Imeds.pl

Asprocard 100 Mg + 40 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Asprocard, 100 mg+ 40 mg, tabletki

(Acidum acetylsalicylicum + Glycinum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać .

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielegniarce. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie kilku dni nie nastapiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Asprocard i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Asprocard.

3.    Jak stosować Asprocard

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Asprocard

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Asprocard i w jakim celu się go stosuje

Substancjami czynnymi leku Asprocard tabletki są kwas acetylosalicylowy (100 mg w tabletce) oraz glicyna (40 mg w tabletce).

Kwas acetylosalicylowy hamuje działanie enzymu zwanego cyklooksygenazą, który wywołuje między innymi wytwarzanie przez płytki krwi tromboksanu A2 - substancji powodującej agregację (,,zlepianie się”) płytek krwi. W badaniach klinicznych, wykazano, że małe dawki kwasu acetylosalicylowego (50-325 mg) skutecznie hamują agregację płytek krwi, odgrywając istotną rolę w hamowaniu powstawiania zakrzepów w naczyniach krwionośnych.

Druga z substancji czynnych preparatu, glicyna, zwiększa rozpuszczalność kwasu acetylosalicylowego i ułatwia jego wchłanianie oraz zapobiega drażniącemu działaniu na błonę śluzową żołądka.

Ze względu na działanie, Asprocard stosuje się:

-    w zapobieganiu zawałowi mięśnia sercowego;

-    w zapobieganiu powikłaniom zakrzepowo-zatorowym po przebytym zawale mięśnia sercowego, udarze mózgu, zabiegach na naczyniach wieńcowych, w dławicy piersiowej .

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Asprocard Kiedy nie stosować leku Asprocard:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy, glicynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    w przypadku nadwrażliwości na salicylany;

-    w przypadku reakcji uczuleniowej na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), np. astma aspirynowa, gorączka sienna;

-    u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy;

-    we wrodzonych i nabytych skazach krwotocznych (hemofilia, małopłytkowość);

-    dna moczanowa;

-    w ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek;

-    w przypadku niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; patrz też punkt „ Asprocard a inne leki ”.

Ze względu na ryzyko zespołu Reye'a nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego u dzieci w wieku do 16 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zachować szczególną ostrożność stosując Asprocard:

-    jeśli jednocześnie z lekiem Asprocard stosowane są inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen) lub przeciwbólowe (np. paracetamol) - nie należy stosować ich razem dłużej niż przez kilka dni; nie należy również bez konsultacji z lekarzem zażywać innych leków;

-    jeśli występują utrzymujące się objawy dzwonienia lub szumu w uszach oraz ból głowy, gdyż w przypadku długotrwałego stosowania leku mogą one wskazywać na jego przedawkowanie, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku;

-    jeśli planowany jest zabieg chirurgiczny, lek należy odstawić 5-7 dni wcześniej ze względu na ryzyko wydłużonego czasu krwawienia zarówno w czasie zabiegu jak i po nim;

-    jeśli występują krwotoki maciczne, nadmierne krwawienia miesiączkowe, stosowana jest wewnątrzmaciczna wkładka antykoncepcyj na;

-    jeśli pacjent chorował na chorobę wrzodową.

Należy porozumieć się z lekarzem, nawet, jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek Dzieci i młodzież:

Ze względu na możliwy udział w rozwoju zespołu Reye'a (choroba, której towarzyszą uszkodzenia wielu narządów, głównie mózgu i wątroby), nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego u dzieci w wieku do 16 lat.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby:

Ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością nerek i (lub) wątroby.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Pacjenci w podeszłym wieku powinni szczególnie uważnie stosować się do zaleceń lekarza. Lek należy u nich stosować w mniejszych dawkach i w większych odstępach, ze względu na zwiększone ryzyko objawów niepożądanych.

Asprocard a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE): kwas acetylosalicylowy zmniejsza działanie przeciwnadciśnieniowe inhibitorów konwertazy angiotensyny.

Acetazolamid: kwas acetylosalicylowy może w znacznym stopniu zwiększać stężenie, a tym samym

toksyczność acetazolamidu.

Leki przeciwzakrzepowe (np. heparyna, warfaryna): jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego i leków przeciwzakrzepowych może spowodować nasilenie działania przeciwzakrzepowego.

Kwas acetylosalicylowy może wypierać warfarynę z połączeń białkowych, prowadząc do wydłużenia czasu protrombinowego i czasu krwawienia.

Kwas acetylosalicylowy może nasilać działanie przeciwzakrzepowe heparyny, zwiększając tym samym ryzyko krwawienia.

Leki przeciwpadaczkowe: kwas acetylosalicylowy nasila działanie toksyczne kwasu walproinowego, kwas walproinowy zaś nasila działanie przeciwagregacyjne kwasu acetylosalicylowego.

Leki moczopędne: kwas acetylosalicylowy może zmniejszyć skuteczność leków moczopędnych oraz nasilać ototoksyczność furosemidu.

Metotreksat: kwas acetylosalicylowy nasila toksyczne działanie metotreksatu na szpik kostny. Stosowanie kwasu acetylosalicylowego jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych jest przeciwwskazane.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne: jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego i niesteroidowych leków przeciwzapalnych nie jest zalecane, ze względu na zwiększone ryzyko występowania działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego.

Glikokortykosteroidy stosowane układowo: z wyjątkiem hydrokortyzonu jako terapii zastępczej w chorobie Addisona, podawane jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym zwiększają ryzyko choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego oraz zmniejszają stężenie salicylanów w osoczu w trakcie terapii, zaś po jej zakończeniu zwiększa się ryzyko przedawkowania salicylanów.

Leki przeciwcukrzycowe: kwas acetylosalicylowy nasila działanie hipoglikemizujące leków przeciwcukrzycowych. Produktu nie należy stosować jednocześnie z pochodnymi sulfonylomocznika.

Leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego (np. probenecyd, sulfinpirazon): salicylany osłabiają działanie leków zwiększających wydalanie kwasu moczowego. Produktu nie należy stosować jednocześnie z lekami przeciw dnie.

Digoksyna: kwas acetylosalicylowy może nasilać działanie digoksyny.

Leki trombolityczne: kwas acetylosalicylowy może nasilać działanie leków trombolitycznych, takich jak streptokinaza i alteplaza.

Leki spazmolityczne: glicyna nasila działanie leków spazmolitycznych (np. baklofen)

Związki metali: glicyna może tworzyć kompleksy ze związkami metali, dlatego nie należy ich stosować jednocześnie.

Asprocard z jedzeniem, piciem i alkoholem:

Asprocard należy przyjmować w czasie lub po posiłku i popijać 1 szklanką płynu.

Alkohol zwiększa częstość i nasilenie krwawień z przewodu pokarmowego spowodowanych przez kwas acetylosalicylowy. W trakcie leczenia nie należy pić alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Nie stosować leku w czasie ostatniego trymestru ciąży bez specjalnego polecenia lekarza, ponieważ kwas acetylosalicylowy może powodować wady rozwojowe u płodu i komplikacje podczas porodu.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Salicylany przechodzą w niewielkich ilościach do mleka matki, dlatego należy unikać stosowania leku w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Asprocard nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn.

3. Jak stosować Asprocard

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Zalecana dawka, to:

Dorośli i dzieci powyżej 16 lat:

Doustnie 1 do 3 tabletek na dobę w dawce pojedynczej lub w dawkach podzielonych.

Tabletki należy przyjmować w czasie lub po posiłku i popijać 1 szklanką płynu.

Osoby w podeszłym wieku:

Nie ma dokładnych danych na temat stosunku korzyści do ryzyka stosowania kwasu acetylosalicylowego w tej grupie pacjentów. Zalecane jest, aby lekarz dobrał dawkę leku do czynności nerek osób w podeszłym wieku.

Pacjenci z niewydolnością nerek i (lub) wątroby:

Należy zachować ostrożność przy stosowaniu preparatu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek i (lub) wątroby.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Asprocard

Objawy zastosowania zbyt dużej ilości leku obejmują: szum lub dzwonienie w uszach, ból głowy, biegunkę, ból brzucha, dezorientację, zawroty głowy, senność, przyśpieszony oddech, nudności, wymioty, ketoza, zasadowica oddechowa i kwasica metaboliczna. Ponadto, zmniejszenie czynności ośrodkowego układu nerwowego może prowadzić do śpiączki. Może również wystąpić zapaść krążeniowa i niewydolność oddechowa.

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, który, jeśli to konieczne, zastosuje odpowiednie leczenie (podanie węgla aktywowanego, leczenie objawowe).

Pominięcie zastosowania leku Asprocard

W przypadku pominięcia dawki leku w wyznaczonym czasie należy przyjąć ją jak najszybciej. Jednakże w przypadku, gdy zbliża się już pora przyjęcia następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Asprocard

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ból brzucha, zgaga lub niestrawność, uczucie pełności w nadbrzuszu, nudności z wymiotami lub bez wymiotów, uszkodzenie błony śluzowej żołądka, uczynnienie choroby wrzodowej, krwawienia z przewodu pokarmowego (czarne, smoliste stolce), perforacje.

Owrzodzenie żołądka występuje u 15% pacjentów długotrwale przyjmujących kwas acetylosalicylowy.

Ogniskowa martwica komórek wątrobowych, tkliwość i powiększenie wątroby, szczególnie u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, układowym toczniem rumieniowatym, gorączką reumatyczną lub chorobą wątroby w wywiadzie, przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy, fosfatazy alkalicznej i stężenia bilirubiny.

Białkomocz, obecność leukocytów i erytrocytów w moczu, martwica brodawek nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek.

Niewydolność serca.

Nadciśnienie.

Szumy uszne (zazwyczaj jako objaw przedawkowania), zaburzenia słuchu, zawroty głowy.

Małopłytkowość, niedokrwistość wskutek mikrokrwawień z przewodu pokarmowego, niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, leukopenia, agranulocytoza, eozynopenia, zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia, wydłużenie czasu krzepnięcia.

Szczególnie u pacjentów z astmą, mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (trudności w oddychaniu, kaszel, ucisk w klatce piersiowej, zawroty głowy, wysypka skórna, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, wstrząs).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do krajowego systemu zgłaszania:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

ul. Ząbkowska 41

03-736 Warszawa

Tel + 48 22 49 21 301

Fax + 48 22 49 21 309

e-mail: adr@urpl.gov.pl

5. Jak przechowywać Asprocard

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Asprocard po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera Asprocard

-    Substancjami czynnymi leku są kwas acetylosalicylowy oraz glicyna. Jedna tabletka zawiera 100 mg kwasu acetylosalicylowego oraz 40 mg glicyny.

-    Pozostałe substancje pomocnicze to: skrobia ziemniaczana, talk.

Jak wygląda Asprocard i co zawiera opakowanie

Dostępne opakowania:

20 lub 40 tabletek w blistrach w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

MEDICOFARMA SA. ul. Sokołowska 9 lok. 19 01-142 Warszawa

Wytwórca:

Medicofarma S.A. ul. Kozienicka 97 26-600 Radom

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

MEDICOFARMA S.A.

ul. Sokołowska 9 lok. 19

01-142 Warszawa

Tel. +48 654 77 70/71 wew. 101

Fax +48 654 77 70/71 wew. 116

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6