+ iMeds.pl

Apotilaprox (50 mcg + 5 mg)/mlUlotka Apotilaprox

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

ApoTilaprox, 50 mikrogramów/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór Latanoprostum + Timololum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek ApoTilaprox i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku ApoTilaprox

3.    Jak stosować lek ApoTilaprox

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek ApoTilaprox

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek ApoTilaprox i w jakim celu się go stosuje

ApoTilaprox zawiera dwie substancje czynne: latanoprost i tymolol. Latanoprost należy do grupy leków zwanych pochodnymi prostaglandyn. Tymolol należy do grupy leków zwanych beta-adrenolitykami. Latanoprost działa poprzez zwiększenie odpływu cieczy wodnistej z oka do krwioobiegu. Tymolol działa poprzez zmniejszenie wytwarzania cieczy wodnistej w oku.

ApoTilaprox stosowany jest w celu zmniejszenia ciśnienia wewnątrz gałki ocznej u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania oraz podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym. Oba stany chorobowe powoduj ą wzrost ciśnienia w oku, co może wpływać na jakość widzenia. Lekarz zwykle przepisuje lek ApoTilaprox, jeśli inne stosowane leki nie przyniosły oczekiwanej poprawy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku ApoTilaprox

ApoTilaprox przeznaczony jest do stosowania u dorosłych kobiet i mężczyzn (w tym osób w

podeszłym wieku). Nie zaleca się stosowania leku u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy nie stosować leku ApoTilaprox:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na latanoprost lub tymolol, beta-adrenolityki lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

-    jeśli u pacjenta występują lub występowały w przeszłości zaburzenia układu oddechowego, takie jak astma, ciężkie, przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli (ciężka choroba płuc, która może powodować wystąpienie świszczącego oddechu, trudności w oddychaniu i (lub) długotrwałego kaszlu)

-    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia serca lub zaburzenia rytmu serca

-    jeśli pacjentka jest w ciąży (lub planuje zajść w ciążę)

-    jeśli pacjentka karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku ApoTilaprox należy omówić to z lekarzem, jeśli u pacjenta występują lub występowały w przeszłości:

-    choroba wieńcowa (objawy mogą obejmować ból lub ucisk w klatce piersiowej, duszność lub dławienie), niewydolność serca, niskie ciśnienie tętnicze krwi

-    zaburzenia czynności serca, takie jak wolna czynność serca

-    zaburzenia oddychania spowodowane łagodną lub umiarkowaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc

-    choroba wynikająca z zaburzeń krążenia krwi (taka jak choroba Raynauda lub zespół Raynauda)

-    cukrzyca, ponieważ tymolol może maskować podmiotowe i przedmiotowe objawy niskiego stężenia glukozy we krwi

-    nadczynność tarczycy, ponieważ tymolol może maskować jej objawy podmiotowe i przedmiotowe

-    jakakolwiek operacja oka (w tym operacja zaćmy)

-    problemy z oczami (takie jak ból oka, podrażnienie lub zapalenie oka, lub niewyraźne widzenie)

-    zespół suchego oka

-    dławica piersiowa (szczególnie rodzaj, zwany dławicą Prinzmetala)

-    ciężkie reakcje alergiczne, które zazwyczaj wymagają leczenia szpitalnego

-    wirusowe zakażenie oka wywołane przez wirus opryszczki pospolitej (ang. herpes simplex virus, HSV).

Przed planowaną operacją należy powiedzieć lekarzowi, że pacjent stosuje ApoTilaprox, ponieważ tymolol może zmieniać działanie niektórych leków stosowanych w czasie znieczulenia.

Jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe może nadal stosować lek ApoTilaprox, należy jednak przestrzegać instrukcji dla użytkowników soczewek kontaktowych zamieszczonej w punkcie 3.

ApoTilaprox a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

-    ApoTilaprox może wpływać na działanie innych leków stosowanych przez pacjenta, w tym innych kropli do oczu stosowanych w leczeniu jaskry, lub leki te mogą zaburzać działanie leku ApoTilaprox.

-    Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje lub planuje stosować leki zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi, leki nasercowe lub stosowane w leczeniu cukrzycy.

-    W szczególności, należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z następujących leków:

•    prostaglandyny, analogi prostaglandyn lub ich pochodne

•    beta-adrenolityki

•    epinefrynę

•    leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi, takie jak doustne leki blokujące kanały wapniowe, guanetydyna, leki przeciwarytmiczne, glikozydy naparstnicy lub parasympatykomimetyki

•    chinidynę (stosowaną w leczeniu chorób serca i niektórych rodzaj ów malarii)

•    leki przeciwdepresyj ne (takie j ak fluoksetyna i paroksetyna).

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku ApoTilaprox w czasie ciąży, chyba że lekarz uzna to za konieczne.

Należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje zajść w ciążę.

Nie należy stosować leku ApoTilaprox, jeśli pacjentka karmi piersią. Lek może przenikać do mleka matki. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie karmienia piersią należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po zastosowaniu leku ApoTilaprox może wystąpić przemijające zaburzenie widzenia. Jeśli u pacjenta wystąpi niewyraźne widzenie, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych urządzeń, ani maszyn do czasu powrotu ostrości widzenia.

ApoTilaprox zawiera benzalkoniowy chlorek

ApoTilaprox zawiera środek konserwujący, benzalkoniowy chlorek. Środek ten może powodować podrażnienie oczu lub uszkodzenie powierzchni oka. Może być wchłaniany przez soczewki kontaktowe i odbarwić miękkie soczewki kontaktowe. Dlatego, należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi i przestrzegać instrukcji dla użytkowników soczewek kontaktowych zamieszczonej w punkcie 3.

3. Jak stosować lek ApoTilaprox

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka dla dorosłych, w tym pacjentów w podeszłym wieku to jedna kropla do chorego oka lub oczu, raz na dobę.

Nie należy stosować leku częściej niż raz na dobę, ponieważ może to zmniejszyć skuteczność leczenia.

ApoTilaprox należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza tak długo, jak zaleci to lekarz.

Lekarz może zalecić dodatkowe badania serca i krążenia w trakcie przyjmowania tego leku. Stosowanie u dzieci i młodzieży

ApoTilaprox nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Użytkownicy soczewek kontaktowych

Jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe, należy je zdjąć przed użyciem leku ApoTilaprox.

Po zastosowaniu tego leku należy odczekać 15 minut przed ponownym założeniem soczewek kontaktowych.

Stosowanie leku ApoTilaprox z innymi kroplami do oczu

Należy odczekać co najmniej 5 minut pomiędzy zakropleniem leku ApoTilaprox, a podaniem innych kropli do oczu.

Sposób stosowania

1.    Należy umyć ręce i przyjąć wygodną pozycję siedzącą lub stojącą.

2.    Odkręcić zakrętkę butelki.


3.    Trzymać butelkę w jednej ręce, kroplomierzem do dołu nad chorym okiem, opierając kciuk o czoło lub nasadę nosa.

4.    Ostrożnie odciągnąć palcem wskazującym dolną powiekę w dół, aby utworzyć kieszonkę pomiędzy dolną powieką i gałką oczną.

5.    Delikatnie nacisnąć lub lekko stuknąć butelkę, tak aby do oka wpadła tylko jedna kropla. Nie wolno dopuścić, aby końcówka kroplomierza dotknęła oka.

6.    Zamknąć oko i ucisnąć palcem kącik oka w pobliżu nosa przez 2 minuty. Pomoże to zapobiec wchłonięciu latanoprostu i tymololu do organizmu.

7.    W celu zakropienia do drugiego oka, jeśli tak przepisał lekarz, należy powtórzyć wszystkie czynności.

8.    Zamknąć butelkę zakrętką.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku ApoTilaprox

Po podaniu do oka zbyt dużej liczby kropli może wystąpić podrażnienie oraz łzawienie i zaczerwienienie oka. Objawy te są przemijające, w razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Połknięcie leku ApoTilaprox

W razie przypadkowego połknięcia tego leku, należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku połknięcia większej ilości leku mogą wystąpić nudności, ból brzucha, uczucie zmęczenia, rozpalenia, zawroty głowy i pocenie się.

Pominięcie zastosowania leku ApoTilaprox

Należy kontynuować leczenie, podając kolejną zaplanowaną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku ApoTilaprox

Lek ApoTilaprox należy stosować według zaleceń lekarza, do czasu aż lekarz prowadzący zaleci zaprzestanie przyjmowania. Nie wolno zaprzestać stosowania tego leku bez porozumienia się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zazwyczaj pacjent może nadal stosować krople, chyba że wystąpią ciężkie działania niepożądane. Jeśli pacjent ma obawy, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy przerywać stosowania leku ApoTilaprox bez porozumienia z lekarzem.

Wymienione poniżej objawy są znanymi działaniami niepożądanymi występującymi po zastosowaniu leku ApoTilaprox. Najważniejszym, możliwym działaniem niepożądanym jest stopniowa, trwała zmiana koloru oczu. Ten lek może również powodować ciężkie zaburzenia czynności serca. Jeżeli pacjent zauważy zmiany rytmu serca lub czynności serca, powinien skontaktować się z lekarzem i poinformować go o stosowaniu leku ApoTilaprox.

Znane działania niepożądane po zastosowaniu leku ApoTilaprox są następujące: Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób):

   Stopniowa zmiana koloru oczu, wynikająca ze zwiększenia ilości brązowego barwnika w kolorowej części oka, zwanej tęczówką. Zmianę tą można zaobserwować częściej u osób o oczach mieszanego koloru (np. niebiesko-brązowych, szaro-brązowych, żółto-brązowych lub zielono-brązowych), niż u osób o oczach jednego koloru (niebieskich, szarych, zielonych lub brązowych). Zmiany koloru oczu mogą rozwijać się w ciągu wielu lat. Zmiana koloru może być trwała i bardziej zauważalna, jeśli pacjent stosuje ten lek tylko do jednego oka. Wydaje się, że zmiana koloru oczu nie jest związana z występowaniem żadnych problemów. Zmiana koloru oczu nie postępuje po przerwaniu leczenia lekiem ApoTilaprox.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób):

•    Podrażnienie oka (uczucie pieczenia, uczucie „piasku pod powieką”, świąd, kłucie lub uczucie ciała obcego w oku), ból oka.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób):

•    Ból głowy.

•    Zaczerwienienie oka, zakażenie oka (zapalenie spojówek), niewyraźne widzenie, łzawienie, zapalenie powiek, podrażnienie lub uszkodzenie powierzchni oka.

•    Wysypka skórna lub świąd.

Inne działania niepożądane

Chociaż nie odnotowano tych działań niepożądanych po przyjęciu leku ApoTilaprox, następujące dodatkowe działania niepożądane obserwowano po zastosowaniu leków zawierających latanoprost i tymolol, dlatego mogą wystąpić po zastosowaniu tego leku.

Następujące działania niepożądane obserwowano po zastosowaniu leków zawierających latanoprost:

•    Wystąpienie wirusowego zakażenia oka wywołanego przez wirus opryszczki (HSV).

•    Objawy reakcji alergicznej (obrzęk i zaczerwienienie skóry oraz wysypka).

•    Depresja, utrata pamięci, zmniejszenie popędu płciowego, bezsenność, koszmary senne.

•    Zawroty głowy, mrowienie lub drętwienie skóry, zmiany przepływu krwi do mózgu, nasilenie się objawów miastenii (jeśli ta choroba występuje u pacjenta), nagłe zasłabnięcie lub uczucie zbliżającego się zasłabnięcia (omdlenia).

•    Zmiany dotyczące rzęs i drobnych włosów wokół oka (zwiększenie liczby, wydłużenie, pogrubienie i ściemnienie), zmiany kierunku wzrostu rzęs, obrzęk wokół oka, obrzęk kolorowej części oka (zapalenie tęczówki/ zapalenie błony naczyniowej oka), obrzęk tylnej części oka (obrzęk plamki żółtej), zapalenie lub podrażnienie powierzchni oka (zapalenie rogówki), suchość oczu, zmiany/ zaburzenia widzenia, podwójne widzenie, opadanie górnej powieki i uszkodzenie tylnej warstwy oka (stan, zwany odwarstwieniem siatkówki oka, obserwowany jedynie, gdy lek stosowany jest po niektórych rodzajach operacji oka), torbiele wypełnione płynem w kolorowej części oka (torbiele tęczówki), wrażliwość na światło (światłowstręt), wygląd zapadniętych oczu (pogłębienie bruzdy powiekowej).

•    Gwizdanie/ dzwonienie w uszach (szumy uszne).

•    Nasilenie dławicy piersiowej, kołatanie serca (palpitacje).

•    Astma oskrzelowa, nasilenie astmy, skrócenie oddechu.

•    Ciemnienie skóry wokół oczu.

•    Ból stawów, ból mięśni.

•    Ból w klatce piersiowej.

W bardzo rzadkich przypadkach, u niektórych pacjentów z ciężkim uszkodzeniem przezroczystej warstwy w przedniej części oka (rogówki) występowały mętne plamy na rogówce z powodu odkładania się na niej wapnia w trakcie leczenia.

Podobnie jak w przypadku innych leków podawanych do oka, lek jest wchłaniany do krwi.

Tymolol może to spowodować podobne działania niepożądane, jak po dożylnym lub doustnym zastosowaniu leków beta-adrenolitycznych. Działania niepożądane po miejscowym podaniu leków do oka występują rzadziej, niż po podaniu doustnym lub w iniekcji. Wymienione poniżej działania niepożądane obejmują reakcje odnotowane po zastosowaniu leków z grupy beta-adrenolityków w leczeniu chorób oczu:

•    Uogólnione reakcje alergiczne, w tym obrzęki podskórne, które mogą występować m.in. na twarzy i kończynach oraz powodować niedrożność dróg oddechowych i trudności w przełykaniu lub oddychaniu, pokrzywka lub swędząca wysypka, miejscowa lub uogólniona wysypka, świąd, ciężkie, nagłe zagrażające życiu reakcje alergiczne.

•    Niskie stężenie glukozy we krwi.

•    Trudności w zasypianiu (bezsenność), depresja, koszmary senne, utrata pamięci.

•    Omdlenie, udar, zmniejszenie dopływu krwi do mózgu, zaostrzenie objawów podmiotowych i przedmiotowych miastenii (zaburzenia mięśniowe), zawroty głowy, nietypowe wrażenia czuciowe takie jak drętwienie i mrowienie, ból głowy.

•    Podmiotowe i przedmiotowe objawy podrażnienia oka (np. pieczenie, kłucie, świąd, łzawienie, zaczerwienienie), zapalenie powiek, zapalenie rogówki, niewyraźne widzenie i występujące po zabiegu filtracji odwarstwienie warstwy poniżej siatkówki, w której znajdują się naczynia krwionośne, co może spowodować zaburzenia widzenia, zmniejszenie czucia rogówki, suchość oczu, nadżerka rogówki (uszkodzenie przedniej warstwy gałki ocznej), opadanie górnej powieki (powodujące przymknięcie oka do połowy), podwójne widzenie.

•    Wolna czynność serca, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, obrzęk (wskutek gromadzenia się płynów), zmiany rytmu lub szybkości uderzeń serca, zastoinowa niewydolność serca (choroba serca przebiegająca z zadyszką i obrzękami stóp i nóg wskutek gromadzenia się płynów), zaburzenia rytmu serca, zawał serca, niewydolność serca.

•    Zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, objaw Raynauda, objaw chłodnych rąk i stóp.

•    Zwężenie oskrzeli (głównie u pacjentów z wcześniejszą chorobą), trudności w oddychaniu, kaszel.

•    Zaburzenia smaku, nudności, niestrawność, biegunka, uczucie suchości w jamie ustnej, ból brzucha, wymioty.

•    Wypadanie włosów, wysypka skórna o biało-srebrzystym zabarwieniu (podobna do łuszczycowej) lub nasilenie objawów łuszczycy, wysypka skórna.

•    Ból mięśni, który nie jest wywołany ćwiczeniami fizycznymi.

•    Zaburzenia seksualne, zmniejszenie libido.

•    Osłabienie mięśni/ zmęczenie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, ul. Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek ApoTilaprox

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie butelki i pudełku po: „EXP” lub „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. „Lot” oznacza nr serii.

Nieotwartą butelkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 2°C do 8°C. Po otwarciu butelki nie jest konieczne przechowywanie w lodówce, jednak nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Po otwarciu butelki zużyć w ciągu 4 tygodni. Jeśli lek ApoTilaprox nie jest stosowany, przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek ApoTilaprox

Substancjami czynnymi leku są latanoprost 50 mikrogramów/ml i tymolol (w postaci tymololu maleinianu) 5 mg/ml.

Pozostałe składniki to: benzalkoniowy chlorek, sodu chlorek, sodu dwuwodorofosforan jednowodny, disodu fosforan bezwodny, woda do wstrzykiwań. Niewielkie ilości kwasu solnego i sodu wodorotlenku mogą być dodane w celu utrzymania w normie kwasowości (wartości pH).

Jak wygląda lek ApoTilaprox i co zawiera opakowanie

Butelka z LDPE z kroplomierzem z LDPE i z zakrętką z HDPE, z zabezpieczeniem gwarancyjnym z LDPE. Każda butelka zawiera 2,5 ml przezroczystego, bezbarwnego płynu.

Lek ApoTilaprox dostępny jest w pudełkach tekturowych zawierających 1 lub 3 butelki.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20 2333 CR Leiden Holandia

Wytwórca:

Apotex Nederland B.V.

Archimedesweg 2 2333 CN Leiden Holandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7

ApoTilaprox

Charakterystyka Apotilaprox

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ApoTilaprox, 50 mikrogramów/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

l ml roztworu zawiera 50 mikrogramów latanoprostu i 6,8 mg tymololu maleinianu, co opowiada 5 mg tymololu.

Każda kropla zawiera około 1,44 mikrograma latanoprostu i 144 mikrogramów tymololu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek 200 mikrogramów/ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Roztwór jest przejrzystym, bezbarwnym płynem o pH około 6,0 i osmolalności około 290 mOsmol/l.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego (ang. IOP) u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania oraz podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, u których reakcja na miejscowo stosowane leki beta-adrenolityczne lub analogi prostaglandyn jest niewystarczająca.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zalecane dawkowanie u pacjentów dorosłych (w tym pacjentów w podeszłym wieku):

Zalecane jest podawanie 1 kropli do oka lub obydwu oczu objętych procesem chorobowym raz na dobę.

W przypadku pominięcia jednej dawki, należy kontynuować leczenie podając kolejną zaplanowaną dawkę. Nie należy przekraczać dawki jednej kropli raz na dobę do oka lub obydwu oczu objętych procesem chorobowym.

Sposób podawania:

Należy zdjąć soczewki kontaktowe przed podaniem kropli do oczu i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem.

Jeżeli stosowane są inne miej scowe produkty lecznicze okulistyczne do podawania miej scowego, należy zachować co najmniej 5-minutową przerwę między ich podaniem.

Ucisk w okolicy przewodu nosowo-łzowego lub zamknięcie powiek na 2 minuty zmniejszają wchłanianie ogólne. Takie postępowanie może ograniczyć ogólnoustrojowe działania niepożądane i zwiększyć działanie miejscowe.

Dzieci i młodzież:

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego ApoTilaprox u dzieci i młodzieży.

4.3    Przeciwwskazania

ApoTilaprox jest przeciwwskazany u pacjentów z:

-    chorobami przebiegającymi z nadreaktywnością oskrzeli, w tym astmą oskrzelową, astmą oskrzelową w wywiadzie, ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.

-    bradykardią zatokową, zespołem chorego węzła zatokowego, blokiem zatokowo-przedsionkowym, blokiem przedsionkowo-komorowym drugiego lub trzeciego stopnia bez zabezpieczenia rozrusznikiem serca, jawną niewydolnością serca, wstrząsem kardiogennym.

-    nadwrażliwością na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Działanie ogólnoustrojowe:

Tak jak inne leki okulistyczne podawane miejscowo, leki zawierające latanoprost + tymolol są wchłaniane ogólnoustrojowo. Ze względu na zawartość tymololu, który ma właściwości beta-adrenolityczne, mogą wystąpić takie same działania niepożądane dotyczące układu sercowo-naczyniowego, płuc oraz inne działania niepożądane, jak obserwowane po podawaniu ogólnie działających leków blokujących receptory beta-adrenergiczne. Częstość występowania działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oka jest mniejsza, niż po podaniu ogólnym. Zmniejszenie układowego wchłaniania, patrz punkt 4.2.

Zaburzenia serca:

U pacjentów ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego (np. choroba naczyń wieńcowych, dławica Prinzmetala i niewydolność serca) lub niedociśnieniem tętniczym, należy bardzo starannie ocenić leczenie beta-adrenolitykami i rozważyć zastosowanie innych substancji czynnych. Należy obserwować, czy u pacjentów z chorobami serca i naczyń nie występują objawy pogorszenia tych schorzeń lub działania niepożądane.

Ze względu na negatywny wpływ na szybkość przewodzenia, leki beta-adrenolityczne należy stosować z ostrożnością u pacjentów z blokiem serca pierwszego stopnia.

Po podaniu tymololu odnotowano występowanie działań niepożądanych ze strony układu krążenia oraz, rzadko zgonów związanych z niewydolnością krążenia.

Zaburzenia naczyń:

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia obwodowego (np. ciężkimi postaciami choroby Raynauda lub objawem Raynauda).

Zaburzenia układu oddechowego:

Po zastosowaniu niektórych beta-adrenolityków podawanych miejscowo do oczu zgłaszano występowanie objawów ze strony układu oddechowego, w tym zgony w wyniku nagłego skurczu oskrzeli u pacjentów z astmą. U pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, produkt leczniczy ApoTilaprox należy stosować z zachowaniem ostrożności i wyłącznie, gdy potencjalne korzyści przeważają nad potencjalnym ryzykiem.

Hipoglikemia/ cukrzyca:

U pacjentów narażonych na wystąpienie samoistnej hipoglikemii lub chorych z chwiejną cukrzycą, beta-adrenolityki należy stosować z ostrożnością, ponieważ mogą one maskować objawy ostrej hipoglikemii.

Beta-adrenolityki mogą także maskować objawy nadczynności tarczycy.

Choroby rogówki:

Beta-adrenolityki podawane miejscowo do oczu mogą powodować suchość oczu. Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z istniejącymi chorobami rogówki.

Reakcje anafilaktyczne:

Pacjenci z chorobą atopową lub ciężkimi reakcjami anafilaktycznymi wywołanymi przez różne alergeny w wywiadzie, podczas stosowania beta-adrenolityków mogą wykazywać większą wrażliwość na powtarzającą się ekspozycję na alergeny i brak odpowiedzi na dawki adrenaliny zazwyczaj stosowane w leczeniu reakcji anafilaktycznych.

Odwarstwienie naczyniówki:

W wyniku stosowania leków obniżających ciśnienie wewnątrzgałkowe (np. tymolol, acetazolamid) obserwowano odwarstwianie naczyniówki po zabiegach filtracji.

Znieczulenie przed zabiegiem chirurgicznym:

Beta-adrenolityki podawane miejscowo do oczu mogą hamować ogólne działanie beta-adrenergiczne np. adrenaliny. Należy poinformować lekarza anestezjologa o tym, że pacjent stosuje tymolol.

Jednoczesne stosowanie innych leków:

U pacjentów przyjmujących ogólnie działające beta-adrenolityki wpływ tymololu na ciśnienie wewnątrzgałkowe lub znane działanie związane z systemową blokadą beta-adrenergiczną może być nasilony. U tych pacjentów należy uważnie obserwować odpowiedź na leczenie.

Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie dwóch miejscowo działających beta-adrenolityków lub dwóch miejscowo podawanych prostaglandyn (patrz punkt 4.5).

Dodatkowy wpływ na oczy:

Latanoprost może stopniowo zmieniać kolor oczu poprzez zwiększenie ilości brązowego pigmentu w tęczówce. Podobnie jak w przypadku stosowania innych produktów zawierających latanoprost u 1620% wszystkich pacjentów leczonych kroplami do oczu zawierającymi latanoprost + tymolol przez okres do roku, występowało zwiększenie pigmentacji tęczówki (na podstawie dokumentacji fotograficznej). Takie działanie obserwuje się przede wszystkim u pacjentów o tęczówkach mieszanego koloru, np. zielono-brązowych, żółto-brązowych lub niebiesko/ szaro-brązowych, a związane jest to ze zwiększaniem zawartości melaniny w melanocytach zrębu tęczówki. Zazwyczaj brązowe zabawienie wokół źrenicy rozprzestrzenia się ekscentrycznie w kierunku obwodu tęczówki, ale zdarza się, że cała tęczówka lub tylko jej część staje się bardziej brązowa. U pacjentów z jednobarwnymi tęczówkami koloru niebieskiego, szarego, zielonego lub brązowego podczas badań klinicznych, trwających 2 lata, taka zmiana była obserwowana rzadko.

Zmiana koloru tęczówki jest bardzo powolna i przez wiele miesięcy, a nawet lat może pozostawać niezauważona. Nie wiąże się ona z żadnymi objawami niepożądanymi czy zmianami patologicznymi. Po zaprzestaniu leczenia nie obserwuje się dalszego zwiększania brązowego pigmentu w tęczowce, ale zmiana jej zabarwienia, która nastąpiła w trakcie leczenia może być trwała.

Znamiona ani plamki obecne na tęczówkach nie ulegają zmianom w czasie leczenia.

Nie obserwowano odkładania się pigmentu w siatce włókien kolagenowych w kącie przesączania oka lub innych miejscach komory przedniej oka, ale pacjenci powinni być regularnie badani i, jeżeli dojdzie do zwiększenia pigmentacji tęczówki, oraz w zależności od stanu klinicznego można rozważyć przerwanie stosowania produktu.

Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjentów o możliwości zmiany zabarwienia tęczówki leczonego oka. Leczenie jednego oka może prowadzić do trwałej heterochromii.

Brak udokumentowanych doświadczeń dotyczących stosowania latanoprostu w jaskrze zapalnej, neowaskularnej lub przewlekłej zamkniętego kąta przesączania, jaskrze z otwartym kątem przesączania u pacjentów z pseudofakią oraz jaskrze barwnikowej. Latanoprost nie działa lub wywiera niewielkie działanie na źrenice, ale nie ma udokumentowanych doświadczeń dotyczących stosowania w ostrych atakach jaskry z zamkniętym kątem przesączania. Dlatego należy zachować ostrożność podczas podawania produktu w tych stanach chorobowych do czasu uzyskania kompletnych danych.

Latanoprost należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których wystąpiło w przeszłości opryszczkowe zapalenie rogówki. Należy unikać stosowania latanoprostu u pacjentów z obecnie występującym opryszczkowym zapaleniem rogówki oraz u pacjentów z nawracającym opryszczkowym zapaleniem rogówki w wywiadzie, szczególnie związanym ze stosowaniem analogów prostaglandyn.

W trakcie leczenia latanoprostem obserwowano obrzęk plamki, w tym również jego torbielowatą postać. Objaw ten był wykrywany głownie u pacjentów z afakią, pseudofakią z przerwaną tylną torebką soczewki, jak również u pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia obrzęku plamki. Produkt ApoTilaprox należy stosować ostrożnie u tych pacjentów.

Benzalkoniowy chlorek:

ApoTilaprox zawiera benzalkoniowy chlorek, który jest często stosowany w produktach okulistycznych jako środek konserwujący. Stwierdzono, że chlorek benzalkoniowy może powodować punktową keratopatię i (lub) toksyczną wrzodziejącą keratopatię, podrażnienie oka oraz odbarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Zaleca się ścisłą obserwację podczas częstego lub długotrwałego stosowania produktu ApoTilaprox u pacjentów z zespołem suchego oka lub z uszkodzeniem rogówki. Benzalkoniowy chlorek może być wchłaniany przez soczewki kontaktowe, z tego względu soczewki kontaktowe należy zdjąć przed zastosowaniem produktu ApoTilaprox i włożyć je ponownie nie wcześniej niż 15 minut po jego zakropleniu (patrz punkt 4.2).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono specyficznych badań dotyczących interakcji lekowych kropli do oczu zawierających latanoprost + tymolol.

Donoszono o paradoksalnym zwiększeniu ciśnienia wewnątrzgałkowego po jednoczesnym podaniu do oka dwóch analogów prostaglandyn. Z tego powodu stosowanie dwóch lub więcej prostaglandyn, analogów prostaglandyn lub pochodnych prostaglandyn nie jest zalecane.

Istnieje możliwość działania addytywnego powodującego niedociśnienie i (lub) znaczną bradykardię podczas jednoczesnego stosowania roztworów leków beta-adrenolitycznych podawanych miejscowo do oczu i doustnych leków blokujących kanały wapniowe, leków beta-adrenolitycznych, leków przeciwarytmicznych (w tym amiodaronu), glikozydów naparstnicy, parasympatykomimetyków lub guanetydyny.

Podczas jednoczesnego stosowania inhibitorów CYP2D6 (np. chinidyny, fluoksetyny, paroksetyny) i tymololu obserwowano nasilone ogólne działanie beta-adrenolityczne (np. zwolnienie czynności serca, depresję).

U pacjentów przyjmujących doustne leki blokujące receptory beta-adrenergiczne wpływ na ciśnienie wewnątrzgałkowe lub znane działanie związane z systemową blokadą beta-adrenergiczną może być nasilony w przypadku stosowania kropli do oczu zawierających latanoprost + tymolol. Z tego powodu jednoczesne stosowanie dwu lub więcej miejscowych leków blokujących receptory beta-adrenergiczne nie jest zalecane.

Podczas jednoczesnego stosowania tymololu z adrenaliną (epinefryną) sporadycznie zgłaszano przypadki rozszerzenia źrenic.

Podczas stosowania leków beta-adrenolitycznych wzrost ciśnienia tętniczego spowodowany nagłym odstawieniem klonidyny może być bardziej nasilony.

Beta-adrenolityki mogą nasilać działanie hipoglikemizujące leków przeciwcukrzycowych. Beta-adrenolityki mogą maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe hipoglikemii (patrz punkt 4.4).

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Płodność

Badania prowadzone na zwierzętach nie ujawniły wpływu latanoprostu lub tymololu na płodność samic lub samców.

Ciąża

Tymolol:

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania tymololu u kobiet w ciąży. Nie należy stosować tymololu w czasie ciąży, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne. Zmniejszenie układowego wchłaniania, patrz punkt 4.2.

Badania epidemiologiczne nie wykazały powstawania wad rozwojowych, jednak wykazano ryzyko opóźnienia wzrostu wewnątrzmacicznego przy doustnym podawaniu leków blokujących receptory beta-adrenergiczne. Dodatkowo, obserwowano objawy przedmiotowe i podmiotowe blokady beta--adrenergicznej (np. bradykardię, niedociśnienie tętnicze, niewydolność oddechową) u noworodków, jeśli lek blokujący receptory beta-adrenolityczny stosowany był przed porodem. Jeśli produkt ApoTilaprox stosowany jest przed porodem, należy uważnie obserwować noworodki przez kilka pierwszych dni życia.

Latanoprost:

Brak dostatecznych danych dotyczących stosowania latanoprostu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie u ludzi nie jest znane.

Z tego względu nie należy stosować produktu leczniczego ApoTilaprox u kobiet w ciąży (patrz punkt 5.3).

Karmienie piersią

Tymolol:

Beta-adrenolityki przenikają do mleka matki. Jednakże, jest mało prawdopodobne, aby w przypadku stosowania dawek terapeutycznych tymololu w postaci kropli do oczu, w mleku matki znajdowały się ilości produktu wystarczające do wywołania objawów blokady beta-adrenergicznej u noworodka. Zmniejszenie układowego wchłaniania, patrz punkt 4.2.

Latanoprost:

Latanoprost oraz jego metabolity także mogą przenikać do mleka matki.

Dlatego też produktu leczniczego ApoTilaprox nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Po zakropleniu produktu może wystąpić przemijający okres nieostrego widzenia. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu ustąpienia tego objawu.

4.8    Działania niepożądane

Większość działań niepożądanych latanoprostu dotyczy narządu wzroku. Na podstawie danych uzyskanych z wydłużonej fazy pierwszoplanowych badań produktu złożonego zawierającego latanoprost i tymolol stwierdzono, że u 16-20% wszystkich pacjentów występowało zwiększenie pigmentacji tęczówki, które może być trwałe. W otwartym badaniu oceniającym bezpieczeństwo stosowania latanoprostu, które trwało 5 lat, u 33% pacjentów wystąpiła pigmentacja tęczówki (patrz punkt 4.4). Inne działania niepożądane dotyczące wzroku były zazwyczaj przemijające i występowały podczas stosowania produktu.

W przypadku tymololu, najcięższe działania niepożądane miały charakter ogólnoustrojowy i obejmowały bradykardię, zaburzenia rytmu serca, zastoinową niewydolność serca, skurcz oskrzeli oraz reakcje alergiczne.

Tak jak inne produkty okulistyczne podawane miejscowo, tymolol może być wchłaniany do krążenia ogólnego. Może to powodować podobne działania niepożądane, jak obserwowane w przypadku beta--adrenolityków działających ogólnie. Częstość występowania ogólnych działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oka jest mniejsza, niż po podaniu układowym. Wymienione działania niepożądane obejmują reakcje obserwowane dla leków z grupy beta-adrenolityków podawanych do oka.

Poniżej wymieniono działania niepożądane obserwowane w badaniach klinicznych kropli do oczu zawierających latanoprost + tymolol.

Działania niepożądane uporządkowano według następującej częstości występowania: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000).

Zaburzenia układu nerwowego:

Niezbyt często:    ból głowy.

Bardzo często: Często:

Niezbyt często:


Zaburzenia oka:

zwiększenie pigmentacji tęczówki.

podrażnienie oczu (w tym uczucie kłucia, pieczenia i świąd), ból oczu. przekrwienie oczu, zapalenie spojówek, niewyraźne widzenie, zwiększone łzawienie, zapalenie powiek, zaburzenia rogówki.

Bardzo rzadko odnotowano przypadki zwapnienia rogówki w związku ze stosowaniem kropli do oczu zawierających fosforany u pacjentów ze znacznie uszkodzoną rogówką.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często:    wysypka skórna, świąd.

Opisywano dodatkowe działania niepożądane, związane ze stosowaniem poszczególnych substancji czynnych produktu zawierającego latanoprost + tymolol, obserwowane w badaniach klinicznych, zgłaszane spontanicznie lub opisywane w literaturze.

Wprzypadku latanoprostu są to:

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

Opryszczkowe zapalenie rogówki.

Zaburzenia układu nerwowego:

Zawroty głowy.

Zaburzenia oka:

Zmiana rzęs i włosów meszkowych (zwiększona długość, grubość, pigmentacja oraz ilość), punkcikowate ubytki nabłonka, obrzęk okołooczodołowy, zapalenie tęczówki/ zapalenie błony naczyniowej oka, obrzęk plamki (u pacjentów z afakią, pseudofakią i przerwaną tylną torebką soczewki, lub u pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia obrzęku plamki), suchość oka, zapalenie rogówki, obrzęk rogówki i nadżerki, nieprawidłowo skierowane rzęsy co czasami prowadzi do podrażnienia oka, torbiel tęczówki, światłowstręt, zmiany w obrębie oczodołu i powieki prowadzące do pogłębienia bruzdy powieki.

Zaburzenia serca:

Pogorszenie dławicy piersiowej u pacjentów z wcześniej istniejącą chorobą, kołatanie serca.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Astma, zaostrzenie astmy, duszność.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Ciemnienie skóry powiek.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Ból stawów, ból mięśni.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Ból w klatce piersiowej.

Wprzypadku tymololu są to:

Zaburzenia układu immunologicznego:

Ogólnoustrojowe reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, miejscowa lub uogólniona wysypka skórna, świąd, reakcja anafilaktyczna.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Hipoglikemia.

Zaburzenia psychiczne:

Bezsenność, depresja, koszmary nocne, utrata pamięci.

Zaburzenia układu nerwowego:

Omdlenie, epizod naczyniowy mózgu, niedokrwienie mózgu, nasilenie objawów przedmiotowych i podmiotowych miastenii, zawroty głowy, parestezje i ból głowy.

Zaburzenia oka:

Objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia oka (np. uczucie pieczenia, kłucia, świąd, łzawienie, zaczerwienienie), zapalenie powiek, zapalenie rogówki, niewyraźne widzenie i odwarstwienie naczyniówki będące następstwem chirurgicznego zabiegu filtracyjnego (patrz punkt 4.4), zmniejszenie wrażliwości rogówki, suchość oczu, nadżerka rogówki, opadanie powiek, podwójne widzenie.

Zaburzenia ucha i błędnika:

Szumy uszne.

Zaburzenia serca:

Bradykardia, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, obrzęki, arytmia, zastoinowa niewydolność serca, blok przedsionkowo-komorowy serca, zatrzymanie czynności serca, niewydolność serca.

Zaburzenia naczyniowe:

Zmniejszone ciśnienie tętnicze krwi, objaw Raynauda, zimne dłonie i stopy.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Skurcz oskrzeli (głównie u pacjentów z uprzednio występującymi stanami spastycznymi oskrzeli), duszność, kaszel.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Zaburzenia smaku, nudności, niestrawność, biegunka, suchość błony śluzowej jamy ustnej, ból brzucha, wymioty.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Łysienie, łuszczyca, wysypka łuszczycopodobna lub zaostrzenie łuszczycy, wysypka skórna.

Zaburzenia mieśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Ból mieśni.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Zaburzenia funkcji seksualnych, zmniejszone popedu płciowego.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Osłabienie/ zmeczenie.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzedu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Ul. Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Brak jest dostepnych danych na temat przedawkowania u ludzi kropli do oczu zawierających latanoprost + tymolol.

Tymolol:

Objawy uogólnionego przedawkowania tymololu to: bradykardia, niedociśnienie, skurcz oskrzeli oraz zatrzymanie akcji serca. Jeżeli wystąpią takie objawy, należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące. Badania wykazały, że tymolol nie jest usuwany z organizmu podczas dializy.

Latanoprost:

Poza podrażnieniem oka i przekrwieniem spojówki nie obserwowano innych ocznych lub ogólnych objawów przedawkowania latanoprostu.

Jeżeli dojdzie do przypadkowego spożycia latanoprostu, mogą być przydatne nastepujące informacje:

Leczenie: płukanie żołądka, jeżeli konieczne. Leczenie objawowe.

Latanoprost jest w dużym stopniu metabolizowany podczas pierwszego przejścia przez wątrobe. Dożylny wlew 3 mikrogramów/kg mc. u zdrowych ochotników nie wywołał żadnych objawów, natomiast dawka od 5,5 do 10 mikrogramów/kg mc. wywołała nudności, bóle brzucha, zawroty głowy, zmeczenie, uderzenia gorąca i nadmierne pocenie sie. Objawy te miały nasilenie łagodne do umiarkowanego i ustepowały bez leczenia, w ciągu 4 godzin po podaniu wlewu dożylnego.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki oftalmologiczne - leki blokujące receptory beta-adrenergiczne -tymolol, produkty złożone.

Kod ATC: S01ED51

Mechanizm działania

Produkt leczniczy ApoTilaprox zawiera dwie substancje czynne: latanoprost oraz tymololu maleinian. Obydwie substancje zmniejszają ciśnienie wewnątrzgałkowe (IOP) w wyniku różnych mechanizmów działania, a ich wspólne podanie prowadzi do wiekszego obniżenia IOP, w porównaniu do działania którejkolwiek osobno stosowanej substancji.

Latanoprost, analog prostaglandyny F2a jest selektywnym prostanoidowym agonistą receptorów FP, który prowadzi do obniżenia IOP poprzez zwiększanie odpływu cieczy wodnistej. Główny mechanizm działania to zwiększanie przepływu naczyniówkowo-twardówkowego. Ponadto u ludzi obserwuje się również pewne ułatwienie przepływu (zmniejszenie oporu odpływu przez siateczkę beleczkowania). Latanoprost nie ma istotnego wpływu na produkcję cieczy wodnistej, barierę krew-ciecz wodnista, jak również na wewnątrzgałkowe krążenie krwi. Długotrwałe leczenie latanoprostem oczu u małp, które poddano pozatorebkowemu usunięciu soczewki, nie wpłynęło na czynność naczyń krwionośnych siatkówki, co zostało udowodnione w badaniu angiografii fluoresceinowej. Podczas krótkotrwałego leczenia pacjentów z pseudofakią latanoprost również nie wywoływał przecieku fluoresceiny do tylnego odcinka oka.

Tymolol jest nieselektywnym beta-adrenolitykiem, działającym na receptory adrenergiczne beta-1 oraz beta-2, nie posiadającym wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej, bezpośredniego działania hamującego czynność mięśnia sercowego ani nieswoistego działania stabilizującego błonę. Tymolol obniża IOP poprzez zmniejszanie wytwarzania cieczy wodnistej w nabłonku rzęskowym.

Nie jest do końca jasny dokładny mechanizm działania leku, ale prawdopodobne jest jego działanie hamujące nadmierną syntezę cyklicznego AMP wywołanej przez endogenną stymulację beta-adrenergiczną. Nie stwierdzono istotnego wpływu tymololu na przepuszczalność bariery krew-ciecz wodnista dla białek osocza. W badaniach na królikach długotrwałe leczenie tymololem nie miało wpływu na wewnątrzgałkowy przepływ krwi.

Działanie farmakodynamiczne

Działanie kliniczne

W badaniach ustalających dawkę, latanoprost + tymolol powodował istotnie większe obniżenie średniego dziennego IOP w porównaniu do monoterapii latanoprostem lub tymololem podawanymi raz na dobę. W dwóch trwających sześć miesięcy dobrze kontrolowanych badaniach klinicznych, z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, działanie produktu złożonego zawierającego latanoprost + tymolol obniżające IOP porównano z monoterapią latanoprostem lub tymololem u pacjentów z IOP

0    wartości co najmniej 25 mm Hg lub większej. Po początkowym, 2 do 4 tygodniowym okresie leczenia tymololem (średnie obniżenie IOP o 5 mm Hg od włączenia do badania), zanotowano dodatkowe zmniejszenie średniego IOP odpowiednio o 3,1 mm Hg, 2,0 mm Hg i 0,6 mm Hg po 6-miesięcznym leczeniu latanoprostem i tymololem, podawanym dwa razy na dobę. Działanie produktu złożonego latanoprost + tymolol obniżające IOP zanotowano w trwającej 6-miesięcy otwartej, wydłużonej fazie tych badań.

Uzyskane dane sugerują, że podawanie produktu wieczorem prowadzi do większego obniżenia IOP, w porównaniu do podawania produktu rano. Jednakże, ustalając zalecenia dotyczące dawkowania rano lub wieczorem, należy rozważyć dokładnie styl życia pacjenta oraz prawdopodobieństwo stosowania się do zaleceń.

Należy mieć na uwadze, że w przypadku niedostatecznej skuteczności produktu złożonego, może być wciąż skuteczne osobne zastosowanie pojedynczych składników, tymololu i latanoprostu raz na dobę, co wykazują wyniki badań.

Działanie produktu złożonego latanoprost + tymolol rozpoczyna się po godzinie od podania

1    osiąga maksymalne nasilenie w ciągu od sześciu do ośmiu godzin. Po wielokrotnym powtarzaniu schematu leczenia osiągano odpowiednie obniżenie IOP po 24 godzinach od podania leku.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Latanoprost

Latanoprost jest prolekiem w postaci estru izopropylowego, który jest nieaktywny, ale po hydrolizie do kwasu latanoprostowego zachodzącej w rogówce przy udziale esteraz, uzyskuje aktywność biologiczną. Prolek dobrze wchłania się poprzez rogówkę i jego cała ilość, która przechodzi do cieczy wodnistej jest hydrolizowana podczas przenikania przez nią. Badania przeprowadzone u ludzi wykazały, że maksymalne stężenie w cieczy wodnistej, wynoszące około 15 do 30 ng/ml, występuje po około 2 godzinach od podania miejscowego samego latanoprostu. Po miejscowym podaniu u małp, dystrybucja latanoprostu odbywa się przede wszystkim w odcinku przednim oka, w spojówce i powiekach.

Klirens osoczowy kwasu latanoprostowego wynosi 0,40 l/godz./kg mc., natomiast współczynnik objętości dystrybucji jest niewielki i wynosi 0,16 l/kg, przyczyniając się do krótkiego okresu półtrwania produktu w osoczu, wynoszącego 17 minut. Po miejscowym podaniu produktu, ogólnoustrojowa biodostępność kwasu latanoprostowego wynosi 45%. Kwas latanoprostowy wiąże się z białkami osocza w 87%.

W oku kwas latanoprostowy praktycznie nie jest metabolizowany. Metabolizm przebiega głównie w wątrobie. Podstawowe metabolity latanoprostu 1,2-dinor i 1,2,3,4-tetranor nie wykazują lub wykazują nieznaczną aktywność biologiczną w badaniach na zwierzętach i są wydalane głównie w moczu.

Tymolol

Maksymalne stężenie tymololu w cieczy wodnistej występuje po około 1 godzinie po miejscowym zakropleniu leku.

Część dawki podlega wchłanianiu ogólnoustrojowemu i maksymalne stężenie w osoczu o wartości l ng/ml osiągane jest po 10 do 20 minutach po miejscowym podaniu jednej kropli produktu do każdego oka raz na dobę (300 mikrogramów/dobę). Okres półtrwania tymololu w osoczu wynosi około 6 godzin.

Tymolol jest metabolizowany w znacznym stopniu w wątrobie. Metabolity są wydalane w moczu wraz z częścią tymololu, który występuje w postaci niezmienionej.

Latanoprost + Tymolol

Nie zaobserwowano żadnych interakcji farmakokinetycznych pomiędzy latanoprostem i tymololem, chociaż występowała tendencja do utrzymywania się 2-krotnie większych stężeń latanoprostu w cieczy wodnistej po upływie l do 4 godzin od podania produktu złożonego zawierającego latanoprost + tymolol, w porównaniu z monoterapią.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Profil bezpieczeństwa miejscowego i ogólnoustrojowego poszczególnych składników produktu jest dobrze poznany. Nie obserwowano żadnych niepożądanych objawów ogólnych lub ocznych u królików, które otrzymywały miejscowo produkt złożony lub mieszaninę roztworów latanoprostu i tymololu w postaci kropli do oczu.

Badania bezpieczeństwa farmakologicznego, genotoksyczności oraz działania rakotwórczego każdego ze składników nie wykazały szczególnych zagrożeń u ludzi. Latanoprost nie wpływał na gojenie się ran rogówki u królików, natomiast tymolol hamował ten proces u królików i małp podczas podawania kropli częściej niż raz na dobę.

Podczas podawania latanoprostu nie stwierdzono wpływu na płodność samców i samic szczurów oraz wpływu teratogennego u szczurów i królików. Nie zaobserwowano embriotoksyczności po zastosowaniu u szczura dożylnych dawek do 250 mikrogramów/kg mc./dobę. Jednakże latanoprost powodował uszkodzenia zarodka i płodu, polegające na zwiększonym występowaniu późnej resorpcji i aborcji oraz zmniejszeniu masy ciała płodów u królików w przypadku dawek dożylnych o wielkości 5 mikrogramów/kg mc./dobę i większych (w przybliżeniu 100-krotność dawki terapeutycznej).

Tymolol nie wykazał wpływu na płodność samców i samic szczurów, ani działania teratogennego u myszy, szczurów i królików.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Benzalkoniowy chlorek Sodu chlorek

Sodu dwuwodorofosforan jednowodny Disodu fosforan bezwodny Kwas solny (do ustalenia pH)

Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Badania in vitro wykazały, że po zmieszaniu kropli latanoprost + tymolol z kroplami do oczu zawierającymi tiomersal dochodzi do wytrącenia osadu. W razie jednoczesnego stosowania takich leków z produktem leczniczym zawierającym latanoprostu + tymolol, należy je podawać w odstępie co najmniej pięciu minut.

6.3    Okres ważności

2 lata.

Po pierwszym otwarciu butelki: 4 tygodnie.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C do 8°C).

Po pierwszym otwarciu butelki: nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z LDPE (5 ml) z kroplomierzem z LDPE i z zakrętką z HDPE, z zabezpieczeniem gwarancyjnym z LDPE.

Każda butelka zawiera 2,5 ml roztworu kropli do oczu.

Wielkości opakowań: 1 x 2,5 ml, 3 x 2,5 ml, 6 x 2,5 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20 2333 CR Leiden Holandia

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12

ApoTilaprox