Imeds.pl

Aspifox 100 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Aspifox Cardio, 100 mg, tabletki dojelitowe

(Acidum acetylsalicylicum)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

-    Lek ten jest dostępny bez recepty.

-    Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Aspifox Cardio ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Aspifox Cardio i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aspifox Cardio

3.    Jak stosować lek Aspifox Cardio

4.    Możliwe działania    niepożądane

5.    Jak przechowywać    lek Aspifox Cardio

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ASPIFOX CARDIO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Aspifox Cardio zawiera kwas acetylosalicylowy, który w małych dawkach należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwpłytkowymi. Płytki krwi to niewielkie komórki krwi, które są przyczyną powstawania zakrzepu krwi i które biorą udział w zakrzepicy. Kiedy w tętnicy tworzy się zakrzep krwi, następuje zatrzymanie przepływu krwi i odcięcie dostępu tlenu. Jeśli taka sytuacja wystąpi w sercu, może to spowodować zawał serca lub dławicę piersiową; a w mózgu może wywołać udar.

Przyjmowanie leku Aspifox Cardio może zmniejszyć ryzyko tworzenia się zakrzepów krwi i dlatego też zapobiega późniejszym:

-    zawałom serca

-    udarom mózgu

-    problemom sercowo-naczyniowym u pacjentów, którzy chorują z powodu stabilnej lub niestabilnej dławicy piersiowej (rodzaj bólu w klatce piersiowej).

Lek Aspifox Cardio stosuje się również w zapobieganiu tworzeniu się zakrzepów krwi po zabiegach chirurgicznych serca w celu rozszerzenia lub odblokowania naczyń krwionośnych.

Ten lek nie jest zalecany do stosowania w sytuacjach wymagających nagłej pomocy. Może być stosowany jedynie profilaktycznie.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ASPIFOX CARDIO

Kiedy nie stosować leku Aspifox Cardio

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na kwas acetylosalicylowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku Aspifox Cardio (patrz punkt 6 „Inne informacje”)

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na inne salicylany lub niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Leki NLPZ są zwykle stosowane w zapaleniu stawów lub reumatyzmie i bólu,

-    jeśli pacjent miał napad astmy oskrzelowej lub obrzęk niektórych części ciała, np. twarzy, ust, gardła lub języka (obrzęk naczynioruchowy) po przyjęciu salicylanów lub leków z grupy NLPZ,

-    jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występowało owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy, lub inny rodzaj krwawienia taki jak udar mózgu,

-    jeśli pacjent kiedykolwiek miał problem z krzepnięciem krwi,

-    jeśli pacjent ma poważne problemy z wątrobą lub nerkami,

-    jeśli pacjentka jest w ostatnich trzech miesiącach ciąży; nie wolno u pacjentki stosować dawek większych niż 100 mg na dobę (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią),

-    jeśli pacjent przyjmuje lek o nazwie metotreksat (np. stosowany w leczeniu raka lub reumatoidalnego zapalenia stawów) w dawkach większych niż 15 mg na tydzień.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Aspifox Cardio

Zanim pacjent zastosuje lek Aspifox Cardio należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli:

-    pacjent ma problemy z nerkami, wątrobą lub sercem,

-    pacjent ma lub kiedykolwiek miał problemy z żołądkiem lub dwunastnicą,

-    u pacjenta występuje wysokie ciśnienie krwi,

-    pacjent choruje na astmę oskrzelową, katar sienny, ma polipy nosa lub inne przewlekłe choroby układu oddechowego; kwas acetylosalicylowy może prowokować napad astmy,

-    u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek dna moczanowa,

-    pacjentka ma obfite krwawienia miesiączkowe.

Pacjent musi niezwłocznie zwrócić się po pomoc medyczną, jeżeli objawy się nasilą lub jeśli u pacjenta wystąpią ciężkie lub niespodziewane działania niepożądane np. nietypowe objawy krwawienia, poważne reakcje skórne lub jakiekolwiek inne objawy poważnej alergii (patrz punkt „Możliwe działania niepożądane”).

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent planuje poddać się zabiegowi chirurgicznemu (nawet niewielkiemu, tj. ekstrakcji zęba), ponieważ kwas acetylosalicylowy rozrzedza krew i dlatego może się zwiększyć ryzyko krwawienia.

Kwas acetylosalicylowy może powodować zespół Reya, jeśli podaje się go dzieciom. Zespół Reya jest bardzo rzadką chorobą, która wpływa na mózg i wątrobę i może być stanem zagrażającym życiu. Z tego powodu leku Aspifox Cardio nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 16 lat, chyba że o stosowaniu zadecyduje lekarz.

Pacjent powinien zadbać, aby nie doprowadzić do stanu odwodnienia (pacjent może odczuwać pragnienie z suchością jamy ustnej), ponieważ jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego może pogorszyć czynność nerek.

Ten lek nie jest zalecany jako lek przeciwbólowy lub przeciwgorączkowy.

Jeśli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń dotyczy pacjenta lub jeśli pacjent nie jest pewien, powinien porozmawiać o tym z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Wynik leczenia może być zmieniony, jeśli kwas acetylosalicylowy jest przyjmowany jednocześnie z innymi lekami:

-    rozrzedzającymi krew lub zapobiegającymi tworzeniu się zakrzepów (np. warfaryna, heparyna, klopidogrel),

-    zapobiegającymi odrzuceniu narządu po przeszczepie (cyklosporyna, takrolimus),

-    stosowanymi w wysokim ciśnieniu tętniczym (np. leki moczopędne i inhibitory ACE),

-    regulującymi rytm serca (digoksyna),

-    stosowanymi w chorobach maniakalno-depresyjnych (lit),

-    stosowanymi w bólu i stanach zapalnych (np. NLPZ takie jak: ibuprofen lub steroidy),

-    stosowanymi w dnie moczanowej (np. probenecyd),

-    stosowanymi w padaczce (np. walproinian, fenytoina),

-    stosowanymi w leczeniu jaskry (acetazolamid),

-    stosowanymi w leczeniu raka lub w reumatoidalnym zapaleniu stawów (np. metrotreksat; w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień),

-    stosowanymi w cukrzycy (np. glibenklamid),

-    stosowanymi w depresji (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, takie jak sertralina lub paroksetyna),

-    stosowanymi w hormonalnej terapii zastępczej, w przypadku kiedy nadnercza lub przysadka mózgowa są uszkodzone lub usunięte, lub gdy są stosowane w leczeniu stanu zapalnego, w tym chorób reumatycznych i zapalenia jelit (kortykosteroidy).

Stosowanie leku Aspifox Cardio z jedzeniem i piciem

Spożywanie alkoholu może potencjalnie zwiększyć ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego i przedłużyć czas krwawienia.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

U pacjentek w ciąży nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego, chyba że stosowanie zalecił lekarz prowadzący. U pacjentki nie należy stosować leku Aspifox Cardio, jeśli jest w ostatnich 3 miesiącach ciąży (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Aspifox Cardio”). Regularne stosowanie lub duże dawki tego leku w późnym okresie ciąży mogą spowodować poważne komplikacje u matki lub dziecka.

U pacjentek karmiących piersią nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego, chyba że jest to zalecone przez lekarza prowadzącego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Aspifox Cardio nie powinien wywierać wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów: i obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ASPIFOX CARDIO

Lek Aspifox Cardio należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli

Zapobieganie wystąpieniu zawałów serca:

-    zalecane dawkowanie to 75 mg - 160 mg jeden raz na dobę.

Zapobieganie udarom mózgu:

-    zalecane dawkowanie to 75 mg - 325 mg jeden raz na dobę.

Zapobieganie problemom sercowo-naczyniowym u pacjentów, którzy chorują z powodu stabilnej lub niestabilnej dławicy piersiowej (rodzaj bólu w klatce piersiowej):

-    zalecane dawkowanie to 75 mg - 160 mg jeden raz na dobę.

Zapobieganie tworzeniu się zakrzepów po niektórych zabiegach chirurgicznych serca:

-    zalecane dawkowanie to 75 mg - 160 mg jeden raz na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku

Tak jak u pacjentów dorosłych. Ogólnie kwas acetylosalicylowy należy stosować z ostrożnością u pacjentów w podeszłym wieku, którzy są bardziej podatni na wystąpienie działań niepożądanych. Leczenie należy oceniać w regularnych odstępach czasu.

Dzieci

Kwasu acetylosalicylowego nie należy podawać dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, chyba że jest to zalecone przez lekarza (patrz punkt „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Aspifox Cardio”).

Sposób podawania leku Do stosowania doustnego.

Tabletki należy połykać w całości, popijając wystarczającą ilością płynu (1/2 szklanki wody). Tabletki mają otoczkę, która nie rozpada się w żołądku i zapobiega podrażnieniu jelit i dlatego nie należy ich kruszyć, łamać ani żuć.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aspifox Cardio

Jeśli pacjent (lub ktokolwiek inny) przypadkowo połknie zbyt wiele tabletek, należy niezwłocznie powiadomić lekarza lub skontaktować się z najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym. Należy pokazać lekarzowi każdą pozostałość leku lub puste opakowanie po leku.

Objawy przedawkowania mogą obejmować dzwonienie w uszach, problemy ze słuchem, ból głowy, zawroty głowy, dezorientację, nudności, wymioty i ból brzucha. Poważne przedawkowanie może charakteryzować się przyspieszonym oddychaniem (hiperwentylacja), gorączką, nasilonym poceniem się, drgawkami, omamami, niskim stężeniem glukozy we krwi, śpiączką i wstrząsem.

Pominięcie przyjęcia leku Aspifox Cardio

Jeśli pacjent zapomniał przyjąć dawkę leku, powinien poczekać do czasu przyjęcia kolejnej dawki, a następnie przyjmować lek normalnie.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku Aspifox Cardio.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Aspifox Cardio może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Jeżeli pacjent zauważy którekolwiek z następujących poważnych działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Aspifox Cardio i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

-    Nagłe świsty podczas oddychania, obrzęk ust, twarzy lub ciała, wysypka, zmęczenie lub trudności w połykaniu (ciężkie reakcje alergiczne).

-    Zaczerwienienie skóry z pęcherzami lub łuszczeniem się, które może być związane z wysoką gorączką i bólem stawów. Może to być rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona lub zespół Lyella.

-    Nietypowe krwawienia, takie jak kaszel z odkrztuszaniem krwi, krwawe wymioty lub krew w moczu, lub smoliste stolce.

Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów):

-    Niestrawność.

-    Zwiększona skłonność do krwawień.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

-    Pokrzywka.

-    Katar.

-    Trudności w oddychaniu.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

-    Ciężkie krwawienie z żołądka lub jelit, krwawienie w obrębie mózgu; zmiany liczby krwinek we krwi.

-    Nudności i wymioty.

-    Skurcz dolnych dróg    oddechowych, napad astmy.

-    Zapalenie naczyń krwionośnych.

-    Siniaki z purpurowymi plamami (krwawienie w obrębie skóry).

-    Ciężkie reakcje alergiczne, takie jak: wysypka znana jako rumień wielopostaciowy i jego zagrażająca życiu postać: zespół Stevensa-Johnsona oraz zespół Lyella.

-    Reakcje nadwrażliwości, takie jak obrzęk np. ust, twarzy lub ciała lub wstrząs.

-    Nieprawidłowe, obfite lub przedłużające się krwawienia miesiączkowe.

Działanie niepożądane o nieznanej częstości:

-    Dzwonienie w uszach (szumy uszne) lub osłabienie słuchu.

-    Ból głowy.

-    Zawroty głowy.

-    Owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy i perforacja.

-    Przedłużony czas krwawienia.

-    Zaburzenie czynności nerek.

-    Zaburzenie czynności wątroby.

-    Duże stężenie kwasu moczowego we krwi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. PRZECHOWYWANIE LEKU ASPIFOX CARDIO

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Pojemnik do tabletek: przechowywać pojemnik do tabletek szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią.

Blistry: przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować leku Aspifox Cardio po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym lub pojemniku do tabletek, lub blistrze po symbolu EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Aspifox Cardio

Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy. Każda tabletka dojelitowa zawiera 100 mg kwasu acetylosalicylowego.

Ponadto lek zawiera:

rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, kwas stearynowy;

otoczka tabletki: kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), polisorbat 80, sodu laurylosiarczan, trietylu cytrynian, talk.

Jak wygląda lek Aspifox Cardio i co zawiera opakowanie

Okrągłe, białe, obustronnie wypukłe tabletki o średnicy 7,2 mm.

Wielkości opakowań:

Blistry: 30, 50, 60 lub 90 tabletek dojelitowych.

Pojemniki: 50 lub 100 tabletek dojelitowych.

Podmiot odpowiedzialny:

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjóróur Islandia

Wytwórca:

Actavis Limited

BLB 016, Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta

Actavis hf.

Reykjavikurvegur 76-78 IS-220 Hafnarfjóróur Islandia

Balkanpharma Dupnitsa AD 3, Samokovsko Shosse Str.

2600 Dupnitsa Bułgaria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data zatwierdzenia ulotki: maj 2015

6