+ iMeds.pl

Aromasin 25 mgUlotka Aromasin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Aromasin, 25 mg, tabletki powlekane

Exemestanum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Aromasin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aromasin

3.    Jak stosować lek Aromasin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Aromasin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Aromasin i w jakim celu się go stosuje

Aromasin należy do grupy leków określanych jako inhibitory aromatazy. Leki te hamują działanie enzymu zwanego aromatazą niezbędnego do produkcji żeńskich hormonów płciowych, estrogenów, szczególnie u kobiet po menopauzie. Zmniejszenie stężenia estrogenów w organizmie stanowi jeden ze sposobów leczenia hormonozależnego raka piersi.

Lek Aromasin stosuje się w leczeniu uzupełniającym u kobiet po menopauzie z inwazyjnym wczesnym rakiem piersi z receptorami estrogenowymi, po 2-3 latach początkowego leczenia uzupełniaj ącego tamoksyfenem.

Aromasin znajduje również zastosowanie w leczeniu zaawansowanego hormonozależnego raka piersi u kobiet w okresie naturalnego lub wywołanego leczeniem stanu po menopauzie, u których choroba uległa postępowi po zastosowaniu innej terapii hormonalnej.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aromasin

Kiedy nie stosować leku Aromasin

• jeśli pacjentka ma uczulenie na eksemestan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

•    jeśli pacjentka jest przed menopauzą czyli występują u niej krwawienia miesiączkowe.

•    jeśli pacjentka jest w ciąży.

•    jeśli pacjentka karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Aromasin należy omówić to z lekarzem.

•    Leku Aromasin nie należy podawać kobietom przed menopauzą, dlatego przed rozpoczęciem leczenia lekarz powinien wykonać badania potwierdzające stan po menopauzie.

•    Należy poinformować lekarza o występowaniu zaburzeń czynności wątroby lub nerek.

•    Należy poinformować lekarza o występowaniu osteoporozy lub innych sytuacji zwiększających ryzyko wystąpienia osteoporozy. Przed zastosowaniem leku Aromasin oraz w trakcie leczenia lekarz może zadecydować o wykonaniu badania oceniaj ącego gęstość kości. Leki z tej grupy zmniejszają stężenie żeńskich hormonów co może prowadzić do utraty składników mineralnych kości i zmniejszenia ich wytrzymałości.

•    Przed rozpoczęciem stosowania leku Aromasin lekarz zleci oznaczenie stężenia witaminy D. W przypadku stwierdzenia niedoboru witaminy D lekarz zleci stosowanie witaminy D.

Aromasin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach które pacjent planuje stosować, w tym o lekach ziołowych i lekach wydawanych bez recepty.

Leku Aromasin nie należy stosować jednocześnie z lekami zawierającymi estrogeny (np. HTZ), ponieważ mogą osłabić jego działanie.

Należy zachować ostrożność stosując Aromasin z następującymi lekami.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leków takich jak:

•    ryfampicyna (antybiotyk)

•    karbamazepina lub fenytoina (leki przeciwdrgawkowe)

•    leki ziołowe zawierające ziele dziurawca

Stosowanie leku Aromasin z jedzeniem i piciem

Tabletki Aromasin należy przyjmować doustnie po posiłku, mniej więcej o tej samej porze dnia.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek Aromasin jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży. W przypadku ciąży lub podejrzenia ciąży należy zgłosić się do lekarza.

Ze względu na to, że nie wiadomo czy eksemestan przenika do mleka kobiecego, nie powinien być stosowany u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Aromasin może powodować osłabienie, senność, astenię (zmniejszoną wydolność czynnościową organizmu, charakteryzującą się zmęczeniem i wyczerpaniem) oraz zawroty głowy. W przypadku wystąpienia tego typu objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Aromasin zawiera sacharozę i metylu para-hydroksybenzoesan (E218)

Pacjentki, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinny przed zastosowaniem leku skontaktować się z lekarzem. Leku Aromasin nie powinny przyjmować pacjentki z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

Metylu para-hydroksybenzoesan może wywoływać opóźnione reakcje alergiczne. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Aromasin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i pacjentki w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Lek Aromasin należy przyjmować doustnie po posiłku, najlepiej o jednakowej porze każdego dnia. Lekarz poinformuje o sposobie zażywania leku oraz długości trwania terapii. Zalecana dawka to jedna tabletka 25 mg raz na dobę.

Nie należy przerywać przyjmowania leku w przypadku poprawy samopoczucia, bez konsultacji z lekarzem.

W przypadku konieczności hospitalizacji podczas leczenia lekiem Aromasin, należy powiadomić personel szpitala o przyjmowaniu tego leku.

U pacjentek z wczesnym rakiem piersi lek Aromasin należy stosować przez okres 2 do 3 lat, jako uzupełnienie wcześniejszej terapii tamoksyfenem, tak by łączny czas leczenia wyniósł 5 lat. Jeśli dojdzie do nawrotu guza, leczenie lekiem Aromasin można zakończyć wcześniej.

U pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi przyjmowanie leku Aromasin należy kontynuować do czasu stwierdzenia wyraźnego postępu choroby.

Stosowanie u dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

Stosowanie u pacjentek z zaburzeniami czynności nerek i wątroby

Lek należy stosować ostrożnie u pacjentek z zaburzeniami czynności nerek i wątroby.

Nie są wymagane zmiany dawkowania u pacjentek z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

Stosowanie u pacjentek w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Nie jest wymagana zmiana dawkowania u pacjentek w podeszłym wieku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aromasin

Nie należy przyjmować większej dawki leku niż zalecona przez lekarza. W razie zażycia większej dawki leku Aromasin niż zalecana, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. W zależności od występujących objawów lekarz zastosuje odpowiednie leczenie.

Pominięcie zastosowania leku Aromasin

Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Aromasin

O przerwaniu leczenia decyduje lekarz. Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Lek Aromasin jest zwykle dobrze tolerowany, a obserwowane u pacjentek działania niepożądane związane ze stosowaniem leku są łagodnie lub umiarkowanie nasilone. Większość działań niepożądanych jest związanych z niedoborem estrogenów (np. uderzenia gorąca).

Bardzo często występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć więcej niż 1 pacjenta na 10):

•    zmniej szenie liczby krwinek białych,

•    stany depresji, bezsenność,

•    bóle głowy, zawroty głowy,

•    uderzenia gorąca,

•    bóle brzucha, nudności,

•    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny i fosfatazy zasadowej we krwi,

•    zwiększona potliwość,

• bóle stawów i bóle mięśniowo-szkieletowe (w tym bóle stawowe, rzadziej bóle kończyn, choroba zwyrodnieniowa stawów, bóle kręgosłupa, zapalenie stawów, bóle mięśniowe i sztywność stawów),

•    ból, uczucie nadmiernego zmęczenia.

Często występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć 1 pacjenta na 10):

•    zmniejszenie liczby płytek we krwi,

•    jadłowstręt,

• zespół cieśni kanału nadgarstka (zespół objawów, takich jak kłucie, mrowienie, drętwienie i ból w obrębie dłoni z wykluczeniem małego palca), parestezje (nieprzyjemne odczucie przypominaj ące najczęściej mrowienie lub drętwienie),

•    wymioty, biegunka, zaparcia, dyspepsja,

•    łysienie, wysypka, pokrzywka, świąd,

• złamania kości, osteoporoza (zmniejszona gęstość kości),

• obrzęki rąk i stóp, osłabienie.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć 1 pacjenta na 100):

•    nadwrażliwość.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć 1 pacjenta na 1000):

•    senność,

• zapalenie wątroby, cholestatyczne zapalenie wątroby (zapalenie wątroby wywołane zastojem żółci),

•    ostra uogólniona osutka krostkowa.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych [aktualny adres, numer telefonu, faksu i e-mail ww. Departamentu]. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Aromasin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Aromasin

-    Substancją czynną leku jest eksemestan. Każda tabletka powlekana zawiera 25 mg eksemestanu.

-    Pozostałe składniki to:

Zawartość tabletki: mannitol, hypromeloza, polisorbat 80, krospowidon, koloidalny krzemu dwutlenek uwodniony, celuloza mikrokrystaliczna, sodowy glikolan skrobi, magnezu stearynian.

Otoczka: hypromeloza, simetikon emulsja, makrogol 6000, magnezu węglan uwodniony, tytanu dwutlenek, metylu para-hydroksybenzoesan (E218), alkohol poliwinylowy, sacharoza, estry cetylowe wosku, talk, wosk Carnauba.

Atrament: alkohol etylowy, szelak, żelaza tlenki czarne (E172), tytanu tlenki (E171).

Jak wygląda lek Aromasin i co zawiera opakowanie

Aromasin 25 mg to prawie białe, okrągłe, dwuwypukłe, tabletki powlekane, z czarnym nadrukiem 7663 po jednej stronie. Opakowanie zawiera: 15, 20, 30, 90, 100 lub 120 tabletek w blistrach (Aluminium PVDC/PVC-PVDC), w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent, CT13 9NJ Wielka Brytania

Wytwórca:

Pfizer Italia S.r.l.

63046 Marino Del Tronto Ascoli Piceno Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 17 B, 02-676 Warszawa, tel. 22 335 61 00 Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Aromasin

Charakterystyka Aromasin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Aromasin, 25 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 25 mg eksemestanu.

Każda tabletka powlekana zawiera 30,2 mg sacharozy i 0,003 mg metylu para-hydroksybenzoesanu (E218).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

Okrągłe, dwuwypukłe, prawie białe tabletki powlekane oznaczone po jednej stronie numerem „7663”.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Aromasin jest wskazany w leczeniu uzupełniającym u kobiet po menopauzie z inwazyjnym wczesnym rakiem piersi z obecnością receptorów estrogenowych po 2-3 latach początkowego leczenia uzupełniającego tamoksyfenem.

Aromasin jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka piersi u kobiet w okresie naturalnego lub wywołanego leczeniem stanu po menopauzie, u których choroba uległa postępowi po zastosowaniu terapii przeciwestrogenowej. Nie wykazano skuteczności produktu Aromasin u pacjentek, u których nie wykryto receptorów estrogenowych w komórkach guza.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli, również pacjentki w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Zalecana dawka produktu Aromasin to jedna tabletka 25 mg raz na dobę, najlepiej po posiłku.

U pacjentek z wczesnym rakiem piersi leczenie produktem Aromasin należy prowadzić przez okres od 2 do 3 lat jako uzupełnienie wcześniejszej terapii tamoksyfenem, tak by łączny czas leczenia uzupełniającego wyniósł 5 lat, bądź też zakończyć je wcześniej, jeżeli dojdzie do nawrotu guza.

U pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi leczenie produktem Aromasin należy kontynuować do czasu stwierdzenia wyraźnej progresji guza.

Niewydolność wątroby lub nerek

Nie są wymagane zmiany dawkowania u pacjentek z niewydolnością wątroby lub nerek (patrz punkt 5.2).

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1, u kobiet przed menopauzą, jak również u kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produktu Aromasin nie należy podawać kobietom przed menopauzą. Dlatego też przed rozpoczęciem leczenia należy oznaczyć stężenia LH, FSH oraz estradiolu w surowicy, aby upewnić się, że pacjentka jest w okresie postmenopauzalnym.

Aromasin należy stosować ostrożnie u pacjentek z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.

Aromasin zawiera sacharozę. Nie należy go więc podawać pacjentkom z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

Aromasin zawiera metylu para-hydroksybenzoesan, który może powodować reakcje alergiczne (prawdopodobnie opóźnione).

Aromasin jest produktem znacznie obniżającym stężenie estrogenów. Po zastosowaniu produktu obserwowano zmniejszenie gęstości mineralnej kości oraz zwiększoną częstość złamań kości (patrz punkt 5.1). Na początku leczenia uzupełniaj ącego produktem Aromasin u kobiet z osteoporozą lub z grupy dużego ryzyka wystąpienia osteoporozy, należy ocenić gęstość mineralną kości zgodnie z aktualnymi wytycznymi klinicznymi oraz praktyką. U pacjentek z zaawansowaną chorobą, należy dokonać indywidualnej oceny gęstości mineralnej kości dla każdego przypadku. Chociaż nie są dostępne pełne dane, które potwierdzałyby wpływ leczenia produktem Aromasin na utratę gęstości mineralnej kości, pacjentki leczone produktem Aromasin należy ściśle obserwować w kierunku zmniejszenia gęstości kości i w grupie podwyższonego ryzyka wdrożyć leczenie lub profilaktykę osteoporozy.

Przed rozpoczęciem leczenia inhibitorem aromatazy należy rozważyć przeprowadzenie rutynowego oznaczenia stężenia 25-hydroksy-witaminy D, ze względu na dużą częstość występowania ciężkiej hipowitaminozy u kobiet z wczesnym rakiem piersi. U kobiet z niedoborem witaminy D należy stosować suplementację witaminą D.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Dane z badań in vitro wykazują, że produkt jest metabolizowany przez cytochrom P450 CYP 3A4 oraz aldoketoreduktazy (patrz punkt 5.2) i nie hamuje działania żadnego z głównych izoenzymów CYP. W klinicznym badaniu farmakokinetyki produktu, wybiórcze hamowanie CYP3A4 przez ketokonazol nie wywarło istotnego wpływu na farmakokinetykę eksemestanu.

W badaniach interakcji z ryfampicyną, silnym induktorem izoenzymu CYP450, jej zastosowanie w dawce 600 mg na dobę razem z pojedynczą dawką 25 mg eksemestanu doprowadziło do obniżenia AUC tego ostatniego o 54%, a Cmax - o 41%. Chociaż nie oceniono znaczenia klinicznego powyższej interakcji, wydaje się, iż równoczesne podawanie, takich leków jak ryfampicyna, leki przeciwdrgawkowe (np. fenytoina i karbamazepina), produktów ziołowych zawierających dziurawiec (Hypericum perforatum) o stwierdzonym działaniu indukującym izoenzym CYP3A4, może powodować zmniejszenie skuteczności produktu Aromasin.

Należy zachować ostrożność stosując produkt Aromasin równocześnie z lekami, które są metabolizowane za pośrednictwem izoenzymu CYP3A4 i mają wąski indeks terapeutyczny. Nie ma doświadczenia klinicznego z jednoczesnym stosowaniem produktu Aromasin i innych leków przeciwnowotworowych.

Produktu Aromasin nie należy stosować jednocześnie z lekami zawierającymi estrogeny, ponieważ mogą osłabić jego działanie farmakologiczne.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie przeprowadzono badań klinicznych dotyczących stosowania produktu Aromasin u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ produktu Aromasin na zdolność do rozrodu (patrz punkt 5.3). W związku z tym stosowanie produktu Aromasin jest przeciwwskazane u kobiet ciężarnych.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy eksemestan przenika do mleka ludzkiego. Produktu Aromasin nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

Kobiety w wieku rozrodczym lub okołomenopauzalnym

Należy omówić potrzebę stosowania odpowiedniej antykoncepcji z kobietami w wieku rozrodczym, w tym z kobietami w wieku okołomenopauzalnym lub z kobietami, które niedawno przeszły menopauzę, aż do czasu jej pełnego potwierdzenia (patrz punkty 4.3 oraz 4.4).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Istniej ą doniesienia o wystąpieniu osłabienia, senności, astenii oraz zawrotów głowy po zastosowaniu produktu. Należy poinformować pacjentki, że wystąpienie tego typu objawów może zmniejszyć sprawność fizyczną i (lub) umysłową niezbędną do obsługiwania maszyn lub prowadzenia pojazdów.

4.8    Działania niepożądane

We wszystkich badaniach klinicznych, w których stosowano Aromasin w standardowej dawce dziennej wynoszącej 25 mg, produkt był ogólnie dobrze tolerowany, a występujące działania niepożądane miały nasilenie łagodne do umiarkowanego.

Z powodu działań niepożądanych leczenie przerwało 7,4% pacjentek z wczesnym rakiem piersi, otrzymuj ących leczenie uzupełniające produktem Aromasin, po początkowym leczeniu uzupełniaj ącym tamoksyfenem. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi były: uderzenia gorąca (22%), bóle stawów (18%) i zmęczenie (16%).

Odsetek pacjentek, u których przerwano leczenie z powodu działań niepożądanych, w całkowitej populacji pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi wyniósł 2,8%. Z kolei u chorych z zaawansowanym rakiem piersi najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były: uderzenia gorąca (14%) i nudności (12%).

Większość działań niepożądanych można przypisać zmniejszeniu stężenia estrogenów (np. uderzenia gorąca).

Działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych oraz po wprowadzeniu produktu do obrotu zostały wymienione poniżej według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania. Częstość występowania jest zdefiniowana jako: bardzo często (> 1/ 10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo często:    leukopenia(1)

Często:    trombocytopenia(1)

Nieznana:    zmniejszenie liczby limfocytów we krwi (1)

Zaburzenia układu immunologicznego:

Niezbyt często:    nadwrażliwość

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Często:    jadłowstręt

Zaburzenia psychiczne:

Bardzo często:    depresja, bezsenność

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo często:    bóle głowy, zawroty głowy

Często:    zespół cieśni kanału nadgarstka, parestezje

Rzadko:    senność

Zaburzenia naczyniowe:

Bardzo często:    uderzenia gorąca

Zaburzenia żołądka i jelit:

Bardzo często:    bóle brzucha, nudności

Często:    wymioty, biegunka, zaparcia, dyspepsja

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Bardzo często:    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia

bilirubiny we krwi, zwiększenie stężenia fosfatazy zasadowej we krwi Rzadko:    zapalenie wątroby, cholestatyczne zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Bardzo często:    zwiększona potliwość

Często:    łysienie, wysypka, pokrzywka, świąd

Rzadko:    ostra uogólniona osutka krostkowa

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Bardzo często:    bóle stawów i bóle mięśniowo-szkieletowe(*)

Często:    złamania, osteoporoza

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Bardzo często:    ból, uczucie nadmiernego zmęczenia

Często:    obrzęki obwodowe, osłabienie

(*) W tym: ból stawów, a rzadziej bóle kończyn, choroba zwyrodnieniowa stawów, ból kręgosłupa, zapalenie stawów, ból mięśni i sztywność stawów.

Działania niepożądane i choroby

Eksemestan (N = 2249)

Tamoksyfen (N = 2279)

Uderzenia gorąca

491 (21,8%)

457 (20,1%)

Uczucie nadmiernego zmęczenia

367 (16,3%)

344 (15,1%)

Bóle głowy

305 (13,6%)

255 (11,2%)

Bezsenność

290 (12,9%)

204 (9,0%)

Zwiększona potliwość

270 (12,0%)

242 (10,6%)

Ginekologiczne

235 (10,5%)

340 (14,9%)

Zawroty głowy

224 (10,0%)

200 (8,8%)

Nudności

200 (8,9%)

208 (9,1%)

Osteoporoza

116 (5,2%)

66 (2,9%)

Krwotok z pochwy

90 (4,0%)

121 (5,3%)

Inny nowotwór pierwotny

84 (3,6%)

125 (5,3%)

Wymioty

50 (2,2%)

54 (2,4%)

Zaburzenia widzenia

45 (2,0%)

53 (2,3%)

Powikłania zakrzepowo-zatorowe

16 (0,7%)

42 (1,8%)

Złamania osteoporotyczne

14 (0,6%)

12 (0,5%)

Zawał serca

13 (0,6%)

4 (0,2%)

W badaniu IES częstość występowania zmian niedokrwiennych serca w ramieniu z eksemestanem i tamoksyfenem wyniosła odpowiednio 4,5% wobec 4,2%. Nie zaobserwowano znaczących różnic w zakresie częstości występowania powikłań kardiologicznych dla eksemestanu w porównaniu z tamoksyfenem, takich jak nadciśnienie tętnicze (odpowiednio 9,9% wobec 8,4%), zawał mięśnia sercowego (odpowiednio 0,6% wobec 0,2%) i niewydolność serca (odpowiednio 1,1% wobec 0,7%).

W badaniu IES, eksemestan był związany z częstszym występowaniem hipercholesterolemii w porównaniu z tamoksyfenem (3,7% wobec 2,1%).

W oddzielnym, z podwójnie ślepą próbą, randomizowanym badaniu, obejmującym kobiety w wieku po menopauzie, z wczesnym rakiem piersi o niskim ryzyku, leczone eksemestanem (N=73) lub otrzymujące placebo (N=73) przez 24 miesiące, stężenie cholesterolu HDL w surowicy zmniejszyło się średnio o 7-9% w grupie otrzymującej eksemestan, a zwiększyło się o 1% w grupie otrzymującej placebo. Stwierdzono również zmniejszenie stężenia apolipoproteiny A1 o 5-6% w grupie otrzymuj ącej eksemestan, w porównaniu z jego zmniejszeniem o 0-2% w grupie otrzymującej placebo. W obu grupach wpływ na inne analizowane parametry lipidowe [cholesterol całkowity, cholesterol LDL, triglicerydy, apolipoproteina B i lipoproteina (a)] był bardzo podobny. Znaczenie kliniczne tych wyników nie jest wyjaśnione.

W badaniu IES zaobserwowano wyższą częstość występowania wrzodów żołądka w ramieniu z eksemestanem w porównaniu do ramienia z tamoksyfenem (odpowiednio 0,7% wobec < 0,1%). Większość pacjentów otrzymujących eksemestan, u których stwierdzono wrzód żołądka, przyjmowała jednocześnie niesteroidowe leki przeciwzapalne lub zgłaszała wcześniej przebytą chorobę wrzodową żołądka.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych [aktualny adres, numer telefonu, faksu i e-mail ww Departamentu].

4.9 Przedawkowanie

Przeprowadzono badania kliniczne produktu Aromasin podawanego w pojedynczej dawce do 800 mg zdrowym ochotniczkom oraz w dawce do 600 mg na dobę kobietom po menopauzie, z zaawansowanym rakiem piersi; takie dawki były dobrze tolerowane. Wielkość pojedynczej dawki produktu Aromasin, która mogłaby wywołać objawy zagrażające życiu, jest nieznana. Pojedyncza doustna dawka śmiertelna dla szczurów i psów przekraczała odpowiednio 2000 i 4000 razy dawkę zalecaną u ludzi w przeliczeniu mg/m2 pc. Nie ma swoistej odtrutki, w razie przedawkowania produktu stosuje się leczenie objawowe. Wskazane jest ogólne leczenie podtrzymujące i dokładna obserwacja pacjenta z częstym monitorowaniem podstawowych parametrów życiowych.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: steroidowy inhibitor aromatazy, lek przeciwnowotworowy, kod ATC: L02B G06.

Mechanizm działania

Eksemestan jest nieodwracalnym steroidowym inhibitorem aromatazy, zbliżonym strukturalnie do naturalnie występującego androstendionu. U kobiet po menopauzie estrogeny są wytwarzane głównie w tkankach obwodowych z androgenów w wyniku ich konwersji z udziałem enzymu aromatazy. Zmniejszenie stężenia estrogenów przez hamowanie aromatazy stanowi skuteczny i wybiórczy sposób leczenia hormonozależnego raka piersi u kobiet po menopauzie. U kobiet po menopauzie produkt Aromasin już od dawki 5 mg istotnie zmniejsza stężenie estrogenów w surowicy powodując maksymalną supresję (>90%) po podaniu w dawce 10-25 mg. W organizmie kobiet po menopauzie z rakiem piersi, leczonych dawką 25 mg na dobę całkowita aromatyzacja uległa zmniejszeniu o 98%.

Eksemestan nie wykazuje żadnej aktywności estrogennej lub progestagenowej. Po podaniu dużych dawek produktu obserwowano niewielką aktywność androgenną, związaną prawdopodobnie z działaniem 17-hydro-pochodnej eksemestanu. W badaniach klinicznych, w których podawano produkt Aromasin wielokrotnie w ciągu doby, nie wykazywał on wykrywalnego wpływu na nadnerczową syntezę kortyzolu lub aldosteronu, mierzoną przed i po teście prowokacji ACTH. Świadczy to o wybiórczym działaniu w odniesieniu do innych enzymów uczestniczących w procesie steroidogenezy.

W związku z powyższym nie jest konieczna substytucja glikokortykosteroidów i mineralokortykosteroidów. Nawet po małych dawkach produktu obserwowano niezależne od dawki, niewielkie zwiększenie stężeń LH i FSH w surowicy. Dla produktów tej grupy farmakologicznej jest to jednak spodziewane działanie, wynikające prawdopodobnie z pętli sprzężenia zwrotnego na poziomie przysadki, kiedy to zmniejszenie stężenia estrogenów stymuluje wydzielanie gonadotropin, również u kobiet po menopauzie.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Leczenie uzupełniające wczesnego raka piersi

W wieloośrodkowym randomizowanym badaniu klinicznym z podwójnie ślepą próbą (IES, Intergroup Exemestane Study), przeprowadzonym w grupie 4724 pacjentek po menopauzie z pierwotnym rakiem piersi, z potwierdzoną lub nieznaną obecnością receptorów estrogenowych, u których nie stwierdzono objawów choroby po leczeniu uzupełniającym tamoksyfenem przez okres 2 do 3 lat, podawano w sposób randomizowany Aromasin (w dawce 25 mg na dobę) przez 2 do 3 lat lub tamoksyfen (w dawce 20 lub 30 mg na dobę) tak, aby łączny okres leczenia hormonalnego wynosił 5 lat.

Po około 30 miesięcznym (mediana) okresie leczenia i około 52 miesięcznym (mediana) okresie obserwacji stwierdzono, że sekwencyjne leczenie produktem Aromasin po 2 do 3 latach leczenia uzupełniającego tamoksyfenem wiązało się z klinicznie i statystycznie istotnym wydłużeniem okresu przeżycia bez objawów chorobowych (DFS) w porównaniu do leczenia wyłącznie tamoksyfenem. Analiza wykazała, że w objętym badaniem okresie obserwacji stosowanie produktu Aromasin zmniej szało ryzyko nawrotu raka piersi o 24% w porównaniu z tamoksyfenem (współczynnik ryzyka: 0,76; p=0,00015). Korzystny wpływ eksemestanu na DFS w porównaniu z tamoksyfenem był widoczny niezależnie od tego, czy i w jakim stopniu zaj ęte były węzły chłonne oraz czy pacjentka otrzymywała wcześniej chemioterapię, czy nie.

Produkt Aromasin zmniejszał również istotnie ryzyko rozwoju raka w drugiej piersi (współczynnik ryzyka 0,57, p=0,04158).

W całkowitej badanej populacji zaobserwowano trend w kierunku poprawy przeżyć całkowitych w ramieniu z eksemestanem (222 zgony) w porównaniu do ramienia z tamoksyfenem (262 zgony) ze współczynnikiem ryzyka wynoszącym 0,85 (test log-rank: p = 0,07362) co stanowi 15 % redukcję ryzyka zgonu na korzyść eksemestanu. Zaobserwowano wynoszącą 23% statystycznie znamienną redukcj ę ryzyka zgonu (współczynnik ryzyka dla całkowitych przeżyć 0,77; test zgodności Wald chi-kwadrat: p = 0,0069) dla eksemestanu w porównaniu z tamoksyfenem po uwzględnieniu wcześniej wyszczególnionych czynników prognostycznych (tj. status receptorów estrogenowych, stan zaj ęcia węzłów chłonnych, wcześniejsza chemioterapia, stosowanie hormonalnej terapii zastępczej i bisfosfonianów).

Podstawowe dane dotyczące skuteczności produktu u wszystkich pacjentek (w populacji wybranej zgodnie z zamiarem leczenia - ITT) i pacjentek ze stwierdzoną obecnością receptorów estrogenowych po 52 miesiącach:

Punkt końcowy

Populacja

Eksemestan Zdarzenia/N (%)

Tamoksyfen Zdarzenia /N (%)

Współczynnik ryzyka (95% CI)

Poziom

istotności

(p)2

Przeżycie bez objawów choroby a

Wszystkie pacjentki 354/2352(15,1%) Pacjentki ER+ 289/2023 (14,3%)

453/2372(19,1%) 370/2021 (18,3%)

0,76 (0,67-0,88) 0,75 (0,65-0,88)

0,00015

0,00030

Rak drugiej piersi

Wszystkie pacjentki Pacjentki ER+

20/2352(0,9%)

18/2023(0,9%)

35/2372(1,5%)

33/2021(1,6%)

0,57(0,33-0,99) 0,54 (0,30-0,95)

0,04158

0,03048

Przeżycie bez raka piersi

Wszystkie pacjentki Pacjentki ER+

b

289/2352 (12,3%) 232/2023 (11,5%)

373/2372 (15,7%) 305/2021 (15,1%)

0,76 (0,65-0,89) 0,73 (0,62-0,87)

0,00041

0,00038

Przeżycie bez nawrotów odległych c

Wszystkie pacjentki 248/2352 (10,5%) Pacjentki ER+ 194/2023 (9,6%)

297/2372 (12,5%) 242/2021 (12,0%)

0,83 (0,70-0,98) 0,78 (0,65-0,95)

0,02621

0,01123

Całkowite przeżycie d

Wszystkie pacjentki Pacjentki ER+

222/2352 (9,4%) 178/2023 (8,8%)

262/2372 (11,0%) 211/2021 (10,4%)

0,85 (0,71-1.02) 0,84 (0,68-1,02)

0,07362

0,07569

d Całkowite przeżycie (ang. Overall Survival, OS) definiuje się jako przeżycie do wystąpienia zgonu z dowolnej przyczyny.

W dodatkowej analizie wykonanej dla podgrupy pacjentek z dodatnim receptorem estrogenowym lub o nieznanym statusie receptorów estrogenowych, współczynnik ryzyka dla nieskorygowanych całkowitych przeżyć wyniósł 0,83 (test log-rank: p = 0,04250), co stanowi klinicznie i statystycznie znamienną redukcję ryzyka zgonu o 17%.

Wyniki uzyskane w podgrupie badania IES, w której oceniano wpływ produktu na stan kośćca, wykazały u kobiet leczonych produktem Aromasin po wcześniejszym 2-3 letnim stosowaniu tamoksyfenu umiarkowane zmniejszenie gęstości mineralnej kości. W podstawowym badaniu u pacjentek leczonych produktem Aromasin częstość występowania złamań kostnych, oceniana w trakcie leczenia trwającego 30 miesięcy była wyższa w porównaniu do grupy leczonej tamoksyfenem (wynosiła odpowiednio 4,5% i 3,3%, p=0,038).

Wyniki uzyskane w podgrupie badania IES, w której oceniano wpływ produktu na stan błony śluzowej macicy, wskazują na zmniejszenie się jej grubości po 2 latach leczenia produktem Aromasin (mediana redukcji grubości 33%) w porównaniu z pacjentkami leczonymi tamoksyfenem, u których nie stwierdzono zmian grubości endometrium. U 54% pacjentek leczonych produktem Aromasin doszło do normalizacji grubości błony śluzowej macicy (< 5 mm) po jej wstępnym pogrubieniu stwierdzonym na początku badania.

87-miesięczny (mediana) okres obserwacji badania IES

Po około 30-miesięcznym (mediana) okresie leczenia i około 87-miesięcznym (mediana) okresie obserwacji stwierdzono, że sekwencyjne leczenie eksemestanem po 2 do 3 latach leczenia uzupełniaj ącego tamoksyfenem wiązało się z klinicznie i statystycznie istotnym wydłużeniem okresu przeżycia bez objawów chorobowych (DFS) w porównaniu do leczenia wyłącznie tamoksyfenem. Analiza wykazała, że w objętym badaniem okresie obserwacji stosowanie produktu Aromasin znacząco zmniejszało ryzyko nawrotu raka piersi o 16% w porównaniu z tamoksyfenem (współczynnik ryzyka 0,84; p = 0,002).

Korzystny wpływ eksemestanu na DFS w porównaniu z tamoksyfenem był widoczny niezależnie od tego, czy i w jakim stopniu zaj ęte były węzły chłonne oraz czy pacjentka otrzymywała wcześniej chemioterapię lub leczenie hormonalne, czy nie. W kilku podgrupach z małą liczbą pacjentów statystycznie znacząca różnica nie została utrzymana. Wskazuje to na trend na korzyść eksemestanu w przypadku pacjentów z więcej niż 9 zajętymi węzłami chłonnymi lub wcześniejszą chemioterapią CMF. U pacjentów z nieznanym stanem węzłów chłonnych, oraz u tych o których nie wiadomo, czy byli uprzednio poddani innej chemioterapii lub terapii hormonalnej, zaobserwowano statystycznie nieistotny trend na korzyść tamoksyfenu.

Ponadto eksemestan wydłużał również istotnie przeżycie bez raka piersi (współczynnik ryzyka 0,82, p = 0,00263) oraz przeżycie bez nawrotów odległych (współczynnik ryzyka 0,85, p = 0,02425).

Aromasin zmniejszał również ryzyko rozwoju raka w drugiej piersi, jednak redukcja ryzyka nie była istotna statystycznie w tym okresie obserwacji (współczynnik ryzyka 0,74, p = 0,12983).

W całkowitej badanej populacji zaobserwowano trend w kierunku poprawy przeżycia całkowitego w ramieniu z eksemestanem (373 zgony) w porównaniu do ramienia z tamoksyfenem (420 zgonów) ze współczynnikiem ryzyka wynoszącym 0,89 (test log-rank: p = 0,08972), co stanowi 11% zmniejszenie ryzyka zgonu na korzyść eksemestanu. W całej badanej populacji zaobserwowano wynoszącą 18% statystycznie znamienną redukcję ryzyka zgonu (współczynnik ryzyka dla całkowitego przeżycia 0,82; test zgodności Wald chi-kwadrat: p = 0,0082) dla eksemestanu w porównaniu z tamoksyfenem po uwzględnieniu wcześniej wyszczególnionych czynników prognostycznych (tj. status receptorów estrogenowych, stan zajęcia węzłów chłonnych, wcześniejsza chemioterapia, stosowanie hormonalnej terapii zastępczej i bisfosfonianów).

W dodatkowej analizie dotyczącej podgrupy pacjentek z obecnością receptorów estrogenowych lub o nieznanym statusie receptorów estrogenowych, nieskorygowany współczynnik ryzyka dla całkowitego przeżycia wyniósł 0,86 (test log-rank: p = 0,04262), co stanowi klinicznie i statystycznie znamienną redukcję ryzyka zgonu o 14%.

Wyniki uzyskane w podgrupie badania, w którym oceniano wpływ eksemestanu na stan kośćca, wykazały, że u kobiet leczonych eksemestanem przez 2-3 lata po wcześniejszym 2-3 letnim stosowaniu tamoksyfenu, wystąpiło zmniejszenie gęstości mineralnej kości (średnia zmiana BMD [%] od wartości początkowej po 36 miesiącach: -3,37 [kręgosłup], -2,96 [biodra] w przypadku eksemestanu oraz -1,29 [kręgosłup], -2,02 [biodra] w przypadku tamoksyfenu). Jednakże, pod koniec 24-miesięcznego okresu obserwacji po zakończeniu leczenia zauważono minimalne różnice dotyczące zmiany gęstości mineralnej kości w stosunku do wartości początkowej dla obu grup badania. W grupie pacjentek leczonych tamoksyfenem końcowe zmniejszenie BMD było nieznacznie większe we wszystkich miejscach (średnia zmiana BMD [%] od wartości początkowej po 24 miesiącach: -2,17 [kręgosłup], -3,06 [biodra] w przypadku eksemestanu oraz -3,44 [kręgosłup], -4,15 [biodra] w przypadku tamoksyfenu).

Liczba zgłoszonych złamań w trakcie leczenia i podczas okresu obserwacji była znacząco wyższa w grupie pacjentek leczonych eksemestanem niż tamoksyfenem (169 [7,3%] vs. 122 [5,2%]; p = 0,004), ale nie zauważono żadnej różnicy w liczbie złamań zgłaszanych jako osteoporotyczne.

Leczenie zaawansowanego raka piersi

W randomizowanym, kontrolowanym, recenzowanym badaniu klinicznym wykazano, że produkt Aromasin w dawce dobowej 25 mg statystycznie istotnie wydłużał okres przeżycia, czas do wystąpienia progresji choroby (ang. Time to Progression, TTP) i czas do stwierdzenia niepowodzenia leczenia (ang. Time to Treatment Failure, TTF) w porównaniu ze standardowym leczeniem hormonalnym octanem megestrolu u kobiet po menopauzie z zaawansowanym rakiem piersi, który uległ progresji po lub w trakcie leczenia tamoksyfenem stosowanym jako leczenie uzupełniające lub jako leczenie pierwszego rzutu zaawansowanej choroby.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym eksemestan jest szybko wchłaniany. Z przewodu pokarmowego wchłania się znaczna część podanej dawki. Całkowita dostępność biologiczna u ludzi jest nieznana, chociaż najprawdopodobniej ogranicza ją silny efekt pierwszego przejścia. U szczurów i psów w jego rezultacie bezwzględna biodostępność biologiczna eksemestanu wynosi jedynie 5%. Produkt podany w pojedynczej dawce 25 mg osiąga po 2 godzinach maksymalne stężenie w osoczu wynoszące 18 ng/ml. Podanie produktu wraz z pokarmem zwiększa dostępność biologiczną o 40%.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji eksemestanu, bez korekty uwzględniającej dostępność biologiczną po podaniu doustnym, wynosi ok. 20 000 l. Kinetyka ma przebieg liniowy, okres półtrwania wynosi 24 godziny. Produkt wiąże się z białkami osocza w 90% niezależnie od stężenia. Eksemestan i jego metabolity nie wiążą się z krwinkami czerwonymi.

Po wielokrotnym podaniu eksemestan nie kumuluje się w sposób nieprzewidziany.

Metabolizm i eliminacja

Eksemestan jest metabolizowany przez utlenienie grupy metylenowej w pozycji 6 w wyniku działania izoenzymu CYP3A4 i (lub) redukcję grupy ketonowej w pozycji 17 przez aldoketoreduktazę, po czym następuje proces sprzęgania. Klirens eksemestanu bez korekty uwzględniającej dostępność biologiczną po podaniu doustnym wynosi 500 l/h. Metabolity eksemestanu są nieaktywne lub słabiej hamują działanie aromatazy niż związek macierzysty. Od 0,1% do 1% podanej dawki produktu jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej. W ciągu tygodnia po podaniu, równe ilości eksemestanu znakowanego izotopem węgla 14C (40%) zostały usunięte z organizmu z moczem i kałem.

Szczególne grupy pacjentów Wiek

Nie zaobserwowano istotnej zależności między ekspozycją ogólnoustrojową na produkt Aromasin a wiekiem pacjentek.

Niewydolność nerek

U pacjentek z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) ogólnoustrojowe działanie produktu Aromasin było 2 razy większe niż u zdrowych ochotników. Biorąc pod uwagę profil bezpieczeństwa eksemestanu nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u tych pacjentek.

Niewydolność wątroby

U pacjentek z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby ogólnoustrojowe działanie produktu Aromasin jest 2-3 razy większe niż u zdrowych ochotniczek. Biorąc pod uwagę profil bezpieczeństwa eksemestanu nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u tych pacjentek.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności

Wyniki przeprowadzonych na szczurach i psach badań toksyczności po podaniu wielokrotnym przypisywane są głównie działaniu farmakologicznemu eksemestanu i dotyczą wpływu na narządy rozrodcze. Inne działania toksyczne (na wątrobę, nerki lub ośrodkowy układ nerwowy) obserwowano wyłącznie dla dawek znacznie przekraczaj ących maksymalne ekspozycje u ludzi, co wskazuje na niewielkie znaczenie dla stosowania klinicznego produktu.

Mutagenność

Eksemestan nie wykazywał działania genotoksycznego na bakterie (test Amesa), na komórki V79 chińskich chomików, hepatocyty szczurów ani w teście jąderkowym u myszy. Chociaż eksemestan działał klastogennie na limfocyty in vitro, nie stwierdzono takiego działania w dwóch badaniach in

vivo.

Toksyczny wpływ na rozród

Aromasin działał embriotoksycznie u szczurów i królików podany w dawce odpowiadaj ącej 25 mg/dobę stosowanej u ludzi. Brak dowodów na działanie teratogenne produktu Aromasin.

Działanie rakotwórcze

W dwuletnim badaniu rakotwórczości u samic szczurów nie zaobserwowano nowotworów związanych z leczeniem. U samców szczurów badanie zakończono po 92 tygodniach z powodu wczesnych zgonów na skutek przewlekłej nefropatii. W dwuletnim badaniu działania rakotwórczego u myszy stwierdzono zwiększenie częstości nowotworów wątroby u samic i samców po średnich i dużych dawkach (150 i 450 mg/kg mc./dobę). Uważa się, że było to związane z indukcją wątrobowych enzymów mikrosomalnych. Działanie takie obserwowano u myszy, ale nie w badaniach klinicznych. Po zastosowaniu dużych dawek (450 mg/kg mc./dobę) zaobserwowano też u samców myszy zwiększoną częstość gruczolaka nerki. Uważa się, że ta zmiana jest zależna od płci oraz gatunku i występuje po dawce stanowiącej 63-krotność dawki stosowanej w leczeniu ludzi. Żadne z zaobserwowanych działań nie ma znaczenia klinicznego w stosowaniu eksemestanu u ludzi.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Tabletka: mannitol, hypromeloza, polisorbat 80, krospowidon, koloidalny krzemu dwutlenek uwodniony, celuloza mikrokrystaliczna, sodowy glikolan skrobi, magnezu stearynian.

Otoczka: hypromeloza, simetikon emulsja, makrogol 6 000, magnezu węglan uwodniony, tytanu dwutlenek, metylu para-hydroksybenzoesan (E218), alkohol poliwinylowy, sacharoza, estry cetylowe wosku, talk, wosk Carnauba.

Atrament: alkohol etylowy, szelak, żelaza tlenki czarne (E172), tytanu tlenki (E171).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

15, 20, 30, 90, 100 i 120 tabletek w blistrach (Aluminium - PVDC/PVC-PVDC), w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent, CT13 9NJ Wielka Brytania

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

8262

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 24 sierpień 2000 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 18 październik 2010 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11

1

U pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi rzadko stwierdzano trombocytopenię i leukopenię. U około 20% pacjentek otrzymujących produkt Aromasin obserwowano sporadyczne zmniejszenie liczby limfocytów we krwi, szczególnie nasilone u osób z limfopenią występuj ącą przed leczeniem. Średnia liczba limfocytów u tych pacjentek nie zmieniała się jednak znacząco w czasie. Nie odnotowano też zwiększenia częstości współwystępuj ących zakażeń wirusowych. Tego typu działań nie obserwowano u pacjentek leczonych we wczesnych stadiach rozwoju raka piersi.

W tabeli poniżej przedstawiono częstość określonych zdarzeń niepożądanych i chorób, bez względu na ich przyczyny, w badaniu wczesnego raka piersi (Intergroup Exemestane Study, IES), stwierdzonych u pacjentek w trakcie leczenia i do 30 dni po jego zakończeniu.

2

Test logarytmiczny rank; pacjentki ER+ = pacjentki z guzem ze stwierdzoną obecnością receptorów estrogenowych;

a Przeżycie bez objawów choroby (ang. Disease-Free Survival, DFS) definiuje się jako przeżycie do pierwszego nawrotu choroby miejscowego lub odległego, raka drugiej piersi lub zgonu z dowolnej przyczyny. b Przeżycie bez raka piersi (ang. Breast Cancer Free Survival) definiuje się jako przeżycie do pierwszego nawrotu miejscowego lub odległego, raka drugiej piersi lub zgonu z powodu raka piersi. c Przeżycie bez nawrotów odległych (ang. Distant Recurrence Free Survival) definiuje się jako przeżycie do pierwszego nawrotu odległego lub do zgonu z powodu raka piersi.

Aromasin