Imeds.pl

Aropilo Sr

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Aropilo SR, 2 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Aropilo SR, 3 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Aropilo SR, 4 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Aropilo SR, 6 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Aropilo SR, 8 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Ropinirolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Aropilo SR i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aropilo SR

3.    Jak stosować lek Aropilo SR

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Aropilo SR

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK AROPILO SR I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną leku Aropilo SR jest ropinirol, który należy do grupy leków zwanych agonistami dopaminy. Agoniści dopaminy działają w mózgu podobnie do naturalnie występującej substancji zwanej dopaminą.

Lek Aropilo SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu jest stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. U pacjentów z chorobą Parkinsona w niektórych częściach mózgu występuje małe stężenie dopaminy. Ropinirol działa podobnie do dopaminy naturalnie występującej w mózgu i tym samym pomaga łagodzić objawy choroby Parkinsona.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU AROPILO SR Kiedy nie przyjmować leku Aropilo SR

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na chlorowodorek ropinirolu lub którykolwiek z pozostałych składników leku Aropilo SR (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli u pacj enta występuj e ciężka choroba nerek;

-    jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby.

Należy poinformować lekarza w przypadku wystąpienia tych okoliczności.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Aropilo SR

-    jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży;

-    jeśli pacjentka karmi piersią;

-    jeśli pacjent jest w wieku poniżej 18 lat;

-    gdy u pacjenta występuje ciężka choroba serca;

-    jeżeli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia psychiczne;

-    jeśli pacj ent nie toleruj e niektórych cukrów (takich, j ak laktoza).

Należy poinformować lekarza w przypadku wystąpienia tych okoliczności. Lekarz może zdecydować, że lek Aropilo SR nie jest odpowiednim lekiem dla pacjenta lub może zalecić wykonanie dodatkowych badań kontrolnych podczas stosowania leku.

Kiedy zachować szczególna ostrożność stosując lek Aropilo SR

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent lub jego bliscy zauważają nietypowe zachowania będące wynikiem nieodpartego impulsu, przymusu, natrętnego wykonywania pewnych czynności, szkodliwych dla pacjenta lub innych osób. Takie zachowania są zwane zaburzeniami kontroli impulsów i mogą obejmować uzależnienie od hazardu, nadmierne objadanie się lub wydawanie pieniędzy, nadmierny popęd seksualny lub nasilone myśli i odczucia seksualne. Lekarz może zdecydować o dostosowaniu leczenia lub odstawieniu leku.

Palenie papierosów i lek Aropilo SR

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent rozpoczął lub przestał palić papierosy podczas stosowania leku Aropilo SR. Lekarz może zalecić zmianę dawki leku.

Inne leki i Aropilo SR

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy także pamiętać o poinformowaniu lekarza lub farmaceuty o rozpoczęciu przyjmowania jakiegokolwiek nowego leku podczas stosowania leku Aropilo SR.

Niektóre leki mogą mieć wpływ na działanie leku Aropilo SR lub też powodować zwiększone ryzyko działań niepożądanych. Lek Aropilo SR może też mieć wpływ na działanie innych leków.

Dotyczy to:

-    leku przeciwdepresyjnego, fluwoksaminy;

-    leków stosowanych w innych zaburzeniach psychicznych, na przykład sulpirydu;

-    hormonalnej terapii zastępczej (HTZ);

-    metoklopramidu, który jest lekiem stosowanym w leczeniu nudności i zgagi;

-    antybiotyków cyprofloksacyny lub enoksacyny;

-    jakichkolwiek innych leków stosowanych w chorobie Parkinsona.

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent przyjmuje lub ostatnio przyjmował którykolwiek z tych leków.

Aropilo SR z jedzeniem i piciem

Lek Aropilo SR może być przyjmowany z jedzeniem lub niezależnie od posiłków, jak pacjent woli. Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że może być w ciąży lub planuje zajście w ciążę.

Lek Aropilo SR nie jest zalecany do stosowania, jeśli pacjentka jest w ciąży, chyba że lekarz stwierdzi, że korzyść z przyjmowania leku Aropilo SR przez pacjentkę przeważa nad ryzykiem dla nienarodzonego dziecka.Aropilo SR

Lekarz udzieli także porady, jeżeli pacjentka karmi piersią lub planuje karmienie piersią. Lek Aropilo SR nie jest zalecany do stosowania w czasie karmienia piersią, ponieważ może mieć wpływ na wytwarzanie mleka przez pacjentkę. Lekarz może zalecić odstawienie leku Aropilo SR.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Aropilo SR może powodować uczucie senności. Może wystąpić niepohamowana senność, a czasami także nagłe i niespodziewane napady snu niepoprzedzone sennością.

Jeśli powyższe może dotyczyć pacjenta: nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać czynności, podczas których uczucie senności lub zaśnięcie może narażać pacjenta (lub inne osoby) na ryzyko ciężkiego urazu lub śmierci. Nie należy wykonywać takich czynności, dopóki objawy nie ustąpią.

Lek Aropilo SR zawiera laktozę i olej rycynowy

Lek Aropilo SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Aropilo SR.

Lek Aropilo SR zawiera olej rycynowy. Lek może powodować niestrawność i biegunkę.

3. JAK STOSOWAĆ LEK AROPILO SR

Aropilo SR należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie podawać leku Aropilo SR dzieciom. Lek Aropilo SR nie jest normalnie przepisywany pacjentom w wieku poniżej 18 lat.

Aropilo SR może być stosowany, jako jedyny lek w leczeniu objawów choroby Parkinsona. Może być także stosowany w skojarzeniu z innym lekiem zwanym L-dopą (zwanym także lewodopą).

W przypadku, gdy pacjent stosuje L-dopę, podczas rozpoczynania stosowania leku Aropilo SR mogą wystąpić niezależne od woli ruchy. W przypadku wystąpienia takich objawów należy poinformować lekarza, który może dostosować dawki przyjmowanych przez pacjenta leków.

Jakie dawki leku Aropilo SR należy stosować

Ustalenie odpowiedniej dla pacjenta dawki leku Aropilo SR może potrwać pewien czas.

Zazwyczaj zalecana dawka początkowa leku Aropilo SR w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, wynosi 2 mg raz na dobę przez pierwszy tydzień. Lekarz może zwiększyć dawkę leku Aropilo SR w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu do 4 mg raz na dobę, poczynając od drugiego tygodnia leczenia. Jeżeli pacjent jest w bardzo podeszłym wieku, lekarz może wolniej zwiększać dawkę leku. Następnie lekarz może dostosować dawkę, aż do momentu osiągnięcia dawki optymalnej dla pacjenta. Niektórzy pacjenci przyjmują do 24 mg leku Aropilo SR w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu na dobę.

Jeżeli na początku leczenia u pacjenta wystąpią trudne do zniesienia działania niepożądane, należy poinformować o tym lekarza. Lekarz może zalecić zmianę leczenia do stosowania mniejszej dawki ropinirolu w postaci tabletek powlekanych (o natychmiastowym uwalnianiu), którą pacjent będzie przyjmować trzy razy na dobę.

Może upłynąć kilka tygodni, zanim wystąpi korzystne działanie leku Aropilo SR.

Sposób podawania

Lek Aropilo SR należy przyjmować raz na dobę, o tej samej porze każdego dnia.

Tabletkę (-ki) o przedłużonym uwalnianiu leku Aropilo SR należy połykać w całości, popijając szklanką wody. Nie należy łamać, żuć ani rozkruszać tabletek. Jeżeli do tego dojdzie, istnieje niebezpieczeństwo przedawkowania, z uwagi na zbyt szybkie uwolnienie się leku w organizmie

W przypadku zamiany leczenia u pacjentów stosujących ropinirol w postaci tabletek powlekanych (o natychmiastowym uwalnianiu)

Lekarz ustali dawkę leku Aropilo SR tabletki o przedłużonym uwalnianiu na podstawie stosowanej uprzednio dawki ropinirolu w postaci tabletek powlekanych (o natychmiastowym uwalnianiu).

Należy przyjąć dotychczas stosowaną dawkę ropinirolu w postaci tabletek powlekanych (o natychmiastowym uwalnianiu) w dniu poprzedzającym zamianę leczenia. Następnego dnia rano należy przyjąć lek Aropilo SR tabletki o przedłużonym uwalnianiu i nie przyjmować więcej ropinirolu w postaci tabletek powlekanych (o natychmiastowym uwalnianiu).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aropilo SR

Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Jeżeli to możliwe, należy pokazać opakowanie leku Aropilo SR.

U pacjenta, który zastosował większą niż zalecana dawkę leku Aropilo SR mogą wystąpić: mdłości (nudności), wymioty, zawroty głowy (uczucie wirowania), uczucie senności, zmęczenia psychicznego lub fizycznego, omdlenie, omamy.

Pominięcie zastosowania leku Aropilo SR

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

W przypadku pominięcia dawki leku Aropilo SR przez dobę lub dłużej, należy zasięgnąć porady lekarza odnośnie ponownego rozpoczęcia stosowania leku Aropilo SR.

Przerwanie stosowania leku Aropilo SR

Nie należy przerywać stosowania leku Aropilo SR, jeżeli nie zaleci tego lekarz. Lek Aropilo SR należy stosować tak długo, jak zaleci to lekarz. Nie należy przerywać stosowania, chyba, że zaleci to lekarz.

W przypadku nagłego zaprzestania stosowania leku Aropilo SR, objawy choroby Parkinsona mogą w krótkim czasie ulec znacznemu pogorszeniu.

W przypadku konieczności przerwania stosowania leku Aropilo SR, lekarz stopniowo zmniejszy przyjmowaną dawkę.

W przypadku jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Aropilo SR może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane leku Aropilo SR mogą wystąpić najczęściej podczas rozpoczynania leczenia lub krótko po zwiększeniu dawki. Działania niepożądane są zazwyczaj łagodne i stają się mniej dokuczliwe po krótkim czasie stosowania leku. W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących działań niepożądanych, należy poradzić się lekarza.

Częstość występowania działań niepożądanych wymieniona poniżej została zdefiniowana przy użyciu następującej konwencji:

Bardzo często: Często:

Niezbyt często: Rzadko:

Bardzo rzadko: Nieznana:


dotyczy więcej niż 1 na 10 pacjentów

dotyczy 1 do 10 na 100 pacjentów

dotyczy 1 do 10 na 1000 pacjentów

dotyczy 1 do 10 na 10000 pacjentów

dotyczy mniej niż 1 na 10000 pacjentów

nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Bardzo często:

-    omdlenia;

-    uczucie senności;

-    mdłości (nudności).

Często:

-    omamy („widzenie” rzeczy, które w rzeczywistości nie istnieją);

-    wymioty;

-    zawroty głowy (uczucie wirowania);

-    zgaga;

-    ból brzucha;

-    zaparcia;

-    obrzęki nóg, stóp lub rąk.

Niezbyt często

-    zawroty głowy lub omdlenia, zwłaszcza przy nagłej zmianie pozycji ciała na stojącą (jest to spowodowane obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi);

-    bardzo silne uczucie senności podczas dnia (niepohamowana senność);

-    nagłe zapadanie w sen, niepoprzedzone uczuciem senności (nagłe napady snu);

-    zaburzenia psychiczne, takie jak majaczenie (ciężkie zaburzenia orientacji), urojenia (irracjonalne myśli) lub paranoja (nieuzasadniona podejrzliwość).

Nieznana:

-    zmiany czynnościowe wątroby, które wykazano w badaniach krwi;

-    reakcje alergiczne, takie jak czerwone, swędzące obrzęki na skórze, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka, który może powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu, wysypka i swędzenie.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

• niezdolność odparcia impulsu, pokusy czy przymusu wykonania czynności, które mogą być szkodliwe dla pacjenta lub innych osób; dotyczy to:

o silnego impulsu do niepohamowanego uprawiania hazardu, mimo poważnych osobistych lub rodzinnych konsekwencji, o zmienionych lub zwiększonych zainteresowań oraz zachowań seksualnych o dużym znaczeniu dla pacjenta lub innych osób, np. czynności związanych z nasilonym popędem seksualnym,

o kompulsywnego, niekontrolowanego wydawania pieniędzy lub kupowania, o napadowego objadania się (spożywania ogromnych ilości jedzenia w krótkim czasie) lub kompulsywnego jedzenia (spożywania większej ilości jedzenia niż normalnie oraz większych ilości niż jest to potrzebne do zaspokojenia głodu).

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent przejawia któreś z tych zachowań, aby omówić sposoby kontrolowania lub ograniczenia tych objawów.

Przyjmowanie leku Aropilo SR razem z lewodopą (L-dopa)

U pacjentów przyjmujących lek Aropilo SR w skojarzeniu z lewodopą po pewnym czasie mogą wystąpić inne działania niepożądane:

-    niekontrolowane ruchy są bardzo częstym działaniem niepożądanym. W przypadku, gdy pacjent przyjmuje L-dopę, podczas rozpoczęcia stosowania leku Aropilo SR mogą wystąpić niezależne od woli ruchy. W przypadku wystąpienia tych objawów należy poinformować lekarza, który może dostosować dawki przyjmowanych przez pacjenta leków;

-    uczucie dezorientacji to często występujące działanie niepożądane.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Mogą obejmować one wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK AROPILO SR

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Aropilo SR po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po określeniu „Termin ważności” lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Aropilo SR

-    Substancj ą czynną leku jest ropinirol. Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 2 mg,

3 mg, 4 mg, 6 mg lub 8 mg ropinirolu (w postaci ropinirolu chlorowodorku).

-    Ponadto lek zawiera: hypromeloza, kroskarmeloza sodowa, maltodekstryna, laktoza jednowodna, olej rycynowy uwodorniony, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian; mieszanina barwiąca:[2 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu] żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172), laktoza jednowodna; [3 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu] laktoza jednowodna, indygotyna (E 132), lak, karmin (E 120); [4 mg i 8 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu] żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172), laktoza jednowodna, żelaza tlenek czarny (E 172).

Jak wygląda lek Aropilo SR i co zawiera opakowanie

Aropilo SR, 2 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu:

Różowe, nakrapiane, owalne tabletki, 16 mm x 8,2 mm, z wytłoczeniem 2x po jednej stronie.

Aropilo SR, 3 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu:

Purpurowe, nakrapiane, owalne tabletki, 16 mm x 8,2 mm, z wytłoczeniem 3x po jednej stronie. Aropilo SR, 4 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu:

Brązowe, nakrapiane, owalne tabletki, 16 mm x 8,2 mm, z wytłoczeniem 4x po jednej stronie.

Aropilo SR, 6 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu:

Białe, owalne tabletki, 16 mm x 8,2 mm, z wytłoczeniem 6x po jednej stronie.

Aropilo SR, 8 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu:

Ciemnoróżowe, nakrapiane, owalne tabletki, 16 mm x 8,2 mm, z wytłoczeniem 8x po jednej stronie. Wielkości opakowań:

Aropilo SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu są dostępne w blistrach po:

21, 28, 30, 42, 56, 84 i 90 tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Vipharm S.A. ul. A. i F. Radziwiłłów 9 05-850 Ożarów Mazowiecki

Wytwórca Actavis Ltd.

BLB 016 Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania    Aropilo SR

Polska    Aropilo SR

Data zatwierdzenia ulotki:

05/2013

7