Imeds.pl

Aprizexen

Wariant informacji: Tabletki 15 Mg, pokaż więcej wariancji

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Aprizexen, 15 mg, tabletki

Aripiprazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Aprizexen i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aprizexen

3.    Jak stosować lek Aprizexen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Aprizexen

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Aprizexen i w jakim    celu się go stosuje

Lek Aprizexen zawiera substancję czynną arypiprazol i należy do grupy leków przeciwpsychotycznych.

Stosowany jest w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej chorujących na chorobę charakteryzuj ącą się takimi objawami, jak: słyszenie, widzenie i odczuwanie rzeczy w rzeczywistości nieistniejących, podejrzliwość, sprzeczne z rzeczywistością przekonania, chaotyczna mowa i zachowanie oraz otępienie emocjonalne. Pacjenci z powyższymi objawami mogą także odczuwać smutek, lęk lub napięcie, a także mieć poczucie winy.

Aprizexen stosowany jest w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 13 lat i starszej, których choroba charakteryzuje się objawami, takimi jak: silne podekscytowanie, rozpierająca energia, mniejsze zapotrzebowanie na sen niż zwykle, bardzo szybka mowa, gonitwa myśli i czasami bardzo nasilona drażliwość. U dorosłych, lek ten zapobiega również nawrotowi powyższych objawów u pacjentów, którzy zareagowali na leczenie lekiem Aprizexen.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aprizexen Kiedy nie stosować leku Aprizexen

•    jeśli pacjent ma uczulenie na arypiprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Aprizexen, należy omówić to z lekarzem prowadzącym, jeśli u pacjenta występuje:

   duże stężenie cukru we krwi (charakterystycznymi objawami są: nadmierne pragnienie, wydalanie dużych ilości moczu, zwiększenie apetytu i uczucie osłabienia) lub cukrzyca w wywiadzie rodzinnym;

   drgawki;

   mimowolne, nieregularne ruchy mięśni, szczególnie mięśni twarzy;

   choroby układu krążenia, choroba układu krążenia w wywiadzie rodzinnym, udar

lub „mikro” udar, nieprawidłowe ciśnienie krwi;

   skrzepy krwi lub występowanie zakrzepów krwi w wywiadzie rodzinnym, ponieważ stosowanie leków przeciwpsychotycznych jest związane z tworzeniem zakrzepów krwi;

   uzależnienie od hazardu w przeszłości.

Jeśli pacjent stwierdzi zwiększenie masy ciała, pojawienie się nietypowych ruchów, senność, która utrudnia codzienną aktywność, jakiekolwiek trudności w czasie połykania lub objawy alergii, powinien poinformować o tym lekarza prowadzącego.

Jeśli u pacjenta w podeszłym wieku występuje demencja (utrata pamięci i innych zdolności umysłowych), to on lub jego opiekun, lub krewny powinien poinformować lekarza, czy kiedykolwiek wystąpił u pacjenta udar lub „mini” udar.

Należy natychmiast poinformować lekarza o występowaniu myśli lub uczuć związanych z wyrządzaniem sobie krzywdy. W czasie leczenia arypiprazolem zgłaszano występowanie myśli i zachowań samobójczych.

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje sztywność mięśni lub sztywność z wysoką gorączką, potami, zaburzeniami stanu umysłowego lub bardzo szybkie albo nieregularne bicie serca.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować leku Aprizexen u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 13 lat. Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty przed przyj ęciem leku Aprizexen.

Lek Aprizexen a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leki obniżające ciśnienie krwi: Aprizexen może nasilać działanie leków obniżających ciśnienie krwi. Jeśli pacjent przyjmuje leki obniżaj ące ciśnienie krwi, powinien powiadomić o tym lekarza prowadzącego.

Stosowanie leku Aprizexen z innymi lekami może powodować konieczność zmiany dawki leku Aprizexen. Szczególnie ważne jest poinformowanie lekarza prowadzącego o stosowaniu następujących leków:

•    leków stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca;

•    leków przeciwdepresyjnych lub leków ziołowych stosowanych w leczeniu depresji i lęku;

   leków przeciwgrzybiczych;

•    pewnych leków stosowanych w leczeniu zakażenia HIV;

•    leków przeciwdrgawkowych stosowanych w leczeniu padaczki.

Leki zwiększające stężenie serotoniny: tryptany, tramadol, tryptofan, leki z grupy SSRI (takie jak paroksetyna i fluoksetyna), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (takie jak klomipramina, amitryptylina), petydyna, ziele dziurawca oraz wenlafaksyna. Leki te zwiększaj ą ryzyko wystąpienia działań niepożądanych; w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek nietypowego objawu w czasie przyjmowania któregoś z powyższych leków jednocześnie z lekiem Aprizexen, należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku Aprizexen z jedzeniem, piciem i alkoholem

Aprizexen można przyjmować niezależnie od posiłków.

W okresie leczenia preparatem Aprizexen nie należy pić alkoholu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

U noworodków, których matki stosowały Aprizexen w ostatnim trymestrze (ostatnie 3 miesiące ciąży) mogą wystąpić następujące objawy: drżenie, sztywność mięśni i (lub) osłabienie, senność, pobudzenie, trudności z oddychaniem oraz trudności związane ze ssaniem. W razie zaobserwowania takich objawów u własnego dziecka, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna niezwłocznie powiadomić o tym lekarza.

Jeśli pacjentka przyjmuje Aprizexen, nie powinna karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie prowadzić pojazdów, nie posługiwać się żadnymi narzędziami ani nie obsługiwać żadnych maszyn do czasu poznania wpływu leku Aprizexen na samopoczucie.

Lek Aprizexen zawiera laktozę

Pacjenci z nietolerancją niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Aprizexen

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku u dorosłych to 15 mg na dobę. Lekarz może jednak przepisać mniejszą lub większą dawkę, maksymalnie do 30 mg na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Podawanie arypiprazolu może być rozpoczęte od małej dawki w postaci roztworu doustnego (płynnej). Dawka może być stopniowo zwiększana do zalecanej dawki dla młodzieży wynoszącej 10 mg raz na dobę. Jednakże lekarz prowadzący może przepisać mniejszą lub większą dawkę, maksymalnie do 30 mg na dobę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Aprizexen jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Aprizexen należy przyjmować codziennie o tej samej porze. Nie ma znaczenia czy tabletka jest przyjmowana z posiłkiem czy bez posiłku. Tabletkę należy połykać w całości i popij ać wodą.

Nawet jeśli odczuwa się poprawę samopoczucia, nie należy zmieniać dawki bądź zaprzestać przyjmowania leku Aprizexen bez wcześniejszego uzgodnienia tego z lekarzem prowadzącym.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aprizexen

W przypadku przyjęcia większej dawki leku Aprizexen niż zalecił lekarz (lub jeżeli ktoś inny przyjął pewną ilość nieprzeznaczonego dla niego leku Aprizexen), niezwłocznie należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym. W przypadku trudności uzyskania kontaktu z lekarzem, należy udać się do najbliższego szpitala, zabieraj ąc ze sobą opakowanie leku.

Pominięcie zastosowania leku Aprizexen

W przypadku pominięcia dawki, pacjent powinien przyjąć pominiętą dawkę, gdy tylko sobie o tym przypomni. Nie należy przyjmować dwóch dawek jednego dnia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (mogą dotyczyć 1 na 10 pacjentów): niekontrolowane drgania lub nagłe ruchy • bóle głowy • uczucie zmęczenia • nudności • wymioty • dolegliwości żołądkowe • zaparcia • zwiększone wytwarzanie śliny • uczucie pustki w głowie • trudności z zasypianiem • niepokój zwłaszcza ruchowy • uczucie lęku • senność • drżenie i nieostre widzenie.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą dotyczyć 1 na 100 pacjentów): u niektórych osób mogą wystąpić zawroty głowy, szczególnie podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej, u niektórych może wystąpić nagłe przyspieszenie czynności serca lub podwójne widzenie •

Niektóre osoby mogą odczuwać depresję.

Następujące działania niepożądane były zgłaszane po wprowadzeniu leku Aprizexen do obrotu, ale częstość ich występowania nie jest znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Zmiany liczby pewnych komórek krwi • nieprawidłowe bicie serca • nagła, niewyj aśniona śmierć • atak serca (zawał mięśnia sercowego) • reakcje alergiczne (np. obrzęk jamy ustnej, języka, twarzy i gardła, swędzenie skóry, wysypka) • duże stężenie cukru we krwi • wystąpienie cukrzycy lub zaostrzenie jej przebiegu • kwasica ketonowa (obecność związków ketonowych we krwi i moczu) lub śpiączka • małe stężenie sodu we krwi • zwiększenie masy ciała • zmniejszenie masy ciała • jadłowstręt

•    nerwowość • pobudzenie • uczucie lęku • uzależnienie od hazardu • myśli samobójcze • próby samobójcze i samobójstwa • agresja • zaburzenia mowy • drgawki • zespół serotoninowy (reakcja, która może powodować uczucia wielkiej radości, ospałość, niezgrabność, niepokój, zwłaszcza ruchowy, uczucie upojenia alkoholowego, gorączkę, pocenie się lub sztywność mięśni), jednoczesne występowanie gorączki, sztywności mięśni, przyspieszonego oddechu, pocenia, ograniczenia świadomości i nagłych zmian ciśnienia oraz zmian częstości pracy serca • omdlenia • wysokie ciśnienie krwi • zakrzepy krwi w żyłach, szczególnie w żyłach nóg (do objawów należą obrzęk, ból

i zaczerwienienie nóg), które mogą przemieszczać się naczyniami krwionośnymi do płuc powodując ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu (jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów musi on natychmiast poszukać pomocy medycznej) • skurcz mięśni wokół krtani • przypadkowe zachłyśnięcia pokarmem z ryzykiem wystąpienia zapalenia płuc • trudności w połykaniu

•    zapalenie trzustki • niewydolność wątroby • zapalenie wątroby • zażółcenie skóry i białych części gałek ocznych • nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych • dyskomfort w obrębie jamy brzusznej

i żołądka • biegunka • wysypka skórna i nadwrażliwość na światło • nietypowa utrata włosów lub ich ścieńczenie • nadmierne pocenie • sztywność lub skurcze mięśni • ból mięśni • słabość • mimowolne oddawanie moczu • trudności w oddawaniu moczu • przedłużony i (lub) bolesny wzwód • trudności w regulacji podstawowej temperatury ciała lub przegrzanie • ból w klatce piersiowej i puchnięcie rąk, kostek lub stóp.

U pacjentów w podeszłym wieku z demencją przyjmujących arypiprazol opisano więcej przypadków zakończonych zgonem. Ponadto zanotowano przypadki udarów lub "mini" udarów.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży

U młodzieży w wieku 13 lat i starszej występowały działania niepożądane o podobnej częstości i rodzaju jak u dorosłych, z wyjątkiem senności, niekontrolowanych drgań lub nagłych ruchów, niepokoju i zmęczenia, występujących bardzo często (częściej niż u 1 pacjenta na 10) oraz bólu w górnej części brzucha, suchości w jamie ustnej, zwiększonego bicia serca, przyrostu masy ciała, zwiększenia apetytu, drżenia mięśni, niekontrolowanych ruchów kończyn oraz zawrotów głowy, szczególnie podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej występujących często (częściej niż u 1 pacjenta na 100).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Aprizexen

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Aprizexen

•    Substancją czynną leku jest arypiprazol. Każda tabletka zawiera 15 mg arypiprazolu.

•    Pozostałe składniki to: karboksymetyloskrobia sodowa, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, hydroksypropyloceluloza, magnezu stearynian, żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak wygląda lek Aprizexen i co zawiera opakowanie

Tabletki Aprizexen, 15 mg są okrągłe i żółte, oznaczone są symbolem „ARZ” i liczbą „15” po jednej stronie. Są dostępne w blistrach perforowanych pakowanych w pudełka tekturowe zawierające 28 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny PharmaSwiss Ceska republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

Wytwórca

Synthon Hispania SL C/ Castelló no1,

Pol. Las Salinas, Sant Boi de Llobregat, 08830 Barcelona Hiszpania

Synthon s.r.o,

Brnenska 32 /cp. 597, 678 01 Blansko Republika Czeska

Valeant sp. z o.o. sp. j. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Valeant sp. z o.o. sp. j.

ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów

tel.: (+48 17) 865 51 00, faks: (+48 17) 862 46 18

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Estonia: Aprizexen

Holandia: Aprizexen 15 mg/30 mg, tabletten Łotwa: Aprizexen 15 mg tabletes Słowacja: Aprizexen 15 mg tablety Węgry: Aprizexen 15 mg/30 mg tabletta

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6