Imeds.pl

Aribit Odt

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Aribit ODT, 10 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Aribit ODT, 15 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Aribit ODT, 30 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Aripiprazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Aribit ODT i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aribit ODT

3.    Jak stosować lek Aribit ODT

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Aribit ODT

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Aribit ODT i w jakim celu się go stosuje

Aribit ODT zawiera substancję czynną arypiprazol i należy do grupy leków nazywanych przeciwpsychotycznymi.

Stosowany jest w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej z chorobą charakteryzującą się takimi objawami jak: widzenie, słyszenie i odczuwanie rzeczy w rzeczywistości nieistniejących, podejrzliwość, sprzeczne z rzeczywistością przekonania, chaotyczna mowa i zachowanie oraz otępienie emocjonalne. Pacjenci z takimi objawami mogą także odczuwać smutek, lęk lub napięcie, a także mieć poczucie winy.

Lek Aribit ODT stosowany jest u dorosłych i młodzieży w wieku 13 lat i starszej w leczeniu choroby, z objawami, takimi jak: silne podekscytowanie, rozpierająca energia, mniejsze zapotrzebowanie na sen niż zwykle, bardzo szybka mowa, gonitwa myśli i czasami bardzo nasilona drażliwość. U dorosłych, lek ten zapobiega również nawrotowi powyższych objawów u pacjentów, którzy zareagowali na leczenie lekiem Aribit ODT.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aribit ODT Kiedy nie stosować leku Aribit ODT

- jeśli pacjent ma uczulenie na arypiprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Aribit ODT należy omówić to z lekarzem prowadzącym, jeśli u pacjenta występuje:

-    duże stężenie cukru we krwi (charakterystycznymi objawami są: nadmierne pragnienie, wydalanie dużych ilości moczu, zwiększenie apetytu i uczucie osłabienia) lub cukrzyca występująca w rodzinie;

-    drgawki;

-    mimowolne,    nieregularne ruchy mięśni,    szczególnie mięśni    twarzy;

-    choroby układu krążenia, choroba układu krążenia występująca w rodzinie, udar lub „mini” udar, nieprawidłowe ciśnienie krwi;

-    zakrzepy krwi u pacjenta lub występujące u członków rodziny, ponieważ stosowanie leków przeciwpsychotycznych jest związane z tworzeniem zakrzepów krwi;

-    uzależnienie    od hazardu w przeszłości.

Jeśli pacjent stwierdzi zwiększenie masy ciała, pojawienie się nietypowych ruchów, senność, która utrudnia codzienną aktywność, jakiekolwiek trudności w czasie połykania lub objawy alergii, powinien poinformować o tym lekarza prowadzącego.

Jeśli u pacjenta w podeszłym wieku występuje demencja (utrata pamięci i innych zdolności umysłowych), to on lub jego opiekun czy krewny powinien poinformować lekarza, czy kiedykolwiek wystąpił u pacjenta udar lub „mini” udar.

Należy natychmiast poinformować lekarza o występowaniu myśli lub uczuć dotyczących wyrządzenia sobie krzywdy. W czasie leczenia arypiprazolem zgłaszano występowanie myśli i zachowań samobójczych.

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpi sztywność mięśni lub sztywność mięśni z wysoką gorączką, potami, zaburzeniami stanu umysłowego lub bardzo szybkie albo nieregularne bicie serca.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować leku Aribit ODT u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 13 lat. Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zażyciem leku Aribit ODT.

Lek Aribit ODT a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leki obniżające ciśnienie krwi: Aribit ODT może nasilać działanie leków obniżających ciśnienie krwi. Jeśli pacjent przyjmuje leki obniżające ciśnienie krwi, powinien powiadomić o tym lekarza prowadzącego.

Stosowanie leku Aribit ODT z innymi lekami może powodować konieczność zmiany dawki leku Aribit ODT. Szczególnie ważne jest poinformowanie lekarza prowadzącego o przyjmowaniu:

-    leków stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca;

-    leków przeciwdepresyjnych lub leków ziołowych stosowanych w leczeniu depresji i lęku;

-    leków przeciwgrzybiczych;

-    niektórych leków stosowanych w leczeniu zakażenia HIV;

-    leków przeciwdrgawkowych stosowanych w leczeniu padaczki.

Leki zwiększające stężenie serotoniny: tryptany, tramadol, tryptofan, leki z grupy SSRI (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny) (takie jak paroksetyna i fluoksetyna), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (takie jak klomipramina, amitryptylina), petydyna, ziele dziurawca oraz wenlafaksyna, zwiększają ryzyko wystąpienia działań niepożądanych; w razie wystąpienia jakiegokolwiek nietypowego objawu w czasie przyjmowania któregoś z powyższych leków jednocześnie z lekiem Aribit ODT, należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku Aribit ODT z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Aribit ODT można przyjmować niezależnie od posiłków.

W okresie leczenia lekiem Aribit ODT nie należy pić alkoholu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

U noworodków, których matki stosowały arypiprazol w ostatnim trymestrze (ostatnie 3 miesiące ciąży) mogą wystąpić następujące objawy: drżenie, sztywność mięśni i (lub) osłabienie, senność, pobudzenie, trudności w oddychaniu oraz trudności związane ze ssaniem. W razie zaobserwowania takich objawów u własnego dziecka, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna niezwłocznie powiadomić o tym lekarza.

Jeśli pacjentka przyjmuje lek Aribit ODT, nie powinna karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie prowadzić pojazdów, nie posługiwać się narzędziami ani nie obsługiwać maszyn do czasu poznania wpływu leku Aribit ODT na samopoczucie.

Lek Aribit ODT zawiera aspartam (E 951)

Lek zawiera źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Lek Aribit ODT zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku.

3. Jak stosować lek Aribit ODT

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku u dorosłych to 15 mg raz na dobę. Lekarz prowadzący może jednak przepisać mniejszą lub większą dawkę, maksymalnie do 30 mg raz na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Podawanie leku można rozpocząć od małej dawki arypiprazolu w postaci roztworu doustnego (płynnej) dostępnego na rynku. Dawka może być stopniowo zwiększana do zalecanej dawki dla młodzieży wynoszącej 10 mg raz na dobę. Lekarz prowadzący może jednak przepisać mniejszą lub większą dawkę, maksymalnie do 30 mg raz na dobę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Aribit ODT jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Aribit ODT należy przyjmować codziennie o tej samej porze. Nie ma znaczenia, czy tabletka jest przyjmowana z posiłkiem, czy bez posiłku.

Nie należy otwierać blistra zanim nie jest się przygotowanym do przyjęcia leku. Należy oderwać folię z blistra, aby wyłonić pojedynczą tabletkę. Nie należy wypychać tabletki przez folię, ponieważ może to uszkodzić ją. Po otworzeniu blistra suchymi rękami należy wyjąć tabletkę i umieścić w całości na języku. W ślinie rozpad tabletki przebiega szybko. Tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej można przyjmować z płynem lub bez płynu.

Można również rozpuścić tabletkę w wodzie i wypić powstałą zawiesinę.

Nawet jeśli pacjent odczuwa poprawę samopoczucia, nie należy zmieniać dawki bądź przerywać przyjmowania leku Aribit ODT bez wcześniejszego uzgodnienia tego z lekarzem prowadzącym.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aribit ODT

W razie przyjęcia większej dawki leku Aribit ODT niż zalecił lekarz (lub jeżeli ktoś inny przyjął tabletki leku Aribit ODT nieprzeznaczone dla niego), niezwłocznie należy skontaktować się z lekarzem. W wypadku trudności z uzyskaniem kontaktu z lekarzem, należy udać się do najbliższego szpitala, zabierając ze sobą opakowanie leku.

Pominięcie zastosowania leku Aribit ODT

W przypadku pominięcia dawki pacjent powinien przyjąć pominiętą dawkę, gdy tylko sobie o tym przypomni. Nie należy przyjmować dwóch dawek jednego dnia.

Przerwanie stosowania leku Aribit ODT

Nie wolno przerywać leczenia jeśli pacjent poczuje się lepiej.

Bardzo ważne jest aby lek Aribit ODT przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza i przez okres zalecony przez lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentów):

-    cukrzyca,

-    zaburzenia snu,

-    uczucie lęku,

-    uczucie niepokoju i brak możliwości spokojnego siedzenia lub stania,

-    niekontrolowane drżenie, ruchy z szarpnięciem lub ruchy wijące, zespół „ niespokojnych nóg”,

-    drżenie,

-    bóle głowy,

-    zmęczenie,

-    senność,

-    uczucie pustki w głowie,

-    drżenie obrazu i niewyraźne widzenie,

-    zmniejszenie liczby wypróżnień lub trudności z wypróżnianiem,

-    niestrawność,

-    nudności,

-    nadmierne wydzielanie śliny,

-    wymioty,

-    uczucie zmęczenia.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 100 pacjentów):

-    podwyższone stężenie hormonu - prolaktyny we krwi,

-    zbyt duże stężenie cukru we krwi,

-    depresja,

-    zmiany dotyczące seksualności lub    nadmierne zainteresowanie seksem,

-    niekontrolowane ruchy jamy ustnej, języka i kończyn (późna dyskineza),

-    zaburzenia mięśni powodujące ruchy skręcania (dystonia),

-    podwójne widzenie,

-    szybkie bicie serca,

-    zmniejszenie ciśnienia krwi w pozycji stojącej, powodujące zawroty głowy, uczucie pustki w głowie lub omdlenia,

-    czkawka.

Następujące działania niepożądane były zgłaszane po wprowadzeniu arypiprazolu do obrotu, ale częstość ich występowania nie jest znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    zmniej szona liczba białych krwinek,

-    zmniej szona liczba płytek krwi,

-    reakcje alergiczne (np. obrzęk jamy ustnej, języka, twarzy i gardła, świąd skóry, wysypka),

-    wystąpienie cukrzycy lub zaostrzenie jej przebiegu, kwasica ketonowa (obecność związków ketonowych we krwi i moczu) lub śpiączka,

-    duże stężenie    cukru we krwi,

-    małe stężenie    sodu we krwi,

-    utrata apetytu    (jadłowstręt),

-    zmniejszenie masy ciała,

-    zwiększenie masy ciała,

-    myśli samobójcze, próby samobójcze i dokonane samobójstwa,

-    uzależnienie od hazardu,

-    uczucie agresji,

-    pobudzenie,

-    nerwowość,

-    jednoczesne występowanie gorączki, sztywności mięśni, przyspieszonego oddechu, pocenia, ograniczenia świadomości i nagłych zmian ciśnienia krwi oraz zmian częstości pracy serca, omdlenia (złośliwy zespół neuroleptyczny),

-    drgawki,

-    zespół serotoninowy (reakcja, która może powodować uczucia wielkiej radości, ospałości, niezborność ruchów, niepokój, zwłaszcza ruchowy, uczucie upojenia alkoholowego, gorączkę, pocenie się lub sztywność mięśni),

-    zaburzenia mowy,

-    nagły niewyjaśniony zgon,

-    zagrażający życiu nieregularny rytm serca,

-    atak serca (zawał mięśnia sercowego),

-    wolne bicie serca,

-    zakrzepy krwi w żyłach, szczególnie w żyłach nóg (do objawów należą obrzęk, ból

i zaczerwienienie nóg), które mogą przemieszczać się naczyniami krwionośnymi do płuc powodując ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu (jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów musi on natychmiast zgłosić się do lekarza),

-    wysokie ciśnienie krwi,

-    omdlenia,

-    przypadkowe zachłyśnięcia pokarmem z ryzykiem wystąpienia zapalenia płuc,

-    skurcz mięśni wokół głośni,

-    zapalenie trzustki,

-    trudności w przełykaniu;

-    biegunka,

-    dyskomfort w obrębie j amy brzusznej,

-    dyskomfort w obrębie żołądka,

-    niewydolność wątroby,

-    zapalenie wątroby,

-    zażółcenie skóry i białych części gałek ocznych,

-    nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych,

-    wysypka skórna,

-    nadwrażliwość na światło,

-    łysienie,

-    nadmierne pocenie,

-    nieprawidłowy rozpad mięśni prowadzący do zaburzeń w funkcjonowaniu nerek,

-    ból mięśni,

-    sztywność mięśni,

-    mimowolne oddawanie moczu,

-    trudności w oddawaniu moczu,

-    zespół abstynencyjny u noworodków w przypadku narażenia na lek w okresie ciąży,

-    przedłużony i (lub) bolesny wzwód,

-    trudności w regulacji podstawowej temperatury ciała lub przegrzanie,

-    ból w klatce piersiowej,

-    puchnięcie rąk, kostek lub stóp,

-    w badaniach krwi: wahania stężenia cukru we krwi, zwiększenie stężenia glikozylowanej hemoglobiny.

U pacjentów w podeszłym wieku z demencją przyjmujących arypiprazol opisano więcej przypadków zakończonych zgonem. Ponadto zanotowano przypadki udarów lub „mini” udarów.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży

U młodzieży w wieku 13 lat i starszej występowały działania niepożądane o podobnej częstości i rodzaju jak u dorosłych, z wyjątkiem senności, niekontrolowanych drgań lub ruchów, niepokoju ruchowego i zmęczenia, występujących bardzo często (częściej niż u 1 pacjenta na 10) oraz bólu w górnej części brzucha, suchości w jamie ustnej, zwiększonego bicia serca, przyrostu masy ciała, zwiększenia apetytu, drżenia mięśni, niekontrolowanych ruchów kończyn oraz zawrotów głowy, szczególnie podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej, występujących często (częściej niż u 1 pacjenta na 100).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa leku.

5. Jak przechowywać lek Aribit ODT

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Aribit ODT

-    Substancją czynną leku jest arypiprazol.

Aribit ODT, 10 mg: każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 10 mg arypiprazolu.

Aribit ODT, 15 mg: każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 15 mg arypiprazolu.

Aribit ODT, 30 mg: każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 30 mg arypiprazolu.

- Pozostałe składniki to:

Aribit ODT, 10 mg i 30 mg: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, aspartam (E 951), magnezu stearynian, żelaza tlenek czerwony (E 172), aromat waniliowy (zawierający maltodekstrynę, gumę arabską, glikol propylenowy, alkohol benzylowy, aromaty wanilii).

Aribit ODT, 15 mg: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, aspartam (E 951), magnezu stearynian, żelaza tlenek żółty (E 172), aromat waniliowy (zawierający maltodekstrynę, gumę arabską, glikol propylenowy, alkohol benzylowy, aromaty wanilii).

Jak wygląda lek Aribit ODT i co zawiera opakowanie

Aribit ODT, 10 mg: Okrągłe, płaskie tabletki barwy różowej, z wytłoczoną liczbą „10”na jednej stronie i gładkie na drugiej, o średnicy 8,0 mm±0,1 mm.

Aribit ODT, 15 mg: Okrągłe, płaskie tabletki barwy żółtej, z wytłoczoną liczbą „15”na jednej stronie i gładkie na drugiej, o średnicy 9,0 mm±0,1 mm.

Aribit ODT, 30 mg: Okrągłe, płaskie tabletki barwy różowej, z wytłoczoną liczbą „30” na jednej stronie i gładkie na drugiej, o średnicy 10,0 mm±0,1 mm.

Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Aribit ODT są pakowane w:

Blistry zdzieralne papier/PET/Aluminium//PVC/Aluminium/OPA w pudełkach tekturowych zawierających 14, 28, 49 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej.

Blistry zdzieralne papier/PET/Aluminium//PVC/Aluminium/OPA podzielone na pojedyncze dawki w pudełkach tekturowych zawierających 14x1, 28x1, 49x1 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Medana Pharma SA

ul. Władysława Łokietka 10

98-200 Sieradz

Wytwórca

Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A.

P.O. Box 3012 Larisa Industrial Area, Larisa 41004 Grecja

Genepharm S.A.

18th km Marathonos Ave, Pallini Attiki 15351 Grecja

Pharmadox Healthcare Ltd KW20A Korodin Industrial Park, Paola PLA 3000 Malta

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Medana Pharma SA ul. Władysława Łokietka 10 98-200 Sieradz tel. 43 829 92 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: sierpień 2016 r.

8