Imeds.pl

Ascalcin Plus O Smaku Cytrynowym 500 Mg + 300 Mg + 200 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ascalcin Plus o smaku cytrynowym 500 mg + 300 mg + 200 mg proszek musujący (Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum + Calcium)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Ascalcin Plus o smaku cytrynowym ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3-5 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ascalcin Plus o smaku cytrynowym i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ascalcin Plus o smaku cytrynowym

3.    Jak stosować lek Ascalcin Plus o smaku cytrynowym

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ascalcin Plus o smaku cytrynowym

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ASCALCIN PLUS O SMAKU CYTRYNOWYM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Ascalcin Plus o smaku cytrynowym zawiera kwas acetylosalicylowy, kwas askorbowy (witamina C) i wapń.

Kwas acetylosalicylowy należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Działa przeciwgorączkowo, przeciwbólowo i przeciwzapalnie.

Kwas askorbowy (witamina C) i wapń wpływają na prawidłową czynność ścian naczyń krwionośnych. Zmniejszają ich przepuszczalność, działają przeciwwysiękowo i przeciwobrzękowo.

Lek Ascalcin Plus o smaku cytrynowym zawiera substancje, które umożliwiają szybkie i całkowite rozpuszczenie się składników w wodzie. Dzięki temu łatwo się on wchłania i jest dobrze tolerowany.

Lek jest stosowany w leczeniu objawów przeziębienia i grypy oraz:

•    gorączki,

•    bólów mięśni i stawów,

•    bólów głowy w tym migrenowych,

•    bólów zębów,

•    nerwobólów.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ASCALCIN PLUS O SMAKU

CYTRYNOWYM

Kiedy nie stosować leku Ascalcin Plus o smaku cytrynowym

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na kwas acetylosalicylowy (występujący w lekach np. Aspirin, Polopiryna) lub inne salicylany, kwas askorbowy, wapń lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

•    Jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka, dwunastnicy; stany zapalne przewodu pokarmowego.

•    Jeśli pacjent ma zwiększoną skłonność do siniaków lub krwawień (skazę krwotoczną, zaburzenia krzepnięcia krwi).

•    Jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwzakrzepowe, hamujące zlepianie płytek krwi.

•    Jeśli u pacjenta występują zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (cukrzyca, mocznica, tężyczka).

•    Jeśli pacjent ma znacznie zwiększone stężenie wapnia we krwi.

•    Jeśli u pacjenta występują napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

•    Jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek.

•    Jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby.

•    Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca.

•    Jeśli pacjentka jest w ostatnim trymetrze ciąży.

•    Jeśli pacjent ma fenyloketonurię (chorobę genetyczną, charakteryzująca się niedoborem enzymu nazywanego hydroksylazą fenyloalaniny).

•    U dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowej, gdyż może to spowodować wystąpienie rzadkiej choroby tzw. zespołu Reye’a.

•    Nie podawać jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ascalcin Plus o smaku cytrynowym

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

•    Jeśli pacjent ma alergię (np. katar sienny) lub astmę.

•    Jeśli pacjentka ma krwotoki maciczne lub nadmierne krwawienie miesiączkowe.

•    Jeśli u pacjenta jest planowany zabieg chirurgiczny (nie należy przyjmować leku co najmniej 5 dni przed zabiegiem).

•    Jeśli pacjent ma dnę moczanową.

•    Jeśli u pacjenta występowały wrzody żołądka lub jelit, a także krwawienie z przewodu pokarmowego.

•    Jeśli pacjent ma łagodną chorobę nerek lub wątroby.

•    Jeśli pacjent ma umiarkowaną niewydolność serca (choroba serca, która może objawiać się jako duszność i obrzęk stóp).

•    Jeśli pacjentka stosuje wewnątrzmaciczną wkładkę antykoncepcyjną.

•    Jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze.

•    Jeśli w organizmie pacjenta nie jest wytwarzany enzym nazywany dehydrogenazą glukozo-6-fosforanową.

•    Jeśli pacjent stosuje dietę ubogosodową: lek zawiera 178 - 356 mg sodu na dawkę, należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Tnne ważne informacje:

Przyjmowanie leków, zawierających kwas acetylosalicylowy, może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane 3-5 dni.

W przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru, lub podejrzewania, że występuje ryzyko tych zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

Dzieci i młodzież chorujący z powodu infekcji wirusowej (z gorączką lub bez) nie powinni przyjmować Ascalcin Plus o smaku cytrynowym bez konsultacji lekarskiej. W przeciwnym razie może u nich wystąpić zespół Reye’a - rzadka ale zagrażająca życiu choroba.

Lek zawiera aspartam - źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Leku Ascalcin o smaku cytrynowym nie wolno stosować jednocześnie z metotreksatem przyjmowanym w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, ponieważ nasila on działanie toksyczne metotreksatu na szpik kostny.

Stosowanie selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym zwiększa ryzyko krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego na skutek synergistycznego działania tych leków.

Leku Ascalcin Plus o smaku cytrynowym nie należy stosować jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje:

•    leki przeciwzakrzepowe, hamujące zlepianie płytek krwi (np. pochodne kumaryny, heparyna, tyklopidyna),

•    leki przeciwcukrzycowe (insulina, pochodne sulfonylomocznika),

•    sulfonamidy (stosowane w zakażeniach bakteryjnych),

•    fenytoinę lub kwas walproinowym (leki przeciwpadaczkowe),

•    digoksynę (stosowaną w leczeniu niewydolności serca),

•    metotreksat w dawkach mniejszych niż 15 mg (stosowany m.in. w chorobach nowotworowych i reumatoidalnym zapaleniu stawów),

Ascalcin Plus o smaku cytrynowym może powodować osłabienie lub nasilenie działania innych leków. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku jednoczesnego przyjmowania:

•    kortykosteroidów oraz innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, gdyż może dojść do działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego oraz uszkodzenia nerek,

•    glikozydów nasercowych (pochodnych digoksyny i strofantyny, leków stosowanych w chorobach serca) gdyż mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca,

•    leków stosowanych w leczeniu dny moczanowej (np. probenecydu),

•    leków moczopędnych (np. furosemidu, leków tiazydowych),

•    leków obniżających ciśnienie krwi (kaptoprylu, enalaprylu),

•    pochodnych amfetaminy,

•    trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (np. opipramol, doksepina),

•    związków fluoru,

•    niektórych antybiotyków (fluorochinolonów i tetracyklin, leków stosowanych w zakażeniach bakteryjnych); powinno się zachować 3 godzinną przerwę pomiędzy tymi lekami a lekiem Ascalcin Plus o smaku cytrynowym,

•    witaminy D i leków blokujących kanał wapniowy (grupa leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym).

Stosowanie leku Ascalcin Plus o smaku cytrynowym z jedzeniem i piciem

Spożywanie alkoholu podczas stosowania leku może nasilać drażniące działanie kwasu acetylosalicylowego na przewód pokarmowy.

Lek zaleca się stosować po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie stosować leku Ascalcin Plus o smaku cytrynowym w czasie ciąży i karmienia piersią.

Wpływ na płodność

Ascalcin Plus o smaku cytrynowym może niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ascalcin Plus o smaku cytrynowym stosowany w zalecanych dawkach nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku.

Lek zawiera aspartam - źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

1 saszetka leku zawiera 178 mg sodu (czyli 178-356 mg na dawkę), co należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie. Kwas askorbowy (witamina C) zawarty w leku może fałszować wyniki niektórych testów wykonywanych metodami oksydoredukcyjnymi (np. oznaczanie glukozy lub kreatyniny we krwi i moczu, badanie kału na krew utajoną).

3. JAK STOSOWAĆ LEK ASCALCIN PLUS O SMAKU CYTRYNOWYM

Ascalcin Plus o smaku cytrynowym należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w tej ulotce. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ascalcin Plus o smaku cytrynowym jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci powyżej 12 lat.

Dawkowanie

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka to:

Dorośli:

1 lub 2 saszetki 3 razy na dobę.

Maksymalna dawka dobowa to 6 saszetek.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat):

1 saszetka 3 razy na dobę.

Maksymalna dawka dobowa to 3 saszetki.

Dzieci powyżej 12 lat:

1 saszetka 3 razy na dobę.

Maksymalna dawka dobowa to 3 saszetki.

Sposób podawania

Zawartość jednej saszetki rozpuścić w 'A szklanki letniej wody, wymieszać i wypić.

Lek zaleca się stosować po posiłku.

Czas podawania

Nie należy stosować Ascalcin Plus o smaku cytrynowym dłużej niż zalecane 3-5 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ascalcin Plus o smaku cytrynowym

W razie przypadkowego zażycia dawki, przewyższającej zalecaną dawkę dobową, mogą wystąpić objawy przedawkowania (związane z obecnością kwasu acetylosalicylowego): przyspieszenie oddechu, nudności, wymioty, zaburzenia widzenia i słuchu (szumy uszne), bóle i zawroty głowy, zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitowej (np. ubytek potasu), obniżenie stężenia glukozy we krwi, zmiany skórne.

W przypadku ostrego zatrucia mogą wystąpić: majaczenie, drżenie, duszność, nadmierna potliwość, pobudzenie psychoruchowe, wysoka gorączka, śpiączka.

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Ascalcin Plus o smaku cytrynowym

Lek Ascalcin Plus o smaku cytrynowym stosuje się doraźnie. W przypadku pominięcia dawki leku i utrzymywania się dolegliwości należy przyjąć następną dawkę leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Ascalcin Plus o smaku cytrynowym może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia następujących ciężkich działań niepożądanych:

•    krwawienia z przewodu pokarmowego pod postacią fusowatych wymiotów i smolistych stolców,

•    nadżerki błony śluzowej przewodu pokarmowego,

•    reakcje alergiczne (takie jak poważne trudności w oddychaniu lub świszczący oddech, duszności).

Poza tym mogą wystąpić inne działania niepożądane:

•    zwiększone ryzyko krwawień,

•    zaostrzenie lub nawrót choroby wrzodowej,

•    nudności, wymioty, bóle brzucha,

• zwiększone krwawienia miesiączkowe,

• zmiany skórne: rumień, pokrzywka,

•    obrzęki,

•    nadciśnienie,

•    niewydolność serca,

•    zawroty głowy,

•    szum w uszach,

•    pocenie się.

Przyjmowanie leków, zawierających w swoim składzie kwas acetylosalicylowy może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.

Lek stosowany w zalecanych dawkach jest na ogół dobrze tolerowany.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ASCALCIN PLUS O SMAKU CYTRYNOWYM

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Nie stosować leku, jeśli wygląd proszku w saszetkach uległ zmianie.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Ascalcin Plus o smaku cytrynowym

Każda saszetka zawiera: substancje czynne

•    kwas acetylosalicylowy    500    mg

•    kwas askorbowy (witamina C)    300    mg

•    wapń (w postaci laktoglukonianu wapnia)    200 mg

oraz substancje pomocnicze:

sodu wodorowęglan (178 mg sodu), kwas cytrynowy bezwodny, aspartam, aromat cytrynowy, sodu laurylosiarczan, betakaroten 1%, powidon K-25.

Jak wygląda lek Ascalcin Plus o smaku cytrynowym i co zawiera opakowanie

Lek ma postać sypkiego proszku musującego o zabarwieniu żółtym, zapakowanego w saszetki. Opakowanie zewnętrzne - tekturowe pudełko, zawiera 6, 10, 14, 20, 28 saszetek oraz ulotkę dla pacjenta.

Nie wszystkie wielkości opakowania muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

SENSILAB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowo-akcyjna

ul. Drewnowska 43/55, 91-002 Łódź

{logo}

tel/fax: (042) 6540070 / (042) 6540291 Data zatwierdzenia ulotki: 29.07.2013 r.

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna u przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego, w tym dla osób niewidomych i słabo widzących (wersja audio, płyta CD) pod numerem telefonu: 0-42 654 00 70 w. 219

6/6