Imeds.pl

Asparaginian Magnokal 250 Mg + 250 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Asparaginian MagnoKal, 250 mg + 250 mg, tabletki

(Magnesii hydroaspartas + Kalii hydroaspartas)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty,

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 7-8 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skonsultować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Asparaginian MagnoKal i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Asparaginian MagnoKal

3.    Jak stosować lek Asparaginian MagnoKal

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Asparaginian MagnoKal

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Asparaginian MagnoKal i w jakim celu się go stosuje

•    jako leczenie wspomagające w chorobach układu krążenia i mięśnia sercowego.

W niemiarowości i nadpobudliwości serca - szczególnie na tle niedoborów magnezu i potasu oraz w rekonwalescencji pozawałowej

•    profilaktycznie i leczniczo w stanach niedoboru magnezu i potasu

•    w okresach zdrowienia po zabiegach chirurgicznych oraz przebytych chorobach zakaźnych

•    zatrucie glikozydami nasercowymi, uzupełniająco w czasie stosowania leków moczopędnych.

Asparaginian MagnoKal jest lekiem o skojarzonym działaniu magnezu, potasu i kwasu asparaginowego. Uzupełnia niedobór tych substancji w organizmie oraz zapobiega rozwojowi ich deficytu zarówno w okresie zwiększonego zapotrzebowania, jak i w przypadku niedostatecznej ich podaży. Kwas asparaginowy bierze udział w metabolizmie komórek tkanki nerwowej, pełni rolę neuroprzekaźnika w ośrodkowym układzie nerwowym oraz wpływa pobudzająco na aktywność organizmu. Potas i magnez są jonami biorącymi udział w wielu przemianach metabolicznych organizmu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Asparaginian MagnoKal

Kiedy nie stosować leku Asparaginian MagnoKal

•    jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

•    występuje ciężka niewydolność nerek

•    zwiększone stężenie potasu lub magnezu w surowicy krwi

•    zakażenia dróg moczowych

•    zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (blok) serca

•    zmniejszenie częstości akcji serca (bradykardia)

•    myasthenia gratis - choroba charakteryzująca się osłabieniem i zmęczeniem mięśni

•    znaczne niedociśnienie tętnicze krwi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Asparaginian MagnoKal należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Leku nie należy stosować w ostrym odwodnieniu, rozległym zniszczeniu tkanek (np. oparzenia dużych powierzchni ciała). Leku Asparaginian MagnoKal nie należy stosować w czasie antybiotykoterapii i z innymi lekami zawierającymi potas. Ostrożnie stosować w razie choroby wrzodowej żołądka.

Podczas stosowania leku należy monitorować stężenie potasu i magnezu w surowicy, przeprowadzić kontrolne badanie EKG oraz kontrolować czynność nerek. Lek nie zawiera cukru.

Lek Asparaginian MagnoKal a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Równoczesne stosowanie magnezu i antybiotyków z grupy tetracyklin oraz nitrofurantoiny osłabia ich wchłanianie, aby uniknąć interakcji zaleca się stosować dwugodzinną przerwę pomiędzy podaniem leków.

Podawanie doustnych leków przeciwcukrzycowych pochodnych sulfonylomocznika z lekami zawierającymi magnez może spowodować zmniejszenie stężenia glukozy we krwi większe, niż oczekiwane.

Sole potasu mogą osłabiać działanie glikozydów naparstnicy i powodować zaburzenia rytmu serca. Równoczesne stosowanie soli potasu i leków moczopędnych oszczędzających potas, inhibitorów ACE - enzymu przekształcającego angiotensynę I do angiotensyny II (np. enalaprylu, peryndoprylu) lub leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych (np. indometacyny) może wystąpić za duże stężenie potasu (hiperkaliemia).

Asparaginian MagnoKal z jedzeniem i piciem

Pokarm nie wpływa na stopień wchłaniania potasu wodoroasparaginianu półwodnego i magnezu wodoroasparaginianu czterowodnego.

Stosowanie leku Asparaginian MagnoKal u pacjentów z niewydolnością nerek

U osób z niewydolnością nerek, przyjmujących inne preparaty potasu lub leki moczopędne oszczędzające potas należy liczyć się z koniecznością modyfikacji dawkowania zaleconą przez lekarza.

Ciąża i karmienie piersią Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3. Jak stosować lek Asparaginian MagnoKal

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się doustnie od 2 do 6 tabletek na dobę w dwóch dawkach podzielonych, po posiłkach.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Asparaginian MagnoKal

Nie zgłoszono dotychczas żadnego przypadku przedawkowania leku.

Pominięcie zastosowania leku Asparaginian MagnoKal

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Asparaginian MagnoKal

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niekiedy mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności i biegunka), które zwykle ustępują samoistnie, metaliczny smak w ustach. Duże dawki leku mogą wywołać zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Może wystąpić zaczerwienienie skóry, bezsenność, osłabienie mięśniowe.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Asparaginian MagnoKal

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Asparaginian MagnoKal

•    Substancjami czynnymi leku są magnezu wodoroasparaginian czterowodny i potasu wodoroasparaginian półwodny.

•    Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, powidon 25, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Asparaginian MagnoKal i co zawiera opakowanie

Tabletki.

1 pojemnik zawierający 50 tabletek w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska

tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80 31-546 Kraków Polska

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4