Imeds.pl

Arthryl 1500 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ARTHRYL, 1500 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego

Glucosamini sulfas

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Arthryl i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Arthryl

3.    Jak stosować Arthryl

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Arthryl

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST ARTHRYL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Arthryl stosuje się w leczeniu objawów łagodnej lub umiarkowanej choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ARTHRYL Kiedy nie stosować leku Arthryl

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na siarczan glukozaminy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek.

-    Ponieważ glukozamina otrzymywana jest ze skorupiaków, lek należy stosować z ostrożnością u pacjentów uczulonych na skorupiaki.

-    Lek zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

-    Lek zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

-    Lek zawiera 151 mg sodu na dawkę. Powinien być stosowany ostrożnie u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Nie należy stosować leku u dzieci.

Inne leki i Arthryl

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Podczas badań klinicznych nie obserwowano interakcji pomiędzy siarczanem glukozaminy oraz innymi lekami.

Podczas leczenia siarczanem glukozaminy można stosować niesteroidowe leki przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono niekorzystnego wpływu siarczanu glukozaminy na rozrodczość i przebieg laktacji. Ze względu na brak odpowiednich badań u ludzi, u kobiet w ciąży i karmiących piersią lek należy stosować pod kontrolą lekarza. Nie należy stosować leku w pierwszym trymestrze ciąży.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Arthryl nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ ARTHRYL

Zawartość 1 saszetki rozpuszczoną w szklance wody należy przyjmować raz dziennie, najlepiej z posiłkiem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Arthryl

Dotychczas nie zgłaszano przypadków przedawkowania leku. Wyniki badań na zwierzętach wskazują, że wystąpienie działań toksycznych jest mało prawdopodobne nawet po zastosowaniu bardzo dużych dawek leku.

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć kolejną dawkę o normalnej porze.

Przerwanie stosowania leku Arthryl

Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Arthryl może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Badania kliniczne wykazały, że lek jest dobrze tolerowany. Działania niepożądane obserwowano u niewielkiej liczby pacjentów. Były one najczęściej przemijające i słabo nasilone.

Obserwowane działania niepożądane podzielono zgodnie z następującą częstością:

Częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów)

Zaburzenia żołądka i jelit: ból brzucha, nudności, wzdęcia, zaparcia, biegunka lub niestrawność. Zaburzenia układu nerwowego: bóle głowy, senność, zmęczenie.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 100, ale częściej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rumień, świąd, wysypka skórna.

Działania niepożądane, których częstość występowania jest nieznana

Reakcje alergiczne, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, utrata włosów.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

JAK PRZECHOWYWAĆ ARTHRYL

5.


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 oC.

Nie stosować leku Arthryl po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu, po określeniu „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera Arthryl

Jedna saszetka zawiera 1500 mg glukozaminy siarczanu (Glucosamini sulfas) w postaci 1884 mg glukozaminy siarczanu krystalicznego (zawierającego 384 mg sodu chlorku).

Pozostałe składniki leku to: aspartam, sorbitol, makrogol 4000, kwas cytrynowy bezwodny.

Jak wygląda Arthryl i co zawiera opakowanie

Biały, krystaliczny, bezwonny proszek do sporządzania roztworu doustnego w saszetce zawierającej jedną dawkę.

Pudełko tekturowe zawiera 20 saszetek.

Podmiot odpowiedzialny:

Rottapharm S.p.A.

Galleria Unione 5 20122 Mediolan Włochy

Wytwórca:

Rottapharm Ltd.

Damastown, Industrial Park

Mulhuddart

Dublin 15

Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

MEDA Pharmaceuticals Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa

tel.: 22-697-71-00, faks: 22-697-71-01 e-mail: meda@meda.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3