Imeds.pl

Aricogan

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Aricogan, 5 mg, tabletki Aricogan, 10 mg, tabletki Aricogan, 15 mg, tabletki Aricogan, 30 mg, tabletki (Aripiprazolum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

• Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Aricogan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Aricogan

3.    Jak przyjmować lek Aricogan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Aricogan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Aricogan i w jakim celu się go stosuje

Lek Aricogan należy do grupy leków nazwanych przeciwpsychotycznymi.

Stosowany jest w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej z chorobą charakteryzującą się takimi objawami, jak słyszenie, widzenie i odczuwanie zjawisk nieistniejących w rzeczywistości, podejrzliwość, sprzeczne z rzeczywistością przekonania, niespójna mowa i zachowanie oraz otępienie emocjonalne. Pacjenci z powyższymi objawami mogą także odczuwać smutek, lęk lub napięcie, a także mieć poczucie winy.

Lek Aricogan stosowany jest w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 13 lat i starszej z objawami takimi jak silne podekscytowanie, rozpierająca energia, dużo mniejsze zapotrzebowanie na sen, bardzo szybka mowa, gonitwa myśli i czasem bardzo nasilona drażliwość. U dorosłych lek zapobiega nawrotom powyższych objawów u pacjentów, którzy zareagowali na leczenie lekiem Aricogan.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Aricogan Kiedy nie przyjmować leku Aricogan:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na arypiprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Aricogan należy skonsultować się z lekarzem, jeśli u pacjenta występują następujące objawy:

•    wysokie stężenie cukru we krwi (charakteryzujące się nadmiernym pragnieniem, wydalaniem dużych ilości moczu, zwiększeniem apetytu oraz uczuciem osłabienia) lub cukrzyca występująca w wywiadzie rodzinnym;

•    drgawki;

•    mimowolne, nieregularne ruchy mięśni, szczególnie w obrębie twarzy;

•    choroby układu krążenia występujące u pacjenta lub w rodzinie pacjenta, udar lub „mikro” udar, nieprawidłowe ciśnienie krwi;

• zakrzepy krwi występujące u pacjenta lub w rodzinie pacjenta, ponieważ stosowanie leków przeciwpsychotycznych związane jest z powstawaniem zakrzepów;

•    występujące w przeszłości uzależnienie od hazardu.

Jeśli pacjent zauważy u siebie przyrost masy ciała, występowanie nieprawidłowych ruchów, odczuwa senność, która zaburza normalną codzienną aktywność, odczuwa trudności przy połykaniu lub objawy alergiczne, należy skonsultować się z lekarzem.

Jeśli u pacjenta w podeszłym wieku występuje demencja (utrata pamięci i innych zdolności umysłowych), pacjent lub jego opiekun lub krewny powinien poinformować lekarza, czy w przeszłości u pacjenta wystąpił udar lub „mikro” udar.

Należy bezzwłocznie poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią myśli lub odczucia o wyrządzeniu sobie krzywdy. W czasie stosowania arypiprazolu odnotowano występowanie myśli i zachowań samobójczych.

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje sztywność mięśni lub sztywność z wysoką gorączką, potami, zaburzeniami stanu umysłowego lub bardzo szybkie albo nieregularne bicie serca.

Dzieci i młodzież

Leku Aricogan nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 13 lat. Przed zastosowaniem leku Aricogan należy skonsultować się z lekarzem.

Lek Aricogan a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leki obniżające ciśnienie krwi: lek Aricogan może zwiększać działanie leków stosowanych do obniżenia ciśnienia krwi. Należy poinformować lekarza o fakcie przyjmowania leków obniżających ciśnienie krwi.

Przyjmowanie leku Aricogan razem z niektórymi lekami może powodować konieczność zmiany dawki leku Aricogan. Należy koniecznie poinformować lekarza, szczególnie w przypadku przyjmowaniu następujących leków:

•    leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca

•    leki przeciwdepresyjne lub leki ziołowe stosowane w leczeniu depresji i lęku

•    leki przeciwgrzybicze

•    niektóre leki stosowane w leczeniu zakażeń HIV

•    leki przeciwdrgawkowe stosowane w leczeniu padaczki

Leki powodujące zwiększenie stężenia serotoniny: tryptany, tramadol, tryptofan, SSRI (selektywne inhibitory wychwytu serotoniny), jak np. paroksetyna i fluoksetyna, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne (jak klomipramina, amitryptylina), petydyna, ziele dziurawca oraz wenlafaksyna: leki te zwiększają ryzyko wystąpienia działań niepożądanych; jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek niespotykane objawy podczas przyjmowania powyższych leków z lekiem Aricogan, należy skontaktować się z lekarzem.

Lek Aricogan z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Aricogan można przyjmować niezależnie od posiłków.

Należy unikać picia alkoholu podczas stosowania leku Aricogan.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Następujące objawy mogą wystąpić u noworodków matek, które przyjmowały lek Aricogan podczas ostatniego trymestru ciąży (ostatnie trzy miesiące ciąży): drżenie, sztywność mięśni i (lub) osłabienie, senność, pobudzenie, zaburzenia oddychania, trudności w ssaniu. Jeśli którykolwiek z powyższych objawów zostanie zaobserwowany u dziecka, należy skontaktować się z lekarzem.

Należy bezzwłocznie poinformować lekarza, jeśli pacjentka karmi piersią.

W czasie stosowania leku Aricogan nie należy karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, aż do czasu poznania wpływu leku Aricogan na samopoczucie pacjenta.

Lek Aricogan zawiera laktozę.

Jeśli u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3.    Jak stosować lek Aricogan

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka dla dorosłych wynosi 15 mg raz na dobę. Jednak lekarz może zalecić niższą lub wyższą dawkę, maksymalnie 30 mg raz na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Stosowanie leku Aricogan można rozpocząć od niskiej dawki, stosując roztwór doustny. Dawka może być stopniowo zwiększana do zalecanej dawki u młodzieży wynoszącej 10 mg raz na dobę. Jednak lekarz może zalecić niższą lub wyższą dawkę, maksymalnie 30 mg raz na dobę.

W przypadku wystąpienia wrażenia, że działanie leku Aricogan jest za słabe lub za silne, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Należy starać się przyjmować tabletki leku Aricogan zawsze o tej samej porze dnia.

Lek można przyjmować niezależnie od posiłku. Lek należy zawsze popijać wodą i połykać tabletki w całości.

Nawet jeśli pacjent odczuje poprawę, nie należy zmieniać dawki ani przerywać stosowania leku bez porozumienia z lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Aricogan

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Aricogan (lub jeśli ktoś inny przyjął tabletki nieprzeznaczone dla niego) należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem. Jeśli nie ma możliwości kontaktu z lekarzem, należy udać się do najbliższego szpitala zabierając ze sobą opakowanie leku.

Pominięcie przyjęcia leku Aricogan

W przypadku pominięcia zastosowania dawki leku Aricogan, należy przyjąć dawkę tak szybko jak to jest możliwe. Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (mogą dotyczyć 1 na 10 pacjentów): niekontrolowane skurcze lub nagłe ruchy mięśni, ból głowy, zmęczenie, nudności, wymioty, uczucie dyskomfortu w żołądku, zaparcia, zwiększone wydzielanie śliny, zawroty głowy, zaburzenia snu, niepokój, zwłaszcza ruchowy, uczucie lęku, senność, drżenie i nieostre widzenie.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą dotyczyć 1 na 100 pacjentów): u niektórych pacjentów mogą wystąpić zawroty głowy, szczególnie podczas podnoszenia się z pozycji leżącej lub siedzącej; może wystąpić przyspieszony rytm serca lub podwójne widzenie. U niektórych osób może wystąpić depresja. U niektórych osób może występować czkawka. U niektórych osób może występować zmienione albo zwiększone zainteresowanie sferą seksualną.

Następujące działania niepożądane były zgłaszane po wprowadzeniu leku do obrotu, jednak częstość ich występowania nie jest znana (nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych):

Zmiana liczby niektórych komórek krwi; nietypowe bicie serca, nagły niewyjaśniony zgon, atak serca (zawał mięśnia sercowego); reakcje alergiczne (np. obrzęk ust, języka, twarzy i gardła, świąd, wysypka); duże stężenie cukru we krwi, wystąpienie lub zaostrzenie istniejącej cukrzycy, kwasica ketonowa (związki ketonowe we krwi i moczu), śpiączka, małe stężenie sodu we krwi; przyrost masy ciała, zmniejszenie masy ciała, anoreksja; nerwowość, pobudzenie, uczucie lęku, uzależnienie od hazardu; myśli samobójcze, próby samobójcze, samobójstwa, agresja; zaburzenia mowy, napady padaczki, zespół serotoninowy (reakcje mogące powodować uczucie szczęścia, ospałość, niezgrabność, niepokój ruchowy, uczucie upojenia alkoholowego, gorączka, potliwość lub sztywność mięśni), jednoczesne występowanie gorączki, sztywności mięśni, przyspieszonego oddechu, wzmożonego pocenia się, ograniczonej świadomości i nagłych zmian ciśnienia krwi oraz rytmu serca; omdlenia, wysokie ciśnienie krwi, zakrzepy krwi w żyłach, szczególnie w kończynach dolnych (objawy obejmują obrzęk, ból i zaczerwienienie kończyn), które mogą przemieszczać się w naczyniach do płuc powoduj ąc ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu (jeśli pacjent zauważy u siebie którykolwiek z tych objawów, należy niezwłocznie poszukać pomocy medycznej); skurcz mięśni wokół głośni, przypadkowe zaaspirowanie pokarmu powodujące ryzyko wystąpienia zapalenia płuc, trudności w oddychaniu, zapalenie trzustki, niewydolność wątroby, zapalenie wątroby, zażółcenie skóry i białkówek oczu, nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych, uczucie dyskomfortu w żołądku i brzuchu, biegunka; wysypka skórna i nadwrażliwość na światło, utrata włosów lub osłabienie włosów, nadmierna potliwość; sztywność lub skurcze mięśni; nietrzymanie moczu, trudności w oddawaniu moczu; przedłużająca się i (lub) bolesna erekcja; trudności w regulacji temperatury ciała lub przegrzanie, ból w klatce piersiowej oraz obrzęk dłoni, kostek lub stóp.

U pacjentów w podeszłym wieku z demencją przyjmujących arypiprazol opisano więcej przypadków śmiertelnych. Dodatkowo istnieją doniesienia o występowaniu udaru lub „mikro” udaru.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży

U młodzieży w wieku 13 lat i starszej występowały działania niepożądane o podobnej częstości i rodzaju jak u dorosłych, z wyj ątkiem senności, niekontrolowanych drgań lub nagłych ruchów, niepokoju ruchowego i zmęczenia, występujących bardzo często (częściej niż u 1 pacjenta na 10) oraz bólu w górnej części brzucha, suchości w jamie ustnej, zwiększonego bicia serca, przyrostu masy ciała, zwiększenia apetytu, drżenia mięśni, niekontrolowanych ruchów kończyn oraz zawrotów głowy, szczególnie podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej, występujących często (częściej niż u 1 pacjenta na 100).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można

zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Jak przechowywać lek Aricogan

5.


Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ten lek nie wymaga specjalnych warunków dotyczących temperatury przy przechowywaniu.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Aricogan

•    Substancją czynną jest arypiprazol. Każda tabletka zawiera 5/10/15/30 mg arypiprazolu.

•    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, krospowidon typ A, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian oraz:

Aricogan 5 mg, tabletki Indygotyna, lak (E 132)

Aricogan 10 mg, tabletki Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Aricogan 15 mg, tabletki Żelaza tlenek żółty (E 172)

Aricogan 30 mg, tabletki Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Jak wygląda lek Aricogan i co zawiera opakowanie

Aricogan 5 mg, tabletki

Tabletki niepowlekane, niebieskie, nakrapiane, o kształcie przypominającym prostokąt z wytłoczonym napisem „250” po jednej stronie, gładkie po drugiej stronie. Wymiary 8,1 mm x 4,6 mm.

Aricogan 10 mg, tabletki

Tabletki niepowlekane, różowe, nakrapiane, o kształcie przypominającym prostokąt z wytłoczonym napisem „252” po jednej stronie, gładkie po drugiej stronie. Wymiary 8,1mm x 4,6 mm.

Aricogan 15 mg, tabletki

Tabletki niepowlekane, żółte, nakrapiane, okrągłe o ściętych krawędziach z wytłoczonym napisem „253” po jednej stronie, gładkie po drugiej stronie. Średnica 7,3 mm.

Aricogan 30 mg, tabletki

Tabletki niepowlekane, różowe, nakrapiane, okrągłe o ściętych krawędziach z wytłoczonym napisem „L255” po jednej stronie, gładkie po drugiej stronie. Średnica 9,1 mm.

Lek Aricogan pakowany jest w blistry OPA/Aluminium/PVC/Aluminium w tekturowych pudełkach zawierających 28, 30, 56, 60 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 8502 Lannach

Austria

Wytwórca/Importer

G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 8502 Lannach Austria

GE Pharmaceuticals Ltd.

Industrial Zone “Chekanitza-South” area,

2140 Botevgrad Bułgaria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

G.L. Pharma GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce Al. Jana Pawła II 61; 01-031 Warszawa Tel: 022/ 636 52 23; 636 53 02 Fax: 022/636 50 76

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07.08.2016

6