+ iMeds.pl

Aqua pro injectione polpharma -Ulotka Aqua pro injectione polpharma

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Aqua pro injectione Polpharma rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych

Aqua ad iniectabile

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Aqua pro injectione Polpharma i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aqua pro injectione Polpharma

3.    Jak stosować lek Aqua pro injectione Polpharma

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Aqua pro injectione Polpharma

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Aqua pro injectione Polpharma i w jakim celu się go stosuje

Aqua pro injectione Polpharma czyli woda do wstrzykiwań jest stosowana do rozpuszczania i rozcieńczania leków podawanych parenteralnie (we wstrzyknięciach i wlewach).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aqua pro injectione Polpharma

Kiedy nie stosować leku Aqua pro injectione Polpharma

Brak przeciwwskazań do stosowania leku Aqua pro injectione Polpharma.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ze względu na niebezpieczeństwo hemolizy wewnątrznaczyniowej (rozpadu czerwonych krwinek), wody nie należy podawać dożylnie w ilości przekraczającej 50 ml bez dodatku zwiększającego osmolarność (zawartość substancji osmotycznie czynnych) do wartości równej co najmniej połowie normalnej osmolarności osocza. Na przykład, wlew dożylny można wykonać dopiero po zmieszaniu z co najmniej równą objętością izotonicznego, 0,9% roztworu chlorku sodu lub 5% roztworu glukozy.

Inne leki i Aqua pro injectione Polpharma

Woda do wstrzykiwań nie miesza się z roztworami olejowymi do wstrzykiwań.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie ma przeciwwskazań do stosowania wody do wstrzykiwań w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Woda do wstrzykiwań nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami, obsługiwanie maszyn.

3. Jak stosować lek Aqua pro injectione Polpharma

Lek powinien być podawany wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny.

Stosowanie u dzieci i dorosłych:

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce leku, który ma zostać rozcieńczony lub rozpuszczony.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aqua pro injectione Polpharma

Jeśli pacjent przypuszcza, że otrzymał zbyt dużą dawkę leku, należy poinformować o tym lekarza.

U pacjentów z zaburzeniami bilansu wodnego (np. utajona niewydolność nerek, alkoholizm, stany chorobowe charakteryzujące się wzmożonym uwalnianiem hormonu antydiuretycznego) po podaniu dużych ilości wody może wystąpić zatrucie wodne, które charakteryzuje się objawami niepokoju, niemożnością skupienia uwagi, brakiem łaknienia, bólami głowy, apatią, nudnościami i wymiotami. Jeśli od razu nie zostaną zastosowane środki zaradcze, mogą wystąpić drgawki i utrata przytomności.

W przypadkach lekkich objawów, całkowite zaprzestanie podawania wody szybko prowadzi do ich ustąpienia i wyrównania stężenia sodu w surowicy. W ciężkich zaburzeniach konieczne są dożylne wlewy 3% roztworu chlorku sodu lub 25% roztworu mannitolu w ilości ok. 100 ml, w dawkach powtarzanych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Dożylne podanie samej wody do wstrzykiwań grozi wystąpieniem hemolizy wewnątrznaczyniowej. Możliwość wystąpienia innych działań niepożądanych zależy od właściwości dodanych produktów leczniczych.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek Aqua pro injectione Polpharma

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Aqua pro injectione Polpharma po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze do 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Aqua pro injectione Polpharma

Substancją czynną leku jest woda do wstrzykiwań (Aqua ad iniectabilia).

Każda ampułka zawiera 5 ml lub 10 ml wody do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Aqua pro injectione Polpharma i co zawiera opakowanie

Aqua pro injectione Polpharma jest bezbarwnym, przezroczystym płynem.

Opakowanie (tekturowe pudełko) zawiera 100 ampułek polietylenowych po 5 ml lub po 10 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3

Aqua pro injectione Polpharma

Charakterystyka Aqua pro injectione polpharma

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

Aqua pro injectione Polpharma, rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ampułka zawiera 5 ml lub 10 ml wody do wstrzykiwań (Aqua ad iniectabile).

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych Bezbarwny, przezroczysty płyn

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Woda do wstrzykiwań stosowana jest do rozpuszczania i rozcieńczania leków podawanych parenteralnie.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i dzieci: stosuje się według zaleceń podanych w drukach informacyjnych leku, który ma zostać rozcieńczony lub rozpuszczony.

4.3    Przeciwwskazania Brak.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ze względu na niebezpieczeństwo hemolizy wewnątrznaczyniowej, wody do zastosowania parenteralnego nie należy podawać dożylnie w ilości przekraczającej 50 ml bez dodatku zwiększającego osmolarność do wartości równej co najmniej połowie normalnej osmolarności osocza. Na przykład, wlew dożylny można wykonać dopiero po zmieszaniu z co najmniej równą objętością izotonicznego, 0,9% roztworu chlorku sodu lub 5% roztworu glukozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie są znane.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie ma przeciwwskazań do stosowania wody do wstrzykiwań w okresie ciąży i karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie ma przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn podczas stosowania preparatu Aqua pro injectione Polpharma.

4.8    Działania niepożądane

Dożylne podanie samej wody do wstrzykiwań grozi wystąpieniem hemolizy wewnątrznaczyniowej. Możliwość wystąpienia innych działań niepożądanych zależy od właściwości dodanych produktów leczniczych.

4.9    Przedawkowanie

Objawy przedawkowania:

U pacjentów z zaburzeniami bilansu wodnego (utajona niewydolność nerek, alkoholizm, stany chorobowe charakteryzujące się wzmożonym uwalnianiem ADH) po podaniu dużych ilości wody może wystąpić zatrucie wodne, które charakteryzuje się objawami niepokoju, niemożnością skupienia uwagi, brakiem łaknienia, bólami głowy, apatią, nudnościami i wymiotami. Jeśli od razu nie zostaną zastosowane środki zaradcze, mogą wystąpić drgawki i utrata przytomności.

Leczenie:

W przypadkach lekkich objawów, całkowite zaprzestanie podawania wody szybko prowadzi do ich ustąpienia i wyrównania stężenia sodu w surowicy. W ciężkich zaburzeniach konieczne są dożylne wlewy 3% roztworu chlorku sodu lub 25% roztworu mannitolu w ilości ok. 100 ml, w dawkach powtarzanych.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, w tym roztwory do płukania; kod ATC: V07AB

Nie dotyczy.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Nie dotyczy.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Nie dotyczy.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Woda nie miesza się z roztworami olejowymi.

6.3    Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze do 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Ampułki polietylenowe o pojemności 5 lub 10 ml.

100 sztuk w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak specjalnych zaleceń.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2482

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 28.08.1990 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 20.12.2007 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

3

Aqua pro injectione Polpharma