+ iMeds.pl

Aprilgen 40 mg 40 mgUlotka Aprilgen 40 mg

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Aprilgen 5 mg, 5 mg, tabletki powlekane Aprilgen 10 mg, 10 mg, tabletki powlekane Aprilgen 20 mg, 20 mg, tabletki powlekane Aprilgen 40 mg, 40 mg, tabletki powlekane

(Quinaprilum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Aprilgen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aprilgen

3.    Jak stosować lek Aprilgen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Aprilgen

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Aprilgen i w jakim celu się go stosuje.

Aprilgen należy do grupy leków zwanych inhibitorami konwertazy angiotensyny (ang. ACE), które rozszerzają naczynia krwionośne, obniżając ciśnienie w naczyniach krwionośnych. Ułatwia to przepływ krwi i zmniejsza pracę, jaką serce musi wykonać, aby dostarczyć krew do całego organizmu.

Aprilgen może być stosowany w celu:

-    obniżania ciśnienia krwi, jeśli jest ono zbyt wysokie (stan zwany nadciśnieniem tętniczym)

-    wspomagania pracy serca, jako pompy dostarczającej krew do całego organizmu u osób cierpiących na schorzenie zwane zastoinową niewydolnością serca (w połączeniu z innymi lekami).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aprilgen

Kiedy nie stosować leku Aprilgen:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na chinapryl lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6). Objawy reakcji alergicznej obejmują swędzenie, wysypkę skórną lub problemy z oddychaniem,

-    jeśli pacjent przyjmował w przeszłości jakikolwiek inhibitor ACE, po którym wystąpiła u niego reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy, warg, języka i/lub gardła z trudnościami w połykaniu lub oddychaniu, lub jeśli u pacjenta lub kogokolwiek z rodziny pacjenta wystąpiła w przeszłości podobna reakcja alergiczna z jakiegokolwiek powodu (obrzęk naczynioruchowy),

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka skórna reakcja alergiczna zwana dziedzicznym/ idiopatycznym obrzękiem naczynioruchowym, w przebiegu którego na twarzy, rękach i/lub narządach płciowych oraz w jamie ustnej występuje świąd i obrzęk,

u kobiet powyżej trzeciego miesiąca ciąży (również we wczesnej ciąży lepiej jest unikać leku Aprilgen - patrz punkt dotyczący ciąży),

jeśli u pacjenta wystąpił stan utrudniający odpływ krwi z serca, taki jak choroba zastawki serca, jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynność nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Aprilgen należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli:

•    pacjent cierpi na chorobę serca (inną niż ta leczona lekiem Aprilgen) lub zwężenie ujścia głównej tętnicy odprowadzającej krew z serca (stenozę aortalną),

•    pacjent ma problemy z wątrobą,

•    pacjent ma problemy z nerkami, zwężenie naczyń krwionośnych doprowadzających krew do nerek (stenozę tętnic nerkowych), jest po transplantacji nerki lub wymaga leczenia hemodializami,

•    pacjent ma chorobę tkanki łącznej (złogi kolagenu w naczyniach krwionośnych), np. toczeń rumieniowaty lub twardzinę,

•    pacjent jest odwodniony na skutek leczenia diuretykami (lekami moczopędnymi), dializy, diety niskosolnej, wymiotów lub biegunki. Prawdopodobieństwo bardzo dużego spadku ciśnienia tętniczego (hipotonii) po rozpoczęciu leczenia tym lekiem może być większe

i możliwe jest omdlenie lub zawroty głowy,

•    u pacjenta dochodzi do nadmiernego wytwarzania aldosteronu, co prowadzi do wysokiego ciśnienia tętniczego i jest nazywane również pierwotnym hiperaldosteronizmem,

•    pacjent ma w wywiadzie alergię lub astmę,

•    pacjent choruje na cukrzycę, ponieważ konieczne mogą być zmiany dawkowania leków przeciwcukrzycowych,

• pacjent jest lub ma być poddawany leczeniu polegającemu na usuwaniu z krwi cholesterolu przy pomocy specjalnego urządzenia, co nosi nazwę aferezy lipoprotein o małej gęstości,

•    pacjent jest lub ma być poddawany leczeniu zmniejszającemu uczulenie na jad pszczół lub os, zwanemu również leczeniem odczulającym,

• kobieta sądzi, że jest (lub może być) w ciąży. Aprilgen nie jest zalecany we wczesnej ciąży i nie wolno go stosować u kobiet powyżej 3. miesiąca ciąży, gdyż stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt dotyczący ciąży),

•    pacjent planuje operację lub będzie potrzebował znieczulenia.

jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi:

-    antagonistę receptora angiotensyny II (ang, Angiotensin Receptor Blockers, ARB ) (znane również jako sartany - np. walsartan, telmisartan, irbesartan), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą,

-    aliskiren

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np. potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Aprilgen”.

Trzeba mieć świadomość, że lek ten może być mniej skuteczny w obniżaniu ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów innych ras.

Lek Aprilgen a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym o lekach dostępnych bez recepty lub poniższych:

•    inne leki obniżające ciśnienie tętnicze, np. metyldopa, atenolol

•    inne leki moczopędne, np. triamteren, amiloryd, furosemid, spironolakton

•    suplementy potasu (lub substytuty soli zawierające potas)

•    prokainamid, stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca

•    lit, stosowany w leczeniu chorób psychicznych

•    inne leki wchodzące w interakcje z solami magnezu, np. antybiotyk tetracyklina

•    leki przeciwcukrzycowe, takie jak insulina, gliklazyd, metformina; konieczna może być zmiana ich dawkowania

•leki przeciwbólowe zwane niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), np. ibuprofen i aspiryna

•    allopurynol, często stosowany w leczeniu dny

•    leki stosowane w leczeniu nowotworów

•    leki immunosupresyjne, np. cyklosporyna, stosowane po operacjach transplantacji lub w leczeniu chorób autoimmunologicznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów

•    kortykosteroidy, np. prednizolon

•    leki zobojętniające, stosowane w łagodzeniu niestrawności i zgagi

•    leki wpływające na system nerwowy, np. barbiturany, alkohol lub narkotyki

•    leki stosowane w leczeniu sztywności i zapalenia mięśni, kości, stawów, w tym leczenie preparatami złota takimi jak aurotiomalat sodu, które mogą wywoływać zaczerwienienie twarzy, uczucie nudności (mdłości), wymioty i niskie ciśnienie tętnicze krwi.

Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności:

- jeśli pacjent przyjmuje antagonistę receptora angiotensyny II (ARB) lub aliskiren (patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Aprilgen"” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Aprilgen z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Aprilgen może być stosowany z jedzeniem lub bez jedzenia. Picie alkoholu w czasie leczenia tym lekiem może spowodować zawroty głowy lub senność.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Jeśli kobieta sądzi, że jest (lub może być) w ciąży, musi powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz zaleci, aby przerwać przyjmowanie leku Aprilgen przed zajściem w ciążę lub jak najszybciej po zajściu w ciążę i doradzi przyjmowanie innego leku zamiast leku Aprilgen. Aprilgen nie jest zalecany we wczesnej ciąży i nie wolno go stosować u kobiet powyżej 3. miesiąca ciąży, gdyż stosowany po 3. miesiącu ciąży może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Jeśli kobieta karmi piersią lub ma zamiar karmić piersią, musi powiedzieć o tym lekarzowi. Podczas przyjmowania leku Aprilgen nie zaleca się karmienia piersią noworodków (w pierwszych tygodniach życia), a szczególnie dzieci urodzonych przedwcześnie. W przypadku dzieci starszych w kwestii korzyści i ryzyka związanego ze stosowaniem leku Aprilgen w czasie karmienia piersią w porównaniu z innymi lekami powinien doradzić lekarz.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek ten może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Nie należy jednak wykonywać tych czynność w razie występowania objawów niepożądanych, takich jak zawroty głowy lub uczucie zmęczenia. Objawy takie mogą czasami występować na początku leczenia i mogą się nasilać w przypadku jednoczesnego picia alkoholu.

Lek Aprilgen zawiera laktozę

Lek ten zawiera laktozę, rodzaj cukru. Jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, takich jak laktoza, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

3. Jak stosować lek Aprilgen

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli

Leczenie wysokiego ciśnienia tętniczego

Zalecana dawka początkowa wynosi 10 mg raz na dobę. Jeśli pacjent przyjmuje już lek moczopędny, dawka początkowa wynosi 2,5 mg na dobę.

Po 3-4 tygodniach lekarz może zwiększyć dawkę do poziomu, który zapewni najlepszą kontrolę ciśnienia tętniczego. Zazwyczaj potrzebna jest dawka dobowa między 20 mg a 40 mg, którą można przyjmować w 1 dawce dobowej lub po podzieleniu na 2 dawki. Nieliczni pacjenci byli leczeni dawkami do 80 mg na dobę.

Leczenie niewydolności serca

W tej chorobie pacjent będzie stosować również inne leki, takie jak diuretyki (leki moczopędne) lub digoksyna. Zalecana dawka początkowa wynosi zazwyczaj 2,5 mg rano. Co 2-3 tygodnie lekarz może zwiększać tę dawkę aż do osiągnięcia dawki między 10 mg a 40 mg na dobę. Większość pacjentów będzie wymagać zastosowania dawki 10-20 mg na dobę przy jednoczesnym stosowaniu leków moczopędnych lub digoksyny. Dawkę tę można przyjmować raz na dobę lub po podzieleniu na 2 dawki. Maksymalna dawka dobowa wynosi 40 mg i nie należy tej dawki przekraczać.

Na początku leczenia lekarz będzie starannie kontrolować stan pacjenta. W niektórych przypadkach, jako środek ostrożności, lekarz może zechcieć umieścić pacjenta w szpitalu na czas rozpoczynania terapii.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku lub z chorobami nerek

Osoby w podeszłym wieku lub mające problemy z nerkami mogą być bardziej wrażliwe na działanie leku Aprilgen. Zazwyczaj stosowana dawka początkowa w leczeniu nadciśnienia tętniczego wynosi 2,5 mg. Lekarz będzie stopniowo zwiększać tę dawkę aż do uzyskania kontroli nad stanem pacjenta.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania leku Aprilgen u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Sposób podawania

• Tabletki należy starać się przyjmować o tej samej porze każdego dnia.

•    Tabletki należy połykać popijając szklanką wody.

•    Nie należy żuć ani kruszyć tabletek.

•    Linia podziału na tabletkach 10 mg i 20 mg nie jest przeznaczona do przełamania tabletki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aprilgen

Należy natychmiast zgłosić się lekarza lub do izby przyjęć najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku i ewentualne pozostałe tabletki. Do objawów przedawkowania należą: ciężkie niedociśnienie tętnicze krwi, wstrząs, uczucie dezorientacji, zwolnienie akcji serca i niewydolność nerek.

Pominięcie zastosowania leku Aprilgen

Należy pominąć zapomnianą dawkę i przyjąć kolejną dawkę leku o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Aprilgen

Nie należy przerywać stosowania leku Aprilgen bez uprzedniej rozmowy z lekarzem. Ważne jest, aby pacjent stosował tabletki leku Aprilgen. Pomagają one kontrolować ciśnienie krwi. Nie należy czekać z wizytą u lekarza aż do skończenia się tabletek leku Aprilgen.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli u pacjenta wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy przerwać stosowanie chinaprylu i natychmiast powiadomić lekarza lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego szpitala:

Niezbyt częste działania niepożądane: mogą dotyczyć do 1 na 100 osób

•    reakcje alergiczne powodujące obrzęk twarzy, warg, języka i/lub gardła, który może powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu. Wystąpienie obrzęku jest bardziej prawdopodobne

u pacjentów rasy czarnej (obrzęk naczynioruchowy), silny ból w klatce piersiowej, który może rozprzestrzeniać się do szyi i ramion (objawy ataku serca lub dławica)

•    ucisk w klatce piersiowej, duszność, świszczący oddech lub trudności w oddychaniu, nieregularne lub mocne bicie serca (kołatanie serca).

Rzadkie działania niepożądane: mogą dotyczyć do 1 na 1000 osób

•    wysypka skórna, z tworzeniem się pęcherzy, które maja wygląd małych tarcz (centralne ciemne plamy otoczone bledszym obszarem z ciemnym pierścieniem wokół krawędzi) (rumień wielopostaciowy)

•    powstawanie pęcherzy na skórze i okolicznych powierzchniach (pęcherzyca).

Bardzo rzadkie działania niepożądane: mogą dotyczyć do 1 na 10000 osób

•    silny ból brzucha powodujący wymioty (obrzęk naczynioruchowy jelit).

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania: częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych

• nagłe objawy uczulenia, takie jak wysypka, świąd lub pokrzywka na skórze, obrzęk twarzy, warg, języka lub innych części ciała, duszność, świszczący oddech lub trudności

w oddychaniu (reakcje anafilaktyczne)

• silne bóle głowy, zmiany w widzeniu, drętwienie lub osłabienie i trudności z mówieniem (objawy udaru)

•    silny ból brzucha i pleców połączony z ogólnym złym samopoczuciem (zapalenie trzustki)

•    silne łuszczeniem się skóry i krwawienie w okolicy warg, oczu, jamy ustnej, nosa i narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona)

•    ciężka reakcja skórna, która zaczyna się powstawaniem bolesnych czerwonych obszarów, następnie dużych pęcherzy i kończy się złuszczaniem warstwy skóry. Towarzyszy temu gorączka i dreszcze, bóle mięśni i ogólne złe samopoczucie (toksyczna martwica naskórka)

•    uczucie nadzwyczajnego zmęczenia, bladość skóry, nietypowe krwawienia, siniaki, częste krwawienia z nosa, ból gardła i gorączka (mogą wystąpić z powodu spadku liczby komórek krwi, neutropenia i agranulocytoza)

•    zażółcenie skóry i białek oczu, ciemne zabarwienie moczu, jasne stolce.

Są to poważne działania niepożądane. Pacjent może potrzebować pomocy medycznej.

Bardzo ważne jest, aby natychmiast przerwać przyjmowanie leku Aprilgen i zgłosić się do lekarza, jeśli wystąpią zawroty głowy, uczucie wirowania lub omdlenie (szczególnie na początku leczenia, po zwiększeniu dawki, lub przy wstawaniu). Te objawy niepożądane są spowodowane dużym spadkiem ciśnienia tętniczego i mogą prowadzić do zawału serca (silny ból w klatce piersiowej) lub udaru mózgu. Jest to bardziej prawdopodobne, jeśli pacjent stosuje diuretyki (leki moczopędne), inne leki wpływające na ciśnienie krwi stosowane w połączeniu z chinaprylem lub jeśli pacjent jest odwodniony lub dializowany. Częstotliwość występowania tych działań niepożądanych nie jest znana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Inne objawy niepożądane to:

Częste objawy niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób):

•    ból gardła i trudności w przełykaniu

•    katar lub zatkany nos, kichanie, ucisk lub ból twarzy

•    wysoki poziom potasu we krwi

•    trudności w zasypianiu

•    zawroty głowy

•    ból głowy

•    mrowienie lub drętwienie palców dłoni i stóp

•    niskie ciśnienie tętnicze krwi

•    duszność

•    kaszel

•    nudności

•    wymioty

•    biegunka

•    niestrawność

•    ból brzucha

•    ból pleców

•    ból mięśni

•    zmęczenie

•    uczucie osłabienia

•    ból w klatce piersiowej

•    wzrost poziomu kreatyniny i mocznika we krwi

Niezbyt częste objawy niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 100 osób):

•    zapalenie oskrzeli

•    infekcje nosa lub gardła

•    infekcje układu moczowego

•    uczucie napięcia i pełności w nosie, policzkach i za gałkami ocznymi, niekiedy z towarzyszącym piekącym bólem, gorączką, zatkanym nosem i utratą zmysłu węchu (zapalenie zatok)

•    splątanie

•    depresja

•    uczucie zdenerwowania

•    leniwe ruchy gałek oczu

•    senność

•    mini udar

•    uczucie zawirowania w głowie

•    brzęczenie, syczenie, gwizdanie, dzwonienie lub inne trwałe szumy w uszach

•    szybkie lub nieregularne bicie serca

•    ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa)

•    przyspieszone tętno

•    rozszerzenie naczyń krwionośnych

•    suchość w gardle

•    wiatry (flatulencje)

•    suchość w ustach

•    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

•    świąd skóry lub wysypka

•    nadmierne pocenie się

•    białko w moczu, zaburzenia czynności nerek

•    niezdolność uzyskania lub utrzymania erekcji

•    zatrzymanie płynów w organizmie

•    gorączka

•    pocenie się dłoni, kostek lub stóp

•    choroba powodująca niszczenie krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczna) u pacjentów z wrodzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, zmniejszająca ilości tlenu rozprowadzającego substancje we krwi.

Rzadkie objawy niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 1000 osób):

•    zaburzenia równowagi

•    omdlenia lub utrata przytomności

•    zapalenie płuc, które może powodować duszność, kaszel i podniesienie temperatury ciała (eozynofilowe zapalenie płuc)

•    zapalenie języka

•    zaparcia

•    zaburzenia smaku

•    pokrzywka, wykwity skórne

Bardzo rzadkie objawy niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób):

•    niewyraźne widzenie

•    niedrożność układu pokarmowego (jelit)

•    wysypka skórna o białym lub srebrnym zabarwieniu

Częstość nieznana (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    choroba wynikająca z rozpadu czerwonych krwinek (niedokrwistość hemolityczna), niska liczba płytek krwi (trombocytopenia)

•    zwężenie dróg oddechowych

•    zażółcenie skóry i/lub oczu

•    skóra wrażliwa na światło

•    ciężkie łuszczenie lub złuszczanie skóry (złuszczające zapalenie skóry)

•    utrata włosów

•    zwężenie lub niedrożność naczyń krwionośnych i powiększenie piersi u mężczyzn (ginekomastia) były zgłaszane w przypadku stosowania innych inhibitorów ACE.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Aprilgen

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym i dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: „Termin ważności (EXP)”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Aprilgen

- Substancją czynną leku jest chlorowodorek chinaprylu. Każda tabletka zawiera 5 mg, 10 mg, 20 mg lub 40 mg chlorowodorku chinaprylu.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, magnezu tlenek, lekki, krospowidon typu A. Otoczka tabletki zawiera hypromelozę, makrogol 400, polisorbat 80, żelaza tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czarny (E172) i tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda lek Aprilgen i co zawiera opakowanie

Tabletki 5 mg, 10 mg i 40 mg maj ą beżowy kolor i owalny kształt. Tabletki 20 mg mają beżowy kolor i okrągły kształt.

Tabletki 5 mg mają po obu stronach rowek dzielący i są oznaczone po jednej stronie napisem QP/5 zaś po drugiej stronie napisem „G”. Tabletki 10 mg są oznaczone po jednej stronie napisem QP/10 a po drugiej stronie napisem „G”. Tabletki 20 mg są oznaczone po jednej stronie napisem QP/20 a po drugiej stronie napisem „G”. Tabletki 40 mg są oznaczone po jednej stronie napisem QP/40 a po drugiej stronie napisem „G”.

Aprilgen jest dostępny w opakowaniach blistrowych po 10, 14, 28, 30, 50, 60 lub 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań mogą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Generics [UK] Limited, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire EN6 1TL, Wielka Brytania

Wytwórca

Generics [UK] Limited, Station Close, Potters Bar, Herts EN6 1TL, Wielka Brytania

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin, Irlandia

Merck S.L., Poligono MERCK, E-08100 Mollet Del Valles,, Barcelona, Hiszpania Mylan Hungary Kft., H-2900 Komarom, Mylan utca l.Hungary

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawicielstwa podmiotu odpowiedzialnego:

Mylan Sp. z o.o.

Al. KEN 95 02-777 Warszawa Tel: +48 22 546 64 00 Fax: +48 22 54 66 403

Data zatwierdzenia ulotki: listopad 2014

AprilGen 40 mg

Charakterystyka Aprilgen 40 mg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Aprilgen, 40 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 40 mg chinaprylu (w postaci chinaprylu chlorowodorku). Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Jedna tabletka powlekana 40 mg zawiera 192,6 mg laktozy jednowodnej Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Beżowe, owalne tabletki z napisami "QP 40" po jednej i "G" po drugiej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Nadciśnienie tętnicze samoistne

W leczeniu wszystkich stadiów nadciśnienia tętniczego samoistnego. U chorych z nadciśnieniem tętniczym chinapryl jest skuteczny zarówno w monoterapii, jak i w leczeniu skojarzonym z diuretykami (patrz punkty 4.3,.4.4, 4,5 i 5.1).

Zastoinowa niewydolność serca

W leczeniu zastoinowej niewydolności serca w terapii skojarzonej z diuretykami lub glikozydem nasercowym. Leczenie Aprilgenem pacjentów z zastoinową niewydolnością serca należy zawsze rozpoczynać pod ścisłym nadzorem lekarskim (patrz punkty 4.3,.4.4, 4,5 i 5.1).

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania Do stosowania doustnego.

Dostępne są różne dawki leku Aprilgen, co umożliwia zastosowanie różnych schematów dawkowania.

Dorośli

Nadciśnienie tętnicze samoistne

Monoterapia: W niepowikłanym nadciśnieniu tętniczym zalecana dawka początkowa wynosi 10 mg raz na dobę. W zależności od odpowiedzi klinicznej dawkę można stopniowo zwiększać (podwajając dawkę zapewniaj ąc odpowiedni odstęp czasu na dostosowanie do dawki) do dawki podtrzymuj ącej od 20 do 40 mg na dobę, którą można podawać w dawce pojedynczej lub w 2 dawkach podzielonych.

U większości chorych dobrą kontrolę ciśnienia krwi w leczeniu długotrwałym uzyskuje się podczas stosowania leku raz na dobę. Zazwyczaj maksymalna dawka podtrzymująca wynosi 40 mg na dobę, choć u niektórych chorych stosowano dawki do 80 mg w ciągu 24 godzin.

Jednoczesne podawanie diuretyków: Po rozpoczęciu leczenia produktem leczniczym Aprilgen może wystąpić objawowe niedociśnienie tętnicze. Prawdopodobieństwo wystąpienia niedociśnienia tętniczego jest większe u pacjentów, którzy jednocześnie otrzymują leki moczopędne. W związku z tym zaleca się ostrożność, gdyż u tych chorych może występować zmniejszona objętość wewnątrznaczyniowa i niedobór elektrolitów. Jeśli to możliwe, na 2-3 dni przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Aprilgen należy odstawić lek moczopędny. Aby sprawdzić czy nie dojdzie do nadmiernego niedociśnienia tętniczego, u chorych leczonych lekami moczopędnymi zaleca się rozpoczynanie leczenia od dawki produktu leczniczego Aprilgen 2,5 mg. Następnie dawkę produktu leczniczego Aprilgen należy stopniowo zwiększać (zachowując odpowiednie odstępy czasu między kolejnym zwiększaniem dawek) aż do uzyskania optymalnej odpowiedzi terapeutycznej (patrz punkt 4.5).

Zastoinowa niewydolność serca

Zaleca się, aby leczenie rozpoczynać od pojedynczej dawki początkowej 2,5 mg, co pozwoli na dokładne kontrolowanie pacjentów pod kątem występowania niedociśnienia tętniczego. Następnie dawkę należy stopniowo zwiększać (zapewniając odpowiedni odstęp czasu na dostosowanie do dawki) aż do uzyskania skutecznej dawki terapeutycznej (do 40 mg na dobę), którą podaje się w jednej dawce dobowej lub w dwóch dawkach podzielonych, jednocześnie z lekiem moczopędnym i/lub glikozydem nasercowym. Zwykle w leczeniu długotrwałym skuteczne są dawki od 10 do 20 mg podawane 1-2 razy na dobę jednocześnie z innymi lekami. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki 40 mg na dobę.

Ciężka niewydolność serca

Leczenie pacjentów z ciężką lub niestabilną chorobą zastoinową serca należy zawsze rozpoczynać w szpitalu pod ścisłym nadzorem lekarza.

Pacjenci, którzy również mogą być uznani za grupę zwiększonego ryzyka, u których leczenie należy rozpocząć w szpitalu: Do pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka, u których leczenie należy rozpoczynać w szpitalu, należą: chorzy leczeni dużymi dawkami diuretyków pętlowych (np. >80 mg furosemidu) lub kilkoma lekami moczopędnymi, chorzy z hipowolemią, hiponatremią (stężenie sodu w surowicy <130 mEq/l) lub skurczowym ciśnieniem tętniczym <90 mmHg, chorzy leczeni dużymi dawkami leków rozszerzających naczynia, ze stężeniem kreatyniny w surowicy >150 pmol/l lub osoby w wieku 70 lat lub starsze.

Osoby w podeszłym wieku

Prowadząc leczenie u chorych w podeszłym wieku należy rozważyć, że wraz z wiekiem stwierdza się tendencję do pogarszania się czynności nerek. Zalecana dawka początkowa w leczeniu nadciśnienia tętniczego samoistnego wynosi 2,5 mg. Następnie dawkę stopniowo zwiększa się aż do uzyskania optymalnej odpowiedzi terapeutycznej.

Zaburzenie funkcji nerek

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek początkową dawkę chinaprylu należy zmniejszyć, ponieważ w przypadku zmniejszonego klirensu kreatyniny zwiększa się stężenie chinaprylatu w osoczu. Zaleca się następujące dawki początkowe:

Klirens kreatyniny (ml/min)

> 60

30-60

10-30


Maksymalna zalecana dawka początkowa na dobę (mg)

10

5 2,5

Dzieci i młodzież

Obecnie dostępne dane są opisane w punktach 5.1 i 5.2, ale brak zaleceń dotyczących dawkowania.

Sposób podawania

Można stosować niezależnie od posiłku. Dawkę należy stosować zawsze o tej samej porze dnia, aby ułatwić przestrzeganie zaleceń stosowania.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub jakąkolwiek substancję pomocniczą (wymienioną w punkcie 6.1).

Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6)

Chinapryl jest przeciwwskazany u pacjentów, u których w przeszłości stwierdzano obrzęk naczynioruchowy związany ze stosowaniem inhibitorów ACE.

Chinapryl jest przeciwwskazany u chorych z dziedzicznym/ idiopatycznym obrzękiem naczynioruchowym.

Nie należy stosować chinaprylu u pacjentów z dynamicznym utrudnieniem odpływu krwi z lewej komory serca.

Jednoczesne stosowanie Aprilgen z produktami zawierającymi aliskiren jest przeciwwskazane u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek (współczynnik filtracji kłębuszkowej GFR <60 ml/min/1.73 m2) (patrz punkty 4.5 i 5.1).

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Chinapryl należy stosować ostrożnie u wybranych pacjentów ze zwężeniem zastawki aorty. Reakcje nadwrażliwości

Reakcje nadwrażliwości, takie jak plamica, nadwrażliwość na światło, pokrzywka, martwicze zapalenie naczyń, niewydolność oddechowa w tym zapalenie płuc i obrzęk płuc, mogą wystąpić u pacjentów niezależnie od stwierdzenia lub braku w wywiadzie alergii lub astmy oskrzelowej,

Objawowe niedociśnienie tętnicze

Objawowe niedociśnienie tętnicze rzadko obserwuje się u chorych z niepowikłanym nadciśnieniem tętniczym. Prawdopodobieństwo wystąpienia niedociśnienia tętniczego u osób z nadciśnieniem leczonych chinaprylem jest większe w przypadku zmniejszonej obj ętości wewnątrznaczyniowej, np. w wyniku stosowania diuretyków, ograniczenia soli w diecie, dializ, biegunki lub wymiotów oraz u chorych z ciężkim nadciśnieniem renino-zależnym (patrz punkt 4.5 oraz 4.8).

Jeśli wystąpi objawowe niedociśnienie tętnicze, chorego należy ułożyć w pozycji leżącej na plecach i w razie potrzeby podać dożylnie sól fizjologiczną. Przemijające niedociśnienie tętnicze nie jest przeciwwskazaniem do podania kolejnych dawek leku. W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia, należy rozważyć zastosowanie niższej dawki chinaprylu lub jednoczesnego leczenia moczopędnego.

U chorych z zastoinową chorobą serca lub, u których występuje ryzyko nadmiernego niedociśnienia tętniczego, leczenie chinaprylem należy rozpoczynać w zalecanej dawce pod ścisłym nadzorem lekarza. Należy ściśle monitorować pacjentów przez pierwsze dwa tygodnie leczenia oraz gdy jest zwiększana dawka. Podobne zasady dotyczą pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub chorobami naczyniowymi mózgu, u których nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego może doprowadzić do zawału serca lub incydentu naczyniowo-mózgowego.

Podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) (ang. Renin-Angiotensin-Aldosterone-system, RAAS)

Istnieją dowody, że jednoczesne stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE)

(ang. Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors, ACEi), antagonistów receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) lub aliskirenu zwiększa ryzyko niedociśnienia tętniczego, hiperkaliemii lub zaburzenia czynności nerek (w tym ostrej niewydolności nerek). W związku z tym nie zaleca się podwójnego blokowania układu RAA poprzez jednoczesne zastosowanie inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu nie jest zalecana (patrz punkt 4.5 i 5.1). Jeśli zastosowanie podwójnej blokady układu RAA jest absolutnie konieczne, powinno być prowadzone wyłącznie pod nadzorem specjalisty, a parametry życiowe pacjenta, takie jak: czynności nerek, stężenie elektrolitów oraz ciśnienie krwi powinny być ściśle monitorowane. U pacjentów z nefropatią cukrzycową nie należy stosować jednocześnie inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II.

Zaburzenie czynności nerek włącznie ze zwężeniem tętnicy nerkowej U pacjentów z niewydolnością nerek, monitorowanie czynności nerek w trakcie leczenia powinno być wykonywane jeżeli lekarz uzna to za konieczne, jednkaże w większości przypadków czynność nerek nie ulegnie zmianie lub może ulec poprawie.

Wraz ze spadkiem klirensu kreatyniny wydłużeniu ulega okres półtrwania chinaprylu.

Pacjenci z klirensem kreatyniny < 60 ml/min wymagają mniejszej dawki początkowej chinaprylu (patrz punkt 4.2). U tych pacjentów dawkowanie należy zwiększać na podstawie odpowiedzi terapeutycznej. Należy ściśle monitorować czynność nerek, chociaż wstępne badania nie wskazują, aby chinapryl powodował dalsze pogorszenie funkcji nerek.

U podatnych pacjentów w wyniku zahamowania układu renina-angiotensyna-aldosteron może doj ść do zmian w czynności nerek. U pacjentów z ciężką niewydolnością serca, u których czynność nerek może zależeć od aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron, leczenie chinaprylem może wiązać się ze skąpomoczem lub nasilającą się azotemią i rzadko ostrą niewydolnością nerek i / lub zgonem.

W badaniach klinicznych, u niektórych pacjentów z nadciśnieniem i z jednostronnym lub obustronnym zwężeniem tętnicy nerkowej, leczonych inhibitorami ACE, obserwowano zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy, które ustępowało po odstawieniu leczenia. Wzrosty te prawie zawsze ustępowały po odstawieniu inhibitora ACE i/lub leków moczopędnych. U takich pacjentów czynność nerek powinna być monitorowana w czasie pierwszych kilku tygodniach leczenia.

U niektórych chorych z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością serca bez stwierdzonej wcześniej choroby nerek, wykazano zwiększenie (> 1,25 razy ponad górną granicę normy) stężenia azotu mocznika i kreatyniny w surowicy, które było zazwyczaj niewielkie i przemijające, a dotyczyło szczególnie chorych, u których chinapryl stosowano jednocześnie z lekiem moczopędnym. Wzrost stężenia azotu mocznika we krwi i kreatyniny w surowicy obserwowano odpowiednio u 2% i 2%, z nadciśnieniem tętniczym w monoterapii chinaprylem i odpowiednio 4% i 3% w leczeniu nadciśnienia chinaprylem z hydrochlorotiazydem. Te wzrosty są bardziej prawdopodobne u chorych z istniej ącym wcześniej zaburzeniem czynności nerek. Konieczne może okazać się zmniejszenie dawki i/lub odstawienie leku moczopędnego i/lub chinaprylu.

Doświadczenie ze stosowaniem preparatu u chorych z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min) i u chorych dializowanych jest niewystarczające. Dlatego u tych chorych nie zaleca się stosowania leku.

Przeszczep nerki

Nie ma doświadczenia ze stosowaniem chinaprylu u chorych po niedawno przebytym zabiegu przeszczepienia nerki. W związku z tym nie zaleca się stosowania chinaprylu w tej grupie chorych.

Reakcje rzekomoanafilaktyczne Pacjenci hemodializowani

U chorych otrzymujących inhibitory ACE leczonych hemodializami z zastosowaniem błon o dużej przepuszczalności z poliakrylonitrylu ("AN69") występuje wysokie ryzyko reakcji rzekomoanafilaktycznych. Dlatego należy unikać takiej kombinacji przez zastosowanie innej grupy leków przeciwnadciśnieniowych lub innego rodzaju błony dializacyjnej.

Reakcje rzekomoanafilaktyczne podczas aferezy lipoprotein o małej gęstości (LDL)

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE podczas aferezy LDL (lipoproteiny o małej gęstości) z siarczanem dekstranu występowały zagrażające życiu reakcje rzekomoanafilaktyczne. Reakcji tych można uniknąć odstawiając tymczasowo inhibitor ACE przed każdą aferezą. Dlatego nie należy stosować takiej metody u pacjentów leczonych inhibitorami ACE.

Odczulanie

U pacjentów przyjmujących inhibitory ACE w czasie leczenia odczulającego (np. jadem owadów błonkoskrzydłych) występowały zagrażające życiu reakcje rzekomoanafilaktyczne. U tych pacjentów można było uniknąć powyższych reakcji poprzez tymczasowe odstawienie inhibitora ACE, jednakże reakcje te nawracały po nieumyślnym wznowieniu leczenia.

Obrzęk naczynioruchowy

U pacjentów leczonych inhibitorami konwertazy angiotensyny, w tym również chinaprylem, opisywano przypadki obrzęku naczynioruchowego. W przypadku pojawienia się świstu krtaniowego lub obrzęku naczynioruchowego twarzy, j ęzyka lub głośni, należy natychmiast przerwać stosowanie chinaprylu i wdrożyć odpowiednie leczenie oraz obserwować pacjenta aż do ustąpienia obrzęku. W przypadkach, gdy obrzęk jest ograniczony do twarzy i warg, stan zazwyczaj ustępuje bez leczenia, leki przeciwhistaminowe mogą być przydatne w łagodzeniu objawów. Obrzęk naczynioruchowy obejmujący ktrań może spowodować zgon.

U chorych z zajęciem języka, głośni lub krtani istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia niedrożnościdróg oddechowych. Należy w takich przypadkach wdrożyc odpowiednią terapię ratującą życie, np. należy niezwłocznie podać podskórnie adrenalinę roztwór 1:1000 (0,3 do 0,5 ml) .

Chorzy z obrzękiem naczynioruchowym w wywiadzie niezwiązanym z leczeniem inhibitorami ACE mogą być zagrożeni większym ryzykiem obrzęku naczynioruchowego podczas leczenia inhibitorem ACE (patrz punkt 4.3).

Obrzęk naczynioruchowy jelit

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE opisywano obrzęk naczynioruchowy jelit. U tych pacjentów występował ból brzucha (z towarzyszącymi nudnościami i wymiotami). W niektórych przypadkach nie było wcześniejszego obrzęku naczynioruchowego twarzy w wywiadzie, a poziom C-1 esterazy był w normie. Obrzęk naczynioruchowy jelit był rozpoznawany na podstawie procedur diagnostycznych jamy brzusznej, w tym tomografii komputerowej lub USG jamy brzusznej. Obrzęk naczynioruchowy jelit należy uwzględnić w diagnostyce różnicowej u pacjentów z bólem brzucha leczonych inhibitorami ACE.

Zaburzenia czynności wątroby

Należy ostrożnie stosować chinapryl w terapii skojarzonej z lekami moczopędnymi u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub postępującą chorobą wątroby, ponieważ nawet niewielkie zmiany równowagi płynów i elektrolitów może wywołać śpiączkę wątrobową. Metabolizm chinaprylu do chinaprylatu jest zależny od esterazy wątrobowej. U pacjentów z marskością alkoholową wątroby, w związku z upośledzoną deestryfikacją chinaprylu, jest obniżony poziom chinaprylatu.

W rzadkich przypadkach stosowanie inhibitorów ACE wiąże się z zespołem, który zaczyna się od żółtaczki cholestatycznej i przechodzi w piorunującą martwicę wątroby prowadząc (czasami) do zgonu. Mechanizm rozwoju tego zespołu nie jest znany. U chorych, u których podczas leczenia inhibitorami ACE doszło do żółtaczki i wyraźnego zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych, należy odstawić chinapryl i przeprowadzić odpowiednią kontrolę.

Neutropenia/ Agranulocytoza

U pacjentów z niepowikłanym nadciśnieniem tętniczym leczonych inhibitorami ACE opisywano rzadko agranulocytozę i zahamowanie czynności szpiku, ale znacznie częściej u pacjentów z niewydolnością nerek, szczególnie jeżeli towarzyszyła jej kolagenoza naczyń. U pacjentów stosujących chinapryl agranulocytoza była obserwowana rzadko. Należy okresowo kontrolować liczbę białych krwinek u pacjentów z kolagenozą naczyń i (lub) chorobą nerek.

Różnice etniczne

U pacjentów rasy czarnej stosujących inhibitory ACE częściej w porównaniu do pacjentów innych ras obserwowano obrzęk naczynioruchowy. W kontrolowanych badaniach klinicznych obserwowano mniejszy wpływ inhibitorów ACE na ciśnienie tętnicze u osób rasy czarnej niż u innych ras.

Kaszel

Podczas stosowania inhibitorów ACE opisywano występowanie kaszlu. Typowo, kaszel ten jest suchy, uporczywy i ustępuje po odstawieniu leku. W diagnostyce różnicowej kaszlu należy uwzględniać kaszel indukowany inhibitorami ACE.

Leczenie operacyjne/znieczulenie

U chorych poddawanych dużym zabiegom chirurgicznym lub w czasie znieczulenia lekami wywołuj ącymi hipotonię chinapryl może blokować powstawanie angiotensyny II wtórnie do kompensacyjnego uwalniania reniny. Jeśli dojdzie do niedociśnienia tętniczego, którego przypuszczalny mechanizm jest zgodny z opisanym powyżej, ciśnienie tętnicze można wyrównać poprzez uzupełnienie objętości płynów(patrz punkt 4.5).

Hiperkaliemia i leki moczopędne oszczędzające potas

U pacjentów leczonych chinaprylem w monoterapii może być podwyższony poziom potasu w surowicy. Chinapryl stosowany w leczeniu skojarzonym może zmniejszać hipokaliemię spowodowaną tiazydowymi lekami moczopędnymi. Ze względu na ryzyko dalszego wzrostu poziomu potasu w surowicy, leczenie skojarzone z lekami moczopędnymi oszczędzaj ącymi potas należy rozpoczynać z ostrożnością i należy u pacjentów ściśle kontrolować poziomy potasu w surowicy (patrz Nadciśnienie powyżej i w punkcie 4.5).

Chorzy na cukrzycę

U chorych na cukrzycę inhibitory ACE mogą zwiększać wrażliwość na insulinę. U chorych leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną stosowanie inhibitorów ACE może wiązać się z hipoglikemią. Szczególnie w pierwszych miesiącach terapii inhibitorem ACE należy starannie kontrolować glikemię (patrz punkt 4.5).

Ciąża

Nie należy rozpoczynać podawania inhibitorów ACE podczas ciąży. Z wyjątkiem konieczności kontynuowania leczenia inhibitorem ACE, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe, o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku potwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać podawanie inhibitorów ACE i, jeśli jest to wskazane, należy rozpocząć leczenie alternatywne (patrz punkty 4.3 i 4.6).

Laktoza jednowodna

Tabletki powlekane Aprilgen zawierają laktozę jednowodną. Tego leku nie powinni stosować pacjenci z rzadkimi schorzeniami wrodzonymi, takimi jak nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy czy zaburzenia wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5. Interakcje z innymi lekami i inne interakcje

Tetracykliny i inne leki wchodzące w interakcje z solami magnezu U zdrowych ochotników wykazano, że chinapryl ze względu na zawartość w preparacie węglanu magnezu, zmniejsza wchłanianie podawanej jednocześnie tetracykliny o 28-37%. Taką interakcję należy brać pod uwagę podczas jednoczesnego stosowania preparatu z tetracykliną.

Jednoczesne leczenie diuretykami

U pacjentów leczonych lekami moczopędnymi, szczególnie u których terapię tę włączono w ostatnim czasie, może czasami dojść do nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego po rozpoczęciu terapii chinaprylem. Działanie hipotensyjne po zastosowaniu pierwszej dawki chinaprylu można skutecznie zmniejszyć poprzez odstawienie leku moczopędnego albo zwiększenie podaży soli przed podaniem pierwszej dawki chinaprylu. Jeśli odstawienie leku moczopędnego jest niemożliwe pacjenta należy obserwować przez okres do dwóch godzin po podaniu pierwszej dawki leku (patrz punkt 4.2 i 4.4).

Leki zwiększające stężenie potasu w surowicy

Chinapryl jest inhibitorem konwertazy angiotensyny, który może zmniejszać stężenie aldosteronu, co z kolei może powodować niewielkie zwiększenie stężenia potasu w surowicy. Podczas stosowania chinaprylu jednocześnie z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, suplementami potasu lub solami potasu, należy zachować ostrożność i kontrolować stężenie potasu w surowicy. Chinapryl stosowany w leczeniu skojarzonym może zmniejszać hipokaliemię wywołaną tiazydowymi lekami moczopędnymi.

Leczenie operacyjne/znieczulenie

Choć nie ma żadnych danych wskazujących na interakcje między chinaprylem a środkami znieczulającymi, które mogłyby prowadzić do niedociśnienia tętniczego u chorych poddawanych zabiegom chirurgicznym lub znieczuleniu należy zachować ostrożność, ponieważ wykazano, że inhibitory konwertazy angiotensyny blokują powstawanie angiotensyny II, wtórnie do kompensacyjnego uwalniania reniny. To może spowodować niedociśnienie tętnicze krwi, które można zostać wyrównane poprzez uzupełnienie obj ętości płynów (patrz punkt 4.4).

Lit

U chorych leczonych jednocześnie litem i inhibitorem ACE opisywano zwiększenie stężenia litu w surowicy i objawy toksycznego działania litu, co wynika z utraty sodu wywoływanej tymi lekami. W czasie leczenia chinaprylem i litem konieczne jest zachowanie ostrożności.

Zaleca się ponadto częste kontrole stężenia litu w surowicy. Ryzyko toksyczności litu może się zwiększyć podczas jednoczesnego stosowania leku moczopędnego.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)

U niektórych pacjentów podanie niesteroidowego leku przeciwzapalnego może osłabić przeciwnadciśnieniowe działanie inhibitorów ACE. Ponadto istnieją doniesienia, że niesteroidowe leki przeciwzapalne i inhibitory ACE wywierają addycyjne działanie na zwiększenie stężenia potasu w surowicy z jednoczesną możliwością pogorszenia czynności nerek, w tym możliwością wywołania ostrej niewydolności nerek. Zazwyczaj działanie to jest przemijające i może pojawiać się szczególnie u chorych z zaburzoną czynnością nerek. U pacjentów stosujących w leczeniu chinapryl i NLPZ należy okresowo monitorować funkcje nerek.

Złoto

U pacjentów stosujących jednocześnie preparaty złota w iniekcjach (aurotiomalat sodowy) z inhibitorami ACE obserwowano rzadko objawy jak po podaniu azotanów (nitritoid reaction) (objawy to zaczerwienienie skóry twarzy, nudności, wymioty i niedociśnienie tętnicze).

Allopurynol, leki cytostatyczne i immunosupresyjne, kortykosteroidy stosowane ogólnie i prokainamid

Stosowanie tych leków jednocześnie z inhibitorami ACE może zwiększać ryzyko leukopenii (patrz punkt 4.4).

Alkohol, barbiturany lub narkotyki

Może dojść do nasilenia hipotonii ortostatycznej.

Inne leki przeciwnadciśnieniowe

Może wystąpić efekt addytywny lub nasilenie działania.

Leki beta-adrenolityczne, metyldopa i leki moczopędne mogą nasilać przeciwnadciśnieniowe działanie chinaprylu i można je stosować jedynie pod ścisłym nadzorem lekarza. W badaniu pojedynczych dawek, jednocześnie podawany propranolol nie miał wpływu na farmakokinetykę chinaprylu.

Dane z badania klinicznego wykazały, że podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) w wyniku jednoczesnego zastosowania inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu jest związana z większą częstością występowania zdarzeń niepożądanych, takich jak niedociśnienie, hiperkaliemia oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostra niewydolność nerek) w porównaniu z zastosowanie leku z grupy antagonistów układu RAA w monoterapii (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.1).

Sympatykomimetyki

Leki sympatykomimetyczne mogą osłabiać przeciwnadciśniemowe działanie inhibitorów ACE.

Leki zoboj ętniaj ące

Mogą zmniejszać dostępność biologiczną chinaprylu.

Leki przeciwcukrzycowe (doustne leki przeciwcukrzycowe oraz insulina)

Jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE i leków przeciwcukrzycowych (insulina, doustne leki przeciwcukrzycowe) może nasilać działanie obniżaj ące stężenie glukozy we krwi i powodować ryzyko hipoglikemii. U pacjentów z cukrzycą ACE inhibitory mogą zwiększać insulinowrażliwość. Należy ściśle monitorować kontrolę glikemii, zwłaszcza w pierwszym miesiącu leczenia inhibitorami ACE (patrz punkt 4.4)

Inne leki

Wielokrotne stosowanie atorwastatyny w dawce 10 mg jednocześnie z chinaprylem w dawce 80 mg nie spowodowało istotnej zmiany w stanie stacjonarnym parametrów farmakokinetycznych atorwastatyny.

4.6. Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie zaleca się stosowania inhibitorów ACE podczas pierwszego trymestru ciąży (patrz punkt 4.4). Stosowanie inhibitorów ACE jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży (patrz punkty 4.3 i 4.4).


Dane epidemiologiczne odnoszące się do ryzyka działania teratogennego w przypadku narażenia na inhibitory ACE podczas pierwszego trymestru ciąży nie są rozstrzygające; jednakże nie można wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzyka. Z wyjątkiem konieczności kontynuowania leczenia inhibitorem ACE, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe, o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku potwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać podawanie inhibitorów ACE i, jeśli jest to wskazane, należy rozpocząć leczenie alternatywne.

Narażenie na inhibitory ACE w drugim i trzecim trymestrze ciąży powoduje toksyczne działanie na ludzki płód (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia). (Patrz także punkt 5.3).

Jeśli narażenie na inhibitory ACE wystąpiło od drugiego trymestru ciąży zaleca się badanie ultrasonograficzne czynności nerek i czaszki.

Noworodki, których matki przyjmowały inhibitory ACE należy ściśle obserwować ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Karmienie piersią

Nieliczne dane farmakokinetyczne wskazuj ą na bardzo małe stężenie chinaprylu w mleku kobiet karmiących piersią (patrz punkt 5.2). Mimo że to stężenie wydaje się klinicznie nieistotne, nie zaleca się stosowania chinaprylu podczas karmienia piersią wcześniaków i noworodków (do ukończenia 1 miesiąca życia), ze względu na potencjalne działanie na układ sercowo - naczyniowy i nerki oraz niewystarczające doświadczenie kliniczne. W przypadku niemowląt (powyżej 1 miesiąca życia) można rozważyć stosowanie chinaprylu podczas karmienia piersią, jeżeli leczenie jest konieczne dla matki, a dziecko jest obserwowane ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Zdolność do podejmowania działań, takich jak obsługa maszyn lub prowadzenie pojazdu może być ograniczona, szczególnie podczas rozpoczynania terapii chinaprylem.

Należy wziąć pod uwagę fakt, że podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych czasami lek może spowodować zawroty głowy lub uczucie zmęczenia, szczególnie na początku leczenia oraz jeśli stosowany jest jednocześnie z alkoholem.

4.8.    Działania niepożądane

Podczas leczenia chinaprylem i innymi inhibitorami ACE obserwowano poniższe działania niepożądane występujące z następującą częstością: bardzo często (>1/10), często (>1/100 i <1/10), niezbyt często (>1/1000, <1/100), rzadko (>1/10 000, <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Najczęściej zgłaszane w kontrolowanych badaniach klinicznych działania niepożądane to: ból głowy (7,2%), zawroty głowy (5,5%), kaszel (3,9%), zmęczenie (3,5%), nieżyt nosa (3,2%), nudności i / lub wymioty (2,8% ), bóle mięśni (2,2%).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Często:

Niezbyt często:

Zaburzenia krwi i ukłądu chłonnego

Zapalenie gardła, nieżyt błony śluzowej nosa.

Zapalenie oskrzeli, infekcje górnych dróg oddechowych, zakażenia układu moczowego, zapalenie zatok.

Nieznana:

Agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna, neutropenia, małopłytkowość.

Zaburzenia układu immunologicznego

Nieznana:    Reakcja anafilaktoidalna.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często:

Hyperkalemia.

Zaburzenia psychiczne Często:

Niezbyt często:

Bezsenność.

Depresja, splątanie, nerwowość

Zaburzenia układu nerwowego Często:

Niezbyt często:

Rzadko:

Nieznana:

Zawroty głowy, ból głowy, parestezje Przemijające stany niedokrwienia, senność. Zaburzenia równowagi, omdlenia.

Udar mózgu/ krwotok mózgowy.

Zaburzenia oka Niezbyt często: Rzadko:

Niedowidzenie. Nieostre widzenie.

Zaburzenia ucha i błędnika Niezbyt często:

Zawroty głowy, szum w uszach.

Zaburzenia serca Niezbyt często:

Kołatania serca, dławica piersiowa, zawał serca, tachykardia .

Zaburzenia naczyniowe Często:

Niezbyt często: Nieznana:

Niedociśnienie tętnicze. Rozszerzenie naczyń. krwionośnych.

Niedociśnienie

ortostatyczne

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często:    Duszność, kaszel.

Niezbyt często:    Suchość w gardle.

Rzadko:    Eozynofilowe zapalenie płuc

Bardzo rzadko:    Skurcz oskrzeli. W indywidualnych przypadkach

niedrożność górnych dróg oddechowych w wyniku obrzęku naczynioruchowego (może spowodować zgon).

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:    Mdłości, wymioty, biegunka, niestrawność, ból

brzucha.

Niezbyt często:    Wzdęcia, suchość w jamie ustnej.

Rzadko:    Zapalenie języka, zaparcia, zaburzenia smaku.

Bardzo rzadko:    Niedrożność jelita cienkiego, obrzęk naczynioruchowy

jelita cienkiego.

Nieznana:


Zapalenie trzustki - rzadko u pacjentów leczonych inhibitorami ACE; w niektórych przypadkach powodowało zgon.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Nieznana:


Żółtaczka cholestatyczna, zapalenie wątroby.


Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt często:

Rzadko:

Bardzo rzadko:

Nieznana:


Obrzęk naczynioruchowy, świąd, wysypka, nadmierna potliwość.

Rumień wielopostaciowy, pęcherzyca, pokrzywka. Łuszczycopodobne zapalenie skóry.

Zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka, złuszczaj ące zapalenie skóry, łysienie, nadwrażliwość na światło. Choroby skóry mogą być związane z gorączką, bólem mięśni, bólem stawów,i zapaleniem stawów oraz stanuem zapalnnym naczyń krwionośnych, zapaleniem tkanek surowiczych i niektórymi zmianami w wynikach badań laboratoryjnych (wzrost eozynofilii, leukocytozy i / lub przeciwciał przeciwjądrowych, przyspieszenie OB.)..

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często:    Bóle mięśniowe, bóle pleców.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często:    Białkomocz, niewydolność nerek.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często:    Zaburzenia erekcji.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często:    Zmęczenie, osłabienie, ból w klatce

piersiowej.

Ogólny obrzęk, gorączka, obrzęki obwodowe.

Niezbyt często:


Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania


Często:


Niezbyt często:


Zmęczenie, osłabienie, ból w klatce piersiowej.

Ogólny obrzęk, gorączka, obrzęki obwodowe.


Badania diagnostyczne Często:

Niezbyt często:


Wzrost poziomu kreatyniny i mocznika we krwi*

Spadek poziomu hemoglobiny, obniżenie hematokrytu, obniżenie hematokrytu i WCXC, wzrost aktywności enzymów wątrobowych, wzrost stężenia bilirubiny we krwi. U chorych z wrodzonym niedoborem G-6-PDH opisywano w pojedynczych przypadkach niedokrwistość hemolityczną

*Ryzyko takich wzrostów jest większe u pacjentów przyjmujących w terapii skojarzonej chinapryl i leki moczopędne niż u pacjentów leczonych chinaprylem w monoterapii. Obserwowane wzrosty ulegają zwykle odwróceniu w przebiegu terapii.

Podczas stosowania innych inhibitorów ACE opisywano ginekomastię i zapalenie naczyń; nie można wykluczyć, że te działania niepożądane są specyficzne dla całej grupy leków.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9. Przedawkowanie

LD 50 dla chinaprylu stosowanego doustnie u myszy i szczurów wynosi od 1440 do 4280 mg/kg.

Brak informacji dotyczących leczenia przedawkowania chinaprylem u ludzi. Najbardziej prawdopodobne objawy kliniczne, które mogą wystąpić na skutek przedawkowania chinaprylu to ciężkie niedociśnienie tętnicze, w przypadku wystąpienia którego, należy stosować u pacjenta płyny w podaniu dożylnym

Leczenie

Należy zastosować leczenie objawowe i podtrzynujące, zgodne z wytycznymi medycznymi.

Hemodializa i dializa otrzewnowa mają niewielki wpływ na eliminację chinaprylu i chinaprylatu.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory ACE Kod ATC: C09AA06

Mechanizm działania

Chinapryl jest prolekiem, który szybko ulega hydrolizie do aktywnego metabolitu chinaprylatu, silnego, długo działającego inhibitora konwertazy angiotensyny (ACE) działającego w osoczu i tkankach ludzi i zwierząt. ACE będący peptydylodipeptydazą katalizuje konwersję angiotensyny I do angiotensyny II, bierze udział w kontroli naczyń i działa poprzez wiele różnych mechanizmów, w tym przez pobudzanie wydzielania aldosteronu przez korę nadnerczy. Zahamowanie ACE powoduje zmniejszenie stężenia angiotensyny II, zmniejszenie aktywności naczynioskurczowej i zmniejszenie uwalniania aldosteronu.

Dwa duże randomizowane, kontrolowane badania kliniczne ONTARGET (ang. ONgoing Telmistartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) i VA NEPHRON-D (ang. The Veterans Affairs Nefropathy in Diabetes) badały jednoczesne zastosowanie inhibitora ACE z antagonistami receptora angiotensyny II.

Badanie ONTARGET było przeprowadzone z udziałem pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, chorobami naczyń mózgowych w wywiadzie lub cukrzycą typu 2 z towarzyszącymi, udowodnionymi uszkodzeniami narządów docelowych.

Badanie VA NEPHRON-D było przeprowadzone z udziałem pacjentów z cukrzycą typu 2 oraz z nefropatią cukrzycową.

Badania te wykazały brak istotnego korzystnego wpływu na parametry nerkowe i (lub) wyniki w zakresie chorobowości oraz śmiertelności sercowo-naczyniowej, podczas gdy zaobserwowano zwiększone ryzyko hiperkaliemii, ostrego uszkodzenia nerek i (lub) niedociśnienia, w porównaniu z monoterapią.

Ze względu na podobieństwa w zakresie właściwości farmakodynamicznych tych leków, przytoczone wyniki również maj ą znaczenie w przypadku innych inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II.

Dlatego też u pacjentów z nefropatią cukrzycową nie należy jednocześnie stosować inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II.

Badanie ALTITUDE (ang. Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) było zaprojektowane w celu zbadania korzyści z dodania aliskirenu do standardowego leczenia inhibitorem ACE lub antagonistą receptora angiotensyny II u pacjentów z cukrzycą typu 2 i przewlekłą chorobą nerek oraz/lub z chorobą układu sercowo-naczyniowego. Badanie zostało przedwcześnie przerwane z powodu zwiększonego ryzyka działań niepożądanych. Zgony sercowo-naczyniowe i udary mózgu występowały częściej w grupie otrzymującej aliskiren w odniesieniu do grupy placebo. W grupie otrzymującej aliskiren odnotowano również częstsze występowanie zdarzeń niepożądanych, w tym ciężkich zdarzeń niepożądanych (hiperkaliemia, niedociśnienie i niewydolność nerek) względem grupy placebo.

W badaniach na zwierzętach działanie przeciwnadciśnieniowe chinaprylu utrzymuje się dłużej niż efekt hamuj ący na krążący ACE, gdzie zahamowanie ACE tkankowego koreluje znacznie bardziej z czasem utrzymywania się działania przeciwnadciśnieniowego. Podanie chinaprylu

w dawce 10 - 40 mg pacjentom z nadciśnieniem umiarkowanym do ciężkiego powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego zarówno w pozycji siedzącej jak i stojącej, wywierając minimalny wpływ na częstość akcji serca. Działanie przeciwnadciśnieniowe pojawia się w godzinę od przyjęcia dawki, a maksymalne działanie uzyskuje się w dwie godziny od przyjęcia dawki. U niektórych pacjentów osiągnięcie maksymalnego działania przeciwnadciśnieniowego może wymagać dwóch tygodni leczenia. Przy stosowaniu zalecanych dawek, u większości pacjentów działanie przeciwnadciśnieniowe utrzymuje się przy stosowaniu dawki co 24 godziny i przez cały czas leczenia długoterminowego.

Dzieci i młodzież

W randomizowanym badaniu klinicznym z użyciem przez 8 tygodni (2 tygodnie metodą podwojnie ślepej próby i 6 tygodni kontynuacji) dawek docelowych 2,5, 5, 10, i 20 mg chinaprylu u 112 dzieci i młodzieży z nadciśnieniem tętniczym lub wysokim prawidłowym ciśnieniem krwi, nie osiągnięto głównego celu badania jakim było obniżenie ciśnienia rozkurczowego po 2 tygodniach. Dla ciśnienia skurczowego (drugorzędowego celu badania skuteczności) stwierdzono po 2 tygodniu jedynie znaczącą statystycznie liniową zależność odpowiedzi od dawki w całej badanej populacji, ze znacząca różnicą pomiędzy grupą stosującą chinapryl w dawce 20 mg raz na dobę, a grupą stosującą placebo.

Nie badano długoterminowego wpływu chinaprylu na wzrost, dojrzewanie płciowe i ogólny rozwój.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Maksymalne stężenie w osoczu uzyskuje się w ciągu 1 godziny od podania doustnego. Chinapryl wchłania się w 60% i przyjmowanie posiłku nie ma wpływu na jego wchłanianie. Około 97% substancji aktywnej wiąże się z białkami osocza. Chinapryl ulega hydrolizie do swojego głównego metabolitu - chinaprilatu i do innych niekatywnych metabolitów. Biodostępność aktywnego metabolitu, chinaprilatu wynosi 30 - 40% przyjętej dawki doustnej. Maksymalne stężenie w osoczu jest uzyskiwane po około 2 godzinach od przyjęcia doustnej dawki. Podczas stosowania dawek powtarzanych okres półtrwania chinaprylatu wynosi 3 godziny. Stan równowagi dynamicznej jest osiągany w ciągu 2-3 dni. Chinaprylat jest wydalany głównie w postaci niezmienionej przez nerki. U pacjentów z niewydolnością nerek i klirensem kreatyniny < 40 ml/min obserwuje się dla chinaprylatu: wzrost maksymalnego i następczego stężenia, wydłużenie czasu do osiągnięcia maksymalnego stężenia, wydłużenie okresu półtrwania oraz możliwe jest opóźnienie osiągnięcie stanu równowagi dynamicznej. Wydalanie chinaprylatu jest również zmniejszone u osób w podeszłym wieku (> 65 lat) i ma związek z zaburzeniami czynności nerek, które często występuj ą u osób w podeszłym wieku. U pacjentów z marskością alkoholową wątroby, w związku z upośledzoną deestryfikacją chinaprylu, stężenia chinaprylatu są obniżone, W badaniach na szczurach wykazano, że chinapryl i jego metabolity nie przekraczają bariery krew-mózg.

Farmakokinetyka chinaprylu oceniano w badaniu po podaniu pojedynczej dawki (0,2mg / kg) u 24 dzieci w wieku od 2,5 miesięcy do 6,8 lat, oraz w badaniu, w którym podawano wielokrotnie dawki (0,016-0,468 mg / kg) u 38 dzieci w wieku 5-16 lat o średniej masie ciała 66-98 kg.

Podobnie jak u dorosłych chinapryl był szybko metabolizowny do chinaprylatu, który osiągał maksymalne stężenie 1 do 2 godzin po podaniu, a następnie jego stężenie zmniejszało się ze średnim okresem półtrwania 2,3 godziny. U niemowląt i małych dzieci ekspozycja po podaniu pojedynczej dawki 0,2 mg / kg m.c. jest porównywalna do do obserwowanej u dorosłych po podaniu pojedynczej dawki 10 mg. W badaniu klinicznym z wielokrotnym podaniem dawki u dzieci w wieku szkolnym oraz młodzieży, wraz ze wzrostem dawki wyrażonej w mg/kg, obserwowano liniowy wzrost wartości AUC i Cmax.

Karmienie piersią:

Po podaniu pojedynczej dawki doustnej 20 mg chinaprylu 6 kobietom karmiącym piersią, stosunek stężenia chinaprylu w mleku do stężenia w osoczu wynosił 0,12. Nie stwierdzano chinaprylu w mleku po 4 godzinach od podania. Stężenie chinalaprylatu w mleku nie było wykrywalne (< 5 pg/l) przez cały czas. Szacuje się, że dziecko karmione piersią otrzymuje około 1,6% dawki chinaprylu zażytej przez matkę.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie stosowania leku

Dane przedkliniczne pochodzące z konwencjonalnych badań farmakologicznych, dotyczących bezpieczeństwa, toksyczności dawek powtarzanych, genotoksyczności i właściwości rakotwórczych nie wskazują na szczególne zagrożenie dla człowieka. Badania dotyczące toksycznego wpływu na reprodukcję sugerują, że chinapryl nie ma niekorzystnego wpływu na płodność i reprodukcję u szczurów ani nie jest teratogenny. Wykazano, że inhibitory ACE, jako grupa leków, stosowane w drugim i trzecim trymestrze ciąży, działają toksycznie na płód (powoduj ąc uszkodzenia i/lub śmierć płodu).

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Laktoza j ednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu tlenek Krospowidon typu A Magnezu stearynian

Otoczka Hypromeloza Makrogol 400 Polisorbat 80

Tlenek żelaza żółty (E172)

Tlenek żelaza czarny (E172)

Tytanu dwutlenek (E171)

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności 3 lata.

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z poliamidu/aluminium-PVC/aluminium zawierający 10, 14, 28, 30, 50, 60 lub 100 tabletek. Nie wszystkie wielkości opakowań mogą być dostępne na rynku.

6.6.    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego

pozostałości

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Generics [UK] Limited Station Close Potters Bar

Hertfordshire EN6 1TL Wielka Brytania

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

11136

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

09.12.2004

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 11/2014

AprilGen 40 mg