy we krwi.

•    Zaburzenia snu i koszmary senne.

•    Myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie.

•    Osłabienie, omdlenia (mogą prowadzić do upadków).

•    Nienaturalne ruchy mięśni. Są to trudności z zapoczątkowaniem ruchu mięśni, drżenia, niepokój mięśniowy lub sztywność mięśni bez jednoczesnego odczuwania bólu.

•    Zaburzenia mowy.

•    Nieprawidłowa czynność serca.

•    Przyspieszenie czynności serca.

•    Niewyraźne widzenie.

•    Zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi podczas wstawania, które może powodować zawroty głowy lub omdlenia (mogą prowadzić do upadków).

•    Katar (zatkany nos).

•    Zadyszka.

•    Zaparcie, niestrawność.

•    Wymioty.

•    Osłabienie.

•    Obrzęki ramion i nóg.

•    Rozdrażnienie.

•    Gorączka.

Niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 pacjenta na 100):

•    Zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość); płytki pomagają powstrzymać krwawienie w przypadku skaleczenia.

•    Niedokrwistość (anemia).

•    Reakcje alergiczne, w tym występowanie wypukłych grudek na skórze, obrzęk skóry i obrzęk wokół ust.

•    Cukrzyca.

•    Drgawki lub napady drgawek.

•    Nieprzyjemne objawy ze strony nóg (zespół niespokojnych nóg).

•    Niekontrolowane ruchy mięśni, głównie twarzy i języka.

•    Zaburzenia rytmu serca.

•    Trudności w połykaniu.

•    Zaburzenia seksualne.

Rzadko (występują rzadziej niż u 1 pacjenta na 1000):

•    Zapalenie trzustki.

•    Wysoka temperatura (gorączka), długo utrzymujący się ból gardła lub owrzodzenie jamy ustnej, przyspieszony oddech, pocenie się, sztywność mięśni, nasilona senność lub omdlenia.

•    Zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka).

•    Zapalenie wątroby.

•    Długotrwała, bolesna erekcja (priapizm).

•    Powiększenie piersi i wyciek mleka z brodawek piersiowych (mlekotok).

•    Zmniejszenie częstotliwości występowania lub całkowity brak miesiączki.

•    Powstawanie zakrzepów w żyłach, zwłaszcza nóg (objawy to: obrzęk, ból i zaczerwienienie nóg); zakrzepy te mogą się przemieszczać wraz z krwią do płuc, powodując ból w klatce piersiowej i trudności oddechowe. Jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

•    Obniżenie temperatury ciała.

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000):

•    Nasilenie wcześniej występującej cukrzycy.

•    Zapalenie wątroby.

•    Ciężka postać wysypki skórnej, powstawanie pęcherzy lub czerwonych plam na skórze (zespół Stevensa-Johnsona).

•    Ciężka reakcja alergiczna (zwana anafilaksją), która może powodować trudności w oddychaniu i wstrząs.

•    Gwałtowny obrzęk skóry, zazwyczaj wokół oczu, ust i gardła (obrzęk naczynioruchowy).

•    Niskie stężenie sodu we krwi, powodujące brak apetytu, nudności i złe samopoczucie.

•    Uszkodzenie mięśni szkieletu.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    Podczas stosowania kwetiapiny zgłaszano przypadki potencjalnie zagrażającej życiu wysypki skórnej (toksyczne martwicze oddzielanie naskórka), występującej początkowo w postaci czerwonawych plam lub okrągłych wykwitów, często z centralnymi pęcherzami na tułowiu. Dodatkowe objawy obejmowały owrzodzenie jamy ustnej, gardła, nosa, narządów płciowych oraz zapalenie spojówek (spuchnięte, czerwone oczy).

•    Wysypka skórna z w postaci nieregularnych czerwonych plam (rumień wielopostaciowy).

Dzieci i młodzież

U dzieci i młodzieży mogą wystąpić takie same działania niepożądane, jak u dorosłych.

Następujące działanie niepożądane odnotowano jedynie u dzieci i młodzieży:

Bardzo często (występują częściej niż u 1 pacjenta na 10):

•    Zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi.

Następujące działania niepożądane występowały częściej u dzieci i młodzieży:

Bardzo często (występują częściej niż u 1 pacjenta na 10):

•    Zwiększenie we krwi stężenia hormonu zwanego prolaktyną. Zwiększenie stężenia prolaktyny może rzadko powodować:

■    U chłopców i dziewcząt - powiększenie piersi i wyciek mleka z brodawek piersiowych.

■    U dziewcząt - zatrzymanie miesiączki lub nieregularne cykle miesiączkowe.

•    Zwiększenie apetytu.

• Nienaturalne ruchy mięśni. Są to trudności z zapoczątkowaniem ruchu mięśni, drżenia, niepokój mięśniowy lub sztywność mięśni bez jednoczesnego uczucia bólu.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek ApoTiapina

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek ApoTiapina

Substancją czynną leku jest kwetiapina.

Każda tabletka powlekana 25 mg zawiera 25 mg kwetiapiny (w postaci kwetiapiny fumaranu).

Każda tabletka powlekana 100 mg zawiera 100 mg kwetiapiny (w postaci kwetiapiny fumaranu). Każda tabletka powlekana 200 mg zawiera 200 mg kwetiapiny (w postaci kwetiapiny fumaranu).

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: hypromeloza 2910, wapnia wodorofosforan dwuwodny, laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian, celuloza mikrokrystaliczna PH 102, talk, krzemionka koloidalna bezwodna.

Otoczka tabletki:

25 mg: żelaza tlenek czerwony i żółty (E172), hypromeloza 2910, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 400, żółcień pomarańczowa (E110).

100 mg: żelaza tlenek żółty (E172), hypromeloza 2910, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 400.

200 mg: hydroksypropyloceluloza (E463), hypromeloza 2910, talk, tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda lek ApoTiapina i co zawiera opakowanie

25 mg: okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane koloru brzoskwiniowego o średnicy ok.

5,7 mm.

100 mg: okrągłe, obustronnie wypukłe, żółte tabletki powlekane z zaznaczoną linią podziału po jednej stronie, o średnicy ok. 9,1 mm.

200 mg: okrągłe, obustronnie wypukłe, białe tabletki powlekane z zaznaczoną linią podziału po jednej stronie, o średnicy ok. 12,1 mm.

Tabletki 100 mg i 200 mg można dzielić na połowy.

Wielkość opakowania:

Opakowanie zawiera:

25 mg: 30 tabletek powlekanych (w blistrach po 10 tabletek).

100 mg, 200 mg: 30 lub 60 tabletek powlekanych (w blistrach po 10 tabletek).

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20 2333 CR Leiden Holandia

Wytwórca

Genepharm S.A.

18th km Marathonos Avenue 15351 Pallini Attikis,

Grecja

Apotex Nederland B.V. Archimedesweg 2 2333 CN Leiden Holandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 01/2012

8