Imeds.pl

Arypiprazol Glenmark

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Arypiprazol Glenmark, 5 mg, tabletki Arypiprazol Glenmark, 10 mg, tabletki Arypiprazol Glenmark, 15 mg, tabletki Arypiprazol Glenmark, 30 mg, tabletki

Aripiprazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Arypiprazol Glenmark i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Arypiprazol Glenmark

3.    Jak stosować lek Arypiprazol Glenmark

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Arypiprazol Glenmark

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Arypiprazol Glenmark i w jakim celu się go stosuje

Lek Arypiprazol Glenmark zawiera substancję czynną - arypiprazol, który należy do grupy leków przeciwpsychotycznych.

Lek Arypiprazol Glenmark stosuje się w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej z chorobą, której objawy to: widzenie, słyszenie i odczuwanie rzeczy, które nie istnieją w rzeczywistości, podejrzliwość, sprzeczne z rzeczywistością przekonania, chaotyczna mowa i zachowanie oraz otępienie emocjonalne. Pacjenci z tymi objawami mogą także odczuwać smutek, poczucie winy, lęk lub napięcie.

Lek Arypiprazol Glenmark stosuje się w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 13 lat i starszej z chorobą, której objawy to: silne podekscytowanie, rozpierająca energia, mniejsze zapotrzebowanie na sen niż zwykle, bardzo szybka mowa, gonitwa myśli i czasami bardzo nasilona drażliwość. U dorosłych lek ten zapobiega również nawrotom tych objawów u pacjentów, którzy zareagowali na leczenie lekiem Arypiprazol Glenmark.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Arypiprazol Glenmark Kiedy nie stosować leku Arypiprazol Glenmark:

- jeśli pacjent ma uczulenie na arypiprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Arypiprazol Glenmark należy omówić to z lekarzem, jeśli u pacjenta występuje:

•    duże stężenie cukru we krwi (objawy to: nadmierne pragnienie, wydalanie dużych ilości moczu, zwiększenie apetytu i uczucie osłabienia) lub cukrzyca w wywiadzie rodzinnym,

•    drgawki,

•    mimowolne, nieregularne ruchy mięśni, szczególnie mięśni twarzy,

•    choroby układu krążenia, choroba układu krążenia w wywiadzie rodzinnym, udar lub „mini” udar, nieprawidłowe ciśnienie krwi,

•    zakrzepy krwi lub występowanie zakrzepów krwi w wywiadzie rodzinnym, ponieważ stosowanie leków przeciwpsychotycznych wiąże się z ich tworzeniem,

•    uzależnienie od hazardu w przeszłości.

Jeśli pacjent zauważy u siebie zwiększenie masy ciała, pojawienie się nietypowych ruchów, senność, która utrudnia codzienną aktywność, jakiekolwiek trudności w czasie połykania lub objawy uczulenia, powinien poinformować o tym lekarza.

Jeśli u pacjenta w podeszłym wieku występuje demencja (utrata pamięci i innych zdolności umysłowych), to on, jego opiekun, lub krewny powinien poinformować lekarza, czy kiedykolwiek wystąpił u pacjenta udar lub „mini” udar.

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli u pacjenta pojawią się myśli lub pragnienie związane z wyrządzaniem sobie krzywdy. W czasie leczenia arypiprazolem zgłaszano występowanie myśli i zachowań samobójczych.

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje sztywność mięśni lub sztywność mięśni z wysoką gorączką, nadmiernym poceniem się, zaburzeniami stanu umysłowego lub bardzo szybkim albo nieregularnym biciem serca.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować leku Arypiprazol Glenmark u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 13 lat. Nie wiadomo, czy stosowanie leku jest bezpieczne i skuteczne u tych pacjentów.

Lek Arypiprazol Glenmark a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które są wydawane bez recepty.

Leki obniżające ciśnienie krwi: lek Arypiprazol Glenmark może nasilać działanie leków obniżających ciśnienie krwi. Jeśli pacjent przyjmuje leki obniżające ciśnienie krwi, powinien powiedzieć o tym lekarzowi.

Podczas stosowania leku Arypiprazol Glenmark z innymi lekami może być konieczna zmiana dawki leku Arypiprazol Glenmark. Szczególnie ważne jest poinformowanie lekarza o stosowaniu następujących leków:

•    stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca;

•    przeciwdepresyjnych lub leków roślinnych stosowanych w leczeniu depresji i lęku;

•    przeciwgrzybiczych;

•    niektórych leków stosowanych w leczeniu zakażenia HIV;

•    przeciwdrgawkowych stosowanych w leczeniu padaczki.

Leki zwiększające stężenie serotoniny: tryptany, tramadol, tryptofan, leki z grupy SSRI (takie jak paroksetyna i fluoksetyna), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (takie jak klomipramina, amitryptylina), petydyna, ziele dziurawca oraz wenlafaksyna. Leki te zwiększają ryzyko działań niepożądanych; jeśli u pacjenta wystąpi jakikolwiek nietypowy objaw w czasie przyjmowania jakiegokolwiek z wyżej wymienionych leków jednocześnie z lekiem Arypiprazol Glenmark, należy skontaktować się z lekarzem.

Arypiprazol Glenmark z jedzeniem, piciem i alkoholem

Podczas leczenia lekiem Arypiprazol Glenmark nie należy pić alkoholu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

U noworodków, których matki stosowały lek Arypiprazol Glenmark w ostatnim trymestrze ciąży (ostatnie 3 miesiące ciąży) mogą wystąpić następujące objawy: drżenie, sztywność mięśni i (lub) osłabienie, senność, pobudzenie, trudności z oddychaniem oraz trudności związane ze ssaniem. W razie wystąpienia takich objawów u dziecka, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna niezwłocznie powiadomić o tym lekarza.

Jeśli pacjentka przyjmuje lek Arypiprazol Glenmark, nie powinna karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów, nie należy posługiwać się żadnymi narzędziami, ani obsługiwać żadnych maszyn do czasu, gdy pacjent nie pozna, w jaki sposób lek na niego wpływa.

Lek Arypiprazol Glenmark zawiera laktozę

Jeśli lekarz poinformował pacjenta, że nie toleruje on niektórych cukrów, to przed przyjęciem tego leku pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Arypiprazol Glenmark

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka u dorosłych to 15 mg raz na dobę. Lekarz może jednak przepisać mniejszą lub większą dawkę, która nie może być większa niż 30 mg raz na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Podawanie arypiprazolu można rozpocząć od małej dawki arypiprazolu w postaci roztworu doustnego (w płynnej postaci). Dawkę można stopniowo zwiększać do zalecanej dawki dla młodzieży wynoszącej 10 mg raz na dobę. Jednak lekarz prowadzący może przepisać mniejszą lub większą dawkę, która nie może być większa niż 30 mg raz na dobę.

Jeśli pacjent uważa, że działanie tego leku jest za silne lub za słabe, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Lek Arypiprazol Glenmark przeznaczony jest do przyjmowania doustnego.

Lek Arypiprazol Glenmark należy przyjmować codziennie o tej samej porze. Lek można przyjmować z posiłkiem lub pomiędzy posiłkami. Tabletkę należy połykać w całości, popijając wodą.

Nawet jeśli pacjent odczuwa poprawę samopoczucia, to nie należy zmieniać dawki lub przerywać przyjmowania leku Arypiprazol Glenmark bez wcześniejszego uzgodnienia tego z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Arypiprazol Glenmark

W razie zastosowania większej dawki leku Arypiprazol Glenmark niż zalecił lekarz (lub jeżeli ktoś inny przyjął pewną ilość leku Arypiprazol Glenmark, która nie jest dla niego przeznaczona), niezwłocznie należy skontaktować się z lekarzem. Jeśli kontakt z lekarzem jest niemożliwy, to należy udać się do najbliższego szpitala, zabierając ze sobą opakowanie leku.

Pominięcie zastosowania leku Arypiprazol Glenmark

W razie pominięcia dawki pacjent powinien przyjąć pominiętą dawkę, gdy tylko sobie o tym przypomni. Nie należy przyjmować dwóch dawek jednego dnia.

Przerwanie stosowania leku Arypiprazol Glenmark

Nie wolno przerywać leczenia, jeśli pacjent poczuje się lepiej. Bardzo ważne jest aby lek Arypiprazol Glenmark przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza i przez okres zalecony przez lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

•    cukrzyca,

•    niekontrolowane drżenie, ruchy z szarpnięciem lub ruchy wijące , zespół „niespokojnych nóg”,

•    ból głowy,

•    uczucie zmęczenia,

•    mdłości (nudności),

•    wymioty,

•    niestrawność,

•    zmniejszenie liczby wypróżnień lub trudności z wypróżnieniem (zaparcia),

•    zwiększone wytwarzanie śliny,

•    uczucie „pustki w głowie”,

•    zaburzenia snu,

•    niepokój ruchowy i trudności z pozostawaniem w bezruchu, trudności ze spokojnym siedzeniem,

•    uczucie lęku,

•    senność,

•    drżenie obrazu i niewyraźne widzenie,

•    drżenie.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

•    zmniejszenie ciśnienia krwi podczas zmiany pozycji na stojącą, powodujące zawroty głowy, uczucie pustki w głowie lub omdlenie,

•    szybkie bicie serca,

•    podwójne widzenie,

•    zwiększone stężenie hormonu prolaktyny we krwi,

•    depresja,

•    zmienione lub zwiększone zainteresowanie sferą seksualną,

•    zbyt duże stężenie cukru we krwi,

•    niekontrolowane ruchy jamy ustnej, języka i kończyn (późna dyskineza),

•    zaburzenia mięśni powodujące ruchy skręcania (dystonia),

•    czkawka.

Następujące działania niepożądane zgłaszano po wprowadzeniu arypiprazolu do obrotu, ale częstość ich występowania nie jest znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    zmniejszona liczba białych krwinek,

•    zmniejszona liczba płytek krwi,

•    zagrażające życiu nieregularne bicie serca,

•    nagła niewyjaśniona śmierć,

•    zawał mięśnia sercowego,

•    reakcje alergiczne (np. obrzęk jamy ustnej, języka, twarzy i gardła, świąd skóry, wysypka),

•    wystąpienie cukrzycy lub nasilenie jej objawów, kwasica ketonowa (obecność związków ketonowych we krwi i moczu) lub śpiączka,

•    małe stężenie sodu we krwi,

•    zwiększenie masy ciała,

•    zmniejszenie masy ciała,

•    utrata apetytu (jadłowstręt),

•    uczucie agresji,

•    nerwowość,

•    pobudzenie,

•    uczucie lęku,

•    uzależnienie od hazardu,

•    myśli samobójcze, próby samobójcze i samobójstwa,

•    zaburzenia mowy,

•    drgawki,

•    zespół serotoninowy (stan, który może powodować uczucie wielkiej radości, ospałość, niezborność ruchów, niepokój ruchowy, uczucie upojenia alkoholowego, gorączkę, pocenie się lub sztywność mięśni),

•    jednoczesne występowanie gorączki, sztywności mięśni, przyspieszonego oddechu, pocenia się, zaburzeń świadomości i nagłych zmian ciśnienia tętniczego krwi oraz zmian częstości bicia serca, omdlenia (złośliwy zespół neuroleptyczny),

•    wysokie ciśnienie krwi,

•    zakrzepy krwi w żyłach, szczególnie w żyłach nóg (objawy to obrzęk, ból i zaczerwienienie nóg), które mogą przemieszczać się naczyniami krwionośnymi do płuc powodując ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu (jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów musi natychmiast zgłosić się do lekarza),

•    skurcz mięśni wokół głośni,

•    przypadkowe zachłyśnięcia pokarmem z ryzykiem zapalenia płuc,

•    trudności w przełykaniu,

•    zapalenie trzustki,

•    zaburzenia czynności wątroby,

•    zapalenie wątroby,

•    zażółcenie skóry i białych części gałek ocznych,

•    nieprawidłowe parametry wyników badań wątrobowych,

•    dyskomfort w obrębie jamy brzusznej i żołądka,

•    biegunka,

•    wysypka skórna i nadwrażliwość na światło,

•    nadmierna utrata włosów lub ich osłabienie,

•    nadmierne pocenie,

•    sztywność lub kurcze mięśni,

•    ból mięśni,

•    osłabienie,

•    mimowolne oddawanie moczu,

•    trudności w oddawaniu moczu,

•    przedłużony i (lub) bolesny wzwód,

•    zaburzenia regulacji podstawowej temperatury ciała lub przegrzanie,

•    ból w klatce piersiowej,

•    obrzęk rąk, kostek lub stóp,

•    omdlenia,

•    wolne bicie serca,

•    nieprawidłowy rozpad mięśni prowadzący do zaburzeń w funkcjonowaniu nerek,

•    zespół abstynencyjny u noworodków w przypadku narażenia na lek w okresie ciąży,

•    w badaniach krwi: wahania stężenia cukru we krwi, zwiększenie stężenia glikozylowanej hemoglobiny.

U pacjentów w podeszłym wieku z demencją przyjmujących arypiprazol częściej zgłaszano zgony. Ponadto zgłaszano udary lub "mini" udary.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży

U młodzieży w wieku 13 lat i starszej zgłaszano takie same działania niepożądane z podobną częstością jak u dorosłych, z wyjątkiem senności, niekontrolowanych drgawek lub drżenia podczas ruchów, niepokoju ruchowego i zmęczenia, które występowały bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów) oraz bólu w górnej części jamy brzusznej, suchości w jamie ustnej, przyspieszonego bicia serca, przyrostu masy ciała, zwiększonego apetytu, drżenia mięśni, niekontrolowanych ruchów kończyn oraz zawrotów głowy, szczególnie podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej, które występowały często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Arypiprazol Glenmark

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po: Termin ważności (EXP) lub na blistrze po skrócie: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Arypiprazol Glenmark

-    Substancją czynną leku jest arypiprazol.

Arypiprazol Glenmark, 5 mg: każda tabletka zawiera 5 mg arypiprazolu.

Arypiprazol Glenmark, 10 mg: każda tabletka zawiera 10 mg arypiprazolu.

Arypiprazol Glenmark, 15 mg: każda tabletka zawiera 15 mg arypiprazolu.

Arypiprazol Glenmark, 30 mg: każda tabletka zawiera 30 mg arypiprazolu.

-    Pozostałe składniki to: karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, hydroksypropyloceluloza, magnezu stearynian.

Tabletki Arypiprazol Glenmark, 10 mg i 30 mg zawierają też żelaza tlenek czerwony (E172), a tabletki Arypiprazol Glenmark, 15 mg zawierają też żelaza tlenek żółty (E172).

Jak wygląda lek Arypiprazol Glenmark i co zawiera opakowanie

Arypiprazol Glenmark, 5 mg to okrągłe, obustronnie wypukłe, białe tabletki z oznaczeniem „ARZ” po jednej stronie i liczbą „5” po drugiej stronie. Tabletki pakowane są w perforowane, podzielne na pojedyncze dawki blistry w tekturowym pudełku.

Arypiprazol Glenmark, 10 mg to podłużne, obustronnie wypukłe, różowe tabletki z oznaczeniem „ARZ” i liczbą „10” na jednej stronie. Tabletki pakowane są w perforowane, podzielne na pojedyncze dawki blistry w tekturowym pudełku.

Arypiprazol Glenmark, 15 mg to okrągłe, obustronnie wypukłe, żółte tabletki z oznaczeniem „ARZ” i liczbą „15” na jednej stronie. Tabletki pakowane są w perforowane, podzielne na pojedyncze dawki blistry w tekturowym pudełku.

Arypiprazol Glenmark, 30 mg to okrągłe, obustronnie wypukłe, różowe tabletki z oznaczeniem „ARZ” i liczbą „30” na jednej stronie. Tabletki pakowane są w perforowane, podzielne na pojedyncze dawki blistry w tekturowym pudełku.

Dostępne wielkości opakowań Arypiprazol Glenmark, 5 mg: 28 tabletek Arypiprazol Glenmark, 10 mg: 28 tabletek Arypiprazol Glenmark, 15 mg: 14 lub 28 tabletek Arypiprazol Glenmark, 30 mg: 28 tabletek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvezdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska

Wytwórca/Importer

Synthon Hispania SL C/ Castelló no1, Pol. Las Salinas Sant Boi de Llobregat 08830 Barcelona Hiszpania

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hvezdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska

Halsa Pharma GmbH Nicolaus-Durkopp-Str. 4a 33602 Bielefeld Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o. o. ul. Osmańska 14 02-823 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki: sierpień 2016 r.

8