+ iMeds.pl

Asamax 250 250 mgUlotka Asamax 250

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ASAMAX 250 250 mg czopki ASAMAX 500 500 mg czopki

Mesalazinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądanych, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Asamax 250 i Asamax 500 i w jakim celu się je stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Asamax 250 i Asamax 500

3.    Jak stosować lek Asamax 250 i Asamax 500

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Asamax 250 i Asamax 500

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Asamax 250 i Asamax 500 i w jakim celu się je stosuje

Czopki Asamax 250 i Asamax 500 zawierają substancję czynną - mesalazynę. Mesalazyna wywiera bezpośrednie działanie przeciwzapalne na zmiany chorobowe w tkance jelita. Regularne przyjmowanie leku zgodnie z zaleceniami lekarza może zatrzymać rozwój procesu chorobowego w odbytnicy.

Wskazania do stosowania leku Asamax 250 i Asamax 500:

Wrzodziejące zapalenie odbytnicy.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem lekuAsamax 250 i Asamax 500 Kiedy nie stosować leku Asamax 250 i Asamax 500:

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na salicylany lub jakiekolwiek składniki leku.

-    Jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek lub wątroby.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Asamax 250 i Asamax 500:

Istnieje małe doświadczenie oraz ograniczona dokumentacja dotycząca skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci.

-    Przed rozpoczęciem leczenia oraz w jego trakcie lekarz będzie zlecał regularne badania krwi (morfologia, parametry czynności wątroby i nerek).

-    Lekarz zachowa ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

-    Lekarz będzie dokładnie obserwować pacjentów z chorobami płuc, w szczególności z astmą oskrzelową.

-    Lekarz będzie dokładnie obserwować pacjentów u których stwierdzono występowanie działań niepożądanych po zastosowaniu leków zawierających sulfasalazynę a w razie ich wystąpienia natychmiast przerwie leczenie.

Stosowanie leku Asamax 250 i Asamax 500 u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek:

Leku nie należy stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. U tych pacjentów, u których rozwinęła się niewydolność nerek podczas leczenia, należy brać pod uwagę możliwość zatrucia mesalazyną.

Stosowanie leku Asamax 250 i Asamax 500 u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby:

Nie stosować w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby.

Ciąża i karmienie piersią:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Mesalazynę należy stosować podczas ciąży jedynie, gdy potencjalne korzyści ze stosowania przeważają nad spodziewanym ryzykiem.

Nie ma wystarczających danych, dotyczących stosowania mesalazyny u kobiet ciężarnych. Dane uzyskane w ograniczonej grupie kobiet narażonych na mesalazynę w okresie ciąży, nie wykazały niekorzystnego wpływu na ciążę, ani na stan zdrowia płodu lub noworodka. Inne dane epidemiologiczne nie są do chwili obecnej dostępne.

W pojedynczym przypadku po zastosowaniu podczas ciąży dużych dawek mesalazyny (2-4 g doustnie) donoszono o wystąpieniu niewydolności nerek u noworodka.

Badania na zwierzętach z zastosowaniem mesalazyny w postaci doustnej nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na ciążę, rozwój zarodka lub płodu czy rozwój noworodka.

Mesalazynę należy stosować w okresie karmienia piersią jedynie, gdy potencjalne korzyści ze stosowania przeważają nad spodziewanym ryzykiem.

Kwas N-acetylo-5-salicylowy i, w mniejszym stopniu, mesalazyna są wydzielane do mleka kobiecego w niewielkich ilościach. Do chwili obecnej istnieją tylko ograniczone dane pochodzące od kobiet karmiących piersią. U dziecka karmionego piersią nie można wykluczyć reakcji nadwrażliwości takich jak biegunka.

Jeżeli u dziecka karmionego piersią wystąpi biegunka należy przerwać karmienie piersią.

O stosowaniu mesalazyny podczas ciąży i podczas karmienia piersią zawsze decyduje lekarz. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Nie zaobserwowano wpływu mesalazyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę urządzeń. Stosowanie leku Asamax 250 i Asamax 500 z innymi lekami:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

U pacjentów którzy jednocześnie stosują azatioprynę, 6-merkaptopurynę lub tioguaninę istnieje możliwość nasilenia się hamującego działania tych leków na szpik kostny (zmniejszenie liczby komórek szpiku).

Istnieją ograniczone dowody, że mesalazyna może zmniejszać przeciwzakrzepowe działanie warfaryny (lek zmniejszający krzepliwość krwi).

3. Jak stosować lek Asamax 250 i Asamax 500

Asamax 250 i Asamax 500 należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem. Dawkowanie i czas leczenia zawsze ustala lekarz w zależności od nasilenia objawów.

Dawkowanie:

Doodbytniczo, 500 mg mesalazyny trzy razy na dobę. W fazie remisji, w celu uniknięcia nawrotu choroby, dawkowanie może być zmniejszone do 250 mg mesalazyny trzy razy na dobę, doodbytniczo.

Istnieje małe doświadczenie oraz ograniczona dokumentacja dotycząca skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci.

Czas trwania leczenia:

Czas leczenia zawsze ustala lekarz w zależności od nasilenia objawów.

Sposób podawania:

Czopek należy wsunąć do odbytnicy przez odbyt. Najłatwiej wsunąć czopek do odbytnicy, kiedy pacjent leży na boku z lekko podkurczonymi nogami.

W przypadku zażycia większej dawki Asamax 250 lub Asamax 500 niż zalecana:

Możliwe objawy przedawkowania: zaburzenia elektrolitowe krwi, zwiększenie częstości i głębokości oddechów (hiperwentylacja), duszność (obrzęk płuc), odwodnienie spowodowane przez nasilone pocenie się i wymioty, osłabienie spowodowane zmniejszeniem stężenia cukru (glukozy) we krwi, zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, obniżenie temperatury ciała.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

W przypadku pominięcia dawki Asamax 250 lub Asamax 500:

Jeżeli pacjent zapomniał o kolejnej dawce, powinien ją przyjąć jak najszybciej, o ile czas do przyjęcia kolejnej dawki leku nie jest krótszy niż 2-3 godziny. Wówczas należy przyjąć tylko następną dawkę. Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Asamax 250 i Asamax 500 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.

Rzadko (u ponad 1 na 10 000 pacjentów ale rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów) występują:

-    ból głowy

-    zawroty głowy

-    zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia

-    ból brzucha, biegunka, wzdęcia, nudności, wymioty

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów) występują:

-    zmieniona liczba krwinek (niedokrwistość aplastyczna - jest wynikiem zaburzonej czynności szpiku kostnego, agranulocytoza - brak krwinek białych we krwi, pancytopenia - zmniejszenie liczby krwinek białych, czerwonych i płytek krwi, neutropenia - zmniejszenie liczby jednego z rodzajów białych krwinek (neutrofili), leukopenia - zmniejszenie liczby białych krwinek, trombocytopenia -zmniejszenie liczby płytek krwi)

-    reakcje nadwrażliwości takie jak wyprysk alergiczny, gorączka polekowa, toczeń rumieniowaty, zapalenie jelita grubego

-    neuropatia obwodowa (choroba nerwów obwodowych charakteryzująca się drętwieniem, mrowieniem czy osłabieniem kończyn)

-    alergiczne i zwłóknieniowe reakcje płuc (między innymi: duszność, kaszel, skurcz oskrzeli, zapalenie pęcherzyków płucnych, eozynofilia płucna - nagromadzenie w płucach pewnego rodzaju krwinek białych (granulocytów kwasochłonnych), nacieki w płucach, zapalenie płuc)

-    ostre zapalenie trzustki

-    zmiana parametrów czynności wątroby (zwiększona aktywność transaminaz, wystąpienie parametrów cholestazy), zapalenie wątroby, zapalenie wątroby związane z zastojem żółci

-    ból mięśni, ból stawów

-    łysienie

-    zaburzenia czynności nerek, między innymi: ostre i przewlekłe śródmiąższowe zapalenie nerek i niewydolność nerek

-    przemijające zmniejszenie liczby plemników w nasieniu

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.    Jak przechowywać lek Asamax 250 i Asamax 500

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie należy stosować leku ASAMAX 250 i ASAMAX 500 po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Asamax 250 i Asamax 500

Jeden czopek Asamax 250 zawiera 250 mg mesalazyny.

Jeden czopek Asamax 500 zawiera 500 mg mesalazyny.

Pozostałe składniki Asamax 250 i Asamax 500 to: tłuszcz stały, alkohol cetylowy, sodu dokuzynian. Jak wygląda lek Asamax 250 i Asamax 500 i co zawiera opakowanie

Czopki Asamax 250 i Asamax 500 są pakowane w opakowania z folii PVC/LDPE, 5 opakowań po 6 czopków, w tekturowym pudełku. Jedno opakowanie zawiera 30 czopków.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego

Podmiot odpowiedzialny:

Astellas Pharma Sp. z o.o. ul. Osmańska 14 02-823 Warszawa tel. (22) 545 11 11

Wytwórca:

Temmler Italia S.R.L.

Via Delle Industrie 2 20061Carugate (MI), Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data opracowania ulotki:

październik 2012 r.

4

Asamax 250

Charakterystyka Asamax 250

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ASAMAX 250, 250 mg, czopki ASAMAX 500, 500 mg, czopki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden czopek ASAMAX 250 zawiera 250 mg mesalazyny.

Jeden czopek ASAMAX 500 zawiera 500 mg mesalazyny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Czopki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Wrzodziejące zapalenie odbytnicy.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Doodbytniczo, 500 mg mesalazyny trzy razy na dobę. W fazie remisji, w celu uniknięcia nawrotu choroby, dawkowanie może być zmniejszone do 250 mg mesalazyny trzy razy na dobę, doodbytniczo.

Istnieje    małe    doświadczenie    oraz    ograniczona    dokumentacja    dotycząca    skuteczności

i bezpieczeństwa stosowania u dzieci.

Sposób podawania

Czopek należy wsunąć do odbytnicy przez odbyt. Najłatwiej wsunąć czopek do odbytnicy, kiedy pacjent leży na boku z lekko podkurczonymi nogami.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na salicylany lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

-    Ciężka niewydolność nerek lub wątroby.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Istnieje    małe    doświadczenie    oraz    ograniczona    dokumentacja    dotycząca    skuteczności

i bezpieczeństwa stosowania u dzieci.

Przed rozpoczęciem leczenia oraz w jego trakcie lekarz prowadzący powinien zlecić wykonanie badań krwi (morfologia, parametry czynności wątroby takie jak AspAT i AlAT, stężenie kreatyniny w

surowicy) oraz badania ogólnego moczu (testy paskowe). Zaleca się powtórzenie badań po 14 dniach od zakończenia leczenia, a następnie 2 do 3 razy w odstępie 4 tygodni.

Jeżeli wyniki mieszczą się w normie kolejne badania należy przeprowadzać co 3 miesiące. W przypadku wystąpienia dodatkowych objawów badania należy wykonać niezwłocznie.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Mesalazyny nie należy stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Jeżeli czynność nerek pogorszy się podczas leczenia, należy rozważyć możliwość toksycznego działania mesalazyny na nerki.

Podczas leczenia mesalazyną należy bardzo dokładnie obserwować pacjentów z chorobami płuc, w szczególności z astmą oskrzelową.

Podczas leczenia mesalazyną należy dokładnie obserwować pacjentów u których stwierdzono występowanie działań niepożądanych po zastosowaniu leków zawierających sulfasalazynę.

W przypadku gdy po zastosowaniu mesalazyny wystąpią objawy nietolerancji takie jak: skurcze żołądka i jelit, ostry ból brzucha, gorączka, silny ból głowy i wysypka należy natychmiast przerwać leczenie.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

U pacjentów, którzy jednocześnie stosują azatioprynę, 6-merkaptopurynę lub tioguaninę należy wziąć pod uwagę możliwość nasilenia się mielosupresyjnego działania azatiopryny, 6-merkaptopuryny lub tioguaniny.

Istnieją ograniczone dowody, że mesalazyna może zmniejszać przeciwzakrzepowe działanie warfaryny.

4.6    Wpływ na płodność ciążę i laktację

Brak wystarczających danych, dotyczących stosowania mesalazyny u kobiet ciężarnych. Jednakże dane uzyskane w ograniczonej grupie kobiet narażonych na mesalazynę w okresie ciąży nie wykazały niekorzystnego wpływu na ciążę ani na stan zdrowia płodu lub noworodka. Inne dane epidemiologiczne nie są do chwili obecnej dostępne.

W jednym przypadku po długotrwałym stosowaniu dużych dawek mesalazyny (2-4 g doustnie) podczas ciąży, donoszono o wystąpieniu niewydolności nerek u noworodka.

Badania na zwierzętach z zastosowaniem mesalazyny w postaci doustnej nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na ciąże, rozwój zarodka lub płodu, poród czy rozwój noworodka.

Mesalazynę należy stosować podczas ciąży jedynie, gdy potencjalne korzyści ze stosowania przeważają nad spodziewanym ryzykiem.

Kwas N-acetylo-5-salicylowy i, w mniejszym stopniu, mesalazyna są wydzielane do mleka kobiecego. Do chwili obecnej istnieją tylko ograniczone dane pochodzące od kobiet karmiących piersią. U dziecka karmionego piersią nie można wykluczyć reakcji nadwrażliwości takich jak biegunka.

Dlatego, mesalazynę należy stosować w okresie karmienia piersią jedynie, gdy potencjalne korzyści ze stosowania przeważają nad spodziewanym ryzykiem. Jeżeli u dziecka karmionego piersią wystąpi biegunka należy przerwać karmienie piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie zaobserwowano wpływu mesalazyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę urządzeń.

4.8 Działania niepożądane

Klasyfikacja układów i narządów

Często

(>1/100

do

<1/10)

Niezbyt

często

(> 1/1 000 do <1/100)

Rzadko

(> 1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

zmieniona liczba

krwinek

(niedokrwistość

aplastyczna,

agranulocytoza,

pancytopenia,

neutropenia,

leukopenia,

trombocytopeni a)

Zaburzenia

układu

immunologiczne

reakcje

nadwrażliwości takie jak wyprysk alergiczny, gorączka polekowa, toczeń

rumieniowaty,

pancolitis

Zaburzenia

układu

nerwowego

ból głowy,

zawroty

głowy

neuropatia

obwodowa

Zaburzenia

serca

zapalenie

mięśnia

sercowego,

zapalenie

osierdzia

Zaburzenia

układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

alergiczne i zwłóknieniowe reakcje płuc (między innymi: duszność, kaszel, skurcz oskrzeli, zapalenie pęcherzyków płucnych, eozynofilia płucna, nacieki w płucach, zapalenie płuc)

Zaburzenia żołądka i jelit

ból brzucha, biegunka, wzdęcia, nudności,

ostre zapalenie trzustki

wymioty

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

zmiana

parametrów

czynności

wątroby

(zwiększona

aktywność

aminotransferaz,

wystąpienie

parametrów

cholestazy),

zapalenie

wątroby,

cholestatyczne

zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

łysienie

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

ból mięśni, ból stawów

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

zaburzenia czynności nerek, między innymi: ostre i przewlekłe śródmiąższowe zapalenie nerek i niewydolność nerek

Zaburzenia

układu

rozrodczego i piersi

przemijające zmniejszenie liczby plemników w nasieniu

4.9 Przedawkowanie

Istnieją nieliczne dane o przedawkowaniu (np. samobójstwo po przyjęciu dużych dawek mesalazyny), które nie wskazują na toksyczny wpływ mesalazyny na wątrobę i nerki. Brak specyficznej odtrutki a leczenie przedawkowania jest objawowe i wspomagające.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwzapalne stosowane w chorobach jelit, kod ATC: A07EC02

Mechanizm działania

Badania prowadzone nad mechanizmem działania salazosulfapirydyny, leku stosowanego we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego i chorobie Crohna wykazały, że substancja czynna jest rozdzielana w okrężnicy na dwa metabolity: kwas 5-aminosalicylowy (mesalazyna) i sulfapirydynę. Zgodnie z wynikami najnowszych badań, terapeutyczny mechanizm działania salazosulfapirydyny opiera się na mechanizmie działania mesalazyny jako jedynego biologicznie czynnego metabolitu, podczas gdy równocześnie powstająca sulfapirydyna najprawdopodobniej może być odpowiedzialna za większość działań niepożądanych występujących podczas leczenia salazosulfapirydyną. Prawdopodobnie mesalazyna wywiera bezpośrednie działanie przeciwzapalne na zmiany patologiczne w tkance śródmiąższowej jelita, tak więc regularne przyjmowanie leku zgodnie z zaleceniami lekarza może zatrzymać rozwój procesu chorobowego.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie

Zmienna część (5-35%) podanej mesalazyny jest wchłaniana. Dlatego nie można całkowicie wykluczyć działania ogólnoustrojowego.

Dystrybucja

Mesalazyna i Ac-5-ASA (acetylowana mesalazyna) nie przenikają przez barierę krew-płyn mózgowo-rdzeniowy, wiązanie z białkami osocza dla mesalazyny wynosi około 50%, dla Ac-5-ASA wynosi około 80%.

Metabolizm

Mesalazyna jest głównie acetylowana w ścianie jelita, ale także w wątrobie, do Ac-5-ASA. Tylko niewielka część kwasu aminosalicylowego jest metabolizowana do innych metabolitów (np. przez hydrolizę).

Wydalanie

Okres półtrwania mesalazyny w osoczu wynosi około 1 godziny. Okres półtrwania w osoczu Ac-5-ASA wynosi kilka godzin. Obydwie substancje są wydalane z moczem i kałem.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W przedklinicznych badaniach bezpieczeństwa działanie obserwowano jedynie po dawkach znacznie większych niż dawki stosowane u ludzi; działania te wydają się nie mieć znaczenia klinicznego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE:

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Tłuszcz stały, alkohol cetylowy, sodu dokuzynian.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie ma.

6.3    Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Czopki w opakowaniach z folii PVC/LDPE, 5 opakowań po 6 czopków, w tekturowym pudełku. 30 czopków w pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania produktu leczniczego

Bez specjalnych zaleceń.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Astellas Pharma Sp. z o.o. ul. Osmańska 14 02-823 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

ASAMAX 250, czopki 250 mg: 10 838 ASAMAX 500, czopki 500 mg: 10 839

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 30.04.2004 r.

04.12.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

22.10.2012 r.

6

Asamax 250