Imeds.pl

Arparial

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Arparial, 50 mg + 5 mg, tabletki powlekane Arparial, 50 mg + 7,5 mg, tabletki powlekane

Metoprololi tartras + Ivabradinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Arparial i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Arparial

3.    Jak stosować lek Arparial

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Arparial

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Arparial i w jakim celu się go stosuje

Arparial jest stosowany u dorosłych w objawowym leczeniu stabilnej dławicy piersiowej (która powoduje ból w klatce piersiowej). Zamiast przyjmować iwabradynę i metoprolol w oddzielnych tabletkach, pacjent otrzyma jedna tabletkę leku Arparial, która zawiera obie substancje czynne w tych samych ilościach.

Arparial jest lekiem złożonym zawierającym dwie substancje czynne, winian metoprololu i iwabradynę. Metoprolol jest beta-adrenolitykiem. Beta-adrenolityki zwalniają czynność serca, zmniejszają siłę, z jaką kurczy się mięsień sercowy i zmniejszają skurcz naczyń krwionośnych w sercu, mózgu i całym organizmie. Iwabradyna działa głównie przez zmniejszenie częstości akcji serca o kilka uderzeń na minutę. Powoduje to zmniejszenie zapotrzebowania serca na tlen, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy jest bardziej prawdopodobne wystąpienie napadu dławicy piersiowej. W ten sposób metoprolol i iwabradyna pomagaj ą kontrolować i zmniejszać liczbę napadów dławicy piersiowej.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Arparial

Kiedy nie stosować leku Arparial:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na iwabradynę, metoprolol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6) lub na inne beta-adrenolityki;

-    jeśli pacjent przed leczeniem ma za wolną czynność serca w spoczynku, jeśli czuje się słabo, ma zmniejszoną świadomość, występuje u niego duszność, niedociśnienie tętnicze lub ból w klatce piersiowej (z powodu objawowego rzadkoskurczu);

-    u pacjentów we wstrząsie kardiogennym (ciężki stan serca spowodowany przez bardzo niskie ciśnienie krwi, leczony w szpitalu);

-    u pacjentów z zaburzeniem rytmu serca (z nieregularnym biciem serca);

-    u pacjentów ze świeżym zawałem serca lub u których może wystąpić zawał serca powikłany następującymi stanami: bardzo wolna czynność serca, wolne lub nieregularne bicie serca, górna wartość ciśnienia tętniczego niższa niż 100 mm Hg i (lub) ciężka niewydolność serca;

-    u pacjentów z bardzo niskim ciśnieniem tętniczym;

-    u pacjentów z niewydolnością serca, która ostatnio się nasiliła;

-    jeśli pacjent jest leczony agonistami receptora beta, takimi jak dobutamina, w niewydolności serca;

-    jeśli czynność serca jest powodowana wyłącznie przez stymulator serca;

-    u pacjentów z niestabilną dławicą piersiową (ciężka postać z bardzo często pojawiaj ącymi się bólami w klatce piersiowej, związanymi lub niezwiązanymi z wysiłkiem);

-    u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami naczyń krwionośnych;

-    u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym spowodowanym przez guz zlokalizowany przy nerce (nieleczony guz chromochłonny);

-    u pacjentów z ciężkimi chorobami wątroby;

-    u pacjentów ze zbyt dużym stężeniem kwasu we krwi (kwasica metaboliczna);

-    u pacjentów przyjmuj ących leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (takie jak ketokonazol, itrakonazol), antybiotyki z grupy makrolidów (takie jak klarytromycyna, erytromycyna podawana doustnie, jozamycyna i telitromycyna), leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV - inhibitory proteazy (takie jak nelfinawir, rytonawir) i nefazodon (lek stosowany w leczeniu depresji) lub diltiazem, werapamil (stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub dławicy piersiowej);

-    jeśli pacjentka jest w wieku rozrodczym i nie stosuje skutecznych metod zapobiegania ciąży;

-    u kobiet w ciąży lub próbujących zajść w ciążę;

-    u kobiet karmiących piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Arparial należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występowały lub występują następujące stany:

-    jeśli pacjent ma zaburzenia rytmu serca (takie jak nieregularne bicie serca, kołatanie serca, nasilenie bólu w klatce piersiowej), utrwalone migotanie przedsionków (rodzaj nieregularnego bicia serca) lub ma pewną nieprawidłowość w elektrokardiogramie (EKG), zwaną zespołem długiego odstępu QT;

-    jeśli pacjent ma takie objawy jak: uczucie zmęczenia, zawroty głowy lub duszność (co może oznaczać za wolną czynność serca, tzn. poniżej 50 uderzeń na minutę);

-    jeśli u pacjenta występują objawy migotania przedsionków [niezwykle szybkie tętno w spoczynku (powyżej 110 uderzeń na minutę) lub tętno nieregularne, bez widocznej przyczyny, trudne do zmierzenia];

-    jeśli u pacjenta wystąpił ostatnio udar mózgu;

-    jeśli u pacjenta występuje przewleka choroba siatkówki oka lub jeżeli pogarsza się wzrok;

-    jeśli pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze lub nie poddające się kontroli ciśnienie tętnicze, zwłaszcza po zmianie leczenia przeciwnadciśnieniowego;

-    jeśli pacjent ma być poddany kardiowersji (zabiegowi medycznemu, który powoduje, że szybki lub nieregularny rytm serca jest przywracany do prawidłowego rytmu);

-    jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca lub niewydolność serca z pewną nieprawidłowością w EKG, zwaną blokiem odnogi pęczka Hisa;

-    jeśli pacjent ma astmę lub znaczne zwężenie dróg oddechowych zwane przewlekłą obturacyjną chorobą płuc;

-    jeśli pacjent ma zaburzenia krążenia (np. choroba Raynauda);

-    jeśli u pacjenta występuje lub podejrzewa się występowanie guza nadnerczy (guz chromochłonny);

-    je śli pacj ent ma cukrzycę;

-    jeśli pacjent ma dławicę Prinzmetala (ból w klatce piersiowej występujący w okresach odpoczynku);

-    je śli pacj ent ma łuszczycę (ciężką wysypkę);

-    jeśli pacjent ma nadczynność tarczycy (objawy to: drżenie, szybka czynność serca, nasilone pocenie lub zmniejszenie masy ciała);

-    jeśli pacjent ma być poddany zabiegowi chirurgicznemu, który wymaga znieczulenia ogólnego;

-    jeśli pacjent jest w podeszłym wieku;

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie choroby nerek;

-    jeśli u pacjenta występują umiarkowanie ciężkie choroby wątroby;

-    jeśli u pacjenta występowały wcześniej reakcje nadwrażliwości lub pacjent jest poddany leczeniu odczulającemu.

Nie należy nagle przerywać przyjmowania leku Arparial, ponieważ może to spowodować ciężkie zmiany rytmu lub częstości akcji serca i zwiększyć ryzyko zawału serca.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych powyżej sytuacji, należy natychmiast poinformować lekarza przed zastosowaniem lub podczas przyjmowania leku Arparial.

Dzieci i młodzież

Arparial nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Arparial a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Stosowanie innych leków może mieć wpływ na leczenie preparatem Arparial. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następuj ących leków, ponieważ może to wymagać zastosowania szczególnej ostrożności:

-    flukonazol i terbinafina (leki stosowane w zakażeniach grzybiczych);

-    ryfampicyna (lek stosowany w leczeniu zakażeń);

-    barbiturany (leki stosowane w leczeniu padaczki lub w przypadku trudności z zasypianiem);

-    fenytoina (lek stosowany w padaczce);

-    preparaty zawierające ziele dziurawca (Hypericum perforatum) (leki ziołowe, stosowane w leczeniu depresji);

-    leki wydłużające odstęp QT stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca lub innych stanów:

-    chinidyna, dyzopiramid, ibutylid, sotalol, amiodaron (leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca);

-    beprydyl (lek stosowany w leczeniu dławicy piersiowej);

-    pimozyd, zyprazydon, sertyndol (leki stosowane w leczeniu lęku, schizofrenii lub innych psychoz);

-    meflochina i halofantryna (leki stosowane w leczeniu malarii);

-    erytromycyna stosowana dożylnie (antybiotyk);

-    pentamidyna (lek przeciw pasożytom);

-    cyzapryd (lek stosowany w leczeniu problemów z trawieniem);

-    furosemid, hydrochlorotiazyd, indapamid (pewne rodzaje leków moczopędnych stosowanych w leczeniu obrzęku i wysokiego ciśnienia tętniczego, co może zmniejszać stężenie potasu we krwi);

-    hydralazyna, klonidyna (leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego);

-    flekainid, propafenon, tokainid, prokainamid, ajmalina (leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca);

-    azotany (leki stosowane w leczeniu dławicy piersiowej);

-    digoksyna (lek stosowany w chorobach serca);

-    paroksetyna, fluoksetyna, sertralina, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki (np. chlorpromazyna, triflupromazyna, chlorprotyksen) i pentobarbital (leki stosowane w leczeniu chorób psychicznych, takich jak depresja lub schizofrenia);

-    celekoksyb, indometacyna i floktafenina [niesteroidowe leki przeciwzapalne/ leki przeciwreumatyczne (NLPZ) stosowane w celu zmniejszenia stanu zapalnego, gorączki i bólu];

-    difenhydramina (lek stosowany w leczeniu alergii);

-    hydroksychlorochina (lek stosowany w celu zmniej szenia stanu zapalnego u osób z chorobami autoimmunologicznymi);

-    inne beta-adrenolityki (np. krople do oczu);

-    inhibitory monoaminooksydazy (MAO) (leki stosowane w leczeniu depresji i choroby Parkinsona);

-    cymetydyna (lek stosowany w leczeniu zgagi lub choroby wrzodowej);

-    insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe;

-    lidokaina (lek miej scowo znieczulaj ący);

-    wziewne leki znieczulające;

-    adrenalina (lek stosowany w leczeniu nagłych reakcji alergicznych);

-    leki parasympatykomimetyczne stosowane w leczeniu takich stanów, jak choroba Alzheimera lub jaskra;

-    dipirydamol (lek stosowany do badania przepływu krwi w sercu);

-    alfuzosyna, doksazosyna, prazosyna, tamsulosyna i terazosyna (leki stosowane w leczeniu zatrzymania moczu);

-    ergotamina (lek stosowany w leczeniu migreny);

-    leki zwiotczające mięśnie szkieletowe;

-    leki zobojętniające (stosowane w zaburzeniach żołądkowych).

Lek Arparial z jedzeniem i piciem

Należy unikać picia soku grejpfrutowego podczas leczenia lekiem Arparial. Należy ograniczyć spożycie alkoholu podczas przyjmowania tego leku, ponieważ alkohol może nasilać działanie metoprololu.

Pokarm może zwiększać działanie metoprololu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania tego leku w czasie ciąży. W przypadku planowania lub potwierdzenia ciąży, najszybciej jak to możliwe powinno być zalecone inne leczenie.

Pacjentka w wieku rozrodczym nie może przyjmować leku Arparial, chyba że stosuje skuteczne metody zapobiegania ciąży (patrz „Kiedy nie stosować leku Arparial”).

Nie wolno przyjmować leku Arparial, jeśli pacjentka karmi piersią. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka karmi lub zamierza karmić piersią, ponieważ karmienie piersią należy przerwać, gdy pacjentka przyjmuje Arparial.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Arparial może powodować przemijające zaburzenia widzenia (chwilowe wrażenia widzenia silnego światła w polu widzenia, patrz „Możliwe działania niepożądane”). W razie ich wystąpienia, należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, zwłaszcza w sytuacjach, gdy może dojść do nagłych zmian natężenia oświetlenia, szczególnie podczas prowadzenia pojazdów nocą.

Należy także zachować ostrożność podczas przyjmowania leku Arparial z alkoholem lub podczas zmiany leku, ponieważ może to wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli tabletki powoduj ą, że pacjent ma zawroty głowy, jest zmęczony albo ma bóle głowy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

3.    Jak stosować lek Arparial

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletkę należy przyjmować dwa razy na dobę, rano i wieczorem podczas posiłków.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Arparial

W razie zażycia większej liczby tabletek niż przepisano, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do oddziału pomocy doraźnej najbliższego szpitala. Najbardziej prawdopodobne objawy to: zawroty głowy, uczucie omdlewania, zmęczenia lub trudności w oddychaniu z powodu zwolnienia rytmu serca.

Pominięcie przyjęcia leku Arparial

W razie pominięcia dawki leku Arparial, następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Arparial

Nie należy nagle przerywać przyjmowania tabletek leku Arparial, ponieważ może to spowodować ciężkie zmiany rytmu lub czynności serca oraz zwiększyć ryzyko zawału serca. Zmiany dawki lub przerwania leczenia można dokonać tylko po konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    zaburzenia widzenia (chwilowe wrażenia widzenia silnego światła, najczęściej spowodowane przez nagłe zmiany natężenia światła). Zaburzenia te są także opisywane jako aureola, kolorowe błyski, rozdzielony obraz lub zwielokrotnione obrazy. Zwykle pojawiają się w ciągu pierwszych dwóch miesięcy leczenia, po których mogą wystąpić powtórnie i ustąpić podczas terapii lub po leczeniu.

•    uczucie zmęczenia.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

•    koszmary senne;

•    ból głowy;

•    senność;

•    trudności z zasypianiem;

•    zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego;

•    niewyraźne widzenie (zamglone widzenie);

•    zmiany czynności serca (wolne, nieregularne, szybkie skurcze serca);

•    dodatkowe skurcze serca;

•    odczuwanie nieprawidłowego bicia serca;

•    kołatanie serca;

•    niekontrolowane ciśnienie tętnicze;

•    niskie ciśnienie tętnicze podczas np. wstawania;

•    zimne stopy i dłonie;

•    mrowienie i zmiana barwy (biała, sina, następnie zaczerwieniona skóra) palców rąk i nóg w razie narażenia na zimno (choroba Raynauda);

•    trudności w oddychaniu podczas wysiłku;

•    nudności;

•    zaparcie;

•    biegunka;

•    wymioty;

•    ból brzucha;

•    zaburzenia popędu płciowego.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

•    zwiększenie liczby eozynofilów (jest to rodzaj krwinek białych);

•    zaostrzenie łuszczycy;

•    duże stężenie kwasu moczowego we krwi;

•    małe stężenie cukru (glukozy) we krwi;

•    depresja;

•    dezorientacja;

•    omamy;

•    zmniejszona czujność;

•    omdlenie;

•    uczucie kłucia i mrowienia lub zdrętwienia w dłoniach lub stopach;

•    brak kontaktu z otoczeniem (osłupienie);

•    osłabione widzenie;

•    suchość oczu;

•    podrażnienie oczu;

•    podwójne widzenie;

•    uczucie wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego);

•    nasilenie objawów niewydolności serca;

•    ciężki stan serca spowodowany przez bardzo niskie ciśnienie tętnicze;

•    ból lub uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej;

•    niskie ciśnienie tętnicze z powodu wolnego bicia serca;

•    ból mięśni jednej lub obu nóg, który występuje podczas chodzenia;

•    trudności w oddychaniu (duszność);

•    świszczący oddech i duszność (skurcz oskrzeli);

•    obrzęk naczynioruchowy (objawy takie jak opuchnięta twarz, opuchnięty język lub gardło, trudności w oddychaniu lub połykaniu);

•    wysypki;

•    wysypka w postaci białych lub srebrzystych zmian skórnych (łuszczyca);

•    pokrzywka;

•    nasilone pocenie;

•    skurcze mięśni;

•    bolesne skurcze mięśni;

•    uczucie osłabienia;

•    obrzęki;

•    zwiększenie masy ciała;

•    zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi (produkt rozkładu mięśni);

•    nieprawidłowy zapis czynności serca w badaniu EKG.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

•    krwawienie lub częstsze niż zwykle powstawanie siniaków (mała liczba płytek krwi);

•    nerwowość;

•    lęk;

•    zapalenie w obrębie oczu;

•    szumy uszne (brzęczenie, syczenie, świszczenie, dzwonienie lub inny natarczywy hałas

w uszach);

•    obrzęk lub wyciek z nosa;

•    suchość błony śluzowej jamy ustnej;

•    zaburzenia smaku;

•    zmienione wyniki badań czynności wątroby;

•    nieprawidłowa czynność wątroby;

•    zaczerwienienie skóry;

•    świąd;

•    utrata włosów;

•    osłabienie mięśni;

•    złe samopoczucie;

•    zwiększenie aktywności pewnych enzymów wątrobowych;

•    zaburzenie czynności seksualnych, impotencja.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

•    niedobór krwinek białych;

•    zmiany osobowości;

•    utrata pamięci;

•    osłabienie słuchu;

•    głuchota;

•    nieregularne bicie serca;

•    nasilenie napadów dławicy u pacjentów z dławicą piersiową;

•    zgorzel w przypadku już istniejącego niedostatecznego ukrwienia kończyn;

•    włóknienie zaotrzewnowe (rozrost tkanki łącznej w jamie ciała poniżej klatki piersiowej);

•    zapalenie wątroby (choroba wątroby);

•    zwiększona wrażliwość skóry na słońce;

•    obrzęknięte lub bolesne stawy;

•    bolesny wzwód (choroba Peyronie’go).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Arparial

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Arparial

-    Substancjami czynnymi leku są: metoprololu winian i iwabradyna (w postaci chlorowodorku). Arparial, 50 mg + 5 mg: każda tabletka powlekana zawiera 50 mg metoprololu winianu i 5 mg iwabradyny, co odpowiada 5,390 mg iwabradyny w postaci chlorowodorku.

Arparial, 50 mg + 7,5 mg: każda tabletka powlekana zawiera 50 mg metoprololu winianu i 7,5 mg iwabradyny, co odpowiada 8,085 mg iwabradyny w postaci chlorowodorku.

-    Pozostałe składniki to: rdzeń tabletki - skrobia żelowana, kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, maltodekstryna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian; składniki otoczki: glicerol, hypromeloza, makrogol 6000, magnezu stearynian, tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda lek Arparial i co zawiera opakowanie

Biała, okrągła tabletka powlekana (50 mg + 5 mg) o średnicy 8,5 mm, z wytłoczoną cyfrą po jednej stronie oraz wytłoczonym znakiem po drugiej stronie.

Biała, podłużna tabletka powlekana (50 mg + 7,5 mg) o długości 10,8 mm i szerokości 6,7 mm, z wytłoczoną cyfrą po jednej stronie oraz wytłoczonym znakiem po drugiej stronie.

Tabletki są dostępne w opakowaniach kalendarzowych (blistry PVC/PVDC/Aluminium) po 56 lub 112 tabletek oraz w butelkach po 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

EGIS Pharmaceuticals PLC Kereszturi ut 30-38 H-1106 Budapeszt Węgry

Wytwórca

Les Laboratoires Servier Industrie 905, route de Saran 45520 Gidy Francja

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

EGIS Polska Sp. z o.o. ul. 17 Stycznia 45D 02-146 Warszawa Tel: +48 22 417 92 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Republika Czeska

Francja

Niemcy

Węgry

Włochy

Łotwa

Holandia

Polska

Rumunia

Słowacja


ARPARIAL,

ARPARIAL,

ARPARIAL,

ARPARIAL,

ARPARIAL

ARPARIAL,

ARPARIAL,

ARPARIAL

ARPARIAL,

ARPARIAL,


potahovane tablety comprime pellicule Filmtabletten filmtablettak

apvalkotas tabletes filmomhulde tabletten

comprimate filmate filmom obalene tablety

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

8