Imeds.pl

Aripiprazole Stada

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Aripiprazole STADA, 15 mg, tabletki

Aripiprazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Aripiprazole STADA i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aripiprazole STADA

3.    Jak stosować lek Aripiprazole STADA

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Aripiprazole STADA

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Aripiprazole STADA i w jakim celu się go stosuje

Aripiprazole STADA należy do grupy leków przeciwpsychotycznych.

Stosowany jest w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej cierpiących na chorobę charakteryzuj ącą się objawami, takimi jak: słyszenie, widzenie i odczuwanie rzeczy w rzeczywistości nieistniej ących, podejrzliwość, sprzeczne z rzeczywistością przekonania, chaotyczna mowa i zachowanie oraz otępienie emocjonalne. Pacjenci z powyższymi objawami mogą także odczuwać smutek, lęk lub napięcie, a także mieć poczucie winy.

Aripiprazole STADA stosowany jest w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 13 lat i starszej, których choroba charakteryzuje się objawami, takimi jak: silne podekscytowanie, rozpieraj ąca energia, mniejsze zapotrzebowanie na sen niż zwykle, bardzo szybka mowa, gonitwa myśli i czasami bardzo nasilona drażliwość. U dorosłych, lek ten zapobiega również nawrotowi powyższych objawów u pacjentów, którzy zareagowali na leczenie lekiem Aripiprazole STADA.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aripiprazole STADA Kiedy NIE stosować leku Aripiprazole STADA

- jeśli pacjent ma uczulenie na arypiprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Aripiprazole STADA, należy omówić to z lekarzem, jeśli u pacjenta występuje:

-    duże stężenie cukru we krwi (charakterystycznymi objawami są: nadmierne pragnienie, wydalanie dużych ilości moczu, zwiększenie apetytu i uczucie osłabienia) lub cukrzyca w wywiadzie rodzinnym;

-    drgawki;

-    mimowolne, nieregularne ruchy mięśni, szczególnie mięśni twarzy;

- choroby układu krążenia, choroba układu krążenia w wywiadzie rodzinnym, udar lub „mini” udar, nieprawidłowe ciśnienie krwi;

-    zakrzepy krwi lub występowanie zakrzepów krwi w wywiadzie rodzinnym, ponieważ stosowanie leków przeciwpsychotycznych jest związane z tworzeniem zakrzepów krwi;

- uzależnienie od hazardu w przeszłości.

Jeśli pacjent stwierdzi zwiększenie masy ciała, pojawienie się nietypowych ruchów, senność, która utrudnia codzienną aktywność, jakiekolwiek trudności w czasie połykania lub objawy alergii, powinien poinformować o tym lekarza.

Jeśli u pacjenta w podeszłym wieku występuje demencja (utrata pamięci i innych zdolności umysłowych), to on lub jego opiekun, lub krewny powinien poinformować lekarza, czy kiedykolwiek wystąpił u pacjenta udar lub „mini” udar.

Należy natychmiast poinformować lekarza o występowaniu myśli lub uczuć związanych z wyrządzaniem sobie krzywdy. W czasie leczenia arypiprazolem zgłaszano występowanie myśli i zachowań samobójczych.

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje sztywność mięśni lub sztywność z wysoką gorączką, potami, zaburzeniami stanu umysłowego lub bardzo szybkie albo nieregularne bicie serca.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować leku Aripiprazole STADA u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 13 lat. Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty przed przyj ęciem leku Aripiprazole STADA.

Lek Aripiprazole STADA a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leki obniżające ciśnienie krwi: Aripiprazole STADA może nasilać działanie leków obniżających ciśnienie krwi. Jeśli pacjent przyjmuje leki obniżaj ące ciśnienie krwi, powinien powiadomić o tym lekarza.

Stosowanie leku Aripiprazole STADA z innymi lekami może powodować konieczność zmiany dawki leku Aripiprazole STADA. Szczególnie ważne jest poinformowanie lekarza o stosowaniu następuj ących leków:

•    leków stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca;

•    leków przeciwdepresyjnych lub leków ziołowych stosowanych w leczeniu depresji i lęku;

•    leków przeciwgrzybiczych;

•    pewnych leków stosowanych w leczeniu zakażenia HIV;

•    leków przeciwdrgawkowych stosowanych w leczeniu padaczki.

Leki zwiększające stężenie serotoniny:

tryptany, tramadol, tryptofan, leki z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny - SSRI (takie jak paroksetyna i fluoksetyna), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (takie jak klomipramina, amitryptylina), petydyna, ziele dziurawca oraz wenlafaksyna. Leki te zwiększają ryzyko wystąpienia działań niepożądanych; w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek nietypowego objawu w czasie przyjmowania któregoś z powyższych leków jednocześnie z lekiem Aripiprazole STADA, należy skontaktować się z lekarzem.

Aripiprazole STADA z jedzeniem, piciem i alkoholem

Aripiprazole STADA można przyjmować niezależnie od posiłków. W okresie stosowania Aripiprazole STADA nie należy pić alkoholu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

U noworodków, których matki stosowały arypiprazol w ostatnim trymestrze (ostatnie 3 miesiące ciąży) mogą wystąpić następujące objawy: drżenie, sztywność mięśni i (lub) osłabienie, senność, pobudzenie, trudności z oddychaniem oraz trudności związane ze ssaniem. W razie zaobserwowania takich objawów u własnego dziecka, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna niezwłocznie powiadomić o tym lekarza.

Jeśli pacjentka przyjmuje Aripiprazole STADA, nie powinna karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów, nie posługiwać się żadnymi narzędziami ani nie obsługiwać żadnych maszyn do czasu poznania wpływu leku Aripiprazole STADA na samopoczucie.

Lek Aripiprazole STADA zawiera laktozę

Pacjenci z nietolerancj ą niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem leku.

3. Jak stosować lek Aripiprazole STADA

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli

Zalecana dawka leku u dorosłych to 15 mg na dobę. Lekarz może jednak przepisać mniejszą lub większą dawkę, maksymalnie do 30 mg na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Podawanie leku Aripiprazole STADA można rozpocząć od małej dawki w postaci roztworu doustnego (płynnej). Dawka może być stopniowo zwiększana do zalecanej dawki dla młodzieży wynoszącej 10 mg raz na dobę. Jednakże lekarz może przepisać mniejszą lub większą dawkę, maksymalnie do 30 mg na dobę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób podawania

Lek Aripiprazole STADA należy przyjmować codziennie o tej samej porze. Nie ma znaczenia czy tabletka jest przyjmowana z posiłkiem czy bez posiłku.

Tabletkę należy połykać w całości, popijaj ąc wodą.

Nawet jeśli odczuwa się poprawę samopoczucia, nie należy zmieniać dawki ani zaprzestawać przyjmowania leku Aripiprazole STADA bez wcześniejszego uzgodnienia tego z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aripiprazole STADA

W przypadku przyjęcia większej dawki leku Aripiprazole STADA niż zalecił lekarz (lub jeżeli ktoś inny przyj ął pewną ilość nieprzeznaczonego dla niego leku Aripiprazole STADA), niezwłocznie należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym. W przypadku trudności uzyskania kontaktu z lekarzem, należy udać się do najbliższego szpitala, zabierając ze sobą opakowanie leku.

Pominięcie zastosowania leku Aripiprazole STADA

W przypadku pominięcia dawki pacjent powinien przyjąć pominiętą dawkę, gdy tylko sobie o tym przypomni. Nie należy przyjmować dwóch dawek jednego dnia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentów):

•    niekontrolowane skurcze lub nagłe ruchy, drżenie;

•    bóle głowy, uczucie zmęczenia, uczucie pustki w głowie, trudności z zasypianiem;

• nudności, wymioty, dolegliwości żołądkowe, zaparcia, zwiększone wytwarzanie śliny;

•    niepokój, zwłaszcza ruchowy, uczucie lęku, senność;

•    nieostre widzenie.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 100 pacjentów):

•    u niektórych osób mogą wystąpić zawroty głowy, szczególnie podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej, może wystąpić nagłe przyspieszenie czynności serca lub podwójne widzenie;

•    niektóre osoby mogą odczuwać depresję;

•    zwiększone stężenie hormonu prolaktyny we krwi;

•    u niektórych osób może wystąpić zmiana lub wzrost zainteresowania sferą seksualną.

Następujące działania niepożądane były zgłaszane po wprowadzeniu arypiprazolu do obrotu, ale częstość ich występowania nie jest znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    zmiany liczby pewnych komórek krwi;

•    nieprawidłowe bicie serca, nagła niewyjaśniona śmierć, zawał mięśnia sercowego;

•    reakcje alergiczne (np. obrzęk jamy ustnej, języka, twarzy i gardła, swędzenie, wysypka);

•    duże stężenie cukru we krwi, wystąpienie cukrzycy lub zaostrzenie jej przebiegu, kwasica ketonowa (obecność związków ketonowych we krwi i moczu) lub śpiączka, małe stężenie sodu we krwi;

•    zwiększenie masy ciała, zmniejszenie masy ciała, jadłowstręt;

•    nerwowość, pobudzenie, uczucie lęku;

•    uzależnienie od hazardu;

•    myśli samobójcze, próby samobójcze i samobójstwa;

•    zaburzenia mowy;

•    drgawki;

•    zespół serotoninowy (reakcja, która może powodować uczucia wielkiej radości, ospałość, niezborność ruchów, niepokój, zwłaszcza ruchowy, uczucie upojenia alkoholowego, gorączkę, pocenie się lub sztywność mięśni);

•    jednoczesne występowanie gorączki, sztywności mięśni, przyspieszonego oddechu, pocenia, ograniczenia świadomości i nagłych zmian ciśnienia oraz zmian częstości pracy serca;

•    omdlenia;

•    wysokie ciśnienie tętnicze;

•    zakrzepy krwi w żyłach, szczególnie w żyłach nóg (do objawów należą: obrzęk, ból

i zaczerwienienie nóg), które mogą przemieszczać się naczyniami krwionośnymi do płuc powoduj ąc ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu (jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów musi on natychmiast poszukać pomocy medycznej);

• skurcz mięśni wokół głośni, przypadkowe zachłyśnięcia pokarmem z ryzykiem zapalenia płuc, trudności w połykaniu;

•    zapalenie trzustki;

• niewydolności wątroby, zapalenie wątroby, zażółcenie skóry i białych części gałek ocznych, nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych, dyskomfort w obrębie jamy brzusznej i żołądka, biegunka;

•    wysypka i nadwrażliwość na światło, łysienie lub zmniejszenie grubości włosów, nadmierne pocenie;

• sztywność lub skurcze mięśni, ból mięśni, słabość;

•    mimowolne oddawanie moczu, trudności w oddawaniu moczu;

•    przedłużony i (lub) bolesny wzwód;

•    trudności w regulacji podstawowej temperatury ciała lub przegrzanie; ból w piersiach i puchniecie rąk, kostek lub stóp;

•    agresja.

U pacjentów w podeszłym wieku z demencj ą przyjmuj ących arypiprazol opisano więcej przypadków zakończonych zgonem. Ponadto zanotowano przypadki udarów lub "mini" udarów.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży

U młodzieży w wieku 13 lat i starszej występowały działania niepożądane o podobnej częstości i rodzaju jak u dorosłych, z wyjątkiem:

Bardzo częstych działań niepożądanych (mogących dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):

senności, niekontrolowanych drgań lub nagłych ruchów, niepokoju ruchowego i zmęczenia;

Częstych działań niepożądanych (mogących wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

bólu w górnej części brzucha, suchości w jamie ustnej, przyśpieszonego rytmu serca, przyrostu masy ciała, zwiększenia apetytu, drżenia mięśni, niekontrolowanych ruchów kończyn oraz zawrotów głowy, szczególnie podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: +48 22 492 13 01 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Aripiprazole STADA

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Aripiprazole STADA

-    Substancją czynną leku jest arypiprazol. Każda tabletka zawiera 15 mg arypiprazolu.

-    Pozostałe składniki to: mannitol, maltodekstryna, celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon (typ B), sodu wodorowęglan, kwas winowy, krzemionka koloidalna bezwodna, sacharyna sodowa (E 954), aromat waniliowy (substancje aromatyzujące, naturalne substancje aromatyzujące, laktoza, magnezu węglan zasadowy), magnezu stearynian, żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak wygląda lek Aripiprazole STADA i co zawiera opakowanie

Tabletki Aripiprazole STADA, 15 mg są okrągłe, płaskie, bladożółte z rozproszonymi plamkami, o średnicy 10 mm.

Lek jest dostępny w blistrach pakowanych w tekturowe pudełka zawierające 28 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy Wytwórcy/Importerzy

STADA Arzneimittel Ag, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy Centrafarm Services B.V., Nieuwe Donk 9, NL- 4879 AC Etten-Leur, Holandia STADA Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36, 1190 Wien, Austria

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria: Aripiprazol STADA 15 mg Tabletten

Belgia: Aripiprazole EG 15 mg tabletten

Chorwacja : Aripiprazol STADA 15 mg tablete

Dania: Aripiprazol STADA

Finlandia: Aripiprazol STADA

Francja: Aripiprazole EG 15 mg comprime

Hiszpania: Aripiprazol STADA 15 mg comprimidos EFG

Holandia: Aripiprazol CF 15 mg tabletten

Luksemburg: Aripiprazol EG 15 mg comprimes

Niemcy: Aripiprazol STADA 15 mg Tabletten

Polska: Aripiprazole STADA

Portugalia: Aripiprazol Ciclum

Rumunia: Aripiprazol STADA 15 mg comprimate

Słowacja: Aripiprazol STADA 15mg tablety

Słowenia: Aripiprazol STADA 15 mg tablete

Szwecja: Aripiprazol STADA

Węgry: Aripiprazol STADA 15mg tabletta

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6