+ iMeds.pl

Arucom (50 mcg + 5 mg)/mlUlotka Arucom

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Arucom, 50 mikrogramów/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Latanoprostum + Timololum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Arucom i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Arucom

3.    Jak stosować lek Arucom

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Arucom

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Arucom i w jakim celu się go stosuje

Arucom zawiera dwie substancje czynne: latanoprost i tymolol.

•    Latanoprst działa zwiększając naturalny odpływ cieczy wodnistej z oka do krwioobiegu. Należy do grupy leków zwanych analogami prostaglandyny.

•    Tymolol działa przez zmniejszenie wytwarzania cieczy wodnistej w oku. Należy do grupy leków zwanych lekami beta-adrenolitycznymi.

Arucom stosowany jest w celu zmniejszenia ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem lub nadciśnieniem ocznym. Obydwa te schorzenia związane są ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrz oka, co może wpływać na wzrok. Lekarz może przepisać lek Arucom, jeśli stosowanie innych leków będzie nieskuteczne.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Arucom

Lek Arucom może być stosowany przez dorosłych mężczyzn i kobiety, również pacjentów w podeszłym wieku. Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Kiedy nie stosować leku Arucom, krople do oczu, roztwór

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na latanoprost, tymolol, leki p-adrenolityczne lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały choroby układu oddechowego

np. astma oskrzelowa, ciężkie przewlekłe lub obturacyjne zapalenie oskrzeli (ciężka choroba płuc, która może powodować świszczenie, kłopoty z oddychaniem i (lub) długo utrzymujący się kaszel);

-    jeśli pacjent ma poważne zaburzenia serca lub zaburzenia rytmu serca;

-    jeśli pacjentka jest w ciąży (lub planuje ciążę);

-    jeśli pacjentka karmi piersią.

Jeśli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta, nie należy stosować leku Arucom.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku należy powiedzieć lekarzowi:

-    jeśli pacjent ma lub miał w przeszłości chorobę wieńcową - objawy mogą obejmować ból lub ucisk w klatce piersiowej, utratę tchu lub duszenie się, niewydolność serca, niskie ciśnienie tętnicze (hipotensja)

-    jeśli pacjent ma lub miał w przeszłości zaburzenia rytmu serca, takie jak wolne bicie serca (bradykardia)

-    jeśli u pacjenta występuje dławica, szczególnie rodzaj zwany dławicą Prinzmetala

-    jeśli pacjent ma problemy z krążeniem lub niskie ciśnienie krwi

-    jeśli pacjent ma lub miał w przeszłości problemy z oddychaniem, astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (choroba mogąca powodować świszczenie, problemy z oddychaniem i (lub) długo utrzymujący się kaszel)

-    jeśli u pacjenta występują choroby płuc lub problemy z płucami powodujące problemy z oddychaniem

-    jeśli pacjent ma lub miał w przeszłości słabe krążenie krwi (choroba naczyń obwodowych, taka jak choroba Raynaud’a lub zespół Raynaud’a)

-    jeśli pacjent choruje lub chorował w przeszłości na cukrzycę, gdyż latanoprost+tymolol maskują objawy małego stężenia cukru

-    jeśli u pacjenta występuje lub występowała w przeszłości nadczynność tarczycy, gdyż latanoprost+tymolol mogą maskować objawy

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie reakcje alergiczne, które zwykle wymagają hospitalizacji

-    jeśli u pacjenta planowany jest jakikolwiek zabieg na oku (w tym operacja zaćmy) lub jeśli pacjent miał w przeszłości jakikolwiek zabieg na oku

-    jeśli u pacjenta występują lub występowały wirusowe zakażenia oka spowodowane przez wirusa opryszczki (HSV)

-    j eśli pacjent cierpi na choroby oczu, takie jak ból oka, podrażnienie oka, zapalenie oka lub niewyraźne widzenie, suchość oka

-    jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe. Można nadal stosować lek Arucom, jednak należy zapoznać się z instrukcją dotyczącą stosowania soczewek kontaktowych, umieszczoną w punkcie 3.

Lekarz może zalecić dodatkową kontrolę czynności serca i krążenia podczas stosowania leku Arucom.

Przed zabiegiem chirurgicznym należy poinformować lekarza o stosowaniu leku Arucom, ponieważ latanoprost+tymolol mogą zmieniać działanie leków stosowanych podczas znieczulenia.

Inne leki i Arucom

Lek Arucom może wchodzić w interakcje z innymi lekami. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich stosowanych aktualnie lub ostatnio kroplach do oczu lub innych lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, szczególnie jeśli pacjent stosuje jakikolwiek lek należący do poniższych grup:

-    prostaglandyny, analogi prostaglandyny lub pochodne prostaglandyny;

-    leki ß-adrenolityczne;

-    epinefryna (adrenalina);

-    leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, takie jak doustne leki blokujące kanały wapniowe, guanetydyna, glikozydy naparstnicy, leki parasympatykomimetyczne;

-    chinidyna (stosowana w leczeniu chorób serca i różnych typów malarii).

Stosowane leku Arucom z innymi kroplami do oka

Między zastosowaniem leku Arucom i innych kropli do oka należy zachować 5 minutową przerwę.

Arucom może wpływać na działanie innych leków, a inne leki mogą wpływać na działanie leku Arucom, w tym inne krople do oczu przeznaczone do leczenia jaskry. Należy poinformować lekarza o wszystkich stosowanych, lub tych które będą stosowane, lekach obniżających ciśnienie tętnicze, lekach nasercowych lub przeznaczonych do leczenia cukrzycy. Należy poinformować lekarza o wszystkich stosowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku Arucom jeśli pacjentka jest w ciąży, o ile lekarz nie uzna tego za konieczne. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę, podejrzewa ciążę lub planuje zajście w ciążę, należy natychmiast poinformować lekarza.

Nie należy stosować leku Arucom podczas karmienia piersią. Latanoprost+tymolol mogą przenikać do mleka matki. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku podczas kamienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Arucom może wystąpić przemijające zaburzenie widzenia. Jeśli u pacjenta wystąpi niewyraźne widzenie należy zaprzestać prowadzenia pojazdów, używania narzędzi i obsługiwania maszyn, aż do ustąpienia problemów z widzeniem.

Arucom zawiera środek konserwujący zwany benzalkoniowym chlorkiem

Ten środek konserwujący może powodować podrażnienie oczu lub przerwania powierzchni oka. Może być wchłaniany przez soczewki kontaktowe i powodować odbarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Należy unikać noszenia miękkich soczewek kontaktowych podczas stosowania leku Arucom.

3. Jak stosować lek Arucom

Lek Arucom, krople do oczu, roztwór, należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Po zastosowaniu kropi do oczu Arucom należy palcem uciskać kącik oka, przy nosie (patrz poniższy rysunek) przez 2 minuty. Takie postępowanie pomaga zahamować przedostanie się latanoprostu i tymololu do reszty organizmu.

Dawkowanie

Zazwyczaj stosowana dawka u pacjentów dorosłych (w tym w podeszłym wieku) to 1 kropla raz na dobę do chorego oka lub oczu.

Nie należy stosować leku częściej niż raz na dobę, ponieważ skuteczność leczenia może być zmniejszona, gdy lek stosowany jest częściej.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Lek Arucom nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży (od urodzenia do 18 lat).

Soczewki kontaktowe

Jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe, należy je zdjąć przed zastosowaniem leku Arucom. Po zastosowaniu leku należy odczekać 15 minut przed ponownym założeniem soczewek kontaktowych.

Instrukcja użycia

1.    Należy umyć ręce i przyjąć wygodną pozycję stojącą lub siedzącą.

2.    Odkręcić zakrętkę.

3.    Ostrożnie odciągnąć czubkiem palca dolną powiekę chorego oka w dół.

4.    Trzymać górną część kroplomierza blisko oka, nie dotykając oka.

5.    Delikatnie nacisnąć kroplomierz tak, aby wycisnąć do oka tylko j edną kroplę leku. Puścić dolną powiekę.

6.    Zamknąć oko i ucisnąć palcem kącik chorego oka przy nosie. Uciskać przez 1 minutę, trzymając oko zamknięte.

7.    W celu zakroplenia drugiego oka, jeśli tak przepisał lekarz, należy powtórzyć wszystkie czynności.

8.    Zamknąć butelkę.

Stosowanie leku Arucom z innymi kroplami do oczu

Należy odczekać 5 minut między zastosowaniem leku Arucom i innych kropli do oczu.

Czas trwania leczenia

Lek Arucom należy stosować zgodnie ze wskazaniami lekarza, dopóki lekarz nie zaleci ich odstawienia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Arucom

Po podaniu do oka większej ilości kropli, może wystąpić niewielkie podrażnienie oka, łzawienie lub zaczerwienienie. Objawy te są przemijające, ale w przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Połkniecie kropli do oczu Arucom

W razie przypadkowego spożycia leku Arucom, należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku połknięcia dużej ilości leku mogą wystąpić nudności, ból brzucha, uczucie zmęczenia, zaczerwienienie twarzy, zawroty głowy i nadmierne pocenie się.

Pominięcie zastosowania leku Arucom

W przypadku pominięcia dawki leku, należy kontynuować leczenie podając kolejną zaplanowaną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Arucom, krople do oczu, roztwór, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią objawy niepożądane można kontynuować stosowanie kropli, o ile objawy te nie są ciężkie. Jeśli pacjent jest zaniepokojony, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie należy przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem.

Częstość wymienionych poniżej działań niepożądanych została sklasyfikowana zgodnie z poniższą konwencją:

Bardzo często: może wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów

Często: może wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów

Niezbyt często: może wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów

Rzadko: może wystąpić u mniej niż 1 na 1000 pacjentów

Nie znana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Najważniejsze działania niepożądane to:

•    Możliwość stopniowej, trwałej zmiany koloru oczu

•    Ciężkie zaburzenia czynności serca. Jeśli pacjent zauważy zmiany rytmu lub czynności serca, powinien skontaktować się z lekarzem.

Poniższe działania niepożądane związane są ze stosowaniem leku Arucom:

Bardzo często występujące działania niepożądane:

Stosowanie leku Arucom może spowodować zmianę koloru oczu poprzez stopniowe zwiększenie ilości brązowego barwnika. Zmiana ta nie powoduje żadnych problemów z widzeniem i może narastać przez lata. Jednakże, jeśli pacjent ma mieszany kolor oczu (niebiesko-brązowy, szaro-brązowy, żółto-brązowy lub zielono-brązowy), zmiany będą łatwiejsze do zauważenia.

Zmiana koloru może być trwała i bardziej zauważalna, jeśli lek Arucom stosowany był tylko w jednym oku. Zmiana koloru nie pogłębia się po przerwaniu stosowania kropli Arucom.

Często występujące działania niepożądane:

Podrażnienie oka (uczucie palenia, piasku w oku, swędzenia, pieczenia lub obecności ciała obcego w oku) i ból oka.

Niezbyt często występujące działania niepożądane:

Ból głowy.

Zaczerwienie oka, zakażenie oka (zapalenie spojówek), niewyraźne widzenie, łzawienie, zapalenie powiek, podrażnienie lub przerwanie powierzchni oka.

Wysypki skórne lub świąd.

Podobnie jak w przypadku innych stosowanych miejscowo leków okulistycznych, krople do oczu, roztwór, zawierające latanoprost i tymolol absorbowane są do krążenia ogólnego. Może to powodować wystąpienie objawów niepożądanych, takich jak obserwowane podczas stosowania układowych środków beta-adrenergicznych. Częstość występowania działań niepożądanych po miejscowym zastosowaniu środków okulistycznych jest mniejsza niż po zastosowaniu doustnym lub przez wstrzyknięcie. Wymienione działania niepożądane dotyczą objawów obserwowanych po zastosowaniu produktów z grupy okulistycznych leków P-adrenolitycznych:

Ogólnoustrojowe reakcje alergiczne obejmują nagły obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła, co może powodować utrudnienia w połykaniu lub oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy), pokrzywkę, wysypkę miejscową lub uogólnioną, świąd, nagłe zagrażające życiu reakcje alergiczne (reakcje anafilaktyczne).

Niski poziom cukru we krwi (hipoglikemia).

Problemy ze snem (bezsenność), depresja, koszmary senne, utrata pamięci.

Omdlenia, udar (epizod mózgowo-naczyniowy), zmniejszony dopływ krwi do części mózgu (niedokrwienie mózgu), nasilenie objawów miastenii (myastenia gravis, choroba mięśni), zawroty głowy, mrowienie i drętwienie dłoni i stóp, zaburzenia czucia i czucie opaczne (parestezje) i ból głowy.

Objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia oka (np. palenie, pieczenie, swędzenie, łzawienie, zaczerwienienie), obrzęk powiek (zapalenie powiek), podrażnienie lub uczucie ciała obcego w oku (zapalenie rogówki), niewyraźne widzenie, niskie ciśnienie w oku i zaburzenia widzenia po zabiegu chirurgicznym na oku (odwarstwianie naczyniówki będące następstwem chirurgicznego zabiegu filtracyjnego), zmniejszenie czucia w obszarze rogówki, suchość oka, uszkodzenie zewnętrznej warstwy gałki ocznej (nadżerka rogówki), opadanie powiek, podwójne widzenie.

Wolny rytm serca (bradykardia), ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, zatrzymanie płynów w organizmie (obrzęki), zmiany rytmu lub częstości bicia serca (arytmia), choroba serca ze skróceniem oddechu i obrzękiem stóp i nóg z powodu zatrzymania płynów (zastoinowa niewydolność serca), choroby serca (blok komorowo-komorowy), atak serca (zatrzymanie pracy serca), niewydolność serca.

Niskie ciśnienie tętnicze (hipotensja), słabe krążenie krwi powodujące drętwienie i zmiany koloru palców dłoni i stóp (objaw Raynaud’a), zimne dłonie i stopy.

Skórcz oskrzeli, świszczenie lub problemy z oddychaniem (zwykle u pacjentów ze współistniejącą chorobą bronchospastyczną), skrócenie oddechu (duszności), kaszel.

Zmiana smaku, nudności, niestrawność, biegunka, suchość w ustach, ból brzucha, wymioty.

Utrata włosów (łysienie), wysypka skórna o zabarwieniu białym i srebrnym (wysypka łuszczycopodobna) lub nasilenie łuszczycy, wysypka skórna.

Osłabienie lub ból mięśni nie spowodowane wysiłkiem (myalgia).

Zaburzenia seksualne, zmniejszone libido.

Astenia (zmęczenie).

Nietypowe osłabienie lub ból mięśni nie spowodowane wysiłkiem ani zmęczeniem.

Inne działania niepożądane

Poniższe działania niepożądane obserwowano podczas stosowania pojedynczych substancji czynnych leku Arucom (latanoprost i tymolol), dlatego też mogą wystąpić podczas stasowania leku:

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Wirusowe zapalenia oka spowodowane przez Hermes Simplex Virus (HSV)

Zaburzenia układu immunologicznego

Objawy reakcji alergicznych (obrzęk i zaczerwienienie skóry, wysypka)

Zaburzenia psychiczne

Depresja, utrata pamięci, zmniejszenie libido, bezsenność, koszmary senne.

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy, mrowienie i drętwienie skóry, zmiany w dopływie krwi do mózgu (niedokrwienie mózgu), nasilenie objawów miastenii (jeśli u pacjenta występuje Myasthenia gravis), omdlenia lub wrażenie, że pacjent zemdleje

Zaburzenia oka:

Zmiana rzęs i włosów pierwotnych (zwiększona ilość, długość, grubość, pigmentacja), nieprawidłowo skierowane rzęsy, obrzęk okołooczodołowy, zapalenie tęczówki lub błony naczyniowej, obrzęk tylnej części oka (obrzęk plamki), zapalenie i podrażnienie rogówki, powstawanie torbieli tęczówki, suchość oka, zaburzenia widzenia, podwójne widzenie, opadające powieki i uraz tylnej błony oka (stan zwany jako odwarstwienie naczyniówki, występujący po zabiegach na oku).

Zaburzenia ucha i błędnika Szumy uszne.

Zaburzenia serca

Nasilenie dławicy, odczuwanie rytmu serca (palpitacje), zmiany częstości rytmu serca, zwolnienie rytmu serca, niewydolność serca (zatrzymanie akcji serca, blok serca, zastoinowa niewydolność serca).

Jeśli u pacjenta wystąpią zmiany rytmu lub czynności serca, należy skontaktować się z lekarzem i poinformować o stosowaniu leku Arucom.

Zaburzenia naczyniowe

Niskie ciśnienie tętnicze krwi, bladość i uczucie zimna palców dłoni i stóp (objaw Reynauda), chłodne ręce i stopy.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Astma, nasilenie astmy, skrócenie oddechu, nagła trudność w oddychaniu (skurcz oskrzeli), kaszel.

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności, biegunka, niestrawność, uczucie suchości w ustach.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Ciemnienie skóry w obrębie oczu, utrata włosów (łysienie), swędząca wysypka lub nasilenie objawów swędzenia skóry.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Ból stawów, ból mięśni.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Ból w klatce piersiowej, zmęczenie, opuchnięcie (obrzęk).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Arucom

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i etykiecie butelki po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nieotwarte butelki leku Arucom przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Po pierwszym otwarciu butelki nie jest konieczne przechowywanie leku w lodówce, ale nie należy go przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

Po otwarciu nie należy stosować kropli z otwartej butelki dłużej niż 4 tygodnie.

Butelkę z kroplami do oczu Arucom przechowywać w opakowaniu zewnętrznym, w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Arucom

Substancjami czynnymi leku są latanoprost i tymololu maleinian.

1 ml kropli do oczu zawiera 50 ^g latanoprostu i 5 mg tymololu (w postaci tymololu maleinianu).

Pozostałe składniki leku to:

Sodu chlorek, benzalkoniowy chlorek, sodu diwodorofosforan jednowodny, disodu fosforan bezwodny, woda do wstrzykiwań

Jak wygląda lek Arucom i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera jedną butelkę zawierającą 2,5 ml kropli do oczu, roztworu, Arucom.

Lek Arucom to przejrzysty bezbarwny roztwór.

Lek Arucom dostępny jest w następujących opakowaniach:

1 butelka zawierająca 2,5 ml, 3 butelki zawierające po 2,5 ml, 6 butelek zawierających po 2,5 ml. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH Brunsbutteler Damm 165 - 173 13581 Berlin Germany

Phone: ++49 (0)30 33093 0 Fax: ++49 (0)30 33093 350 E-Mail: ophthalmika@bausch.com

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy

Francja

Niemcy

Węgry

Włochy

Polska

Rumunia

Słowacja

Hiszpania

Wielka Brytania


Arucom

Latanoprost/Timolol Chauvin

Arucom

Arucom

Arucom

Arucom

Arucom

Arucom

Arucom

Latanoprost + Timolol Bausch &Lomb

Data ostatniej aktualizacji ulotki Inne źródła informacji

Szczegółowe informacje dotyczące tego produktu leczniczego dostępne są na stronie internetowej

8

Arucom

Charakterystyka Arucom

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Arucom, 50 mikrogramów/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

l ml roztworu zawiera 50 mikrogramów latanoprostu i 6,8 mg tymololu maleinianu, co odpowiada 5 mg tymololu.

Substancje pomocnicze:

Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.

Zawiera benzalkoniowy chlorek 0,20 mg/ml.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Przejrzysty, bezbarwny roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Arucom jest wskazany do stosowania w celu obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego (ang. intraocular pressure, IOP) u dorosłych (również w podeszłym wieku) pacjentów z jaskrą z otwartym kątem oraz podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, u których reakcja na miejscowo stosowane leki p-adrenolityczne lub analogi prostaglandyn jest niewystarczająca.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie u osób dorosłych (w tym u pacjentów w podeszłym wieku):

Zalecane jest podawanie l kropli do chorego oka lub oczu raz na dobę.

W przypadku pominięcia jednej dawki, należy kontynuować leczenie podając kolejną zaplanowaną dawkę. Nie należy podawać dawki większej niż zalecana, która wynosi 1 kroplę raz na dobę do chorego oka lub oczu.

Po zastosowaniu uciśnięcie kanału nosowo-łzowego lub delikatne zamknięcie powiek na 2 minuty zmniejszy wchłanianie ogólnoustrojowe. Może to powodować zmniejszenie częstości występowania ogólnoustrojowych objawów niepożądanych i zwiększenie działania miejscowego.

Sposób podawania:

Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem produktu i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem (patrz punkt 4.4).

Jeżeli stosowane są inne miejscowe leki okulistyczne, należy zachować co najmniej 5-minutową przerwę między ich podaniem.

Dzieci i młodzież:

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności stosowania leku Arucom u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

4.3 Przeciwwskazania

Arucom jest przeciwwskazany u pacjentów z:

-    Nadwrażliwością na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Chorobami przebiegającymi z nadreaktywnością dróg oddechowych, w tym astmą oskrzelową, astmą w wywiadzie, ciężką, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.

-    Bradykardią zatokową, zespołem chorego węzła zatokowego, blokiem zatokowo-przedsionkowym, blokiem przedsionkowo-komorowym drugiego lub trzeciego stopnia niekontrolowanym stymulatorem serca, jawną niewydolnością serca, wstrząsem kardiogennym.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Działania ogólne

Tak jak inne miejscowo stosowane leki okulistyczne, latanoprost i tymolol są wchłaniane ogólnoustrojowo. Ze względu na zawartość składnika P-adrenolitycznego, tymololu, mogą wystąpić takie same działania niepożądane dotyczące układu sercowo-naczyniowego, płuc, jak i inne działanie niepożądane obserwowane po podawaniu ogólnie działających leków blokujących receptory P-adrenergiczne. Częstość występowania ogólnoustrojowych działań niepożądanych po miejscowym zastosowaniu leków okulistycznych jest mniejsza niż po zastosowaniu ogólnym. Zmniejszenie wchłaniania ogólnoustrojowego, patrz punkt 4.2.

Zaburzenia serca:

U pacjentów z chorobami układu krążenia (np. choroba niedokrwienna serca, dławica Prinzmetala, niewydolność serca) i stosującymi leki P-adrenolityczne do obniżenia ciśnienia tętniczego, rozpoczęcie leczenia należy krytycznie ocenić i rozważyć zastosowanie terapii z użyciem innych substancji czynnych. Pacjentów z chorobami układu krążenia należy obserwować pod względem wystąpienia u nich oznak pogorszenia stanu zdrowia oraz objawów niepożądanych.

Ze względu na ich negatywny wpływ na czas przewodzenia, leki P-adrenolityczne należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów blokiem przedsionkowo-komorowym pierwszego stopnia.

Zaburzenia naczyniowe

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia obwodowego (np. ciężka postać choroby Raynaud’a lub zespół Raynaud’a).

Zaburzenia układu oddechowego

Po zastosowaniu okulistycznych leków P-adrenolitycznych donoszono o występowaniu objawów ze strony układu oddechowego, w tym zgonów w wyniku nagłego skurczu oskrzeli u pacjentów z astmą. Latanoprost i tymolom należy stosować ostrożnie u pacjentów z lekką lub umiarkowaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc i tylko jeśli korzyści z terapii przewyższają potencjalne ryzyko.

Hipoglikemia i cukrzyca

Leki P-adrenolityczne należy ostrożnie stosować u pacjentów narażonych na wystąpienie samoistnej hipoglikemii lub chorych z chwiejną cukrzycą, ponieważ mogą one maskować objawy ostrej hipoglikemii.

Leki P-adrenolityczne mogą maskować objawy nadczynności tarczycy.

Znieczulenie do zabiegów chirurgicznych

Okulistyczne leki P-adrenolityczne mogą blokować układowe działanie P-anatagonistyczne, np. adrenaliny. Lekarz anestezjolog powinien zostać poinformowany o stosowaniu przez pacjenta latanoprostu i tymololu w postaci kropli do oka, roztworu.

Reakcje anafilaktyczne

Podczas stosowania leków P-adrenolitycznych, pacjenci z atopią w wywiadzie lub z ciężkimi reakcjami anafilaktycznymi wywołanymi przez różne alergeny w wywiadzie mogą silniej reagować na powtórne narażenie na działanie tychże alergenów, a dawki adrenaliny zazwyczaj stosowane w leczeniu reakcji anafilaktycznych mogą być nieskuteczne.

Leczenie skojarzone

Mogą wystąpić interakcje tymololu z innymi lekami, (patrz punkt 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji).

Inne leki f-adrenolityczne

Jednoczesne podawanie latanoprostu i tymololu w postaci kropli do oczu (roztwór), z innym doustnym produktem P-adrenolitycznym może prowadzić do nasilenia działania obniżającego ciśnienie wewnątrzgałkowe lub znanych działań związanych z ogólnoustrojową blokadą receptorów P-adrenergicznych. Reakcje pacjentów należy dokładnie obserwować.

Nie zaleca się stosowania dwóch miejscowo działających leków P-adrenolitycznych (patrz punkt 4.5).

Wpływ na oczy

Latanoprost może stopniowo zmieniać kolor oczu poprzez zwiększenie ilości brązowego pigmentu w tęczówce. Podobnie jak w przypadku stosowania innych produktów zawierających latanoprost, u 16-20% wszystkich pacjentów leczonych produktem zawierającym latanoprost i tymolol przez okres do roku, występowało zwiększenie pigmentacji tęczówki (na podstawie dokumentacji fotograficznej). Takie działanie obserwuje się przede wszystkim u pacjentów o tęczówkach mieszanego koloru, np. zielono-brązowych, żółto-brązowych lub niebiesko-szaro-brązowych, a związane jest to ze zwiększaniem zawartości melaniny w melanocytach zrębu tęczówki. Zazwyczaj brązowe zabarwienie wokół źrenicy rozprzestrzenia się koncentrycznie w kierunku obwodu tęczówki, ale zdarza się, że cała tęczówka lub tylko jej część staje się bardziej brązowa. U pacjentów z jednobarwnymi tęczówkami koloru niebieskiego, szarego, zielonego lub brązowego, w okresie dwóch lat obserwacji klinicznych leczenia latanoprostem, taka zmiana obserwowana była rzadko.

Zmiana koloru tęczówki jest bardzo powolna i przez wiele miesięcy, a nawet lat może pozostawać niezauważona. Nie wiąże się ona z żadnymi objawami niepożądanymi czy zmianami patologicznymi.

Po zaprzestaniu leczenia nie obserwuje się dalszego zwiększania ilości brązowego pigmentu w tęczówce, ale zmiana jej zabarwienia w trakcie leczenia może być trwała.

Znamiona ani plamki obecne na tęczówkach nie ulegają zmianom w czasie leczenia.

Nie obserwowano odkładania się pigmentu w siatce włókien kolagenowych w kącie przesączania oka lub innych miejscach komory przedniej oka, ale pacjenci powinni być regularnie badani i, jeżeli dojdzie do zwiększenia pigmentacji tęczówki, oraz w zależności od stanu klinicznego, można rozważyć przerwanie stosowania produktu.

Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjentów o możliwości zmiany zabarwienia tęczówki leczonego oka. Leczenie jednego oka może prowadzić do trwałej heterochromii.

Brak udokumentowanego doświadczenia dotyczącego stosowania latanoprostu w jaskrze zapalnej, neowaskularnej, przewlekłej zamkniętego kąta lub jaskrze wrodzonej, jaskrze z otwartym kątem u pacjentów z pseudofakią oraz jaskrze barwnikowej. Latanoprost nie wpływa lub wywiera niewielki wpływ na źrenice, ale brak jest udokumentowanego doświadczenia dotyczącego stosowania w ostrych napadach jaskry z zamkniętym kątem. U tych pacjentów należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu Arucom do czasu uzyskania większego doświadczenia.

Latanoprost należy stosować ostrożnie u pacjentów z opryszczkowym zapaleniem rogówki w wywiadzie i nie stosować u pacjentów z czynnym opryszczkowym zapaleniem rogówki lub nawracającym opryszczkowym zapaleniem rogówki w wywiadzie, szczególnie jeśli związane było ze stosowaniem analogów prostaglandyny.

W trakcie leczenia latanoprostem obserwowano obrzęk plamki, w tym również jego torbielowatą postać. Objaw ten był wykrywany głównie u pacjentów z afakią, pseudofakią z przerwaną tylną torebką soczewki, jak również u pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia obrzęku plamki. U tych pacjentów produkt Arucom należy stosować ostrożnie.

Odwarstwianie naczyniówki

W wyniku stosowania leków zmniejszających wytwarzanie cieczy wodnistej (np. tymolol, acetazolamid) obserwowano odwarstwianie naczyniówki po zabiegach filtracji.

Choroby rogówki

Stosowanie okulistycznych leków P-adrenolitycznych może nasilać wysuszanie oka. Należy zachować ostrożność stosując lek u pacjentów z chorobami rogówki.

Stosowanie soczewek kontaktowych

Produkt Arucom zawiera benzalkoniowy chlorek, często stosowany w produktach okulistycznych jako środek konserwujący. Stwierdzono, że benzalkoniowy chlorek może powodować punktową keratopatię i (lub) toksyczną wrzodziejącą keratopatię, podrażnienie oka oraz odbarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Zaleca się ścisłą obserwację podczas częstego lub długotrwałego stosowania produktu Arucom u pacjentów z zespołem suchego oka lub z uszkodzeniem rogówki.

Benzalkoniowy chlorek może być wchłaniany przez soczewki kontaktowe, z tego względu należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem produktu Arucom i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym ich założeniem (patrz punkt 4.2 Dawkowanie i sposób podawania).

Dzieci i młodzież

Produkt zawierający latanoprost i tymolol nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży (patrz punkt 4.2).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono szczegółowych badań interakcji z innymi produktami leczniczymi dla produktu zawierającego latanoprost i tymolol.

Istnieje możliwość działania addytywnego powodującego niedociśnienie i (lub) znaczną bradykardię podczas równoczesnego stosowania kropli do oczu zawierających leki P-adrenolityczne i doustnych leków blokujących kanały wapniowe, leków P-adrenolitycznych, leków przeciwarytmicznych (w tym amiodaron), glikozydów naparstnicy, leków parasympatykomimetycznych lub guanetydyny.

Donoszono o paradoksalnym zwiększeniu ciśnienia wewnątrzgałkowego po jednoczesnym podaniu do oka dwóch analogów prostaglandyn. Z tego powodu stosowanie dwu lub więcej prostaglandyn, analogów prostaglandyn lub pochodnych prostaglandyn nie jest zalecane.

Wpływ na ciśnienie wewnątrzgałkowe lub znane działanie związane z ogólnoustrojową blokadą beta-adrenergiczną może być nasilony w przypadku stosowania latanoprostu z tymololem u pacjentów przyjmujących doustne leki blokujące receptory beta-adrenergiczne. Z tego powodu równoczesne stosowanie dwu lub więcej miejscowych leków blokujących receptory beta-adrenergiczne nie jest zalecane.

Sporadycznie zgłaszano przypadki rozszerzenia źrenic po jednoczesnym podaniu do oka P-adrenolityków i adrenaliny (epinefryny).

Istnieje możliwość nasilenia działania produktu i wywołania niedociśnienia i (lub) znacznej bradykardii podczas równoczesnego stosowania kropli do oczu zawierających tymolol z doustnymi lekami blokującymi kanały wapniowe, guanetydyną lub lekami P-adrenolitycznymi, przeciwarytmicznymi, glikozydami naparstnicy lub parasympatykomimetykami.

Podwyższenie ciśnienia krwi w wyniku nagłego odstawienia klonidyny może być nasilone podczas stosowania leków P-adrenolitycznych.

Leki P-adrenolityczne mogą nasilać działanie hipoglikemizujące leków przeciwcukrzycowych. Mogą one maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe hipoglikemii (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Podczas jednoczesnego stosowania tymololu z inhibitorami CYP2D6 (np. chinidyna, fluoksetyna, paroksetyna) zgłaszano przypadki nasilenia systemowej blokady beta-adrenergicznej (np. zmniejszony rytm serca, depresja).

Dzieci i młodzież

Nie prowadzono badań dotyczących interakcji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania latanoprostu i tymololu u kobiet w ciąży. Nie należy stosować produktów zawierających latanoprost i tymolom w ciąży, chyba że jest to konieczne. Informacje dotyczące postępowania zmniejszającego absorpcję ogólnoustrojową, patrz punkt 4.2. Badania epidemiologiczne nie wykazały działania powodującego wady rozwojowe płodu, ale wykazały istnienie ryzyka opóźnienia wzrostu wewnątrzmacicznego podczas doustnego stosowania leków P-adrenolitycznych. Dodatkowo, u noworodków obserwowano objawy przedmiotowe i podmiotowe blokady beta-adrenergicznej (np. bradykardia, hipotensja, niewydolność oddechowa i hipoglikemia), jeśli P-adrenolityki podawano przed porodem. Jeśli lek Arucom stosowany jest przed porodem, noworodki należy ściśle monitorować przez pierwsze dni życia.

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ latanoprostu na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

W konsekwencji, leku zawierającego latanorpost i tymolol nie należy stosować w czasie ciąży (patrz punkt 5.3).

Karmienie piersią

Leki P-adrenolityczne przenikają do mleka kobiecego. Jednakże, przy zastosowaniu terapeutycznych dawek tymololu w kroplach do oczu, mało prawdopodobne jest, aby ilość wystarczająca do wywołania objawów klinicznych blokady beta-adrenergicznej u niemowląt, przeniknęła do mleka. Informacje dotyczące postępowania zmniejszającego absorpcję ogólnoustrojową, patrz punkt 4.2.

Latanoprost oraz jego metabolity mogą przenikać do mleka kobiecego. Dlatego też, nie należy stosować produktu Arucom u kobiet karmiących piersią.

Płodność

Badania na zwierzętach nie wykazały, aby produkt zawierający latanoprost i tymolol miał jakikolwiek wpływ na płodność zarówno u osobników męskich jak i żeńskich (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Podanie kropli do oczu może powodować przejściowe zaburzenie ostrości widzenia. Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn do czasu ustąpienia objawów.

4.8    Działania niepożądane

Podobnie jak w przypadku innych stosowanych miejscowo leków okulistycznych, krople do oczu, roztwór, zawierające latanoprost i tymolol absorbowane są do krążenia ogólnego. Może to powodować wystąpienie objawów niepożądanych, takich jak obserwowane podczas stosowania układowych środków beta-adrenergicznych. Częstość występowania układowych działań niepożądanych po miejscowym zastosowaniu środków okulistycznych jest mniejsza niż po zastosowaniu ogólnym. Wymienione działania niepożądane dotyczą objawów obserwowanych po zastosowaniu produktów z grupy okulistycznych leków P-adrenolitycznych.

W przypadku latanoprostu, większość działań niepożądanych dotyczy narządu wzroku. Na podstawie danych uzyskanych z wydłużonej fazy badań pilotażowych produktu zawierającego latanoprost i tymolol stwierdzono, że u 16-20% wszystkich pacjentów występowało zwiększenie pigmentacji tęczówki, które może być trwałe. W otwartym badaniu oceniającym bezpieczeństwo stosowania latanoprostu, które trwało 5 lat, u 33% pacjentów wystąpiła pigmentacja tęczówki (patrz punkt 4.4). Inne działania niepożądane dotyczące narządu wzroku były zazwyczaj przemijające i występowały podczas stosowania produktu.

W przypadku tymololu, najcięższe działania niepożądane miały charakter ogólnoustrojowy i obejmowały bradykardię, zaburzenia rytmu serca, zastoinową niewydolność serca, skurcz oskrzeli oraz reakcje alergiczne.

Poniżej wymieniono działania niepożądane obserwowane w badaniach klinicznych latanoprostu i tymololu w postaci kropi do oczu.

Działania niepożądane zostały uporządkowane według następującej częstości występowania: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 0000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu nerwowego Niezbyt często:    Ból głowy.

Zaburzenia oka Bardzo często: Często:

Niezbyt często:


Zwiększenie pigmentacji tęczówki.

Podrażnienie oka (w tym uczucie kłucia, pieczenia i swędzenia), ból oka. Przekrwienie oka, zapalenie spojówek, niewyraźne widzenie, zwiększone łzawienie, zapalenie powiek, zaburzenia dotyczące rogówki.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt często:    Wysypka skórna, świąd.

Opisywano dodatkowe działania niepożądane, związane ze stosowaniem poszczególnych składników produktu Arucom, obserwowane w badaniach klinicznych, zgłaszane spontanicznie lub opisywane w literaturze. Częstość ich występowania jest nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Latanoprost:

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Opryszczkowe zapalenie rogówki

Zaburzenia układu nerwowego Zawroty głowy.

Zaburzenia oka:

Zmiana rzęs i włosów pierwotnych (zwiększona długość, grubość, pigmentacja oraz ilość), punkcikowate ubytki nabłonka, obrzęk okołooczodołowy, zapalenie tęczówki i błony naczyniowej , obrzęk plamki (u pacjentów z afakią, pseudofakią i przerwaną tylną torebką soczewki lub u pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia obrzęku plamki). Suchość oka, zapalenie rogówki, obrzęk i nadżerka rogówki, nieprawidłowo skierowane rzęsy, czasami prowadzące do podrażnienia oka oraz powstawanie torbieli tęczówki.

Zaburzenia serca:

Zaostrzenie dławicy piersiowej u pacjentów z wcześniej rozpoznaną chorobą, kołatanie serca.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Astma, zaostrzenie astmy, duszność.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Ciemnienie skóry powiek.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Ból stawów, ból mięśni.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Ból w klatce piersiowej.

Tymolol:

Zaburzenia układu immunologicznego

Objawy ogólnoustrojowych reakcji alergicznych, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, miejscowa i uogólniona wysypka skórna, świąd, reakcje anafilaktyczne.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Hipoglikemia.

Zaburzenia psychiczne

Depresja, utrata pamięci, obniżenie libido, bezsenność, koszmary senne.

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy, parestezje, niedokrwienie mózgu, epizody mózgowo-naczyniowe, nasilenie objawów przedmiotowych i podmiotowych miastenii, omdlenia, ból głowy.

Zaburzenia oka

Objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia oka (np. palenie, pieczenie, swędzenie, łzawienie, zaczerwienienie), zapalenie powiek, zapalenie rogówki, zaburzenia widzenia i odwarstwianie naczyniówki będące następstwem chirurgicznego zabiegu filtracyjnego (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania). Zmniejszenie czucia rogówki, suchość oka, nadżerka rogówki, opadanie powiek, podwójne widzenie, zaburzenia widzenia obejmujące zmiany refrakcji (uwarunkowane w niektórych przypadkach przerwaniem leczenia zwężającego źrenicę).

Zaburzenia ucha i błędnika Szumy uszne.

Zaburzenia serca

Kołatania serca, obrzęk, zaburzenia rytmu serca, bradykardia, ból w klatce piersiowej, zatrzymanie akcji serca, blok serca, zastoinowa niewydolność serca, blok przedsionkowo-komorowy, niewydolność serca.

Zaburzenia naczyniowe

Obniżenie ciśnienia tętniczego, objaw Raynauda, zespół chłodnych rąk i stóp.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Skurcz oskrzeli (głównie u pacjentów z wcześniej występującymi zaburzeniami skurczowymi oskrzeli), duszność, kaszel.

Zaburzenia żołądka i jelit

Zaburzenia smaku, nudności, biegunka, niestrawność, uczucie suchości w jamie ustnej, ból brzucha, wymioty.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie, wysypka podobna do łuszczycowej lub nasilenie objawów łuszczycy, wysypka skórna.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Bóle mięśni.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Zaburzenia czynności seksualnych, obniżone libido.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Osłabienie i zmęczenie.

Dzieci i młodzież

Patrz wyżej. Arucom nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży (patrz punkt 4.2).

4.9 Przedawkowanie

Brak dostępnych danych dotyczących przedawkowania produktu Arucom u ludzi.

Objawy uogólnionego przedawkowania tymololu to: bradykardia, niedociśnienie tętnicze, skurcz oskrzeli oraz zatrzymanie akcji serca. W przypadku wystąpienia tych objawów, należy wdrożyć leczenie objawowe i podtrzymujące. W przeprowadzonych badaniach ustalono, że tymolol nie jest usuwany z organizmu podczas dializy.

Oprócz objawów podrażnienia oka oraz przekrwienia spojówek, nie zaobserwowano innych ocznych lub ogólnych objawów przedawkowania latanoprostu.

Jeżeli dojdzie do przypadkowego spożycia latanoprostu, mogą być przydatne następujące informacje: Leczenie: płukanie żołądka, jeżeli konieczne. Leczenie objawowe: Latanoprost jest w dużym stopniu metabolizowany podczas pierwszego przejścia przez wątrobę. Dożylny wlew 3 ąg/kg u zdrowych ochotników nie wywoływał żadnych objawów, natomiast dawka 5,5 - 10 ąg/kg wywołała nudności, bóle brzucha, zawroty głowy, zmęczenie, uderzenia gorąca i nadmierne pocenie. Nasilenie objawów było łagodne do umiarkowanego i ustępowały one bez leczenia, po upływie 4 godzin od zakończenia wlewu.

Dzieci i młodzież

Patrz wyżej. Arucom nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży (patrz punkt 4.2).

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki oftalmologiczne, leki blokujące receptory P-adrenergiczne -tymolol, produkty złożone.

Kod ATC: S01ED51

Mechanizm działania

Produkt Arucom zawiera dwie substancje czynne: latanoprost oraz tymololu maleinian. Obydwie substancje obniżają ciśnienie wewnątrzgałkowe (IOP) w wyniku różnych mechanizmów działania, a ich wspólne podanie prowadzi do większego obniżenia IOP, w porównaniu do działania każdej substancji osobno.

Latanoprost, analog prostaglandyny F2a, jest selektywnym prostanoidowym agonistą receptorów FP, który prowadzi do obniżenia IOP poprzez zwiększanie odpływu cieczy wodnistej. Głównym mechanizmem działania jest zwiększanie przepływu naczyniówkowo-twardówkowego. Ponadto, u ludzi obserwuje się również pewne ułatwienie przepływu (zmniejszenie oporu odpływu przez siateczkę beleczkowatą). Latanoprost nie ma istotnego wpływu na produkcję cieczy wodnistej, barierę krew-ciecz wodnista, jak również na wewnątrzgałkowe krążenie krwi.

Długotrwałe leczenie latanoprostem oczu u małp, które poddano pozatorebkowemu usunięciu soczewki, nie wpłynęło na czynność naczyń krwionośnych siatkówki, co zostało udowodnione w badaniu angiografii fluorescencyjnej.

Podczas krótkotrwałego leczenia pacjentów z pseudofakią latanoprost również nie wywoływał przecieku fluoresceiny do tylnego odcinka oka.

Tymolol jest nieselektywnym P-adrenolitykiem, działającym na receptory adrenergiczne p1 oraz p2, nie posiada istotnej aktywności sympatykomimetycznej, nie osłabia wyraźnie pracy mięśnia sercowego ani nie działa stabilizująco na błonę komórkową. Tymolol obniża IOP poprzez zmniejszanie wytwarzania cieczy wodnistej w nabłonku rzęskowym.

Dokładny mechanizm działania leku nie jest dokładnie poznany, ale prawdopodobnie hamuje on nadmierne wytwarzanie cyklicznego AMP pobudzane przez endogenną stymulację beta-adrenergiczną.

Nie stwierdzono istotnego wpływu tymololu na przepuszczalność bariery krew-ciecz wodnista dla białek osocza. W badaniach na królikach, długotrwałe leczenie tymololem nie miało wpływu na wewnątrzgałkowy przepływ krwi.

Działania farmakodynamiczne

W badaniach ustalających dawkę, krople do oczu zawierające latanoprost i tymolol spowodowały istotnie większe obniżenie średniego dobowego IOP w porównaniu do monoterapii tymololem lub latanoprostem podawanymi raz na dobę. W dwóch trwających sześć miesięcy, dobrze kontrolowanych badaniach klinicznych, z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, działanie produktu zawierającego latanoprost i tymolol obniżające IOP porównano z monoterapią latanoprostem i tymololem u pacjentów z IOP o wartości przynajmniej 25 mm Hg lub większej. Po początkowym okresie 2-4 tygodni podawania tymololu (średnie obniżenie IOP o 5 mmHg od włączenia), zaobserwowano dodatkowe zmniejszenie średniego IOP o 3,1; 2,0 oraz 0,6 mmHg po 6-miesięcznym leczeniu odpowiednio kroplami latanoprost z tymololem, samym latanoprostem i samym tymololem (podawanymi dwa razy na dobę). Działanie obniżające IOP kropli do oczu latanoprost z tymololem utrzymywało się w 6-miesięcznej otwartej fazie przedłużonej tego badania.

Istnieją dane wskazujące, że stosowanie leku wieczorem może skuteczniej obniżać IOP niż stosowanie rano. Jednak, chcąc zalecić pacjentowi poranne lub wieczorne stosowanie, należy wziąć pod uwagę tryb życia pacjenta i możliwość przestrzegania tych zaleceń.

Należy mieć na uwadze, że w przypadku niedostatecznej skuteczności produktu złożonego, może być wciąż skuteczne zastosowanie pojedynczych składników, tymololu i latanoprostu w osobnych produktach raz na dobę, co wykazują wyniki badań.

Działanie produktu Arucom rozpoczyna się w ciągu godziny od podania, a maksymalnie działanie jest osiągane w ciągu sześciu do ośmiu godzin. Wystarczające obniżenie IOP utrzymuje się do 24 godzin

po podaniu wielokrotnym.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Latanoprost

Latanoprost jest prolekiem w postaci estru izopropylowego, który jest nieaktywny, a po hydrolizie do kwasu, zachodzącej w rogówce przy udziale esteraz, staje się bioaktywny. Prolek dobrze się wchłania przez rogówkę i jak wszystkie leki przenikające do cieczy wodnistej jest hydrolizowany podczas przenikania przez rogówkę. Badania u ludzi wykazały, że maksymalne stężenie w cieczy wodnistej, około 15-30 ng/ml, występuje po około 2 godzinach po podaniu miejscowym samego latanoprostu. Po miejscowym podaniu u małp, latanoprost jest dystrybuowany głównie w odcinku przednim oka, w spojówce i powiekach.

Klirens osoczowy kwasu latanoprostowego wynosi 0,4 l/h/kg, mała objętość dystrybucji, 0,16 l/kg, skutkuje krótkim okresem półtrwania w osoczu, 17 minut. Po miejscowym podaniu do oka, biodostępność kwasu latanoprostowego wynosi 45%. Kwas latanoprostowy wiąże się z białkami osocza w 87%.

W oku kwas latanoprostowy praktycznie nie jest metabolizowany. Metabolizm przebiega głównie w wątrobie. Główne metabolity, 1,2-dinor i 1,2,3,4-tetranor, nie wykazują lub wykazują nieznaczną aktywność biologiczną w badaniach na zwierzętach i są wydalane głównie w moczu.

Tymolol

Maksymalne stężenie tymololu w cieczy wodnistej osiągane jest po około l godzinie po miejscowym zastosowaniu kropli do oczu. Część dawki przenika do krwioobiegu, a maksymalne stężenie w osoczu, l ng/ml, osiągane jest po 10 do 20 minutach po miejscowym podaniu jednej kropli produktu do każdego oka raz na dobę (300 pg/dobę). Okres półtrwania produktu w osoczu wynosi około 6 godzin.

Tymolol jest głównie metabolizowany w wątrobie. Metabolity tymololu są wydalane w moczu wraz z częścią leku w postaci niezmienionej.

Arucom

Nie zaobserwowano żadnych interakcji farmakokinetycznych pomiędzy latanoprostem i tymololem, mimo iż występowało około 2-krotnie większe stężenie kwasu latanoprostowego w cieczy wodnistej po upływie 1-4 godzin od podania kropli do oczu Arucom, w porównaniu do monoterapii.

Populacja pediatryczna

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku Arucom u dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Profil bezpieczeństwa dla oka i ogólnoustrojowego poszczególnych składników leku jest dobrze poznany. Nie zaobserwowano niepożądanych objawów ze strony oka ani ogólnych u królików leczonych miejscowo produktem złożonym lub jednocześnie podawanymi roztworami okulistycznymi latanoprostu i tymololu. Badania bezpieczeństwa farmakologicznego, genotoksyczności oraz kancerogenności obydwu składników leku nie wykazały szczególnych zagrożeń u ludzi. Latanoprost nie wpływa na gojenie się ran rogówki u królików, natomiast tymolol hamował ten proces u królików i małp podczas podawania kropli częściej niż raz na dobę.

Dla latanoprostu nie obserwowano wpływu na płodność samców i samic szczura ani działania teratogennego u szczurów i królików. Nie zaobserwowano embriotoksyczności u szczurów po zastosowaniu dożylnych dawek do 250 pg/kg/dobę. Jednakże, latanoprost powodował uszkodzenie zarodka i płodu polegające na zwiększonym występowaniu późnej resorpcji i poronienia oraz zmniej szeniu masy ciała płodów u królików, w przypadku dawek dożylnych w wysokości 5 pg/kg/dobę i większych (około 100-krotność dawki terapeutycznej).

Tymolol nie wykazał wpływu na płodność samców i samic szczura ani działania teratogennego u myszy, szczurów i królików.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek, benzalkoniowy chlorek, sodu diwodorofosforan jednowodny, disodu fosforan bezwodny, woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Badania in vitro wykazały, że pod wpływem zmieszania produktu leczniczego zawierającego latanoprost i tymolol z kroplami do oczu zawierającymi tiomersal, następowało wytrącenie substancji. Jeśli konieczne jest podawanie leków zawierających tiomersal z produktem Arucom, krople do oczu, roztwór, należy zachować odstęp co najmniej 5 minut między zakraplaniem poszczególnych preparatów.

6.3    Okres ważności

2    lata.

Po pierwszym otwarciu: 4 tygodnie.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Po pierwszym otwarciu zużyć w ciągu 4 tygodni: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C. Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym, w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z LDPE (5 ml) z kroplomierzem z LDPE i zakrętką z HDPE.

Każda butelka zawiera 2,5 kropli do oczu, roztworu.

Arucom dostępny jest w następujących wielkościach opakowań:

1 butelka zawierająca 2,5 ml

3    butelki zawierające po 2,5 ml

6 butelek zawierających po 2,5 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH Brunsbütteler Damm 165 - 173 13581 Berlin Niemcy

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12

Arucom