+ iMeds.pl

Astmontex 4 mgUlotka Astmontex

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ASTMONTEX, 4 mg, tabletki do rozgryzania i żucia

Montelakasiwn

Dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek ASTMONTEX i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku ASTMONTEX

3.    Jak stosować lek ASTMONTEX

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek ASTMONTEX

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ASTMONTEXIW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Astmontexjest antagonistą receptora leukotrienowego, blokującym działanie substancji zwanych leukotrienami. Leukotrieny powodują zwężenie i obrzęk dróg oddechowych. Przez blokowanie działania Ieukotrienów lek Astmontex łagodzi objawy astmy oraz pomaga kontrolować astmę.

Lekarz przepisał lek Astmontex w celu leczenia astmy i zapobiegania jej objawom występującym w ciągu dnia i w nocy.

•    Lek Astmontex stosowany jest w leczeniu pacjentów w wieku od 2 do 5 lat, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli astmy za pomocą stosowanych dotychczas leków i konieczne jest stosowanie dodatkowych leków.

•    Lek Astmontex może być również stosowany zamiast kortykosteroidów wziewnych u pacjentów w wieku od 2 do 5 lat, którzy nie przyjmowali ostatnio doustnie kortykosteroidów w celu leczenia astmy, i którzy nie mogą stosować kortykosteroidów wziewnych.

•    Lek Astmontex pomaga również zapobiegać zwężeniu dróg oddechowych wywołanemu wysiłkiem fizycznym.

Lekarz określi, jak należy stosować lek Astmontex w zależności od występujących u dziecka objawów i stopnia nasilenia astmy.

Co to jest astma?

Astma jest przewlekłą chorobą.

Astma obejmuje:

•    Trudności w oddychaniu spowodowane zwężeniem dróg oddechowych. W zależności od różnych warunków zwężenie dróg oddechowych może się nasilić lub osłabić.

•    Wrażliwość dróg oddechowych sprawiająca, że reagują na wiele czynników, takich jak: dym papierosowy, pyłki roślin, zimne powietrze lub wysiłek fizyczny.

•    Obrzęk (zapalenie) błony wyściełającej drogi oddechowe.

•    Do objawów astmy należą: kaszel, świszczący oddech i ucisk w klatce piersio>yej,. i ; 3 _ ^

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ASTMONTEX

Należy poinformować lekarza o wszystkich schorzeniach lub uczuleniach występujących u dziecka obecnie lub w przeszłości.

Kiedy nie stosować leku ASTMONTEX u dziecka

•    Jeśli dziecko ma uczulenie (nadwrażliwość) na montelukast lub którykolwiek z pozostałych składników leku Astmontex (patrz punkt 6. Inne informacje).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek ASTMONTEX

•    Należy natychmiast poinformować lekarza w razie zaostrzenia astmy lub trudności w oddychaniu u dziecka.

•    Przyjmowany doustnie Astmontex nie jest przeznaczony do leczenia ostrych napadów astmy. W razie wystąpienia napadu astmy należy' postępować zgodnie z zaleceniami lekarza. Zawsze należy mieć przy sobie wziewny lek do stosowania doraźnego w razie wystąpienia napadu astmy.

•    Ważne jest, aby dziecko przyjmowało wszystkie leki przeciwastmatyczne przepisane przez lekarza. Leku Astmontex nie należy stosować zamiast innych leków przeciwastmatycznych, przepisanych przez lekarza.

•    Należy pamiętać o skonsultowaniu się z lekarzem, jeśli u dziecka przyjmującego leki przeciwko astmie wystąpią jednocześnie takie objawy, jak: objawy przypominające grypę, uczucie mrowienia lub drętwienie rąk lub nóg, nasilenie objawów ze strony układu oddechowego lub wysypka.

•    Dziecku nie należy podawać kwasu acetylosalicylowego ani leków przeciwzapalnych (tak zwanych niesteroidowych leków przeciwzapalnych lub NLPZ), jeśli nasilają one u dziecka objawy astmy.

Stosowanie u dzieci

Lek Astmontex, 4 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat.

Lek Astmontex, 5 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku Astmontex, 4 mg, tabletki do rozgryzania i żucia u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Stosowanie innych leków

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Astmontex lub lek Astmontex może wpływać na działanie innych leków.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio przez dziecko lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Astmontex należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu przez dziecko następujących leków:

•    fenobarbitalu (stosowanego w leczeniu padaczki),

•    fenytoiny (stosowanej w leczeniu padaczki),

•    ryfampicyny (stosowanej w leczeniu gruźlicy i niektórych innych zakażeń).

Stosowanie leku ASTMONTEX z jedzeniem i piciem

Leku Astmontex nie należy stosować w trakcie posiłku, lecz co najmniej godzinę przed posiłkiem lub dwie godziny po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Ten podpunkt nie dotyczy leku Astmontex, 4 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, ponieważ jest on przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 5 lat. Jednakże, poniższe informacje dotyczą substancji czynnej, montelukastu.

Stosowanie w okresie ciąży

Ograniczone dane dostępne z baz danych dotyczących zastosowania w ciąży nie wskazują na występowanie związku przyczynowego między stosowaniem leku Astmontex a występowaniem wad rozwojowych (np, wad kończyn), rzadko opisywanych w skali całego świata po wprowadzeniu leku do obrotu.

Kobiety, które są w ciąży lub planują zajście w ciążę, przed zażyciem leku Astmontex powinny poradzić się lekarza. Lekarz zadecyduje, czy w tym okresie można stosować lek Astmontex.

Stosowanie w okresie karmienia piersią

Nie wiadomo, czy lek Astmontex przenika do mleka kobiecego. Jeśli pacjentka karmi piersią lub planuje karmić piersią powinna skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Astmontex.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ten podpunkt nie dotyczy leku Astmontex, 4 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, ponieważ jest on przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 5 lat. Jednakże, poniższe informacje dotyczą substancji czynnej, montelukastu.

Nie należy spodziewać się, aby lek Astmontex wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże indywidualne reakcje na lek mogą się różnić. Niektóre działania niepożądane (takie jak zawroty głowy i senność), które bardzo rzadko zgłaszano po zastosowaniu leku Astmontex, mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku ASTMONTEX

Tabletki do rozgryzania i żucia Astmontex zawierają aspartam, źródło fenyloalaniny. Aspartam może być szkodliwy dla osób z fenyloketonurią. Jeśli u dziecka występuje zaburzenie genetyczne, fenyloketonurię, należy wziąć pod uwagę, że każda tabletka do rozgryzania i żucia Astmontex, 4 mg zawiera fenyloalaninę (w ilości odpowiadającej 0,135 mg fenyloalaniny w tabletce do rozgryzania i żucia, 4 mg).

3. JAK STOSOWAĆ LEK ASTMONTEX

•    Lek należy podawać dziecku pod nadzorem dorosłych. Dla dzieci, które mają problemy w zażywaniu tabletki do rozgryzania i żucia, dostępna jest postać granulatu.

•    Dziecko powinno przyjmować tylko jedną tabletkę leku Astmontex raz na dobę, zgodnie z zaleceniem lekarza.

•    Lek należy stosować nawet wtedy, gdy u dziecka nie występują objawy lub wystąpi ostry napad astmy.

•    Lek Astmontex należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się lekarzem lub farmaceutą,

•    Lek należy przyjmować doustnie.

Dzieci w wieku od 2 do 5 lat:

Jedna tabletka do rozgryzania i żucia Astmontex4 mg raz na dobę, przyjmowana wieczorem. Leku Astmontex nie należy stosować w trakcie posiłku, lecz co najmniej godzinę przed posiłkiem lub dwie godziny po posiłku.

Jeśli dziecko stosuje lek Astmontex, należy upewnić się, że nie otrzymuje ono innych leków zawierających tę samą substancję czynną monteiukast.

, i-JI,;: jC'..

'.i!    .’¿J i IM’, owa 1 5

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku ASTMONTEX

Niezwłocznie należy poradzić się lekarza.

W większości przypadków przedawkowania nie obserwowano działań niepożądanych. Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi zgłaszanymi po przedawkowaniu leku u dorosłych i dzieci były: ból brzucha, senność, wzmożone pragnienie, wymioty i zwiększona aktywność ruchowa.

Pominięcie zastosowania lęka ASTMONTEX

Należy starać się stosować lek Astmontex zgodnie z zaleceniami. W razie pominięcia dawki należy powrócić do zwykłego schematu przyjmowania jednej tabletki raz na dobę.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku ASTMONTEX

Lek Astmontexjest skuteczny w leczeniu astmy tylko wtedy, gdy jest stosowany systematycznie. Ważne jest, aby kontynuować przyjmowanie leku Astmontex tak długo, jak zalecił to lekarz. Pomoże to kontrolować astmę u dziecka.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Astmontex może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W badaniach klinicznych z zastosowaniem montelukastu w dawce 4 mg w postaci tabletek do rozgryzania i żucia najczęściej (u więcej niż 1 na 100, ale mniej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów) odnotowanymi działaniami niepożądanymi, które uważano za związane ze stosowaniem leku Astmontex, były:

•    ból brzucha

•    wzmożone pragnienie.

Ponadto w badaniach klinicznych z zastosowaniem montelukastu w dawce 10 mg w postaci tabletek powlekanych i montelukastu w dawce 5 mg w postaci tabletek do rozgryzania i żucia odnotowano następujące działanie niepożądane:

•    ból głowy.

Działania te były zazwyczaj lekkie i występowały częściej u pacjentów przyjmujących montelukast niż otrzymujących placebo (tabletka nie zawierająca leku).

Ponadto, po wprowadzeniu leku do obrotu odnotowano:

•    zwiększoną skłonność do krwawień,

•    reakcje alergiczne, w tym wysypkę, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w oddychaniu lub przełykaniu,

•    zmiany zachowania i nastroju [nietypowe sny, w tym koszmary senne, omamy, drażliwość, uczucie leku, niepokój, pobudzenie, w tym zachowanie agresywne, drżenie, depresja, zaburzenia snu, myśli i próby samobójcze (w bardzo rzadkich przypadkach)],

•    zawroty głowy, senność, uczucie mrowienia lub drętwienie, napady drgawek,

•    kołatanie serca,

•    krwawienie z nosa,

•    biegunkę, suchość w jamie ustnej, niestrawność, nudności, wymioty,

•    zapalenie wątroby,

•    powstawanie siniaków, świąd, pokrzywkę, tkliwe na dotyk czerwone guzki podskórne, najczęściej występujące na goleniach (rumień guzowaty),

•    ból stawów lub mięśni, skurcze mięśni,    f--    , r;;

* zmęczenie, złe samopoczucie, obrzęki, gorączkę.

U pacjentów z astmą, leczonych montelukastem odnotowano bardzo rzadkie przypadki wystąpienia zespołu objawów, takich jak: objawy przypominające grypę lub drętwienia rąk lub nóg, nasilenie objawów ze strony układu oddechowego i (lub) wysypka (zespół Churga-Strauss). Jeśli u dziecka wystąpi jeden lub więcej z wymienionych objawów, należy niezwłocznie powiadomić lekarza. Należy zwrócić się do lekarza w celu uzyskania szczegółowych informacji o działaniach niepożądanych. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ASTMONTEX

•    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Nie stosować leku Astmontex po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek ASTMONTEX

•    Substancją czynną jest montelukast.

Tabletka do rozgryzania i żucia Astmontex zawiera 4 mg montelukastu w postaci montelukastu

sodowego.

♦    Pozostałe składniki leku to: mannitol, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, żelaza tlenek czerwony (E 172), kroskarmeloza sodowa, aromat wiśniowy (zawierający maltodekstrynę, gumę arabska, aldehyd anyżowy, benzaldehyd, aldehyd cynamonowy, wanilinę, heliotropinę, jonony), aspartam (E 951), magnezu stearynian.

Jak wygląda lek ASTMONTEX i co zawiera opakowanie

Tabletki do rozgryzania i żucia Astmontex, 4 mg są różowe, owalne, obustronnie wypukłe.

Opakowania zawierają po: 28 i 56 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Farma-Projekt Sp. z o. o. ul. Salwatorska 14 30-109 Kraków Polska

Teł.+48 12 421 18 51 Fax: +48 12 427 21 30 E-mail: office@farmaprojekt.pl

Wytwórcy Pharmathen S.A.

6, Dervenakion Str., 153 51 Pallini, Attiki Grecja

Docpharraa N.V.

Ambachtenlaan 13 H / Interleuvenlaan 66, 3001 Heverlee Belgia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania

Belgia

Wiochy

Luksemburg

Holandia

Polska

Helukast 4 mg chewable tablets

Doc Montelukast 4 mg kauwtabletten

MONTELUKAST DOC Generici 4 mg compresse masticabili

Doc Montelukast 4 mg comprimes a croquer

Montelukast 4 A kauwtabletten 4mg

ASTMONTEX

Data zatwierdzenia ulotki:

HO. <&MO( ■

!' i' ;; -"'-V5 3    : 'v

6

Astmontex

Charakterystyka Astmontex

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

I. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Astmontex, 4 mg, tabletki do rozgryzania i żucia Dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka do rozgryzania i żucia produktu leczniczego Astmontex zawiera 4 mg montelukastu w postaci montelukastu sodowego.

Substancja pomocnicza: 0,24 mg aspartamu (E 951) w tabletce.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka do rozgryzania i żucia.

Różowe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Astmontex, 4 mg w postaci tabletek do rozgryzania i żucia, jest wskazany pomocniczo w leczeniu astmy u pacjentów w wieku od 2 do 5 lat z łagodną lub umiarkowaną, przewlekłą astmą, u których leczenie za pomocą wziewnych kortykosteroidów i „doraźne” stosowanych krótko działających p-agonistów nie daje odpowiedniej klinicznej kontroli astmy.

Produkt leczniczy Astmontex, 4 mg w postaci tabletek do rozgryzania i żucia, może być również stosowany zamiast małych dawek kortykosteroidów wziewnych u pacjentów w wieku od 2 do 5 lat z astmą przewlekłą łagodną, u których w ostatnim okresie nie występowały ciężkie napady astmy wymagające stosowania doustnych kortykosteroidów i którzy nie potrafią stosować kortykosteroidów wziewnych (patrz punkt 4.2).

Produkt leczniczy Astmontex, 4 mg w postaci tabletek do rozgryzania i żucia, jest również wskazany w zapobieganiu astmie u pacjentów w wieku od 2 do 5 lat, w której dominującym objawem jest skurcz oskrzeli wywołany wysiłkiem fizycznym.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Sposób podawania:

Do stosowania doustnego.

Tabletkę należy żuć.

* [nj    £^£\"r'\Vi ? J". ^ í< * * v

Ten produkt leczniczy powinien być podawany dzieciom pod kontrolą dorosłych.,I)ąwką,dla dzie.cj.vy J>; wieku od 2 do 5 lat jest jedna tabletka do rozgryzania i żucia 4 mg na dobę, przyj m o^yapą^wi ęczoręm.

ul. Miorinws to

Produkt Astmontex należy przyjmować jedną godzinę przed posiłkiem lub dwie godziny po posiłku. Nie jest konieczne dostosowywanie dawkowania u pacjentów w tej grupie wiekowej. Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności tabletek do rozgryzania i żucia o mocy 4 mg u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Produkt Astmontex w postaci tabletek do rozgryzania i żucia nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Zalecenia ogólne:

Terapeutyczny wpływ produktu leczniczego Astmontex na parametry kontroli astmy jest widoczny w pierwszej dobie. Należy doradzić pacjentom, aby kontynuowali leczenie produktem Astmontex zarówno wtedy, gdy objawy astmy są pod kontrolą, jak i w okresach zaostrzenia astmy.

Nie jest konieczne dostosowywanie dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek lub z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby. Brak danych dotyczących pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Dawka leku jest niezależna od płci.

Stosowanie produktu Astmontex zamiast małych dawek kortykosteroidów wziewnych w astmie przewlekłej łagodnej:

Produkt Astmontex nie jest zalecany do stosowania w monoterapii u pacjentów z astmą przewlekłą umiarkowaną. Stosowanie montelukastu zamiast małych dawek kortykosteroidów wziewnych u dzieci z astmą przewlekłą łagodną należy rozważyć jedynie wtedy, gdy w ostatnim okresie nie występowały u nich ciężkie napady astmy wymagające stosowania doustnych kortykosteroidów, oraz jeśli pacjenci nie potrafią stosować kortykosteroidów wziewnych (patrz punkt 4.1). Zgodnie z definicją astma przewlekła łagodna charakteryzuje się występowaniem objawów astmy częściej niż raz w tygodniu, ale rzadziej niż raz na dobę, występowaniem objawów nocnych częściej niż dwa razy w miesiącu, ale rzadziej niż raz w tygodniu oraz prawidłową czynnością płuc pomiędzy epizodami. Jeżeli do wizyty kontrolnej (zwykle w ciągu jednego miesiąca) nie udaje się w zadowalającym stopniu opanować objawów choroby, należy rozważyć zastosowanie dodatkowego leku przeciwzapalnego lub zmianę leku, zgodnie ze schematem leczenia astmy. Stopień kontroli objawów astmy należy okresowo oceniać.

Stosowanie produktu leczniczego Astmontex w zapobieganiu astmie u pacjentów w wieku od 2 do 5 lat, w której dominującym objawem jest skurcz oskrzeli wywołany wysiłkiem fizycznym.

U pacjentów w wieku 2 do 5 lat skurcz oskrzeli wywołany wysiłkiem fizycznym może być głównym objawem przewlekłej astmy, wymagającym leczenia kortykosteroidami wziewnymi. Stan pacjenta należy ocenić po upływie 2 do 4 tygodni leczenia montelukastem. W razie nie uzyskania zadowalającej odpowiedzi należy rozważyć zastosowanie dodatkowego lub innego leczenia.

Leczenie produktem A$tmontex a inne metody leczenia astmy.

Podczas stosowania produktu Astmontex jako leku pomocniczego do wziewnych kortykosteroidów nie należy nagle zastępować kortykosteroidów wziewnych produktem Astmontex (patrz punkt 4.4.).

Inne dostępne dawki i postacie farmaceutyczne:

Tabletki 10 mg są przeznaczone dla osób w wieku 15 lat i starszych.

Tabletki do rozgryzania i żucia 5 mg są przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat.

Tabletki do rozgryzania i żucia 4 mg są przeznaczone dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat.

4.3. Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Pacjentów należy poinformować, by nigdy nie stosowali doustnie produktu Astmontex w ostrym napadzie astmy oraz by zawsze w tym celu mieli dostępny odpowiedni lek do s^ośó^ańłą^dórńźńe^óh'' ’ Jeśli wystąpi ostry napad astmy, należy zastosować krótko działającego p-ago nisfę ^^-’p<5^li.Ap'(^^1 f'J

. )i    i;-*

wziewnej. Jeśli konieczne jest zastosowanie większej niż zwykle liczby inhalacji krótko działającym p-agonistą, pacjent powinien jak najszybciej zgłosić się po poradę do lekarza.

Nie należy nagle zastępować montelukąstem korty kostero idów wziewnych lub doustnych.

Brak danych, które wskazywałyby na możliwość zmniejszenia dawki kortykosteroidów doustnych podczas jednoczesnego stosowania montelukastu.

W rzadkich przypadkach u pacjentów przyjmujących leki przeciwastmatyczne, w tym montelukast, może wystąpić układowa eozynofilia, niekiedy z objawami klinicznymi zapalenia naczyń, które odpowiadają rozpoznaniu zespołu Churga-Strauss, często leczonego kortykosteroidami stosowanymi ogólnie. Przypadki wystąpienia tego zespołu były związane zwykle, choć nie zawsze, ze zmniejszeniem dawki lub przerwaniem leczenia kortykosteroidami doustnymi. Nie można wykluczyć ani potwierdzić, że stosowanie antagonistów receptora leukotrienowego wiąże się z wystąpieniem zespołu Churga-Strauss. Lekarze powinni zwracać szczególną uwagę na takie objawy, jak eozynofilia, wysypka pochodzenia naczyniowego, nasilenie się objawów płucnych, powikłania kardiologiczne i (lub) neuropatie. Pacjentów, u których występująte objawy, należy ponownie zbadać i zweryfikować stosowany dotychczas schemat leczenia.

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności tabletek do rozgryzania i żucia 4 mg u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Produkt Astmontex zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią. Pacjenci chorzy na fenyloketonurię powinni wziąć pod uwagę, że każda tabletka do rozgryzania i żucia 4 mg zawiera fenyloalaninę w ilości odpowiadającej 0,135 mg fenyloalaniny na dawkę.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Montelukast można stosować jednocześnie z innymi lekami zwykle stosowanymi w zapobieganiu i długotrwałym leczeniu astmy. W badaniach dotyczących interakcji leków, montelukast w zalecanej dawce klinicznej nie wpływał istotnie klinicznie na farmakokinetykę następujących leków: teofiliny, prednizonu, prednizolonu, doustnych środków antykoncepcyjnych (etynyloestradiol z noretyndronem 35:1), terfenadyny, digoksyny i warfaryny.

U osób otrzymujących jednocześnie fenobarbital pole powierzchni pod krzywą stężenia montelukastu w osoczu (AUC) zmniejszyło się o około 40%. Ze względu na to, że montelukast jest metabolizowany z udziałem CYP 3A4, należy zachować ostrożność, szczególnie u dzieci, podczas jednoczesnego podawania montelukastu z lekami pobudzającymi aktywność CYP 3A4, takimi jak fenytoina, fenobarbital i ryfampicyna.

Interakcje montelukastu z innymi produktami leczniczymi

Badania in vitro wykazały, że montelukast jest silnym inhibitorem CYP 2C8. Jednakże dane z badania klinicznego dotyczącego interakcji montelukastu z rozygHtazonem (substrat badawczy reprezentatywny dla leków metabolizowanych głównie z udziałem CYP 2C8) wykazały, że montelukast nie hamuje izoenzymu CYP 2C8 in vivo. Dlatego uważa się, że montelukast nie zmienia istotnie metabolizmu leków metabolizowanych przez ten enzym (np. paklitaksel, rozyglitazon i repaglinid).

4.6.    Ciąża i laktacja

Stosowanie w okresie ciąży

Badania na zwierzętach nie wykazują szkodliwego wpływu na ciążę lub rozwój zarodka (płodu). Ograniczone dane z dostępnych baz danych dotyczących zastosowania leku podczas ciąży nie wskazują na istnienie związku przyczynowego między stosowaniem montelukaśtura4^śt^pówanieni v-

J 0-6 zć VVcJ f i ; v W a n "j/jnjrłWĄ 1

wad rozwojowych (np. wad kończyn), rzadko opisywanych w skali całego świata po wprowadzeniu leku do obrotu.

Produkt leczniczy Astmontex może być stosowany w okresie ciąży jedynie wówczas, gdy zostanie to uznane za bezwzględnie konieczne.

Stosowanie w okresie laktacji

Badania na szczurach wykazały, że montelukast przenika do mleka (patrz punkt 53). Nie wiadomo, czy montelukast przenika do mleka kobiecego.

Produkt leczniczy Astmontex może być stosowany u matek karmiących piersiąjedynie wówczas, gdy zostanie to uznane za bezwzględnie konieczne.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie należy oczekiwać, że montelukast wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak w bardzo rzadkich przypadkach pacjenci zgłaszali występowanie senności lub zawrotów głowy.

4.8.    Działania niepożądane

Montelukast był oceniany w następujących badaniach klinicznych:

•    tabletki powlekane 10 mg u około 4000 pacjentów w wieku 15 lat i starszych;

•    tabletki do rozgryzania i żucia 5 mg u około 1750 dzieci w wieku 6 do 14 lat oraz

•    tabletki do rozgryzania i żucia 4 mg u 851 dzieci w wieku od 2 do 5 lat.

W badaniach klinicznych następujące działania niepożądane, związane ze stosowaniem leku, były zgłaszane często (>1/100 do <1/10) przez pacjentów leczonych montelukastem i występowały częściej niż u pacjentów otrzymujących placebo:

Klasyfikacja układów i narządów


Pacjenci w wieku 15 lat i starsi (dwa badania 12-tygodniowe; n=795)


Dzieci w wieku od 6 do 14 lat (jedno badanie 8-tygodniowe; n=201) (dwa badania 56-tygodniowe; n=615)


Dzieci w wieku od 2 do 5 lat (jedno badanie 12-tygodniowe; n=46 i)

(jedno badanie 48-tygodniowe; n=278)

Zaburzenia układu    ból głowy    ból głowy

nerwowego

Zaburzenia żołądka i i ból brzucha    ból brzucha

jelit

Zaburzenia ogólne i    wzmożone pragnienie

stany w miejscu podania

W badaniach klinicznych z udziałem ograniczonej liczby pacjentów podczas długotrwałego stosowania leku - do 2 lat u osób dorosłych i do 12 miesięcy u dzieci w wieku od 6 do 14 lat - nie stwierdzono zmiany profilu bezpieczeństwa.

Łącznie 502 dzieci w wieku od 2 do 5 lat było leczonych montelukastem przez co najmniej 3 miesiące, 338 przez 6 miesięcy lub dłużej i 534 pacjentów przez 12 miesięcy lub dłużej. Również u tych pacjentów profil bezpieczeństwa nie zmieniał się podczas długotrwałego leczenia.

Po wprowadzeniu leku do obrotu odnotowano następujące działania niepożądane:;';*?:

1    r':j!!iyki Lf-r!0'iVćj i r-Effij

0;>9£2 Wyrszaws

'!    ^irw--."'łA;r£r

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: zwiększona skłonność do krwawień.

Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje anafilaktyczne, nacieki eozynofilowe w wątrobie.

Zaburzenia psychiczne: zaburzenia snu, w tym koszmary senne, omamy, pobudzenie psychoruchowe (w tym drażliwość, niepokój, pobudzenie, w tym zachowanie agresywne i drżenie), lęk, depresja, bezsenność; myśli i zachowania samobójcze (skłonności samobójcze) w bardzo rzadkich przypadkach.

Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy, senność, parestezje, hipoestezje, drgawki.

Zaburzenia serca: kołatanie serca.

Zaburzenia układu oddechowego, kłatki piersiowej i śródpiersia: krwawienie z nosa.

Zaburzenia żołądka i jelit: biegunka, suchość w jamie ustnej, niestrawność, nudności, wymioty.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zwiększona aktywność aminotransferaz (A1AT, AspAT) w surowicy, cholestatyczne zapalenie wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: obrzęk naczynioruchowy, siniaczenie, pokrzywka, świąd, wysypka, rumień guzowaty.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: bóle stawów, bóle mięśni, w tym kurcze mięśni.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: astenia, zmęczenie, złe samopoczucie, obrzęk, gorączka.

U pacjentów z astmą podczas leczenia montelukastem zgłaszano bardzo rzadkie przypadki występowania zespołu Churga-Strauss (ang. Churg-Strauss Syndrome, CSS) (patrz punkt 4,4).

4.9. Przedawkowanie

Objawy

Brak dokładnych informacji na temat leczenia przedawkowania montelukastu. W długotrwałych badaniach dotyczących leczenia astmy, w których montelukast w dawkach do 200 mg na dobę podawano dorosłym pacjentom przez 22 tygodnie, a w badaniach krótkotrwałych w dawkach do 900 mg na dobę przez około tydzień, nie stwierdzono klinicznie istotnych działań niepożądanych.

Po wprowadzeniu leku do obrotu oraz podczas badań klinicznych zgłaszano przypadki ostrego przedawkowania montelukastu. Przypadki te dotyczyły dorosłych i dzieci po przyjęciu dawki tak dużej, jak 1000 mg (około 61 mg/kg mc. u dziecka w wieku 42 miesięcy). Obserwacje kliniczne i laboratoryjne były zgodne z profilem bezpieczeństwa u pacjentów dorosłych i u dzieci, W większości przypadków przedawkowania nie wystąpiły działania niepożądane. Najczęściej występujące działania niepożądane były zgodne z profilem bezpieczeństwa montelukastu i obejmowały: ból brzucha, senność, wzmożone pragnienie, ból głowy, wymioty i zwiększoną aktywność psychoruchową.

Nie wiadomo, czy montelukast jest usuwany w trakcie dializy otrzewnowej lub hemodializy.

V r -CrST W? >    )

00-^51: Warszaw;-;


5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki do stosowania ogólnego w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych; antagonista receptora leukotrienowego.

Kod ATC: R03D C03

Leukotrieny cysteinylowe (LTC4, LTD4, LTE4) są eikozanoidami o silnym działaniu zapalnym, uwalnianymi z różnych komórek, w tym z komórek tucznych i granulocytów eozynochłonnych. Te ważne mediatory sprzyjające rozwojowi astmy wiążą się z receptorami dla leukotrienów cysteinylowych (CysLT), występującymi w drogach oddechowych u ludzi i wywołują reakcje ze strony dróg oddechowych, w tym skurcz oskrzeli, wydzielanie śluzu, przepuszczalność naczyń krwionośnych i napływ granulocytów eozynochłonnych.

Montelukast jest związkiem aktywnym po podaniu doustnym, który z dużym powinowactwem

1    selektywnością wiąże się z receptorami CysLTi. W badaniach klinicznych montelukast w małych dawkach, takich jak 5 mg, hamuje skurcz oskrzeli wywołany wdychaniem LTD4, Rozszerzenie oskrzeli obserwowano w ciągu 2 godzin od podania doustnego. Działanie rozszerzające oskrzela spowodowane podaniem p-agonisty nasilało się pod wpływem montelukastu. Leczenie montelukastem hamowało zarówno wczesną, jak i późną fazę skurczu oskrzeli wywołanego prowokacją alergenem. W porównaniu z placebo, montelukast zmniejszał liczbę granulocytów eozynochłonnych we krwi obwodowej u pacjentów dorosłych i dzieci. W osobnym badaniu stwierdzono, że leczenie montelukastem spowodowało znaczące zmniejszenie liczby granulocytów eozynochłonnych w drogach oddechowych (oznaczanych w plwocinie) oraz we krwi obwodowej, powodując kliniczną poprawę kontroli astmy. U pacjentów dorosłych oraz u dzieci w wieku od 2 do 14 lat montelukast, w porównaniu z placebo, zmniejszał liczbę granulocytów eozynochłonnych we krwi obwodowej, powodując kliniczną poprawę kontroli astmy.

W badaniach z udziałem pacjentów dorosłych montelukast w dawce 10 mg na dobę powodował, w porównaniu z placebo, znaczącą poprawę mierzonej rano, natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej - FEV| (zmiana o 10,4% wobec 2,7% w stosunku do wartości początkowych), porannego szczytowego przepływu wydechowego - PEFR (zmiana o 24,5 1/min w porównaniu do 3,3 1/min w stosunku do wartości początkowych) oraz znaczące zmniejszenie całkowitego zużycia p-agonistów (zmiana o -26,1% wobec -4,6% w stosunku do wartości początkowych). W porównaniu z placebo, stwierdzono znaczącą poprawę w ocenie punktowej, zgłaszanych przez pacjentów, objawów astmy w ciągu dnia i w nocy.

Badania z udziałem osób dorosłych wykazały, że montelukast przynosi dodatkowe korzyści kliniczne podczas stosowania z kortykosteroidem w postaci wziewnej (odsetek zmiany FEVt w stosunku do wartości początkowych podczas stosowania beklometazonu w postaci wziewnej z montelukastem w porównaniu do stosowania samego beklometazonu wyniósł 5,43% wobec 1,04%; zużycie p-agonisty: -8,70% wobec 2,64%). W porównaniu z beklometazonem w postaci wziewnej (200 pg dwa razy na dobę, podanie za pomocą komory inhalacyjnej) montelukast pozwalał uzyskać szybszą odpowiedź początkową, chociaż podczas 12-tygodniowego badania beklometazon zapewniał większą średnią skuteczność leczenia (odsetek zmiany względem wartości początkowych podczas stosowania montelukastu w porównaniu z beklometazonem wynosił, dla FEV] odpowiednio: 7,49% wobec 13,3%; zużycie P-agonisty: -28,28% wobec -43,89%). Jednakże w porównaniu z beklometazonem, u znacznego odsetka pacjentów leczonych montelukastem stwierdzono podobną reakcję kliniczną (np. u 50% pacjentów leczonych beklametazonem uzyskano poprawę FEV, o około 1 i% lub więcej w stosunku do wartości początkowej, podczas gdy taką samą odpowiedź uzyskano u około 42% pacjentów leczonych montelukastem).

W trwającym 12 tygodni badaniu kontrolowanym placebo, w którym uczestniczyły dzieci w wieku od

2    do 5 lat, montelukast w dawce 4 mg raz na dobę poprawiał, w porównaniu z placebo, parametry kontroli astmy, niezależnie od jednocześnie stosowanego leczenia kontrolującego (kortykosteroidy w postaci wziewnej lub z użyciem nebulizatora lub kromoglikan sodu w postach wziewnejłub^z użyciem/ nebulizatora). U sześćdziesięciu procent pacjentów nie zastosowano innego: leczenia [kontrolującego?1^'--^

fię-962 Warszaw?

W porównaniu z placebo, montelukast łagodził objawy występujące w ciągu dnia (w tym kaszel, świszczący oddech, trudności w oddychaniu i ograniczenie aktywności) oraz objawy występujące w nocy. Montelukast, w porównaniu z placebo, zmniejszał również zużycie ß-agonisty oraz kortykosteroidów stosowanych doraźnie w razie zaostrzenia astmy. U pacjentów otrzymujących montelukast liczba dni bez objawów astmy była większa niż u pacjentów otrzymujących placebo. Działanie lecznicze uzyskiwano po pierwszej dawce,

W trwającym 12 miesięcy badaniu kontrolowanym placebo, w którym uczestniczyły dzieci w wieku od 2 do 5 lat z astmą łagodną i z epizodami zaostrzenia, w porównaniu z placebo, montelukast 4 mg stosowany raz na dobę znacząco (p< 0,001) zmniejszał liczbę epizodów zaostrzenia astmy (ang. exacerbation episodes, EE) w ciągu roku (odpowiednio 1,66 EE wobec 2,34 EE ) [EE definiowano jako objawy dzienne utrzymujące się przez co najmniej 3 kolejne dni i wymagające zastosowania ß-agonisty lub kortykosteroidów (doustnych lub wziewnych), lub hospitalizacji z powodu astmy]. Procentowe zmniejszenie rocznego EE wynosiło 31,9% przy 95% CI: od 16,9 do 44,1,

W 8-tygodniowym badaniu klinicznym z udziałem dzieci w wieku od 6 do 14 lat, w grupie przyjmującej montelukast 5 mg raz na dobę stwierdzono znaczącą poprawę czynności układu oddechowego w porównaniu z grupą placebo (zmiana FEV; 8,71% wobec 4,16% w stosunku do wartości początkowych, poranne PEFR 27,9 1/min wobec 17,8 1/min w stosunku do wartości początkowych) oraz zmniejszenie zużycia ß-agonisty stosowanego doraźnie (-11,7% wobec +8,2% w stosunku do wartości początkowych),

W trwającym 12 miesięcy badaniu, w którym uczestniczyły dzieci w wieku od 6 do 14 lat z astmą przewlekłą łagodną porównano skuteczność montelukastu i wziewnie podawanego flutykazonu w kontroli astmy, Montelukast nie był gorszy od flutykazonu pod względem procentowego zwiększania liczby dni bez konieczności doraźnego stosowania leków przeiywąjących napad astmy (ang. asthma-rescue free days, RED). Przeciętnie po 12 miesiącach leczenia wyrażona w procentach średnia RFD zwiększyła się z 61,6 do 84,0 w grupie otrzymującej montelukast oraz z 60,9 do 86,7 w grupie otrzymującej flutykazon. Średnia różnica między grupami pod względem wyrażonej w procentach wartości RFD, obliczona metodą najmniejszych kwadratów, wynosiła -2,8 przy 95% przedziale ufności (CI) w zakresie-4,7 do -0,9. W 12-miesięcznym okresie leczenia zarówno montelukast, jak i flutykazon poprawiły stopień kontroli objawów astmy w odniesieniu do następujących drugorzędowych kryteriów oceny:

•    FEV] zwiększył się z 1,83 do 2,09 1 w grupie leczonej montelukastem i z 1,85 do 2,14 1

w grupie leczonej flutykazonem. Średnia różnica wartości FEVj pomiędzy badanymi grupami, obliczona metodą najmniejszych kwadratów, wynosiła -0,02 1 przy 95% CI w zakresie od -0,06 do 0,02, Średnie zwiększenie FEV) od początku badania wyrażone jako procent wartości przewidywanej wynosiło 0,6% w grupie leczonej montelukastem i 2,7% w grupie leczonej flutykazonem. Różnica średnich wartości procentowych zmian przewidywanej wartości FEV] od początku badania, obliczona metodą najmniejszych kwadratów, wynosiła-2,2% (95% CI: -3,7 do -0,7).

•    Odsetek dni, w których pacjenci stosowali p-agonistę, zmniejszył się w grupie otrzymującej montelukast z 38,0 do 15,4, a w grupie leczonej flutykazonem z 38,5 do 12,8. Średnia różnica wartości tego parametru pomiędzy grupami, obliczona metodą najmniejszych kwadratów, wyniosła 2,7% przy 95% CI w zakresie 0,9 do 4,5.

•    Odsetek pacjentów, u których wystąpił napad astmy (definiowany jako okres zaostrzenia astmy wymagającego stosowania kortykosteroidów doustnych, nieplanowanej wcześniej wizyty u lekarza, zgłoszenia się na izbę przyjęć lub hospitalizacji), wyniósł 32,2 w grupie leczonej montelukastem oraz 25,6 w grupie przyjmującej flutykazon. Iloraz szans wyniósł 1,38 przy 95% CI w zakresie 1,04 do 1,84.

cHy fr'*'/}. VV# fS    -/i;

'i'

• Odsetek pacjentów przyjmujących kortykosteroidy stosowane ogólnie (głównie doustnie) w czasie prowadzenia badania wynosił 17,8% w grupie leczonej montelukastem i 10,5% w grupie przyjmującej flutykazon, pr2y średniej różnicy pomiędzy grupami, obliczonej metodą najmniejszych kwadratów, wynoszącej 7,3%, przy 95% CI w zakresie 2,9 do 11,7.

W 12-tygodniowym badaniu z udziałem pacjentów dorosłych stwierdzono znaczące zmniejszenie powysiłkowego skurczu oskrzeli (maksymalny spadek wartości FEV] wyniósł 22,33% w grupie przyjmującej monteiukast wobec 32,40% w grupie placebo; czas powrotu do 5% wartości początkowych FEVt wyniósł 44,22 min wobec 60,64 min). Działanie to utrzymywało się przez 12-tygodniowy okres badania. Zmniejszenie powysiłkowego skurczu oskrzeli wykazano także w krótkotrwałym badaniu z udziałem dzieci w wieku od 6 do 14 lat (maksymalny spadek wartości FEV) wyniósł 18,27% wobec 26,11%; czas powrotu do 5% wartości początkowych FEV] wyniósł 17,76 min wobec 27,98 min). W obu badaniach działanie leku wykazano pod koniec okresu między kolejnymi dawkami przy schemacie dawkowania raz na dobę.

U pacjentów z astmą aspirynową, przyjmujących jednocześnie wziewne i (lub) doustne kortykosteroidy, leczenie montelukastem, w porównaniu z placebo, spowodowało znaczącą poprawę kontroli astmy (zmiana FEVr. 8,55% wobec -1,74% w stosunku do wartości początkowych i zmniejszenie całkowitego zużycia ß-agonisty: -27,78% wobec 2,09% w stosunku do wartości początkowych).

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie:

Po podaniu doustnym monteiukast jest szybko wchłaniany. U dorosłych po podaniu na czczo tabletki powlekanej 10 mg średnie maksymalne stężenie w osoczu (Cmax) jest osiągane w ciągu 3 godzin (Tmax). Średnia dostępność biologiczna po podaniu doustnym wynosi 64%. Standardowy posiłek nie wpływa na biodostępność ani na Cmax po podaniu doustnym. Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność wykazano w badaniach klinicznych, w których tabletkę powlekaną 10 mg podawano niezależnie od pory przyjmowania posiłków.

U dorosłych po podaniu na czczo tabletki do rozgryzania i żucia 5 mg Cmnx jest osiągane w ciągu 2 godzin. Średnia dostępność biologiczna po podaniu doustnym wynosi 73%. Standardowy posiłek powoduje jej zmniejszenie do 63%.

U dzieci w wieku od 2 do 5 lat po podaniu na czczo tabletki do rozgryzania i żucia 4 mg Cmax jest osiągane w ciągu 2 godzin. Średnia wartość Cmax jest o 66% większa, a średnia wartość Cn,,n jest mniejsza niż uzyskiwana u dorosłych przyjmujących tabletki 10 mg.

Dystrybucja:

Monteiukast w ponad 99% wiąże się z białkami osocza. Objętość dystrybucji montelukastu w stanie stacjonarnym wynosi przeciętnie 8-11 litrów. Badania na szczurach z zastosowaniem montelukastu znakowanego radioizotopem wskazują na minimalne przenikanie przez barierę krew-mózg. Ponadto, stężenia znakowanego promieniotwórczo związku po 24 godzinach od podania leku byty minimalne we wszystkich pozostałych tkankach.

Biotransformacja

Monteiukast ulega intensywnym przemianom metabolicznym, W badaniach z zastosowaniem dawek terapeutycznych u dorosłych i dzieci, stężenia metabolitów montelukastu w osoczu w stanie stacjonarnym były niewykrywalne.

W badaniach in vitro z zastosowaniem mikrosomów ludzkiej wątroby wykazano, że w przemianach metabolicznych montelukastu biorą udział izoenzymy 3A4, 2A6 oraz 2C9 cytochromu P450. Dalsze badania in vitro wykazały, że terapeutyczne stężenia montelukastu w osoczu nie hamują izoenzymów 3A4, 2C9, 1A2,2A6,2C19 czy 2D6 cytochromu P450. Udział metabolitów w działaniu terapeutycznym montelukastu jest minimalny.

\ ł11:; ’S'" p-? ■    > S, s ? 1\'! ?

Wydalanie    ^¡lykr i te.-iü

j < O- ^ i ’'l>    '/VT U jLc3 vJ £

Klirens osoczowy montelukastu u zdrowych osób dorosłych wynosi przeciętnie 45 ml/min. Po doustnym podaniu znakowanego radioaktywnie montelukastu 86% dawki znakowanej radioaktywnie wykryto w kale z 5-dobowej zbiórki, a <0,2% w moczu. Wyniki te w połączeniu z szacunkowymi wartościami biodostępności montelukastu po podaniu doustnym wskazują na to, że montelukast i jego metabolity są wydalane niemal wyłącznie z żółcią.

Stosowanie w różnych grupach pacjentów

Nie jest konieczne dostosowanie dawki u osób w podeszłym wieku ani u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby. Nie przeprowadzono badań z udziałem pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, Ze względu na to, że montelukast i jego metabolity są wydalane z żółcią, przyjmuje się, że dostosowanie dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie jest konieczne. Brak danych na temat farmakokinetyki montelukastu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (powyżej 9 punktów w klasyfikacji Childa-Pugha).

Podczas stosowania dużych dawek montelukastu (20 i 60 razy większych od dawki zalecanej do stosowania u osób dorosłych) obserwowano zmniejszenie stężenia teofiliny w osoczu. Nie stwierdzono takiego działania podczas stosowania zalecanej dawki 10 mg raz na dobę.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W przeprowadzonych na zwierzętach badaniach dotyczących działania toksycznego stwierdzono nieznaczne, przemijające zmiany parametrów biochemicznych: aktywności aminotransferazy alaninowej (AIAT), stężenia glukozy, fosforu i trójglicerydów w surowicy. Objawami toksycznego działania u zwierząt były: zwiększone wydzielanie śliny, objawy żołądkowo-jelitowe, luźne stolce i zaburzenia równowagi elektrolitowej. Objawy takie występowały po podaniu dawki, która powodowała ponad 17-krotnie większe narażenie ogólnoustrojowe niż obserwowane po dawkach klinicznych. U małp działania niepożądane wystąpiły po zastosowaniu dawek od 150 mg/kg mc./dobę (narażenie ogólnoustrojowe ponad 232-krotnie większe niż po zastosowaniu dawki klinicznej). W badaniach na zwierzętach montelukast nie wpływał na płodność ani na zdolność do reprodukcji przy narażeniu ogólnoustrojowym ponad 24-krotnie większym niż narażenie ogólnoustrojowe po zastosowaniu dawek klinicznych. Niewielkie zmniejszenie masy ciała potomstwa zaobserwowano w badaniach płodności samic szczura otrzymujących montelukast w dawce 200 mg/kg mc, na dobę (narażenie ogólnoustrojowe ponad 69-krotnie większe niż po zastosowaniu dawki klinicznej). W badaniach na królikach stwierdzono większą częstość występowania niepełnego kostnienia, w porównaniu do równoległej grupy kontrolnej, przy narażeniu ogólnoustrojowym ponad 24-krotnie większym niż po zastosowaniu dawki klinicznej. U szczurów nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Wykazano, że montelukast przenika przez barierę łożyskową i do mleka zwierząt.

Po jednorazowym podaniu montelukastu sodowego myszom i szczurom w maksymalnej badanej dawce do 5000 mg/kg mc. (odpowiednio 15 000 mg/m2 pc. i 30 000 mg/m2 pc.) nie stwierdzono przypadków zgonu. Ta dawka odpowiada w przeliczeniu dawce 25 000 razy większej od zalecanej dawki dobowej u osób dorosłych (przyjmując, że masa ciała dorosłego pacjenta wynosi 50 kg).

Montelukast w dawkach do 500 mg/kg mc. na dobę (narażenie ogólnoustrojowe w przybliżeniu ponad 200 razy większe niż w przypadku dawki klinicznej) nie wykazuje działania fototoksycznego podczas naświetlania UVA, UVB lub światłem widzialnym.

Montelukast nie wykazywał działania mutagennego w testach in vitro i in vivo ani działania rakotwórczego u gryzoni.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1. Wykaz substancji pomocniczych

’ i “t j i ; ’ N ' W * > /, ; >' li <

.‘'ìMlyKI i V'I.'.ÌJvV/iì 1 j-

Oi,- S&J l^Vrr<a\sjj: tjl kliAijnWi-i J'3


Mannitol (E421)

Celuloza mikrokrystaliczna

Kroskarmeloza sodowa Hydroksypropyloceluloza Aromat wiśniowy zawierający:

-    Maltodekstrynę

-    Gumę arabską

-    Aldehyd anyżowy

-    Benzaldehyd

-    Aldehyd cynamonowy

-    Wanilinę

-    Heliotropinę -Jonony

Aspartam (E 951)

Żelaza tlenek czerwony (E 172) Magnezu stearynian

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności 2 lata,

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PA/Aluminium/PVC/AIuminium w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 7,28,30,56 i 98 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Farma-Projekt Sp. z o.o. ul. Salwatorska 14 30-109 Kraków Polska

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU    , r9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

rQi. ,10.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

c£/(.    0


Astmontex