Imeds.pl

Arthryl (400 Mg + 10 Mg)/2 Ml

Document: dokument 0 change

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Arthryl, (400 mg + 10 mg)/2ml, roztwór do wstrzykiwań

(Glucosamini sulfas + Lidocaini hydrochloridum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielegniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Arthryl i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Arthryl

3.    Jak stosować lek Arthryl

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Arthryl

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK ARTHRYL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Arthryl należy do grupy leków zwanych innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi i przeciwreumatycznymi.

Lek Arthryl jest stosowany w leczeniu objawów łagodnej lub umiarkowanej choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych u pacjentów, u których podawanie doustne glukozaminy jest przeciwwskazane.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ARTHRYL Kiedy nie stosować leku Arthryl

-    jeśli pacjent ma uczulenie na glukozaminę lub lidokainę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli pacjent jest uczulony na substancje pochodzące z muszli skorupiaków, gdyż glukozamina jest z nich wytwarzana.

Roztwór do wstrzykiwań, z uwagi na zawartość lidokainy jest przeciwwskazany u pacjentów z arytmią, z ostrą niewydolnością serca oraz u pacjentów z nadwrażliwością na lidokainę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    jeśli u pacjenta stwierdzono upośledzoną tolerancję glukozy lekarz może zlecić wykonanie badań laboratoryjnych na początku leczenia, w celu ustalenia stężenia glukozy we krwi;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono astmę, przed rozpoczęciem leczenia glukozaminą pacjent powinien zostać poinformowany o potencjalnej możliwości zaostrzenia się objawów;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono ostrą niewydolność wątroby i nerek;

-    jeśli pacjent jest na diecie o kontrolowanej zawartości sodu.

Ze względu na zawartość lidokainy, Arthryl powinien być ostrożnie stosowany u osób:

- u których stwierdzono choroby autoimmunologiczne układu nerwowego prowadzące do ciężkiego osłabienia mięśni i miastenii lub zaburzenia neurologiczne charakteryzujące się napadami epilepsji;

-    z niewydolnością serca (zastoinowa niewydolność serca) lub zwolnieniem rytmu serca (bradykardia) lub niewydolnością układu oddechowego;

-    u których nastąpiła utrata objętości krwi z powodu krwawienia lub odwodnienia (hipowolemia) lub w przypadku upośledzenia powrotu żylnego, np. w przypadkach znacznego gromadzenia się płynu w jamie otrzewnej (wodobrzusza) lub wystąpienia dużego guza jamy brzusznej, gdyż może u tych pacjentów wystąpić niskie ciśnienie krwi (niedociśnienie tętnicze);

-    przyjmujących leki z przeciwarytmiczne klasy III (np. amiodaron), ponieważ podczas przyjmowania leków przeciwartymicznych klasy III wpływ lidokainy na mięsień sercowy może być nasilony. Wtedy pacjent będzie ściśle monitorowany przez lekarza.

Domięśniowo podana lidokaina może zwiększyć aktywność enzymu fosfokinazy kreatynowej, która może utrudniać rozpoznanie zawału serca (ostry zawał mięśnia sercowego).

Należy unikać stosowania lidokainy u pacjentów z zaburzeniami funkcjonowania niektórych enzymów, które uczestniczą w produkcji barwników znanych jako porfiryny, ponieważ wykazano, iż lidokaina może spowodować porfirię u zwierząt.

Wstrzyknięcie lidokainy w miejsce objęte procesem zapalnym lub zakażeniem może spowodować osłabienie działania lidokainy.

Należy unikać łączenia leku z innymi lekami podawanymi w postaci roztworu do wstrzykiwań.

Nie należy stosować leku Arthryl u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat. Nie ustalono profilu bezpieczeństwa stosowania i skuteczności glukozaminy w tej grupie wiekowej.

Inne leki i Arthryl

Przed zastosowaniem leku Arthryl należy powiedzieć lekarzowi o stosowaniu:

-    leków zmniejszających krzepliwość krwi (leki przeciwzakrzepowe, jak warfaryna lub acenokumarol);

oraz ze względu na obecność w leku Arthryl lidokainy należy powiedzieć lekarzowi o stosowaniu:

-    leków stosowanych w leczeniu napadu drgawek (pochodne hydantoiny, takie jak fenytoina), ;

-    leków stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca (klasa III leków przeciwarytmicznych),

-    cymetydyny, stosowanej głównie w leczeniu wrzodów żołądka,

-    leków beta-andrenolitycznych, stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca, kardioprotekcji po ataku serca (zawale serca) i nadciśnieniu tętniczym,

-    leków zwiotczających mięśnie.

Podczas leczenia siarczanem glukozaminy można stosować jednocześnie niesteroidowe leki przeciwbólowe i przeciwzapalne.

W czasie leczenia można stosować kinezyterapię, fizykoterapię i ćwiczenia fizyczne.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować lub stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku Arthryl nie należy stosować w okresie ciąży.

Stosowanie leku Arthryl w okresie karmienia piersią nie jest zalecane.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Zaleca się ostrożność w przypadku uczucia bólu głowy, senności, zmęczenia, zawrotów głowy lub zaburzenia widzenia. Wstrzyknięcie lidokainy w obszar ciała związany z prowadzeniem pojazdów i obsługiwaniem maszyn powoduje znieczulenie tego miejsca. Należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn do czasu kiedy prawidłowe funkcjonowanie zostanie przywrócone.

Lek Arthryl zawiera sodu chlorek

Lek Arthryl zawiera 40,3 mg sodu w jednej dawce. Należy to uwzględnić u pacjentów stosujących dietę z kontrolowaną zawartością sodu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ARTHRYL

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zawartość ampułki A (koloru brązowego) należy połączyć w jednej strzykawce z zawartością ampułki B (bezbarwnej). Roztwór należy zużyć natychmiast.

Żółtawy kolor powstałego roztworu nie ma wpływu na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leku. Zalecane dawkowanie wynosi 1 lub 2 ampułki domięśniowo, 3 razy w tygodniu, przez 4 do 6 tygodni.

Nie należy stosować leku Arthryl w postaci wstrzyknięć jeśli możliwe jest podanie doustne leku.

Glukozamina nie jest wskazana w leczeniu ostrego bólu. Złagodzenie objawów (szczególnie bólu) może nie nastąpić przed upływem kilku tygodni leczenia, a w niektórych przypadkach nawet dłużej.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Arthryl nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży wieku poniżej 18 lat, ponieważ nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Z uwagi na niewystarczającą ilość danych, brak jest specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Arthryl

W przypadku zastosowania większej dawki leku Arthryl niż zalecana należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą lub szpitalnym oddziałem ratunkowym.

Pominięcie zastosowania leku Arthryl

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Arthryl

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zgłoszone działania niepożądane były zwykle przemijające i o niewielkim nasileniu. Leczenie systemowe glukozaminą wiąże się z występowaniem działań niepożądanych przedstawionych poniżej. Specyficzne dla podania domięśniowego są nudności i bardzo rzadko wymioty, które mogą wystąpić z powodu zawartości lidokainy w produkcie leczniczym. Ponadto, podanie w postaci roztworu do wstrzykiwań może czasami powodować reakcje w miejscu wstrzyknięcia (np. ropień i zapalenie tkanki podskórnej).

Obserwowane działania niepożądane podzielono zgodnie z następującą częstością:

Częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 pacjentów na 100)

bóle głowy, senność, zmęczenie.

biegunka, zaparcia, nudności, wzdęcia, ból brzucha, niestrawność.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 pacjentów na 1000)

rumień, świąd, wysypka.

Działania niepożądane, których częstość występowania jest nieznana

Reakcje alergiczne, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, utrata włosów, reakcje w miejscu wstrzyknięcia (ropień i zapalenie tkanki podskórnej).

Inne działania niepożądane

Mdłości i bardzo rzadko wymioty mogą występować z uwagi na zawartość lidokainy.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ARTHRYL

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować leku Arthryl po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu, po określeniu „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Arthryl

Ampułka A (koloru brązowego)

Każda ampułka A zawiera:

Glukozaminy siarczan 400 mg

w postaci glukozaminy siarczanu z sodu chlorkiem 502,5 mg Lidokainy chlorowodorek 10 mg

Pozostałe składniki leku to:

Ampułka A (koloru brązowego)

Woda do wstrzykiwań, kwas siarkowy (do regulacji pH).

Ampułka B (bezbarwna)

Dietanoloamina, woda do wstrzykiwań

Jak wygląda lek Arthryl i co zawiera opakowanie

6 ampułek A ze szkła oranżowego typu I, zawierających roztwór do wstrzykiwań oraz 6 ampułek B ze szkła bezbarwnego typu I, zawierających rozcieńczalnik, umieszczone w statywie z PVC w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny:

Rottapharm S.p.A.

Galleria Unione 5, 20122 Mediolan,

Włochy

Wytwórca:

Rottapharm S.p.A.

Via Valosa di Sopra 9, 20900 Monza (MB),

Włochy.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

MEDA Pharmaceuticals Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa

tel.: 22-697-71-00, faks: 22-697-71-01 e-mail: meda@meda.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Arthryl,(400 mg + 10 mg)/2 ml, roztwór do wstrzykiwań

Zawartość ampułki A (koloru brązowego) należy połączyć w jednej strzykawce z zawartością ampułki B (bezbarwnej). Z mikrobiologicznego punktu widzenia sporządzony roztwór należy zużyć natychmiast.

Żółtawy kolor powstałego roztworu nie ma wpływu na skuteczność i tolerancję leku.

5